Xu Hướng 3/2023 # Đề Bài Và Hướng Dẫn Giải Bài Tập Lớn Sức Bền Vật Liệu # Top 5 View | Ictu-hanoi.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Đề Bài Và Hướng Dẫn Giải Bài Tập Lớn Sức Bền Vật Liệu # Top 5 View

Bạn đang xem bài viết Đề Bài Và Hướng Dẫn Giải Bài Tập Lớn Sức Bền Vật Liệu được cập nhật mới nhất trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Published on

Đề bài và Hướng dẫn giải BTL sức bền vật liệu

1. BE BA1 VA HUGNG DAN GIAI BA1 TAP L(‘)’N SUC BEN VAT LIEU – CO’ HQC KET CAU

2. LEU MQC LAN – NGUYEN VU VIET NGA DE BAI VA HU(‘)’NG DAN GIAI BAI TAP LON sU’C BEN VAT LIEU – CO H(_)C KET CAU NXB-. ..

3. LOI G161 THIEU Ta’i li_éu tham khdo “Dd bdi vi: hmfng ddn gidi bdi top [671 Stir bén vfit li_éu – C0′ hoc két cdu” dujorc bién soon theo du’ng dd cimrng “Chmrng trinh gidng doy mzin SBVL vd CHKC” do tiéu ban mdn hoc Clio bé gido doc vd dda too soon thdo . SB VL vd CHKC cung cdp mot phdn kién thu’rc co sot cho czic k_}7 su theo hoc trong cdc trudng doi hoc k_}7 thudt nhu : thuy l_o’i , xdy dung , gioo thdng Hai mzin hoc ndy trong b_i cho cdc sinh vién vd cdc 197 so nhfmg kién thiic cdn thiét dd gidi quyét cdc bdi todn thuc té tit cling viéc thiét ké , thdm d_inh . dén thi cling vd Id co so cha viéc nghién cifm cdc min /97 thudt thuéc cdc chuyén ngdnh khdc. Trong chmmg trinh ddo too hai mén h_0L’ ndy , ngodi cdc bdi tdp nho’ bd tri sou mdi chmmg ciia gido trinh , cdc sinh vién Lon buds phdi hodn thdnh mét s6 bdi tip [611 , Cd tinh chdt tong hop cdc kién thiic co bdn nhdt , vo duos b6 tn’ theo tftng hoc phdn czia mén hoc. Dd gizip cdc sinh vién cling cd cdc kién thllt’ ciia mén hoc vzi ndm wing timg bzm”c gidi quyét cdc yéu cdu cda cdc bdi tdp ldn trong chuorng trinh ddo too Clio hai mén hoc, chdng téi bién soon 2121′ liéu [ham khdo ndy vdi ddy dd cdc bdi tdp Ion cu’o hai mén SBVL vd CHKC . T dz’ liéu ndy bao gdm hai phdn , tuong u”ng vdi hat” mén hoc . Phzin céng bién soon nhu sou . ‘ 0Phdn I do C6 gido Nguyén V1? Viét Ngo bién soon , boo gdm 4 btii tgip lo”n SB VL. 9Phdn 11 do ca gido Léu Méc Lon bién soon , boo gdm 3 bdi tfip lo”n CHKC’. Cdc bdi trip lo”n ndy yéu cdu cdc sinh vién phdi hodn thdnh theo dung yéu cdu czia gido vién phu trdch rmin hoc , phi) hop véi tirng giai doon . Trong mdi phdn ctia an liéu ndy, déu boo gdm : pin? ” are’ bdi vd phdn bdi gicii mdu. Trongphdn bdi gidi mdu , tdi liéu ndy se” gio”i thiéu cho cdc bon doc cdc budc gidi cling nhu’ cdch trinh bdy mot bdi trip [on , nhdm cling Cd cdc kién thu”c co bdn tru’o’c khi [hi hét mon hoc . Tuy dd Cd nhiéu Cd gdng trong qud trinh bién soon , nhzrng do trinh do vd thdi gion cé hon nén khéng trdnh khdi nhfing soi sot . Chdng téi mong nhdn duoc nhiéu kién ddng gop Clio cdc bon ddng nghiép , co’: bon sinh vién vd cdc bon doc , dd tdi liéu ndy ngdy Cong dwoc hodn thién hon . Xin chdn thdnh com on so’ quart tdm vd nh1Z’ngy’ kién dong gép quy’ bdu czia tdt Cd cdc ddng nghiép dd gulp dd chzing téi rd! nhiéu trong qud trinh bién soon tdi liéu ndy . CAC TAC GIA

5. PHANI DE VA HU’O’NG DAN GIAI BAI TAP LON SL’. l’C BEN VAT LIEU

7. 2. Tinh ca’c me man quan tinh chinh trung tam: -” Chon he true trung tam XCY (di qua trong tam C Va song song Vévi he truc ban dau). Xac dinh toe do trong tam cua ttrng hinh thanh phan déi V0l he truc trung tam XCY. ‘ Tinh céc mo men quan tinh trung tam cL’Ia tL’I’ng hinh thanh phan (Jl , J’Y Va J’XY) lay Véil he truc XCY bang cach dung cong thuc chuyen truc song song. To do tinh ca’c m6 men quan tinh trung tam cfia toan hinh (Jx, Jy, Jxv). -‘ Tinh me men quan tinh chinh trung tam Jmax_ min bang hai phwong pha’p: a) Phuovng phap giai tich: Dung cong thuic xoay trL_Ic de xéc djnh mo men quan tinh chinh trung tam Va VI tri cua he truc quan tinh chinh trung tam (Jmax, Jmin Va O. “-Iax) _JX+JY+ JX-JY2 2 ‘ 2 Jmaxmin JXY Jxv t mx= ‘ g a a Jmax _JY ‘JX _’Jmin b) Phuong phap de giai: DL_ra Vao cac gia trj Jx, Jy, Jxy as tinh ducyc (3 tren, Vé Va sir dung Vong tron Mo quan tinh de xac djnh me men quan tinh chinh trung tam Va VI tri cfla he truc quan tinh chi nh trung tam (Jmax, Jmin Va (Xmax).

8. HlNH DANG MAT cAT NGANG / .4 X0 8 b 2D N C I IN” . . ‘ R D D C

9. C C ” h °0 X0 co B 3 a D B X0 X0 V-, : m: s : ” 1 ‘s 10

10. Vl Dl_J THAM KHAO De bai: Xac djnh cac me men quan tinh chinh trung t j tri he truc quan tinh chinh trung tam cua hinh phang cho tren hinh 1.1, b” : Thép géc Bxbxd: 250x160x20(mm); D = 20 cm; = m; R = 24cm. R=24 cm $§V l Tra ban the dc co: B = 250 mm F = 78,5 cmz X0 = 3,85 cm = 49 b=1 m Jx=498 4 yo=8,31cm =0, 5 d = 20 Jy = 161 3 85 yo 10.191 1T’fit

16. Jmx = 600580,67 cm’ JXY=82164,210 , _]Y = 583 328,384 1′ Hinh 1.4 V1 tri hé truc qua’n tinh chinh trung tém duqc biéu dién trén hinh 1.5 Y Max Min /

20. S0′ D0 TiNH

21. M q q M 12:3″; P1″ % P 2;. ” 71a}: b 1 “At 71/”), b 4;” ,1: 22

27. 2.3. Xa’c djnh vj tri co’ Mmax: – Cho phucyng trinh Qy = 0 (6 doan DB), ta tim dwqc toa d6 mét cét cc’) Mmax: (mat cét E) _ 55,3 ‘ 20,315 – 55,3 + 20,315.Z = O a -) Z3 = 2,72 m – TI’nh gié tri Mmax 2 Mmax = 55,3. 2,72 – 20,315. 2’72 a Mmax = 75,25 KNm Béng két qué tinh toén: OWN) 0 ~10 0 .505 50.63 AD 0 26,91 – 60,63 3 25,96 18,68 4 25,96 58,68 2,72 0 75,25 0 55,3 0 Vé biéu <16 ncfai Iuc: Céc biéu <16 noi luc Mx va Qy biéu dién trén hinh 2.3 2.4. Chon mat cét nguy hiém vé kiém tra bén: – Chen ba mét cét nguy hiém sau: 6 Mint cét H co M, = + 75,25 KNm 5 kiém tra diéu kién bén theo tvng suét pha’p om, cho ca’c diém trén bién. 5 Mat cét B co QY = +55,3 KN -” kiém tra diéu kién bén theo Llvng suét tiép rmax cho ca’c diém trén dwdng trung hoé. 6 Mét cét A ( tréi ) cé MX = – 60,63 KNm Va’! Qy = – 50,63 KN 4) kiém tra theo thuyét bén thé néng hoéc thuyét bén (mg suét tiép cho céc diém tiép giép gifra lbng vé dé. – Kiém tra bén: 6 Kiém tra cho céc diém trén bién (diém I hoac K)te_1i mét cét H: _ Mx 5max = ‘ Gmin ‘ max = 202 900 KN/ m2 g[, ,] _, ,, W=7i5 Wx 371.1055 28

28. cs, ,a, = 202,9 MN/ m2 < [0] = 210 MN/ m2 Thoé mén diéu kien bén tai bién trén va bién dwcyi caa mét cét. 6 Kiém tra cho céc diém trén dwérng trung hoé (diém O – cc’) (mg suét tiép) tai mat cét B theo thuyét bén thé néng: _ IQY Tmax ‘ max Jxbc 3;] s [1] = M / § trong céng thtrc trén, ta léy be = d trong béng, they 36 ta (mac: -5 5 cm, – 555’3’21°’1° = 38 600 KN/ m2 _ 5010.10’8.O,6.10’2 “max: 38,6 MN/ m2< M = 121 MN/ m2 J5 Thoé mén diéu kién bén tai céc diém trén truc trung hoa cfla mat cét. Biéu d6 L’rng suét ctla mat cét A (tréi) 6 Kiém tra cho céc diém tiép giép gifra than vé ca’nh (diém E hoéc F) tai mat cét A tréi theo thuyét bén TNBDHD: Gm = / G2 +312 S [6] Ta 06: M -e h – 2 GE: X. yE = °’63_8.-{ 4) = 6°’63_8.-[ 7-O,98j .10’? JX 5010.10 2 5010.10 2 29

32. 4. Viét phuwng trinh dwbvng dén h5i cfla truc dém: p :10 KN q=20,315KN/ m Q=0,315 KN/ m q=20,315KN/ m 3 m vA=77,54 KN ‘ v5=55,3 K Hinh 2.7 Béng théng 56 ban déu Dean CA (a=0) Doan AD a=2 Dean DB (a=5 A Y 4.1. Phwang trinh dé véng cfia tfrng doan dém: ( EJ = const ) AMa_. (Z – a)2 _ AQa_. (Z -a)3 y”” = y” + Aye + M” (Z_ 3) ‘ 2!EJ 3!EJ – Thay céc gié tri véo phwcrng trinh trén: *Doan CA: (0 : Z 3 2) 3 4 + 10Z + 20,3152 N2) = Yo + <Po- Z 3!EJ 4!EJ _ 1022 2031523 M2)” ‘°° + 2!EJ + E *E)oan AD: (2 s Z 3 5) _ 77,54(z – 2)3 _ 2o. (z – 2)” z = Z M ) y'( ) 3!EJ 4!EJ 33

38. S0 D0 MAT CAT COT @ ® a 221 4 3b 3b 3b 1.5b E F E F in 7a T1′ 3 3a a @1,5a a 3a a 1,53 3b 3b 2], 2b E F E F 39

39. 2b 321 _#b 3b 2b _ 7 , ” 221 2a 2a 2a 40

57. BANG KET QUA TiNH Ll_J’C CAT TAI cAc MAT cAT YEU cAu 90311 2 mZ -650.A, ,,Z 1379,804.13mz -970,278.C, ,,Z m(Z-3) -650A, ,,Z__1, ~184,6807B, ,,(Z__1, m. (Z-7) 173,272D, ,,Z_1, Q(KN) 0 0 -650 0 0 – – – – – -650 1 0.43318 – 646.165 597,000 – 90,915 – – – – – -140.08 1 2 0,86636 – 589,030 1172971 – 361,817 – – – . – 222.124 3 1.29954 – 343,070 1623,201 – 793,396 – – – – – 486.735 3 129954 – 343,070 1623,201 – 793,396 0 – 650 0 – – -163.265 4 1,73272 305,630 l680,877 – 1311.622 0,43318 – 646,165 – 79,906 – – -51.186 H 5 21659 1610,05 859,618 -1729,035 0.86436 -589,03 -156,997 – – -5.394 6 259909 3764735 – 1543.035 – 1675,185 1.29954 – 343,07 – 217,258 – – -13.1313 7 303227 6717230 – 6313,983 – 547,625 1.73272 305,63 – 224,978 – – -63.726 7 303227 6717230 – 6313,983 – 547,625 1,73272 305,63 – 224,978 0 0 -63.726 8 3,46545 9866,155 . 13966,652 2467029 2,1659 1610,05 – 115,056 04331:; 2,339 436.135 111 9 3.89863 11659.31 -24057.435 8215.344 2.59909 3764,735 206,528 0.86636 18,713 -192.805 10 433182 9186320 – 34118,138 17131908 3.03227 6717,23 845,099 1,29954 62.517 -175.064 11 476501 – 2005,444 – 38292,l83 28419540 3.46545 9866,155 1869,375 173272 142.586 0.029 58

60. 10.0 0.0026692 0.1309270 -6948760000 -1755120164 11.0 0.0061471 0.3602250 -8000000000 00000000 550 KN 650 KN 0 31.12 Biéu 86 Q: Hinh 4.4 61

62. PHAN II are VA HU’C)’NG DAN GI/3.1 BAI TAP LON CO’ HOC KET CAU

65. S0 D0 TINH HE TTNH D! NH P 15,, 2F, a= L1/4;b= L2/4;c= L3/4. -b–j-‘b– ‘q F1 1 1 W31 1 4: 1 {“”1’°’1~°%’°. d*)1= B

71. 2. Dung dah dé kiém tra lai céc tri 56 RA_ MB, QB Va Q, dé tinh bang giai ti’ch: 1,375 – 6 RA: 50. +120-0,25 : 236,25KN; ME = 0 Q, ,T= 50′ °’375’5 -1200,75 = – 33,75KN; QBF = 0 0,7 = 50″°’375’6 – 120 . 0,25 = 86,25KN; of = 50.5 – 120 0,75 : – 33,75KN; So sanh vc’ri két qua tinh theo giai ti’ch cho ta théy két qua tinh theo hai each 1.5 béng nhau. 3. Vé lai céc dahRA, dahMB dahQBT dahQBF, dahQ, Va dahM; _( khi Iuc théng dtvng P = 1 di 50ng trén he khi co mét truyén 10¢ (Hinh 1.9): 5,5m 5.5m 12

80. S0 D0 T1NH KHUNG SIEU TTNH @ ®

94. BAI TAP LCVN CO’ HOC KET CAU SO 3 T1NH KHUNG SIEU TTNH THEO PHUONG PHAP CHUYEN VI VA PHU’O’NG PHAP PHAN PHOI MO MEN. BANG so LIEU CHUNG VE KicH THUOC VA TAI TRQNG Kich 111m’-8 hinh hoe (m) T31 trqng YEU CAU VA THU’ TU’ THL_PC HIEN: 1. Vé biéu G6 mt”) men u6n Mp cua khung siéu tTnh dé cho theo phwong pha’p chuyén V1. 2. Vé biéu (16 mo men uén Mp cua khung siéu tTnh dé cho theo phwong pha’p phén phéi mt”) men. 3. Vé 0180 88 10c cét QB, 10c doc Np trén he siéu tTnh 05 cho. 4. Xéc dinh chuyén vj ngang cua diém I hoéc géc xoay cua tiét dién K.

98. Hinh 3.5 Hinh 3.4 01°47″ 0,6EJ I’11=1,1EJ 0,0945% r11 0,5EJ R1 p r12 = r21 = – 0,094EJ 160 00 V22 R1,, = – 240 1: R2,) 0,024EJ I’22=0,03EJ 0,006EJ R2,: 25 c 25

106. _ 1 16032 169,395-8 19,5736 0K'”‘_x@=2EJ1 2 ‘1j+EJ1 2 0’ 2 ‘1] (pm) = – 0,00015 rad Vey tiét dien K se 1:1 xoay met géc 0,00015 rad thuen chieu kim deng 1.6.

Giải Bài Tập Sức Bền Vật Liệu

Tài Liệu Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật, Giải Bài Tập Sức Bền Vật Liệu, Giải Bài Tập Cơ Sở Dữ Liệu, Giải Bài Tập Tài Liệu Dạy Học Vật Lý 9 Chu De 4, Bài Giải Sức Bền Vật Liệu, Bài Giải Sức Bền Vật Liệu 1, Bài Tập Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Có Lời Giải, Tài Liệu Giải Tích 3, Báo Cáo Giải Trình Số Liệu, Tài Liệu Giải Tích 2, Tài Liệu Giải Phẫu, Tài Liệu ôn Tập Giải Tích 1, Giải Bài Tập Trong Sách Tài Liệu Vật Lý 9, Mẫu Biên Bản Giải Trình Số Liệu, Tài Liệu ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Tài Liệu Chuyên Toán Giải Tích 12 Pdf, Tài Liệu Chuyên Toán Giải Tích 12, Hãy Giải Thích Cơ Sở Dẫn Liệu Hiện Hữu Của Chi Phí Bán Hàng, Mẫu Giải Trình Bổ Sung Thông Tin Tài Liệu, Tài Liệu Chuyên Toán Đại Số Và Giải Tích 11 Pdf, Bài Tập Tài Liệu Chuyên Toán Giải Tích 12, Giáo Trình Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật, Mẫu Công Văn Giải Trình Nguyên Vật Liệu Chênh Lệch, Tài Liệu Giáo Khoa Chuyên Toán Giải Tích 12, Phiếu Giao Nhận Nguyên Liệu Vật Liệu Công Cụ Dụng Cụ, Hãy Phân Tích ưu Nhược Điểm Của Liệu Pháp Protein Trị Liệu Trong Điều Trị Bệnh, Ban Hành Danh Mục Phế Liệu Được Phép Nhập Khẩu Từ Nước Ngoài Làm Nguyên Liệu Sản Xuất, Quy Trình Kiểm Soát Tài Liệu & Dữ Liệu, Tìm Kiếm Tài Liệu Loại Tài Liệu, Cong Cu Dung Cu Các Văn Bản, Tài Liệu Khác Gvmn 22 Làm Đồ Dùng Dạy Học Đồ Chơi Tự Nguyên Liệu Địa Ph, Cong Cu Dung Cu Các Văn Bản, Tài Liệu Khác Gvmn 22 Làm Đồ Dùng Dạy Học Đồ Chơi Tự Nguyên Liệu Địa Ph, Trong Các Loại Nhiên Liệu Dưới Đây, Loại Nhiên Liệu Nào Giảm Thiểu ô Nhiễm Môi Trường, Liên Hệ Giải Pháp Xây Dựng Giai Cấp Công Nhân Trong Các Trường Học, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Ta Trong Giai Đoạn Hiện Nay. , Tiểu Luận Giải Quyết Tranh Chấp Thương Mại Bằng Hòa Giải, Cơ Cấu Xã Hội Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp Tầng Lớp Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Đảng Lãnh Đạo Giải Quyết Mối Quan Hệ Giữa Độc Lập Dan Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội Giai Đoạn 19, Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Giai Đoạn Cuộc Cách Mạng 4.0, Tại Sao Phải Liên Minh Giai Cấp Công Nhân, Giai Cấp Nông Dân Và Đội Ngũ Trí Thức Trong Thời Kỳ Quá Đ, Tại Sao Phải Liên Minh Giai Cấp Công Nhân, Giai Cấp Nông Dân Và Đội Ngũ Trí Thức Trong Thời Kỳ Quá Đ, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Tiểu Luận Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Và Sứ Mệnh Lịch Sử Của Nó Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai , Nhiệm Vụ Và Giai Pháp Xây Dựng Đẳn Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Mẫu Giải Trình Giải Thể Chi Đoàn, Lý Luận Về Giai Cấp Và Xung Đột Giai Cấp, Lý Luận Về Giai Cấp Và Xung Đột Giai Cấp Là Của, Lí Luận Về Giai Cấp Và Xung Đột Giai Cấp, Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Sở Dĩ Được Thực Hiện Bởi Giai Cấp Công Nhân Vì: A. Là Một Gi, Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Sở Dĩ Được Thực Hiện Bởi Giai Cấp Công Nhân Vì: A. Là Một Gi, Giải Toán Lớp 4 Bài Giải, Bài Giải Giải Tích 2, Giải Bài Tập Giải Tích 2 7e, Giải Bài Giải Toán Lớp 3, ứng Dụng Giải Bài Giải, Tài Liệu Cây Lúa, Tài Liệu ôn Thi Lái Xe ô Tô, Tài Liệu ôn Thi N2, Tài Liệu Về Cây Tầm Bóp, Tài Liệu ôn Thi N4, Tài Liệu ôn Thi Ngữ Văn 12, Ban Coi Tai Lieu, Tài Liệu ôn Thi Eju, Tài Liệu ôn Thi Nội Trú, Tài Liệu ôn Thi N5, Tài Liệu ôn Thi N3, Tài Liệu ôn Thi Pet, Tư Liệu Văn Học 9, Tài Liệu ôn Thi Y, Tài Liệu ôn Thi Đại Học 01, Tài Liệu Cơ Sở Dữ Liệu, Tài Liệu ôn Thi 10, Tài Liệu ôn Thi 10 11 12, Tài Liệu ôn Thi 12, Tài Liệu ôn Thi Vào 10 Môn Ngữ Văn, Tài Liệu ôn Thi 2k5, Tài Liệu ôn Thi 2k6, Tài Liệu ôn Thi Học Kì 2 Lớp 10, Mẫu Số Liệu Thô, Mẫu Số Liệu Là Gì, Tài Liệu ôn Thi Nội Trú Y Hà Nội, Tìm Tài Liệu, Tài Liệu ôn Thi Lái Xe A1, Tài Liệu ôn Thi Pte, Tài Liệu ôn Thi Pmp, Tài Liệu ôn Thi Sat, Tài Liệu ôn Thi Sử 12, Dữ Liệu Cán Bộ, Tài Liệu Học Cho Xe Máy, Vật Lý Trị Liệu, Tài Liệu ôn Thi Vào 10, Tài Liệu ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Văn, Tài Liệu ôn Thi Nội Trú Yds, Tài Liệu ôn Thi Xã Hội Học,

Tài Liệu Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật, Giải Bài Tập Sức Bền Vật Liệu, Giải Bài Tập Cơ Sở Dữ Liệu, Giải Bài Tập Tài Liệu Dạy Học Vật Lý 9 Chu De 4, Bài Giải Sức Bền Vật Liệu, Bài Giải Sức Bền Vật Liệu 1, Bài Tập Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Có Lời Giải, Tài Liệu Giải Tích 3, Báo Cáo Giải Trình Số Liệu, Tài Liệu Giải Tích 2, Tài Liệu Giải Phẫu, Tài Liệu ôn Tập Giải Tích 1, Giải Bài Tập Trong Sách Tài Liệu Vật Lý 9, Mẫu Biên Bản Giải Trình Số Liệu, Tài Liệu ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Tài Liệu Chuyên Toán Giải Tích 12 Pdf, Tài Liệu Chuyên Toán Giải Tích 12, Hãy Giải Thích Cơ Sở Dẫn Liệu Hiện Hữu Của Chi Phí Bán Hàng, Mẫu Giải Trình Bổ Sung Thông Tin Tài Liệu, Tài Liệu Chuyên Toán Đại Số Và Giải Tích 11 Pdf, Bài Tập Tài Liệu Chuyên Toán Giải Tích 12, Giáo Trình Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật, Mẫu Công Văn Giải Trình Nguyên Vật Liệu Chênh Lệch, Tài Liệu Giáo Khoa Chuyên Toán Giải Tích 12, Phiếu Giao Nhận Nguyên Liệu Vật Liệu Công Cụ Dụng Cụ, Hãy Phân Tích ưu Nhược Điểm Của Liệu Pháp Protein Trị Liệu Trong Điều Trị Bệnh, Ban Hành Danh Mục Phế Liệu Được Phép Nhập Khẩu Từ Nước Ngoài Làm Nguyên Liệu Sản Xuất, Quy Trình Kiểm Soát Tài Liệu & Dữ Liệu, Tìm Kiếm Tài Liệu Loại Tài Liệu, Cong Cu Dung Cu Các Văn Bản, Tài Liệu Khác Gvmn 22 Làm Đồ Dùng Dạy Học Đồ Chơi Tự Nguyên Liệu Địa Ph, Cong Cu Dung Cu Các Văn Bản, Tài Liệu Khác Gvmn 22 Làm Đồ Dùng Dạy Học Đồ Chơi Tự Nguyên Liệu Địa Ph, Trong Các Loại Nhiên Liệu Dưới Đây, Loại Nhiên Liệu Nào Giảm Thiểu ô Nhiễm Môi Trường, Liên Hệ Giải Pháp Xây Dựng Giai Cấp Công Nhân Trong Các Trường Học, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Ta Trong Giai Đoạn Hiện Nay. , Tiểu Luận Giải Quyết Tranh Chấp Thương Mại Bằng Hòa Giải, Cơ Cấu Xã Hội Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp Tầng Lớp Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Đảng Lãnh Đạo Giải Quyết Mối Quan Hệ Giữa Độc Lập Dan Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội Giai Đoạn 19, Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Giai Đoạn Cuộc Cách Mạng 4.0, Tại Sao Phải Liên Minh Giai Cấp Công Nhân, Giai Cấp Nông Dân Và Đội Ngũ Trí Thức Trong Thời Kỳ Quá Đ, Tại Sao Phải Liên Minh Giai Cấp Công Nhân, Giai Cấp Nông Dân Và Đội Ngũ Trí Thức Trong Thời Kỳ Quá Đ, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Tiểu Luận Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Và Sứ Mệnh Lịch Sử Của Nó Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai , Nhiệm Vụ Và Giai Pháp Xây Dựng Đẳn Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay,

Bài Tập Sức Bền Vật Liệu: Nội Lực Và Ngoại Lực

Published on

SỨC BỀN VẬT LIỆU CÁC DẠNG CHỊU LỰC CƠ BẢN BIỂU ĐỒ NỘI LỰC Dùng đồ thị để thể hiện sự biến thiên của nội lực suốt chiều dài thanh,dầm…. Trục hoành (trục z):toạ độ chạy của mặt cắt Trục tung (trục y):giá trị của nội lực Quy ước: Biểu đồ lực dọc (Nz) và lực cắt (Qy):tung độ dương vẽ phía trên và có ghi dấu lên biểu đồ Đối với biểu đồ momen uốn (Mx):tung độ dương vẽ phía dưới và không cần ghi dấu lên biểu đồ  tung độ đựơc vẽ về phía căng của lớp vật liệu Phải chia đoạn với quy tắc:trong đoạn chia không được: chứa lực tập trung hoặc momen tập trung có sự gián đoạn của lực phân bố Chia n đoạn thì phải cắt đúng n lần Nhận xét: Đoạn có q=0: biểu đồ Qy là đường thẳng song song với trục hoành,còn (Mx) thì bậc nhất. Đoạn có q= const: biểu đồ Qy là đường bậc nhất,còn (Mx) là parabol. Mx đạt cực trị tại mặt cắt có Qy=0 Bề lõm của (Mx) đón lấy chiều q Tại mặt cắt có lực/momen tập trung thì biểu đồ lực cắt và momen có bước nhảy tương ứng,bước nhảy này đúng bằng các giá trị tập trung

1. SỨC BỀN VẬT LIỆUSỨC BỀN VẬT LIỆU Dạng khối Dạng tấm Dạng thanh

2. Các kiểu liên kết và phản lựcCác kiểu liên kết và phản lực

3. CÁC DẠNG CHỊU LỰC CƠ BẢNCÁC DẠNG CHỊU LỰC CƠ BẢN kéo nén xoắn uốn

4. CHUYỂN VỊ DÀI AA’ VÀ CHUYỂN VỊ GÓC Biến dạng dài Biến dạng góc Biến dạng dài tỷ đối

5. Mô hình tính toán và nguyên lý cộng tác dụng

6. Nội lực và dùng phương pháp mặt cắt để xác định ,nội lựcNội lực và dùng phương pháp mặt cắt để xác định ,nội lực Khái niệm về ứng suất p Đơn vị : Xét phần bên trái Mặt cắt chia vật làm 2 phần

7. Tách ứng suất ra làm 2 thành phầnTách ứng suất ra làm 2 thành phần

8. Quy ước chiều của ứng suất

9. :zN :, yx QQ :, yx MM :zM lực dọc 6 thành phần nội lực6 thành phần nội lực lực cắt Momen uốn Momen xoắn

10. Cách xác định 6 nội lựcCách xác định 6 nội lực 3 phương trình hình chiếu lực 3 phương trình hình momen đối với 3 trục

11. Xét tải trọng phẳng,trong mặt phẳng yz

12. Ví dụ: xác định nội lực tại mặt cắt cách gối A 14m

13. Giải: Tính phản lực tại các gối trước

14. Cắt dầm tại mặt cắt (1-1),xét phần bên trái Các phương trình cân bằng lực

15. BIỂU ĐỒ NỘI LỰCBIỂU ĐỒ NỘI LỰC * Dùng đồ thị để thể hiện sự biến thiên của nội lựcDùng đồ thị để thể hiện sự biến thiên của nội lực suốt chiều dài thanh,dầm….suốt chiều dài thanh,dầm…. * Trục hoành (trục z):toạ độ chạy của mặt cắtTrục hoành (trục z):toạ độ chạy của mặt cắt * Trục tung (trục y):giá trị của nội lựcTrục tung (trục y):giá trị của nội lực Quy ước:Quy ước: * Biểu đồ lực dọc (Nz) và lực cắt (Qy):tung độ dươngBiểu đồ lực dọc (Nz) và lực cắt (Qy):tung độ dương vẽ phía trên và có ghi dấu lên biểu đồvẽ phía trên và có ghi dấu lên biểu đồ * Đối với biểu đồ momen uốn (Mx):tung độ dương vẽĐối với biểu đồ momen uốn (Mx):tung độ dương vẽ phía dưới và không cần ghi dấu lên biểu đồphía dưới và không cần ghi dấu lên biểu đồ  tungtung độ đựơc vẽ về phía căng của lớp vật liệuđộ đựơc vẽ về phía căng của lớp vật liệu

16. BIỂU ĐỒ NỘI LỰCBIỂU ĐỒ NỘI LỰC * Phải chia đoạn với quy tắc:trong đoạn chiaPhải chia đoạn với quy tắc:trong đoạn chia không được:không được: chứa lực tập trung hoặc momen tập trungchứa lực tập trung hoặc momen tập trung có sự gián đoạn của lực phân bốcó sự gián đoạn của lực phân bố * Chia n đoạn thì phải cắt đúng n lầnChia n đoạn thì phải cắt đúng n lần A B C D E G H Chia làm ???Chia làm ??? Đoạn ?Đoạn ? Chia làm 6 đoạnChia làm 6 đoạn

17. kN2 m3 A B + 2 6 kN2 z y yQ xM zN B z )( zN )( yQ )( xM )(kN )(kNm )(kN zMM QF NF xO yy zz .20/ 20 00 −=⇒= +=⇒= =⇒= ∑ ∑ ∑ 30 ≤≤ zXét phần phải:

18. Ví dụ:một dầm chịu lực như hình vẽ,hãy vẽ bểuVí dụ:một dầm chịu lực như hình vẽ,hãy vẽ bểu đồ nội lực (Qy) và (Mx)đồ nội lực (Qy) và (Mx) ql l lqlllqql VM qlqlqllqVF ql l lqlllqql VM HF AB Ay BA Az = −+ =⇒= =+−=⇒= = ++− =⇒= =⇒= ∑ ∑ ∑ ∑ 2 ..2. 0/ 22.0 2 2 3..2. 0/ 00 2 2 Hãy tính cácHãy tính các phản lực liên kết.phản lực liên kết.

19. Cắt đoạn AC,xét phần trái,chọn gốc tại A: lz ≤≤0 Cắt đoạn CB,xét phần trái,chọn gốc tại A: lzl 2≤≤

20. Cắt đoạn BD,xét phần phải,chọn gốc tại D: lz ≤≤0

21. BIỂU ĐỒ NỘI LỰCBIỂU ĐỒ NỘI LỰC )( yQ )( xM

22. Nhận xét:Nhận xét: *Đoạn có q=0: biểu đồ Qy là đường thẳng song songĐoạn có q=0: biểu đồ Qy là đường thẳng song song với trục hoành,còn (Mx) thì bậc nhất.với trục hoành,còn (Mx) thì bậc nhất. *Đoạn có q= const: biểu đồ Qy là đường bậc nhất,cònĐoạn có q= const: biểu đồ Qy là đường bậc nhất,còn (Mx) là parabol.(Mx) là parabol. *Mx đạt cực trị tại mặt cắt có Qy=0Mx đạt cực trị tại mặt cắt có Qy=0 *Bề lõm của (Mx) đón lấy chiều qBề lõm của (Mx) đón lấy chiều q *Tại mặt cắt có lực/momen tập trung thì biểu đồ lực cắtTại mặt cắt có lực/momen tập trung thì biểu đồ lực cắt và momen có bước nhảy tương ứng,bước nhảy nàyvà momen có bước nhảy tương ứng,bước nhảy này đúng bằng các giá trị tập trungđúng bằng các giá trị tập trung

23. QUAN HỆ GIỮA TẢI TẬP TRUNG VỚI NỘI LỰCQUAN HỆ GIỮA TẢI TẬP TRUNG VỚI NỘI LỰC Các phương trình cân bằng lực: Bỏ qua các vô cùng bé bậc nhất: Giả sử tại mặt cắt có lực tập trung Po hướng lên và momen Mo quay cùng chều kim đồng hồ.

24. oPQQQ =−=∆ 12 oMMMM =−=∆ 12 Bước nhảy lực Bước nhảy momen Kết luận: *Tại mặt cắt có lực tập trung tác dụng thì biểu đồ lực cắt có bước nhảy, độ lớn của bước nhảy đúng bằng lực tập trung. *Tại mặt cắt có momen tập trung tác dụng thì biểu đồ momen có bước nhảy, độ lớn của bước nhảy đúng bằng momen tập trung. *Bước nhảy lực dương nếu hướng lên *Bước nhảy momen dương nếu quay cùng chiều KĐH Bên phải = bên trái + bước nhảyBên phải = bên trái + bước nhảy

25. QUAN HỆ GIỮA TẢI PHÂN BỐ VỚI NỘI LỰCQUAN HỆ GIỮA TẢI PHÂN BỐ VỚI NỘI LỰC ∑ =+−+⇔= 0)()(0 yyyy dQQdzzqQF ∑ =+−++⇔= 0)( 2 .)(0/ 2 xxxy dMMM dz dzzqdzQOM 2 )( 2 dz zqBỏ qua vô cùng bé bậc hai: y x Q dz dM =⇒ )(zq dz dQy =⇒

27. Ứng Dụng:Ứng Dụng: * Dựa vào hai quan hệ trên để vẽ biểu đồDựa vào hai quan hệ trên để vẽ biểu đồ nhanh chóngnhanh chóng * Nhận biết dạng của biểu đồNhận biết dạng của biểu đồ * Vẽ biểu đồ ngược: cho biểu đồVẽ biểu đồ ngược: cho biểu đồ momen,hãy suy ngược biểu đồ lực cắt vàmomen,hãy suy ngược biểu đồ lực cắt và tải trọng tác dụngtải trọng tác dụng * Đôi khi vẽ bểu đồ không cần tính phản lựcĐôi khi vẽ bểu đồ không cần tính phản lực

28. Hãy vẽ biểu đồ nội lực của các dầm chịu lực sau đây.Hãy vẽ biểu đồ nội lực của các dầm chịu lực sau đây.

29. Không cần tính phản lực hãy vẽ biểu đồ nội lực của haiKhông cần tính phản lực hãy vẽ biểu đồ nội lực của hai trường hợp sau:trường hợp sau:

Ra Mắt Cuốn Sách: “101 Bài Tập Có Lời Giải Chi Tiết Sức Bền Vật Liệu 1”

Sức bền vật liệu là môn học quan trọng, không chỉ áp dụng trực tiếp trong thiết kế, thi công, sản xuất mà còn xây dựng nền tảng kiến thức để học tập các môn tiếp theo như nguyên lý máy, chi tiết máy, bê tổng cốt thép, cơ học kết cấu,…cho tất cả sinh viên, học viên cao học và các các bạn đã tốt nghiệp và đi làm thuộc các ngành xây dựng, cơ khí, ô-tô, tàu biển, cơ điện tử…Tuy nhiên, có 1 điều này, chắc chắn ai cũng biết nhưng chẳng sách nào viết, đó là 1 thực tế phổ biến trong các ngành học, “Sức bền vật liệu” luôn luôn là môn “khó nhằn”, “chuối” nhất trong thời khóa biểu của các bạn, thậm chí là trong danh sách “môn nợ” của các bạn.

Trước khi bắt đầu học Sức bền vật liệu, hầu như các bạn đều biết về tầm quan trọng của nó, hoặc sẽ được các thầy cô nhắc lại trong buổi đầu tiên học môn này. Điều đó không có gì phải tranh cãi. Biết được tầm quan trọng đó, các bạn cũng từ từ làm quen, đọc đọc, ghi ghi…, cũng chưa có gì đặc biệt, mục tiêu đặt ra có thể 8-9 gì đó. Nhưng rồi qua 2-3 buổi, 1 tháng, 2 tháng…vẫn thấy mơ màng, 1 cảm giác mông lung lặp đi lặp lại qua các buổi học sức bền vật liệu. Việc tự học ở nhà thì công thức rối rắm, dấu má lộn xộn, các ký hiệu khó nhớ…rất dễ nản. Ở giai đoạn cuối kỳ thì cảm giác đó chuyển sang ngại, sợ hãi và lúc này thì tìm mọi cách đạt được mục tiêu mới, qua môn bằng mọi giá. Thôi thì 4.0 là tốt rồi.

Trong tất cả các khâu để làm quen, học tập, áp dụng vào thực tế Sức bền vật liệu, thì tất cả các yếu tố như giáo trình tài liệu, thầy cô, sử dụng máy tính tin học,…đều có những vai trò riêng, nhiều khi chỉ thiếu 1 thứ, dẫn đến kết quả yêu kém. Chẳng hạn, thiếu giáo trình, sách bài tập hoặc thậm chí sách bài tập không có lới giải làm cho các bạn chán nản khi làm bài, làm 1,2 bài nhưng cũng chẳng biết đúng hay sai nên thôi và từ đó đi vào ngõ cụt. Sức bền vật liệu ngày càng trở nên xa vời.

Nhằm giúp cho các bạn thuận lợi trong quá trình ôn luyện, học tập Sức bền vật liệu được tốt, thời gian qua chúng tôi đầu tư thời gian, công sức, tâm huyết để tuyển chọn, tổng hợp, thực hiện giải 101 bài tập thuộc tất cả các chương, đủ các dạng bài tập của Sức bền vật liệu 1 và biên soạn thành cuốn sách “101 bài tập có lời giải chi tiết Sức bền vật liệu 1”. Đặc biệt, toàn bộ 101 bài tập trong cuốn sách đều có lời giải và phân tích chi tiết, các bạn đọc sẽ hiểu ngay. Đảm bảo không sao chép hoặc copy từ bất cứ sách nào đang có hiện nay. Các bài tập được tuyển chọn theo mức độ từ dễ đến khó, các bạn thực hiện theo hoàn toàn nắm chắc kiến thức cơ bản, nâng cao Sức bền vật liệu 1.

Nội dung và thứ tự các chương được sắp xếp khoa học và thuận lợi cho người học:

Trong quá trình học tập theo sách, nếu các bạn có thắc mắc hoặc 1 phần nào, mục nào cần giải thích thì hoàn toàn có thể liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, email, facebook. Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn.

Để cho quá trình học tập, sử dụng cuốn sách “101 bài tập có lời giải chi tiết Sức bền vật liệu 1” của các bạn được thuận lợi, đồng thời giảm chi phí biên soạn, in ấn và chuyển phát chúng tôi sẽ chỉ thực hiện in trên khố A5, cỡ chữ 12, 250 trang. Cuốn sách đảm bảo in đẹp, chữ to, hình vẽ rõ ràng, độ nét cao, các công thức được viết chuẩn và đẹp. Các bạn cầm cuốn sách trên tay sẽ thấy thích, điều đó làm tăng cảm hứng học tập dẫn đến hiệu quả sử dụng cao.

Hiện nay, cuốn sách đã được kiểm tra nội dung kỹ lưỡng và in ấn. Mức giá cuốn sách sẽ được áp dụng như sau.

1. Bộ đề thi có đáp án chi tiết – tiện cho quá trình ôn luyện của các bạn*NEW

2. Bảng tổng hợp 44 công thức của Sức bền vật liệu 1 – Giúp cho các bạn không phải tự tay tóm tắt nội dung và tổng hợp kiến thức, ngoài ra có cái nhìn tổng quát về môn học.*NEW

3. Bảng đặc trưng hình học của 1 số hình phẳng – Giúp cho các bạn tra cứu nhanh chóng, chính xác. Bảng này có đầy đủ các đặc trưng hay dùng như trọng tâm, diện tích, các mô-men quán tính, mô-men chống uốn…*NEW

4. Được sự tư vấn, giúp đỡ của chúng tôi trong suốt quá trình học tập. *NEW

Đặt mua: Các bạn chỉ cần điền vào form đăng ký (bấm vào đây) và gửi lại vào email hoặc facebook cho chúng tôi.

Liên hệ đặt mua:

Phùng Văn Minh: SĐT 0985 150 395 hoặc facebook: https://www.facebook.com/MinhMozart

SĐT 0963 088 263 hoặc facebook: https://www.facebook.com/taductamck

Tặng bạn nhiều hình ảnh thực tế về SỨC BỀN VẬT LIỆU + bài tập có đáp án: Bấm vào đây

Tặng bạn nhiều video về SỨC BỀN VẬT LIỆU: Bấm vào đây

Fanpage Sucbenvatlieu.com

Tham gia Group SBVL

Bản quyền thuộc về Tạ Đức Tâm

Facebook Phùng Văn Minh

Cập nhật thông tin chi tiết về Đề Bài Và Hướng Dẫn Giải Bài Tập Lớn Sức Bền Vật Liệu trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!