Xu Hướng 5/2023 # Đáp Án Bài Tập Csdl # Top 9 View | Ictu-hanoi.edu.vn

Xu Hướng 5/2023 # Đáp Án Bài Tập Csdl # Top 9 View

Bạn đang xem bài viết Đáp Án Bài Tập Csdl được cập nhật mới nhất trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Lưu ý, có nhiều lời giải cho một bài toán. Nên, nếu câu truy vấn của bạn và của mình có khác biệt, hay kiểm tra thử kết quả của chúng. Trong một số lời giải, mình sẽ thay đổi một xíu, để lồng ghép cái gì đó vào. Các bạn hãy chú ý.

1, Liệt kê các nhân viên của cửa hàng.

1

2

SELECT

CONCAT

(

FirstName

,

‘ ‘

,

LastName

)

AS

FullName

,

Title

FROM

Employee

;

2, Tìm các nhân viên tên có chứa ít nhất 1 chữ ‘a’.

1

2

3

SELECT

CONCAT

(

FirstName

,

‘ ‘

,

LastName

)

AS

FullName

,

Title

FROM

Employee

WHERE

FirstName

LIKE

‘%a%’

;

1

2

3

SELECT

*

FROM

Genre

ORDER

BY

Name

;

4, Đếm số lượng thể loại.

1

2

SELECT

COUNT

(

GenreId

)

AS

NoG

FROM

Genre

;

5, Liệt kê các track theo từng yêu cầu.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

6, Liệt kê các thành phố xuất hiện trong bảng khách hàng (customers).

1

2

3

SELECT

DISTINCT

City

FROM

Customer

ORDER

BY

City

;

7, Liệt kê 10 hóa đơn có giá trị cao nhất.

1

2

3

SELECT

TOP

(

10

)

*

FROM

Invoice

ORDER

BY

Total

DESC

;

8, Truy vấn hóa đơn thứ 100 (sắp xếp theo ngày).

1

2

3

4

5

SELECT

*

FROM

Invoice

ORDER

BY

InvoiceDate

OFFSET

99

ROWS

FETCH

FIRST

1

ROW

ONLY

;

9, Liệt kê các bài hát thuộc một trong hai album: ‘Supernatural’, ‘Use Your Illusion I’.

1

2

3

4

5

SELECT

*

FROM

Track

INNER

JOIN

Album

ON

Track

.

AlbumId

=

Album

.

AlbumId

WHERE

Album

.

Title

=

‘Supernatural’

OR

Album

.

Title

=

‘Use Your Illusion I’

;

10, Liệt kê các hóa đơn trong tháng 2 năm 2011.

1

2

3

SELECT

*

FROM

Invoice

WHERE

InvoiceDate

BETWEEN

‘2011-02-01’

AND

‘2011-02-28’

;

1

2

3

SELECT

*

FROM

InvoiceLine

WHERE

InvoiceId

=

47

;

12, Liệt kê các bài hát thuộc thể loại ‘Jazz’, ‘Blues’ và ‘Pops’.

1

2

3

4

SELECT

*

FROM

Track

INNER

JOIN

Genre

ON

Track

.

GenreId

=

Genre

.

GenreId

WHERE

Genre

.

Name

IN

(

‘Jazz’

,

‘Blues’

,

‘Pops’

)

;

13, Liệt kê các bài hát không xác định tác giả.

1

2

3

SELECT

*

FROM

Track

WHERE

Composer

IS

NULL

;

14, Đếm số lượng bài hát trong Album có id = 1.

1

2

3

4

SELECT

AlbumId

,

COUNT

(

TrackId

)

AS

Track_no

FROM

Track

GROUP

BY

AlbumId

HAVING

AlbumId

=

10

;

15, Liệt kê các Album có từ 18 đến 20 bài hát, sắp xếp theo thứ tự AlbumId tăng dần.

1

2

3

4

5

SELECT

AlbumId

,

COUNT

(

TrackId

)

FROM

Track

GROUP

BY

AlbumId

HAVING

COUNT

(

TrackId

)

BETWEEN

18

AND

20

ORDER

BY

AlbumId

;

16, Liệt kê tất cả các khách hàng, được các nhân viên có mã PostalCode bắt đầu bằng ‘T2P’.

1

2

3

4

5

6

7

SELECT

CustomerId

,

CONCAT

(

FirstName

,

‘ ‘

,

LastName

)

AS

Customer_Name

FROM

Customer

WHERE

SupportRepId

IN

(

SELECT

EmployeeId

FROM

Employee

WHERE

PostalCode

LIKE

‘T2P%’

)

;

17, Tính dung lượng trung bình của mỗi Album.

1

2

3

4

5

6

SELECT

AVG

(

MyAlbum

.

Size

)

FROM

(

SELECT

SUM

(

CAST

(

Bytes

AS

BIGINT

)

)

AS

Size

FROM

Track

GROUP

BY

AlbumId

)

AS

MyAlbum

;

18, Liệt kê Id, tiêu đề và số bài hát trong mỗi Album. Sắp xếp theo số lượng bài hát giảm dần.

1

2

3

4

5

6

7

8

SELECT

AlbumId

,

Title

,

(

SELECT

COUNT

(

TrackId

)

FROM

Track

WHERE

Track

.

AlbumId

=

Album

.

AlbumId

)

AS

Track_Count

FROM

Album

ORDER

BY

Track_Count

DESC

;

19, Liệt kê CustomerId, FirstName, LastName và Country của các khách hàng.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

20, Truy vấn thông tin InvoiceId, FirstName, LastName, InvoiceDate và Total các hóa đơn của khách hàng tại Brazil. Sắp xếp kết quả theo thứ tự giảm dần giá trị hóa đơn.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SELECT

    

I

.

InvoiceId

,

    

CONCAT

(

C

.

FirstName

,

‘ ‘

,

C

.

LastName

)

AS

‘FullName’

,

    

I

.

InvoiceDate

,

    

I

.

Total

FROM

Invoice

AS

I

INNER

JOIN

Customer

AS

C

    

ON

I

.

CustomerId

=

C

.

CustomerId

WHERE

C

.

Country

=

‘Brazil’

ORDER

BY

I

.

Total

DESC

21, Liệt kê các nhân viên kinh doanh.

1

2

3

SELECT

CONCAT

(

FirstName

,

‘ ‘

,

LastName

)

AS

‘FullName’

FROM

Employee

WHERE

Title

LIKE

‘%Sale%’

22, Tính tổng giá trị hóa đơn trong năm 2009, 2010, 2011.

1

2

3

4

5

6

SELECT

YEAR

(

InvoiceDate

)

AS

InvoiceYear

,

SUM

(

Total

)

AS

Total

FROM

Invoice

WHERE

YEAR

(

InvoiceDate

)

IN

(

2009

,

2010

,

2011

)

GROUP

BY

YEAR

(

InvoiceDate

)

23, Đếm số lượng items trong hóa đơn có id = 37.

1

2

3

SELECT

COUNT

(

*

)

FROM

InvoiceLine

WHERE

InvoiceId

=

37

;

24, Đếm số lượng items của từng hóa đơn. Sắp xếp theo số lượng item giảm dần.

1

2

3

4

SELECT

InvoiceId

,

COUNT

(

*

)

AS

Items

FROM

InvoiceLine

GROUP

BY

InvoiceId

ORDER

BY

COUNT

(

*

)

DESC

1

2

3

4

5

26, Liệt kê tên Playlist và số lượng bài hát trong từng playlist

1

2

3

4

SELECT

Playlist

.

Name

,

COUNT

(

PlaylistTrack

.

TrackId

)

AS

Track_No

FROM

Playlist

INNER

JOIN

PlaylistTrack

ON

Playlist

.

PlaylistId

=

PlaylistTrack

.

PlaylistId

GROUP

BY

Playlist

.

Name

27, Truy vấn thông tin nhân viên kinh doanh có doanh thu lớn nhất vào năm 2010.

1

2

3

4

5

6

SELECT

TOP

(

1

)

E

.

EmployeeId

,

SUM

(

I

.

Total

)

AS

Sales

FROM

Employee

AS

E

INNER

JOIN

Customer

AS

C

ON

E

.

EmployeeId

=

C

.

SupportRepId

INNER

JOIN

Invoice

AS

I

ON

C

.

CustomerId

=

I

.

CustomerId

WHERE

YEAR

(

I

.

InvoiceDate

)

=

2010

GROUP

BY

E

.

EmployeeId

28, Truy vấn EmployeeId, FirstName, LastName và số lượng khách hàng của mỗi nhân viên.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SELECT

EmployeeId

,

CONCAT

(

FirstName

,

‘ ‘

,

LastName

)

AS

Fullname

,

Support

.

Clients

FROM

Employee

INNER

JOIN

(

SELECT

SupportRepId

,

COUNT

(

*

)

AS

Clients

FROM

Customer

GROUP

BY

SupportRepId

)

AS

Support

ON

Employee

.

EmployeeId

=

Support

.

SupportRepId

29, Truy vấn thông tin 3 khách hàng chi tiêu nhiều nhất trong năm 2012.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SELECT

*

FROM

Customer

WHERE

CustomerId

IN

(

SELECT

TOP

(

3

)

CustomerId

FROM

Invoice

WHERE

YEAR

(

InvoiceDate

)

=

2012

GROUP

BY

CustomerId

ORDER

BY

SUM

(

Total

)

DESC

)

30, Truy vấn 3 thể loại được ưa chuộng nhất của cửa hàng.

1

2

3

4

5

6

SELECT

TOP

(

3

)

Genre

.

Name

,

COUNT

(

*

)

AS

Sales

FROM

InvoiceLine

INNER

JOIN

Track

ON

InvoiceLine

.

TrackId

=

Track

.

TrackId

INNER

JOIN

Genre

ON

Genre

.

GenreId

=

Track

.

GenreId

GROUP

BY

Genre

.

Name

ORDER

BY

Sales

DESC

31, Liệt kê tất cả thông tin trong bảng “Playlist”.

1

2

SELECT

*

FROM

Playlist

32, Liệt kê tất cả các quốc tra trong bảng “Customer”. Mỗi giá trị chỉ in ra 1 lần duy nhất.

1

2

SELECT

DISTINCT

Country

FROM

Customer

33, Liệt kê tất cả các Track có tên tác giả (Composer) có từ ‘smith’ VÀ genreId = 3.

1

2

3

SELECT

*

FROM

Track

WHERE

Composer

LIKE

‘%smith%’

AND

GenreId

=

3

34, Liệt kê thông tin của 5 hóa đơn có giá trị cao nhất trong năm 2012.

1

2

3

4

SELECT

TOP

(

5

)

*

FROM

Invoice

WHERE

YEAR

(

InvoiceDate

)

=

2012

ORDER

BY

Total

DESC

35, Tính tổng doanh thu của cửa hàng trong năm 2012.

1

2

3

SELECT

SUM

(

total

)

AS

‘Total Income 2012’

FROM

Invoice

WHERE

YEAR

(

InvoiceDate

)

=

2012

36, Đếm số lượng bài hát của từng thể loại.

1

2

3

4

SELECT

Genre

.

Name

AS

Genre

,

COUNT

(

*

)

AS

Track

_

No

FROM

Track

INNER

JOIN

Genre

ON

Track

.

GenreId

=

Genre

.

GenreId

GROUP

BY

Genre

.

Name

37, Liệt kê tất cả các bài hát (Track) thuộc thể loại nhạc ‘Rock’.

1

2

3

4

SELECT

Track

.

*

FROM

Track

INNER

JOIN

Genre

ON

Track

.

GenreId

=

Genre

.

GenreId

WHERE

Genre

.

Name

=

‘Rock’

38, Liệt kê tên tất cả Album của Artist “AC/DC”.

1

2

3

4

SELECT

Album

.

Title

AS

Album

,

Artist

.

Name

AS

Artist

FROM

Album

INNER

JOIN

Artist

ON

Album

.

ArtistId

=

Artist

.

ArtistId

WHERE

Artist

.

Name

=

‘AC/DC’

39, Liệt kê tất cả thể loại.

1

2

SELECT

*

FROM

Genre

40, Liệt kê tất cả các playlist.

1

2

SELECT

*

FROM

Playlist

41, Liệt kê tất cả các nghệ sĩ.

1

2

SELECT

*

FROM

Artist

42, Liệt kê tất cả các thành phố trong bảng Invoice. Mỗi giá trị chỉ được hiển thị 1 lần duy nhất.

1

2

SELECT

DISTINCT

BillingCity

FROM

Invoice

43, Liệt kê tất cả các quốc gia trong bảng Invoice. Mỗi giá trị chỉ được hiển thị 1 lần duy nhất

1

2

SELECT

DISTINCT

BillingCountry

FROM

Invoice

44, Liệt kê tất cả các quốc gia trong bảng Customer. Mỗi giá trị chỉ được hiển thị 1 lần duy nhất.

1

2

SELECT

DISTINCT

Country

FROM

Customer

45, Liệt kê tất cả các khách hàng tại ‘USA’ hoặc ‘Brazil’.

1

2

3

SELECT

*

FROM

Customer

WHERE

Country

=

‘USA’

OR

Country

=

‘Brazil’

46, Liệt kê tất cả các khách hàng tại thành phố ‘Toronto’, ‘Canada’.

1

2

3

SELECT

*

FROM

Customer

WHERE

City

=

‘Toronto’

AND

Country

=

‘Canada’

47, Liệt kê tất cả khách hàng có FirstName bắt đầu bằng chữ ‘h’ hoặc chữ ‘k’.

1

2

3

SELECT

*

FROM

Customer

WHERE

FirstName

LIKE

‘h%’

OR

FirstName

LIKE

‘k%’

48, Liệt kê các hóa đơn trong tháng 5 năm 2012.

1

2

3

SELECT

*

FROM

Invoice

WHERE

InvoiceDate

BETWEEN

‘2012-05-01’

AND

‘2012-05-31’

49, Liệt kê các hóa đơn có giá trị từ 5 – 10 USD.

1

2

3

SELECT

*

FROM

Invoice

WHERE

Total

BETWEEN

5

AND

10

50, Liệt kê các hóa đơn từ một trong những thành phố: ‘New York’, ‘Chicago’ và ‘Toronto’.

1

2

3

SELECT

*

FROM

Invoice

WHERE

BillingCity

IN

(

‘New York’

,

‘Chicago’

,

‘Toronto’

)

51, Liệt kê 5 hóa đơn có giá trị lớn nhất.

1

2

3

SELECT

TOP

(

5

)

*

FROM

Invoice

ORDER

BY

Total

DESC

52, Liệt kê 5 bài hát có giá cao nhất.

1

2

3

SELECT

TOP

(

5

)

*

FROM

Track

ORDER

BY

UnitPrice

DESC

53, Liệt kê 5 bài hát có thời lượng dài nhất.

1

2

3

SELECT

TOP

(

5

)

*

FROM

Track

ORDER

BY

Milliseconds

DESC

54, Tính giá trị trung bình các hóa đơn.

1

2

SELECT

AVG

(

Total

)

FROM

invoice

55, Tính giá tiền trung bình các bài hát.

1

2

SELECT

AVG

(

UnitPrice

)

FROM

Track

56, Đếm tổng số lượng khách hàng.

1

2

SELECT

COUNT

(

*

)

FROM

Customer

57, Đếm số lượng bài hát theo từng AlbumId.

1

2

3

SELECT

AlbumId

,

COUNT

(

*

)

FROM

Track

GROUP

BY

AlbumId

58, Đếm số lượng bài hát theo từng GenreId.

1

2

3

SELECT

GenreId

,

COUNT

(

*

)

FROM

Track

GROUP

BY

GenreId

59, Đếm số lượng bài hát theo từng MediaTypeId.

1

2

3

SELECT

MediaTypeId

,

COUNT

(

*

)

FROM

Track

GROUP

BY

MediaTypeId

60, Liệt kê tất cả bài hát thuộc thể loại nhạc ‘Pop’.

1

2

3

4

SELECT

*

FROM

Track

INNER

JOIN

Genre

ON

Track

.

GenreId

=

Genre

.

GenreId

WHERE

Genre

.

Name

=

‘Pop’

61, Liệt kê tất cả bài hát thuộc album ‘Big Ones’.

1

2

3

4

SELECT

*

FROM

Track

INNER

JOIN

Album

ON

Track

.

AlbumId

=

Album

.

AlbumId

WHERE

Album

.

Title

=

‘Big Ones’

62, Liệt kê tất cả bài hát có định dạng Media là ‘MPEG audio file’.

1

2

3

4

SELECT

*

FROM

Track

INNER

JOIN

MediaType

ON

Track

.

MediaTypeId

=

MediaType

.

MediaTypeId

WHERE

MediaType

.

Name

=

‘MPEG audio file’

63, Liệt kê tất cả bài hát kèm theo tên Album tương ứng.

1

2

3

SELECT

*

FROM

Track

INNER

JOIN

Album

ON

Track

.

AlbumId

=

Album

.

AlbumId

64, Liệt kê tất cả các Album kèm theo tên nghệ sĩ tương ứng.

1

2

3

SELECT

*

FROM

Album

INNER

JOIN

Artist

ON

Album

.

ArtistId

=

Album

.

AlbumId

65, Liệt kê tất cả các hóa đơn kèm theo thông tin khách hàng tương ứng.

1

2

3

SELECT

*

FROM

Invoice

INNER

JOIN

Customer

ON

Invoice

.

CustomerId

=

Customer

.

CustomerId

66, Liệt kê các thể loại (kèm số lượng bài hát tương ứng) có số lượng bài hát lớn hơn 100.

1

2

3

4

5

67, Liệt kê tên album (kèm số lượng bài hát tương ứng) có số lượng bài hát lớn hơn 15.

1

2

3

4

5

68, Liệt tên các loại Media (kèm số lượng bài hát tương ứng) có số lượng bài hát lớn hơn 200.

1

2

3

4

5

Đáp Án Braindom, Giải Braindom Tất Cả Đáp Án

Ngày càng có nhiều tựa game giải đố phi logic được ra mắt nhằm hack não người dùng. Khi mà các câu đố này không theo một quy luật giải đố nào và khi tìm ra đáp án thì người dùng sẽ không ngờ rằng nó được giải theo một cách như vậy.

Từ Brain Out, Brain Test 1, Brain Test 2, Draw One Part và rất nhiều tựa game khác tương tự như thế này. Khó giải nhưng rất thu hút người chơi.

Giải Braindom, lời giải Braindom

Câu 1: Đai nào cao nhất – Đai nào nằm trên cùng là cao nhất

Câu 2: Cứu bông hoa héo – Di chuyển chậu hoa héo ra nơi có ánh nắng mặt trời

Câu 3: Xếp hình – Có 4 miếng ghép thôi, bạn hãy thử tất cả xem.

Câu 4: Ai đang nói dối – Đáp án A

Câu 5: Vote 5 sao là được

Câu 6: What’s he saying – I Love You

Câu 7: Tìm gà trống – Bấm vào gà trống ở góc dưới bên phải

Câu 8: Find the hidden objects! – Tìm các vật dụng ẩn như ở dưới hình

Câu 9: Anh ấy mất điện thoại ngay trong phòng. Giúp anh ấy tìm nó ngay – Lật cái gối lên

Câu 10: Cốc nào có nhiều nước hơn – Lấy tất cả các vật trong cốc nước ra và nhấp vào cốc nước nào nhiều nước nhất

Câu 11: Ghép các cặp biểu tượng cảm xúc với từ iPhone – Ghép cặp mắt với cái điện thoại

Câu 12: Săn ma cà rồng – Tắt công tắc đèn ở bên phải đi

Câu 13: Ai đang nói dối – Bấm vào người cô gái áo tím để lòi ra cái căn cước, sau đó chọn B

Câu 14: Logo nào là giả – Logo của Twitter

Câu 15: Giúp tớ đánh thức con mèo để mang nó đi dạo – Chạm hai ngón tay vào chú mèo và vuốt qua vuốt lại để nó thức dậy.

Câu 16: Nào thì chúng ta quay bánh xe – Xoay một vòng của cái bánh xe là được.

Câu 17: Vật nào trong số này là không cần thiết – Tuýp kem đánh răng

Câu 18: Chạm vào con vật theo thứ tự này (Lạc đà – Con Vịt – Chim Hồng Hạc – Ngựa vằn – Báo đốm Mỹ – Kỳ Nhông) – Cứ chạm theo thứ tự nhưng xong con Ngựa Vằn bạn hãy chạm sang con Gấu, sau đó chạm vào con Kỳ Nhông.

Câu 19: Find the hidden object – Tìm vật bị ẩn như ở dưới hình.

Câu 20: Giúp chú bé nhảy qua vực – Lấy tảng đá ở bờ bên kia ra, sau đó đưa sữa cho chú bé uống và bấm Jump.

Câu 21: Có bao nhiều icon mặt khó chịu – 5 cái tất cả

Câu 23: Hãy chuẩn bị sữa dâu – Ném 3 quả dâu tây vào trong máy xay sinh tố và bấm nút xay.

Câu 24: Cách nào thì an toàn – Chạm vào cái hang màu nâu ở ngoài 4 hình.

Câu 25: Bắt kẻ trộm – Di chuyển cái xe ở bên trái ra và lôi 2 kẻ trộm đến trước mặt cảnh sát ở dưới góc trái. Làm tương tự với 2 kẻ trộm ở cái xe bên phải.

Câu 26: Bạn sẽ chọn cánh cửa nào – Chọn cánh cửa số 1 của Nam Cực

Câu 27: Tìm các vật bị ẩn – Chọn các vật bị ẩn như ở dưới hình.

Câu 28: Tìm tất cả các quả bóng màu xanh lá cây và đếm chúng – Trộn các quả bóng màu xanh dương với màu vàng sẽ ra các quả bóng xanh lá còn lại. Có tổng cộng 4 quả.

Câu 29: Tìm cá mập – Chọn cá mập ở trên bên phải

Câu 30: Hãy dỗ dành nó khỏi khóc – Chạm vài lần vào cửa sổ cho nó mở ra, sau đó bỏ cái lồng ra khỏi con chim.

Câu 31: Logo nào là chuẩn – Logo của Apple thì chắc chắn là bạn phải biết rồi đúng không

Câu 32: Có bao nhiêu đuôi trên màn hình – Có 6 cái tất cả

Câu 33: Đặt ví vào túi – Zoom out cái ví cho nó nhỏ hơn cái túi rồi nó sẽ tự động chui vào.

Câu 34: Tìm cặp song sinh – Hai con bướm có cánh màu xanh và màu đỏ đó.

Câu 35: Đây là thử viện của tớ. Giúp tớ mua vé xem phim. – Đập vỡ lợn tiết kiệm để lấy tiền

Câu 36: Tìm cá voi – Trên mái tóc vàng của cô gái đang tạo dáng chụp hình đó.

Câu 37: Giao hàng cho anh lái xe ngủ quên – Chạm vào cửa kính vài lần, cửa kính mở xuống bạn hãy vuốt đĩa thức ăn cho anh tài xế là được.

Câu 38: Chỉ có một chai nước đầy, ngoài ra tất cả đều rỗng. Hãy tìm chai nước đầy – Đặt cả 3 chai nước vào trong tủ lạnh và bạn sẽ thấy ngay chai nào là chai đầy nước.

Câu 39: Ai đang nói dối – Chạm vào bà mẹ đáp án A

Câu 40: Tôi muốn lấy lại một nửa số quả cherry – Vẽ một vòng tròn bên còn thiếu là được.

Câu 42: Ghép các biểu tượng cảm xúc với từ Sunglasses – Chạm vào mặt trời sau đó chọn cái kính.

Câu 44: Ai là ma cà rồng – Đặt củ tỏi trên bàn vào ông chồng, sau đó chạm vào anh ta.

Câu 45: Xé hai mảnh giấy vệ sinh – Kéo phần giấy xuống và xé chúng ra

Câu 46: Cứu chú mèo khỏi chú chó – Phóng to con mèo ra

Câu 47: Thư giãn và nối – Bấm vào hình thứ 2 từ trái qua.

Câu 48: Có bao nhiêu mảnh màu xám – Đặt miếng màu đen vào giữa phần nối của hai hình vuông và chọn 6 miếng.

Câu 49: Ghép hình – Không quá khó, câu này bạn có thể tự giải được.

Câu 50: Giúp người nông dân thu hoạch dâu! – Lắc điện thoại để dâu rơi xuống là được.

Câu 51: Tìm trái tim – Chạm vào trái tim như ở dưới hình.

Câu 52: Chạm vào vật theo đúng thứ tự sau: (Rùa – Cá Voi – Cá Ngựa – Cá Răng Đao – Cua – Sứa – Sao Biển) – Chạm đúng theo thứ tứ các con thú là được.

Câu 53: Lấy phô mai từ bẫy – Dùng một ngón tay giữ vị trí cái móc bẫy, sau đó lấy miếng phô mai ra khỏi vị trí của nó.

Câu 54: (12+6-5×3)x(2×2+1-7+2)=? – Đáp án là 0

Câu 55: Bạn sẽ cứu ai trước – Cứu đứa bé trước, chó có thể bơi và tiền thì có thể kiếm lại được mà.

Câu 56: Táo + Cà Chua = 5, Cà tím + Táo = 6, Cà chua + Cà tím = 7, Hỏi Táo = ? – Đáp án là 2

Câu 57: Một bánh xe bị mất, tìm một chiếc thay thế – Đưa biểu tượng 3 vạch trên cùng góc trái vào vị trí của bánh xe là được.

Câu 58: Hãy giúp anh ấy nâng tạ – Lộn ngược điện thoại của bạn lại

Câu 59: Ghép biểu tượng cảm xúc với từ Iron Man – Cái bàn là + mặt người.

Câu 60: Giúp tớ sàng đám này – Chạm ngón tay nhiều lần vào đám đó là được

Câu 61: Tìm con hươu – Chạm vào con vật ở dưới bên trái.

Câu 62: Logo nào là giả – Logo Facebook là giả

Câu 63: Xin hãy giúp tớ làm sạch hoàn toàn chất độc – Bỏ 3 chai chất độc vào trong thùng rác, bỏ cả chữ “chất độc” vào nữa.

Câu 64: Trời mưa nhưng bóng của cô ấy sẽ trông như thể bóng râm dưới ánh mặt trời – Chỉ cần chạm vào một trong 4 đáp án phía dưới là được.

Câu 65: Logo nào là chuẩn – Chọn một trong bốn logo có ở đó là được

Câu 66: Tìm Pizza – Chạm vào áo của người bố là được

Câu 67: Xếp hình – Lại là xếp 2 trong 4 hình ở dưới vào hình lớn thôi :).

Câu 68: Hãy đảm bảo tên sẽ được ghi lên trên phong bì – Vuốt từ trái sang phải cái phong bì để nó lật sang mặt trước. Sau đó kéo chiếc bút vào phần ghi tên là được.

Câu 69: Hãy giúp bạn ấy ngủ nào – Giữ ngón tay ở cửa sổ vài giây là được.

Câu 70: Có bao nhiêu hình vuông có cùng màu với hình vuông A – Di ngón tay của bạn vào ô chữ A, bạn sẽ thấy một ô chữ A khác. Đưa ô chữ A này ra khắp bàn cờ, bạn sẽ thấy có tổng cộng là 4 ô giống nhau.

Câu 71: Toà nhà cũ này cần được dỡ bỏ – Lắc điện thoại của bạn.

Câu 72: Tìm cá – Bấm vào con cá ở góc dưới bên trái.

Câu 73: Can you spot spot the mistake? – Chạm vào một chữ spot là được

Câu 74: Hãy giúp anh ấy khỏi lo lắng, bởi vì mọi chuyện sẽ ổn thôi – Lấy cái đĩa nhạc treo trên tường và đặt vào máy nghe nhạc.

Câu 75: Có bao nhiêu bánh xe – 15 cái, kể cả chữ Bánh xe trên tiêu đề nữa

Câu 76: Cái nào có 6 vòng tròn trong đó – Chạm vào hình số 8, sang câu hỏi có 4 vòng tròn chạm số 4, có 2 vòng tròn chạm số 2.

Câu 77: Chọn từ thấp nhất đến cao nhất – Chọn từ dưới lên là được

Câu 78: Tìm F – Chạm vào chữ F ngay tiêu đề câu hỏi là được.

Câu 79: Ai đang nói thật? Chạm vào tên đó – Chạm vào chàng trai, cái điện thoại hiện lên với hai tin nhắn, bạn chạm vào cả Lucy và Jennifer.

Câu 80: Con khỉ rất đói. Hãy cứu giúp – Chạm nhiều lần vào buồng chuối ở trên cây.

(Còn tiếp)

Đáp Án Bài Tập Unit 7: Population

Nhằm củng cố, mở rộng, bổ sung thêm kiến thức cho các em học sinh, chúng tôi sưu tầm gửi tới các em học sinh tham khảo Đáp án bài tập Unit 7: Population – Bài tập môn Tiếng Anh lớp 8. Chúc các em học tốt!

Đáp án bài tập Unit 7: Population

Bài tập môn Tiếng Anh lớp 8

PART 2: EXERCISES A. PHONETICS I.

1. D

2. D

3. D

4. B

5. C

II.

1. C

2. A

3. B

4. A

5. D

B. VOCABULARY AND GRAMMAR I.

1. go

2. eats

3. wouldn’t do/ were

4.takes

5. did/ wouldn’t worry

6. will….do

7. were /would go

8. passed

9. will be

10.went

11. won’t go

12. tries

13. spoke

14. finish/ will go

15. see/ ask

III.

1. would you choose

2. gets

3. comes

4. would call

5. will sit

6. don’t talk

7. will you do

8. had read

9. had asked

10. had

11. will go

12. would you do

13.run

14. won’t be

15. would have understand

16. comes

17. wouldn’t have

18. had worn

19. leaves

20. would have had

III.

1. C

2. A

3. B

4. A

5. A

6. A

7. B

8. B

9. A

10. C

11. B

12. C

13. C

14. A

15. B

16. D

17. C

18. B

19. A

20. C

21. C

22. A

23. B

24. A

25. B

IV.

1. polluted

2. unable

3. environmental

4. Natural

5. harmful

6. contaminated

7. illustration

8. poisonous

V.

1. to

2. away

3. with

4. to

5. into

C. READING I.

1. refers

2. poisons

3. too

4. in

5. example/ instance

6. noise

7. is

8. problems

9. water

10. even

II.

1. T

2. F

3. F

4. T

5. T

6. F

III.

1. A

2. A

3. C

4. D

5. B

6. D

7. C

8. B

D. WRITING I.

1. Noise pollution is any loud sounds that are either harmful or annoying to humansand animals.

2. Generally, noise is produced by household appliances, big trucks, vehicles and motorbikes on the road, planes and helicopters flying over cities, loud speakers, etc.

3. Noise pollution can cause stress, illness, hearing loss, sleep loss and lost productivity.

4. Health effects of noise include anxiety, stress, headaches, irritability and nervousness.

5. Noise-producing industries, airports, bus terminals should be located far from living places.

6. The officials must check the misuse of loudspeakers, outdoor parties and discos, as well as public announcement systems.

II.

1. The building where he lives is very old.

2. I will tell you something which you didn’t know before.

3. I’ll never forget the day when I met you.

4. Although it was cold, Tom still went swimming.

5. John is very sad because he fails the exam.

6. He never left the house where he had been born.

7. I met the man who works in a bank.

8.Here are the letters which arrived this morning.

9. Although my grandfather is very old, he is still young at heart.

10. Tom gets a lot of money because he works hard.

PART 3: TEST YOURSELF I.

1. B

2. C

3. A

4. B

5. A

II.

1. will have

2. find

3. had fed

4. will have

5. looked

6. will happen

7. press

8. had had

9. will you stay

10. swim

11. tell

12. don’t change

13. wouldn’t have bought

14. hung

15. would be

16. would have brought

17. would have been

18. wouldn’t have printed 19. wouldn’t buy 20. would arrive

III.

1. unable

2. environmental

3. contaminated

4. Industrial

5. Natural

6. harmful

7. contaminated

8. polluted

9. death

10. Polluted

11. pollutants

12. difficulty

IV.

1. A

2. A

3. C

4. D

5. A

6. B

7. C

8. D

V.

1. air pollution

2. factories

3. Yes, it can

4. .The gases from the exhausts of cars.

5. Because the gases in the atmosphere continue to increase.

VI.

1. A

2. D

3. A

4. B

5. C

VII.

1. The major cause ofwater pollution in Vietnam is the weakness in industrialwastewater management.

2.Many factories use fresh water to carry away waste from their plants into canals, rivers, and lakes.

3.Most of them do not have a wastewater treatment system.

4.Industrial waste water is directly discharged into canals, lakes, ponds, and rivers, causing serious pollution of surface water.

5.For example, in 2008, Vedan factory, a sodium glutamate plant, released their untreated industrial wastewater into the Thi Vai River and caused tons of fish and ducks in the river to die.

6. Another cause of water pollution in Vietnam is the lack of awareness among citizens.

7. Every day people generate a lot of garbage, and they throw it directly into canals, river, and ponds.

8. They collect water from these sources to do their laundry, wash dishes, and bathe, and then they throw the dirty water that contain detergent and shampoo directly into them.

Bài Tập Quan Hệ Từ (Có Đáp Án).

Bài tập Quan hệ từ (có đáp án)

I. Kiến thức cơ bản

Quan hệ từ dùng để biểu thị các ý nghĩa quan hệ như sở hữu, so sánh, nhân quả,… giữa các bộ phận của câu hay giữa câu với câu trong đoạn văn

– Khi nói hoặc viết có những trường hợp bắt buộc sử dụng quan hệ từ, nếu không có quan hệ từ câu văn sẽ đổi nghĩa hoặc không rõ nghĩa.

+ Một số quan hệ từ được sử dụng thành cặp

– Một số lỗi thường mắc khi sử dụng quan hệ từ như:

+ Thiếu quan hệ từ;

+ Dùng quan hệ từ không thích hợp về nghĩa

+ Thừa quan hệ từ

+ Dùng quan hệ từ không có tác dụng liên kết

II. Bài tập vận dụng

Bài 1: Em hãy tìm các quan hệ từ được sử dụng trong đoạn trích sau:

Chúng tôi leo lên dốc đồn Cô Tô hỏi thăm sức khỏe anh em bộ binh và hải quân cùng đóng sát nhau trong cái đồn khố xanh cũ ấy. Trèo lên nóc đồn, nhìn bao la Thái Bình Dương bốn phương tám hướng, quay gót 180 độ mà ngắm toàn cảnh đảo Cô Tô. Nhìn rõ cả Tô Bắc, Tô Trung, Tô Nam, mà càng thấy yêu mến hòn đảo như bất cứ người chài nào từng đẻ ra và lớn lên theo mùa sóng ở đây.

Gợi ý trả lời

Các quan hệ từ được sử dụng trong đoạn trích trên:

Và, trong, mà, càng, như, ở

a, Tuy có tài đến mấy không có đức nhưng cũng không được sử dụng.

b, An là học sinh giỏi toàn diện. Càng giỏi về môn Toán, An càng giỏi về môn Văn.

c, Không nên đánh giá con người qua bề ngoài hình thức mà nên đánh giá con người bằng những hành động, cử chỉ, cách đối xử của họ.

Gợi ý trả lời

Các quan hệ từ dùng sai:

a, Sai cặp quan hệ từ tuy… nhưng.

– Dù có tài đến mấy không có đức cũng không được sử dụng.

b, Sai quan hệ từ càng…càng… Sửa lại:

– An là học sinh giỏi toàn diện. Vừa giỏi về môn Toán, An lại vừa giỏi về môn Văn.

c, Sai quan hệ từ bằng. Sửa lại:

– Không nên đánh giá con người qua bề ngoài hình thức mà nên đánh giá con người qua những hành động, cử chỉ, cách đối xử của họ.

Bài 3: Viết đoạn văn ngắn có sử dụng quan hệ từ (gạch chân dưới các quan hệ từ trong đoạn văn đó.

Gợi ý trả lời

Tình yêu thiên nhiên luôn là đề tài bất hủ trong các sáng tác của thi nhân, văn nhân. Họ bằng lăng kính nghệ thuật của mình thổi vào những trang thơ, trang văn đầy ắp những khung cảnh thơ mộng, kiều diễm của thiên nhiên, tạo hóa. Chẳng những thế, tình yêu thiên nhiên giúp họ gần gũi với thiên nhiên hơn, sống thanh thản và nhẹ nhàng hơn trong cuộc đời vốn nhiều đa đoan này. Nhiều tác phẩm trở nên bất hủ như Côn Sơn ca của Nguyễn Trãi, Bạch Đằng giang phú của Trương Hán Siêu…đằng sau những bài thơ đó là khát vọng hòa nhập với thiên nhiên, vào cuộc sống, đồng thời qua đó cũng gửi gắm tâm tư, tình cảm, những chiêm nghiệm về cuộc đời.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bài Soạn văn lớp 7 siêu ngắn được biên soạn bám sát câu hỏi sgk Ngữ Văn lớp 7 Tập 1, Tập 2 giúp bạn dễ dàng soạn bài Ngữ Văn 7 hơn.

Cập nhật thông tin chi tiết về Đáp Án Bài Tập Csdl trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!