Xu Hướng 3/2023 # Giải Bài Tập Anh 9 Unit 2 # Top 3 View | Ictu-hanoi.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Giải Bài Tập Anh 9 Unit 2 # Top 3 View

Bạn đang xem bài viết Giải Bài Tập Anh 9 Unit 2 được cập nhật mới nhất trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

GETTING STARTED. Unit 2: Clothing – Quần áo – Cuộc thăm của bạn tâm thư. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 13 SGK Tiếng anh lớp 9 cơ bản. GETTING STARTED (Bắt đầu). Task 1 : (Hướng dẫn giải bài tập trang 13 SGK)

Look at the dress these people are wearing. Decide where each person comes from. (Nhìn y phục những người này đang mặc. Quyết định mỗi người từ đâu đến.)

Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời :

1. She comes from Japan.

2. She comes from Vietnam.

3. He comes from Scotland.

4. She comes from India.

5. He comes from the western part of the United States.

6. She may come from one of the Islamic countries

LISTEN AND READ. Unit 2: Clothing – Quần áo – Cuộc thăm của bạn tâm thư. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 13 SGK Tiếng anh lớp 9 cơ bản. TAPESCRIPT

Read this passage and answer questions ( Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi)

For centuries, poets, writers and musicians have mentioned the ao dai in poems, novels and songs. The ao dai is the traditional dress of Vietnamese women. It consists of a long silk tunic that is slit on the sides and worn over loose pants. Traditionally, it was frequently worn bv both men and women. The desian and material used for men were different from those used for women. Nowadays, women usually wear it, especially on special occasions. However, many Vietnamese women today often prefer to wear modern clothing at work, because it is more convenient.

Now fashion designers want to change the traditional CIO dai. Some have printed lines of poetry on the ao dai, so they look modern and very fashionable. Other designers have taken inspiration from Vietnam’s ethnic minorities. They have visited villages and studied traditional designs and symbols such as suns, stars, crosses, and stripes. They have added these patterns to the ao dai, so Vietnamese women can continue to wear the unique dress, which is now both traditional and fashionable.

Dịch:

Qua.bao thế kỉ, các nhà thơ, nhà văn và nhạc sĩ đã đề cập đến áo dài trong các bài thơ, sách tiểu thuyết và bài hát. Áo dài là y phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Nó gồm có một tà áo lụa dài xẻ hai bên và được mặc với quần dài rộng. Theo truyền thống, áo dài thường được mặc bởi đàn ông và phụ nữ. Kiểu và vải dùng cho đàn ông khác biệt với kiểu và vải dùng cho phụ nữ. Ngày nay, phụ nữ thường thường mặc nó, nhất là vào những dịp đặc biệt. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ Việt Nam ngày nay thường thích mặc y phục hiện đại hơn lúc làm việc, vì nó tiện lợi hơn.

Ngày nay, các nhà thiết kế thời trang muốn thay đổi áo dài truyền thống. Một Số nhà thiết kế in các câu thơ trên áo dài, do đó chúng trông có vẻ hiện đại và rất hợp thời trang. Các nhà thiet kê knác lấy nguổn cảm hứng từ các bộ tộc thiểu số Việt Nam. Họ thăm các làng và nghiên cứu các kiểu và biểu lượng truyền thống như : mặt trời, ngôi sao chữ thập, và sọc. Họ thêm những màu nàyvào áo dài, do đó phụ nữ Việt Nam có thể tiếp tục mặc áo dài độc đáo, ngày nay nó vừa có tính truyền thống vừa hợp thời trang.

Task 1 : (Hướng dẫn giải bài tập trang 13 SGK) a) Complete the sentences. Use the information from the passage. Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời :

Some designers have modernized the ao dai by printing

b) Answer the questions.

Who used to wear the ao dai by tradition?

Why do the majority of Vietnamese women prefer to wear modem clothing at work these days?

What have fashion designers done to modernize the ao deal

Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời :

a).(Hoàn chỉnh càu. Sừ dụng thông tin từ đoạn văn.)

For a long time, the áo dài has been the subject of poems, novels and songs.

The áo dài is described as a traditional dress of Vietnamese women.

The majority of Vietnamese women prefer to wear modern clothing at work, because it is more convenient.

Some designers have modernized the ậo dải by printing lines oị poetry oil them.

Another alternative is to add traditional designs and symbols of ethnic minorities to the ao dcii.

b). By tradition, Vietnamese men and women used to wear the at dm.

The majority of Vietnamese women prefer to wear modem clothing at work these days because it is more convenient.

Fashion designers have changed the designs and patterns of the traditional áo dùi by printed lines of poetry or adding the designs and symbols of ethnic minorities to them.

SPEAK. Unit 2: Clothing – Quần áo – Cuộc thăm của bạn tâm thư. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 14 SGK Tiếng anh lớp 9 cơ bản. Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 14 SGK)

Match the phrases to the pictures.

1. a colorful T-shirt 4. a short-sleeved blouse

7. baggy pants 2.a plaid skirt

5. a sleeveless sweater 8. faded jeans

3.a plain suit 6. a striped shirt

Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời :

9. blue shorts

Match the phrases to the pictures.(Ghép các cụm từ đủng với hình.)

a. a colorful T-shirt b. a sleeveless sweater

c. a striped shirt d. a plain suit

e. faded jeans f- a short – sleeved blouse

g.baggy pants h. a plaid skirt

Task 2 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 14 SGK)

i. blue shorts

Work in small groups. Write more questions for the last section of this survey about students’ wear. Then interview members of another group. The words in section a) may help you.

Casual clothes: What do you usually wear on the weekend?

Why do you wear these clothes?

Favorite clothes: What is your favorite type of clothing? Why?

School uniform: Is it comfortable?

Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời :

What color is it?

Clothes for special occasions:

Work in small groups. Write two more Questions for the lust section of this survey about students’ wear. Then interview members of another group. The words in exercise a) may help you. (Thực hành từng nhóm nhỏ. Viết hai câu hỏi nữa cho phần cuối của bài khảo sát này về sự ăn mặc của học sinh. Sau đó phỏng vấn các thành viên của một nhóm khác. Những từ ở bài tập a) có thề giúp em.)

Casual clothes : What do you usually wear on the weekend?

Why do you wear these clothes?

Favorite clothes : What is your favorite tvpe of clothing?

School uniform : is it comfortable?

What color is it?

Clothes for speacial occasions I

– Do you wear your favorite clothes?

Do you u car the traditional dress?

– Do you usually wear on the weekend?

I usually wear casual clothes, for example a T-shirt and shorts or

pants.

– Why do you wear these clothes?

It’s convenient for me at work.

– What’s your favorite type of clothing?

I like the simple European clothes : white shirts and dark trousers. I do not like colorful or gaudy (loè loẹt) clothes because they are not suitable for the Vietnamese people, especially for girls and young women.

READ. Unit 2: Clothing – Quần áo – Cuộc thăm của bạn tâm thư. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 17 SGK Tiếng anh lớp 9 cơ bản. TAPESCRIPT

– What do you think of your school uniform?

Dịch

It’s simple and beautiful: white shirts and dark trousers for boys and white ao dai and black pants for girls. I think Vietnamese school

Task 1 : (Hướng dẫn giải bài tập trang 17 SGK) a) Fill in the missing dates and words.

The word jeans comes from a kind of material that was made in Europe. The material, called jean, was named after sailors from Genoa in Italy, because they wore clothes made from it. In the 18th century jean cloth was made completely from cotton and workers at that time loved wearing it because the material was very strong and it did not wear out easily. In the 1960s, many university and college students wore jeans. Designers made different styles of jeans to match the 1960s’ fashions: embroidered jeans, painted jeans and so on. In the 1970s more and more people started wearing jeans because they became cheaper. In the 1980s jeans finally became high fashion clothing, when famous designers started making their own styles of jeans, with their own labels on them. Sales of jeans went up and up. But in the 1990s the worldwide economic situation got worse, and the sale of jeans stopped growing. However, jeans have never been out of fashion, and today- young generation is still fond of wearine them.

Từ jeans phát xuất từ một loại vải được làm từ Âu châu. Vải – gọí là jean, được đặt theo tên của các thủy thủ từ Genoa. Ý, vì họ mặc- quần áo bằng vải đó. Vào thế kí 18, vài jean được làm toán bảng chi vài và các công nhãn vào lúc đỏ thích mặc nó vì vải rất chắc và (nó.) không rách dễ dàng. Vào thập niên 1960, rất nhiều sinh viên cao đẳng và đại học mặc jeans. Gác nhà thiết kế tạo nhiều mẫu jeans khác nhau để phù hựp với thời trang thập niên 1960: jean thêu. jesin vẽ, vân vãn.. .Vào thập niên 1970. càng ngày càng có nhiều người bắt đầu mặc jeans vì chúng rẻ hơn. Cuối cùng vào thập niên 1980, jeans trờ thành phục thời trang cao cấp. khi các nha thiết kế nối Liếng bắt đầu tạo những kiểu jeans riêiig với nhãn riêng của họ trốn chúng. Việc bán quán áo jeans càng ngày càng lẳng cao. Nhưng vào thập niên 1990. tình hình kinh tế toàn thế giới trở nên tồi tệ hơn, và việc bán quần áo jeans ngừng phát triển. Tuy nhiên, quần áo jeans không bao giờ lỗi thời, và ngày nay thế hộ trẻ vẫn còn thích mặc chúng.

1………. : Workers liked to wear …………….. because the material made from

cotton was very strong and could hardly wear out.

2………. : A lot of university and college………… wore jeans.

3………. : Jeans became……….. so many, many people began wearing jeans.

4………. : Jeans became high………… clothing.

5………. : The………. of jeans stopped going up.

Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời : a).Fill in the missing dates and words. (Điền những nhật k và từ thiếu.) b).Answer. Then write the answers ill your exercise book

b) Then write the answers in your exercise book.

Where does the word jeans come from?

What were the 1960s’ fashions?

Why did more and more people begin wearing jeans in the 1970s?

When did jeans at last become high fashion clothing?

Why did the sale of jeans stop growing?

In the I8lh century, workers liked to wear jeans because the materia] made from cotton was very strong and hardly worn out.

Inthe 1960s. a lot of college and university students wore leans.

In the 1970s. jeans became cheaper, so many, many people began wearing jeans.

In the 1980s, jeans became high fashion clothing.

In the 1990s, the sales of jeans ended going up.

1. The name “jeans” comes from a kind of material made in Europe. ‘

2. The 1960s’ fashions were embroidered jeans and pant jeans, and so on.

Write. Unit 2: Clothing – Quần áo – Cuộc thăm của bạn tâm thư. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 18 SGK Tiếng anh lớp 9 cơ bản. Task 1 : (Hướng dẫn giải bài tập trang 18 SGK)

3.In the 1970s, more and more people began wearing jeans because they became cheaper.

4.Joans at last became high fashion clothing in the 1980s.

5.The sale of jeans stopped growing because the worldwide economic situation got worse.

Outline A

This is how to present one side of an argument. It is used to persuade readers to believe or do something. An argument should have:

Secondary school students should wear uniforms

Wearing uniforms:

encourages students to be proud of theừ school because the uniforms bear their school’s name.

helps students feel equal in many ways, whether they are rich or poor.

is practical. No need to think of what to wear every day.

I think it is necessary for secondary school students to wear uniforms when they are at school.

Firstly, wearing uniforms encourages students to be proud of being students of theừ school because they are wearing the uniforms with labels bearing their school’s name.

Secondly, wearing uniforms helps students feel equal in many ways, whether *-hey are rich or poor.

Finally, wearing uniforms is practical. You don’t have to think of what to wear every day.

Therefore, students in secondary schools should wear uniforms.

Outline B

a) Now write a paragraph of 100-150 words. But this time vou support the

argument that secondary school students should wear casual clothes. Outline B mav help you.

Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời : Dàn bài A:

Secondary school students should wear casual clothes

Wearing casual clothes:

makes students feel comfortable.

gives students freedom of choice (sizes, colors, and fashions, etc.).

makes students feel self-confident when they are in their favorite clothes.

makes school more colorful and lively.

Mậc đồng phục:

– khích lệ học sinh tự hào về trường của chúng vì đồng phục mang

tên trường.

– giúp học sinh cám thây bình đẳng về nhiều phương diện, đù chủng giàu hay nghèo.

– có tính thực tiền. Không cần suy nghĩ về những gì phải mậc mỗi ngày.

Tỏi nghĩ đối với học sinh Irung học, mặc đồng phục khi chúng ớ trường là cần thiết.

Trước hết, dổng phục khích lệ học sinh tự hào là học sinh cùa trường chúng đang học vì chúng mặc đồng phục với nhãn hiện mung tên trường cua mình.

Thứ hai, mặc đồng phục giúp học sinh cảm thấy bình đẳng về nhiều phương điện, dù chúng giàu hay nghòo.

Sau hết, mặc đổng phục có tính thực tế. Bạn không phải nghĩ về những gì phái mftc mỗi ngày.

Dàn bài B

Do đó, học sinh ờ các trường Trung học nên mặc đổng phục.

Now write a paragraph of 100 150 words. Hut this time you support the argument that high school fitlifltmls should wear casual clothes. Outline IỈ may help you. (Bây giờ viết một đoạn văn gồm 100 đến 150 từ. Nhưng lổn này em xác minh li luận lù học sinh trung học nên mặc thựờng phục. Dàn bài B có thể giúp em.)

Học sinh Irung học phổ thônfí nên mặc thường phục

Măc thường phục:

* làm cho học sinh cảm thấy thoải mái. Chúng không thấy bị bó buộc mặc đồng phục chúng không thích.

* cho học sinh tự do chọn lựa. Học sinh cỏ quvền chọn cờ, màu, và thời trang quần áo chúng Ưa thích.

* làm cho học sinh cảm thấy tự tin khi chúng mậc quần áo ưa thích cùa chúng.

* làm cho trường đầy màu sắc và sống động hơn.

I think it is desirable for secondary school students to wear casual clothes when they are at school.

Firstly, casual clothes make all students feel comfortable. Thev don’t feel constrainted to wear uniforms that they do not like. Secondly, for one thing, casual clothes can also give students freedom of choice. They can choose what sizes, colors, and fashions of clothing they love. And for the other, parents do not worry about their clothes because their children can wear anv clothing to school as long as it is clean and tidy. It can be said it is the positive aspect for the poor people in the present difficult economic condition. Finally, casual clothes can make students feel self-confident when they are in their favorite clothes. And what’s more it makes the school more colorful and lively.

In conclusion, in my opinion, all the secondary school students should wear casual clothes.

Giải Bài Tập Anh Văn 9, Unit 2: Clothing

Giải bài tập anh văn 9, Unit 2: Clothing

1. GETTING STARTED

Look at these people wearing the national dress of their country. Decide where each person comes from. (Quan sát những người đang mặc y phục truyền thống của đất nước. họ. Xác định xem mỗi người đến từ nước nào)

a. She comes from Japan.b. She comes from Vietnam.c. He comes from Scotland.d. She comes from India.e. He comes from the USA.f. She comes from Saudi Arabia.

2. LISTEN AND READ Nhiều thế kỳ qua, các nhà thơ, nhà văn và các nhạc sĩ đã đề cập đến chiếc áo dài trong thơ ca, tiểu thuyết và các ca khúc. Áo dài là chiếc áo truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Nó là chiếc áo bằng lụa dài được chẻ hai bên hông và được mặc bên ngoài quần rộng.

Theo truyền thống, áo dài được mặc bởi cả đàn ông và đàn bà. Kiều dáng và vải dùng cho nam thì khác kiểu dáng và vải dùng cho nữ. Ngày nay, phụ nữ thường mặc áo dài nhất là vào những dịp đặc biệt. Tuy vậy, bây giờ nhiều phụ nữ Việt Nam thường thích mặc quần áo hiện đại hơn để làm việc bởi vì nó tiện lợi hơn.

Hiện nay các nhà thiết kế thời trang muốn thay đổi chiếc áo dài truyền thống. Một số người đã in những dòng thơ lên áo dài, vì thế chúng trông hiện đại và rất thời trang. Một số nhà thiết kế khác đã lấy cảm hứng từ các dân tộc thiếu số Việt Nam. Họ dã tìm đến những ngôi làng để nghiên cứu những kiểu dáng và những biểu tượng truyền thống như mặt trời, các vì sao, dấu chéo và sọc. Họ đã thêm những mẫu này vào áo dài, vì thế phụ nữ Việt Nam có thể tiếp tục mặc chiếc áo độc đáo mà giờ đây vừa mang tính truyền thống vừa hợp thời trang.

a) Complete the sentences. Use the information from the passage. ( Hoàn tất câu. Sử dụng thông tin từ đoạn văn).

1. For a long time the áo dài has been the subject of poems, novels and songs.2. The áo dài is described as a long silk tunic that is slit on the sides and worn over loose pants.3. The majority of Vietnamese women prefer to wear modern clothing at work.4. Some designers have modernized the áo dài by printing lines of poetry on it.5. Another alternative is to add symbols such as suns, stars, crosses and stripes.

b) Answer the questions. (Trả lời cậu hỏi)

1. Who used to wear the áo dài by tradition?– Traditionally, men and women used to wear the áo dài.

2. Why do the majority of Vietnamese women prefer to wear modern clothing at work these days?– Because it is more convenient.

3. What have fashion designers done to modernize the áo dài?– They have printed lines of poetry on the áo dài or have added symbols such, as suns, stars, crosses, and stripes to it.

3. SPEAKa) Match the phrases to the pictures. (Xếp các cụm từ cho những bức tranh)

b) Work in small groups. Write two more questions for the last section of this survey about students’ wear. Then interview members of another group. The words in section (a) may help you. (Luyện lập trong những nhóm nhỏ. Viết thêm hai câu hỏi cho phần cuối cùng của cuộc thăm dò về trang phục của các học sinh. Sau đó phỏng vấn các thành viên của một nhóm khác. Những từ ở bài tập (a) có thể giúp bạn)

Quần áo mặc thường: Bạn thường mặc gì vào cuối tuần? Tại sao bạn mặc quần áo này? Quần áo ưa thích: Loại quần áo ưa thích của bạn là gì? Tại sao? Đồng phục học đường: Nó có thoải mái không? Nó màu gì? Quần áo mặc trong những dịp đặc biệt: -What do you wear at Tet? -What type of clothing do you wear to a party?

What do you usually wear

on the weekend? at home? when you go camping? when you go on a picnic? when you go to the beach?

Why do you wear these clothes?

Favorite clothes:What is your favorite type of clothing? Why?It is casual wear because it makes me feel comfortableIt is school uniform because it makes me feel equal to other students.

School uniform+ Is it comfortable to wear your school uniform?Yes it is. & No, it isn’t+ What color is your school uniform?It’s white and blue

Clothes for special occasions

c) Now report the results of your survey. (Bây giờ báo cáo kết quả cuộc thăm dò của bạn).

a. B: She’s wearing blue shortsb. A: She’s wearing a long-sleeved blouse.c. C: She’s wearing brown shoes.

LỜI TRONG BĂNG

Attention please. Here is a special announcement. A little girl is reported missing. She was last seen 20 minutes ago near the main entrance to the Car Fair. Her name’s Mary and she is 3 years old. She has dark, short hair. She’s wearing shorts – the blue shorts and a long-sleeved blouse. She’s wearing a pair of shoes – the brown shoes. She may be carrying a large doll.

If you see Mary, please bring her to the Information Desk. Her father’s waiting for her there. Thank you.

5. READ Từ “jeans” có xuất xứ tù một loại vải làm ở Châu Âu. Vải mang tên gin là do được đặt theo tên của các thủy thủ đến từ Genoa ở I-ta-li-a, bởi vì họ mặc quần áo may từ vải đó. Vào thế kỷ thứ 18 vải gin được làm hoàn toàn từ sợi bông và các công nhân thời đó thích mặc gin bởi vì nó rất bền, không dễ bị sờn. Trong thập niên 1960, nhiều sinh viên đại học và cao đẳng mặc gin. Các nhà thiết kế đã tạo ra những kiểu dáng gin khác nhau để bắt kịp thời trang của thập niên 1960: gin thêu, gin vẽ v.v… . Đến thập niên 1970 có nhiều người bắt đầu mặc gin hơn vì giá cả rẻ hơn. Cuối cùng vào thập niên 1980 thì gin đã trở thành quần áo rất mốt, đó là lúc những nhà thiết kế nổi tiếng bắt đầu thiết kế kiểu dáng gin riêng cho họ, có gắn nhãn hiệu riêng. Doanh số gin càng lúc càng tăng. Nhưng vào những năm 1990 tình hình kinh tế khắp thế giới suy thoái và doanh số gin bán ra đã ngừng tăng. Tuy nhiên, gin chưa bao giờ lỗi thời, và ngày nay giới trẻ vẫn thích mặc chúng. a) Fill in the missing dales and words (Điền ngày tháng và từ còn thiếu)

1. 18th century: Workers liked to wear jean cloth because the material made from cotton was very strong and could hardly wear out.2. 1960s: A lot of university and college students wore jeans.3. 1970s: Jeans became cheaper so many, many people began wearing jeans.4. 1980s: Jeans became high fashion clothing.5. 1990s: The sale of jeans ended going up.

b) Answer. Then write the answers in your exercise book. (Trả lời. Sau đó viết câu trả lời vào vở bài tập)

1. Where does the name jeans come from?– The name jeans comes from a kind of material that was made in Europe.

2. What were the 1960s fashions?– The 1960s’ fashions were embroidered jeans, painted jeans and so on.

3. Why did more and more people begin wearing jeans in the 1970s?– Because jeans became cheaper.

4. When did jeans at last become high fashion clothing?– Jeans at last became high fashion clothing in the 1980s.

5. Why did the sale of jeans stop growing?– The sale of jeans stopped growing because the worldwide economic situation got worse in the 1990s.

6. WRITEThis is how lo present one side of an chúng tôi It is used to persuade readers to believe or do something. An argument should have: (Đây là cách trình bày một khía cạnh của một cuộc tranh luận. Nó dùng để thuyết phục người đọc tin tưởng hoặc làm điều gì đó. Một cuộc tranh luận phải có)

Học sinh trung học nên mặc đồng phục

Dàn bài A Mặc đồng phục: – Kích thích học sinh hãnh diện về trường mình bải vì đồng phục có mang tên trường của họ. – Giúp học sinh cảm thấy bình đẳng về nhiều phương diện, dù họ giàu hay nghèo. – Thực tế. Không cần phải suy nghĩ về việc mỗi ngày phải mặc gì.

Tôi cho rằng học sinh trung học mặc đồng phục đi học là điều cần thiết.Trước hết, đồng phục kích thích học sinh tự hào mình là học sinh của trường bởi vì họ đang mặc đồng phục có phù hiệu mang tên trường của họ.Thứ hai, mặc đồng phục giúp học sinh cảm thấy hình đẳng về nhiều phương diện, dù họ giàu hay nghèo.Sau cùng, mặc đồng phục thì thực tế. Học sinh không phải suy nghĩ về việc mỗi ngày phải mặc gì.Do đó, học sinh trung học nên mặc đồng phục.

Học sinh trung học nên mặc quần áo bình thường

Dàn bài B Mặc quần áo bình thường: – Tạo cho học sinh cảm giác thoải mái. Họ không thấy gượng gạo phải mặc đồng phục họ không thích. – Cho học sinh sự tự do lựa chọn. Học sinh có quyền chọn kích cỡ, màu sắc và thời trang quần áo họ yêu thích. – Tạo cho học sinh cảm giác tự tin khi họ mặc quần áo họ thích. – Tạo cho trường thêm màu sắc và sinh động hơn.

My opinion is that secondary school students should wear casual clothes when they are at school.

Firstly, wearing casual clothes is comfortable. Students don’t feel constrained to wear the uniforms that they don’t like.

Secondly, wearing casual clothes gives students the freedom of choice. They can choose the sizes, the colors, and the fashions of clothes that they love and this makes their school more colorful and lively.

Finally, casual clothes make students feel self-confident when they are in their favorite clothes.

Therefore, students, particularly secondary school students should wear casual clothes when they go to school.

Giải Sbt Tiếng Anh 9 Unit 2: Clothing

Giải SBT Tiếng Anh 9 Unit 2: Clothing

1. (trang 15 sbt Tiếng Anh 9): Make sentences about the following people.

a) Tom has been an explorer for 10 years.

He has been to the North Pole.

He has never seen polar bears.

b) Sandra has been a tennis player since she was 10 (years old).

She has won a senior competition.

She hasn’t played at Wimbledon.

c) Jack and Jill have been unemployed for 2 years.

They have applied for some jobs around the country.

They haven’t got any jobs.

d) Lien has worked as a doctor since 2001.

She has saved many sick people.

She herself has never been ill.

e) Nam has been an interpreter for 5 years.

He has translated at / for some intemational conferences.

He has not been to any English speaking countries.

2. (trang 16 sbt Tiếng Anh 9): Put the verbs into the correct form: present perfect or past simple.

3. (trang 17 sbt Tiếng Anh 9): Make up dialogues.

a) A: Have you ever read the short stories by Jack London?

B: Yes, I have.

A: When did you read them?

B: I read thein last year.

b) A: Have you ever had your name in the newapaper?

B: Yes, I have.

A: When did you have your riame in the newspaper?

B: I had it in the newspaper in 1999.

c) A: Have you ever been to China?

B: Yes, I have.

A: When were you there?

B: I was there last summer.

d) A: Have you ever been on television?

B: Yes, I have.

A: When were you on television?

B: I was on television just 4 minutes ago.

e) A: Have you ever spoken English to a native speaker?

B: Yes, I have.

A: When did you speak English to him / her?

B: I spoke English to him / her last Sunday at the Inter-Shop.

f) A: Have you ever visited Ha Long Bay?

B: Yes, I have.

A: When did you visit it?

B: I visited it 3 years ago.

4. (trang 18 sbt Tiếng Anh 9): Read the passage.

a,

b,

1. When did he go to university?

2. How long has he been a university professor?

3. How many books about education has he written?

4. Has he ever written a book about disabled children?

5. Who(m) is he married to?

6. How many children do they have?

7. When did they live in the suburb of London?

8. Where do they live now?

9. How long have they lived in the center of the City?

5. (trang 19 sbt Tiếng Anh 9): Complete these sentences with one of the foIlowlng verbs in the correct form.

6. (trang 20 sbt Tiếng Anh 9): Read the fírst sentence, and then complete the second sentence with the same meaning.

a) This dictionary isn’t used very often.

b) Oil has been found in the Antarctic.

c) Mary was given this present an hour ago.

d) Her new book will probably be translated into a number of foreign languagues.

e) Has this telephone been repaired?

f) I was told that our teacher was sick.

7. (trang 21 sbt Tiếng Anh 9): Read a sentence and write another sentence with the same meaning.

a) The flight had to be canceled because of the bad weather.

b) The project must be finished on time.

c) A cure for cancer can be found in the near future.

d) Your bike might be stolen if you leave it outside.

e) The old building ought to be knocked down.

f) The 22 nd SEA Games were held in Viet Nam in 2003.

8. (trang 21 sbt Tiếng Anh 9): Make passive sentences from the words in brackets.

a) Every week it is watched by millions of people.

b) Are most of them exported?

c) Five young men were arrested.

d) Was anything taken?

e) When was it abolished?

f) It has been stolen!

g) They haven’t been seen since then.

h) Has it been painted?

i) But nobody was injured, so it wasn’t needed.

9. (trang 22 sbt Tiếng Anh 9): Complete the sentences, using the names given in the box.

a) The Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci.

b) Hamlet was written by WiUiam Shakespeare.

c) The television was invented by John Logie Baird.

d) The Moonlight Sonata was composed by Ludwig Van Beethoven.

e) Radium was discovered by Marie Curie.

10. (trang 23 sbt Tiếng Anh 9): Read the passage and complete each gap by choosing the correct word A, B, C or D.

11. (trang 24 sbt Tiếng Anh 9): Complete each sentence with the correct form of a suitable word or a phrase from the box.

12. (trang 24 sbt Tiếng Anh 9): Read the following passage and answer the multiple-choice questions. Cỉrcle the letter A, B, C or D.

l.D 2. C 3. C 4. B 5. B

Các bài giải sách bài tập Tiếng Anh 9 khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 9 Unit 2: Getting Started

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 9 Unit 2: Getting started – Listen and read – Read – Speak Để học tốt Tiếng Anh lớp 9 Unit 2

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 9 Unit 2

Bài tập tiếng Anh lớp 9 Unit 2: Clothing có đáp án Bài tập tiếng Anh lớp 9 Unit 2: Clothing Số 1 có đáp án Bài tập tiếng Anh lớp 9 Unit 2: Clothing Số 2 có đáp án

UNIT 2: CLOTHING (QUẦN ÁO)

XEM THÊM: Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 9 Unit 2: Write – Language Focus

GETTING STARTED (BẮT ĐẦU)

Look at these people wearing the national dress of their country. Decide where each person comes from. (Hãy nhìn những người đang mặc trang phục truyền thống của đất nước họ. Quyết định xem họ đến từ đất nưđc nào.)

a. She comes from Japan.

b. She comes from Viet Nam.

c. He comes from Scotland (the Ư. K).

d. She comes from India.

e. He comes from the USA.

f. She comes from (Saudi) Arabia.

LISTEN AND READ

Trải qua nhiều thế kỉ, những thi sĩ, văn sĩ và nhạc sĩ đã đề cập đến áo dài trong những tác phẩm thi ca, tiểu thuyết và ca khúc. Ao dài là trang phục truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Ao dài bao gồm 1 áo tơ lụa rộng, dài, được xẻ 2 bên tà áo và mặc phủ ngoài quần ống rộng. Theo truyền thống, áo dài thường xuyên được cả đàn ông và phụ nữ mặc. Kiểu dáng thiết kế và chất liệu sử dụng may áo dài cho đàn ông thì khác vổi áo của phụ nữ . Ngày nay, phụ nữ vẫn thường mặc áo dài, nhất là vào những dịp đặc biệt. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ hiện nay thường thích mặc những trang phục hiện đại tại công sở hơn, vì nó tiện lợi hơn.

Hiện nay, nhiều nhà thiết kế thời trang muốn thay đổi áo dài truyền thông. Một số nhà thiết kế đã in những dòng thơ trên áo dài, vì vậy trông chúng hiện đại và thời trang hơn. số khác lại lấy cảm hứng từ những dân tộc thiểu số của Việt Nam.

Họ đã đến thăm viếng nhiều thôn xóm, bản làng và nghiên cứu những kiểu dáng thiết kế và biểu tượng truyền thống như mặt trời, ngôi sao, đường chéo, đường sọc. Họ đã thêm thắt những hoa văn, họa tiết này vào chiếc áo dài, do đó phụ nữ Việt Nam có thể tiếp tục mặc chiếc áo độc đáo này, mà giờ đây nó vừa mang vẻ truyền thống, lại vừa hợp thời trang.

a. Complete the sentences. Using the information from the passage.

(Hoàn thành những câu sau. Sử dụng thông tin từ bài văn)

1. For a long time the “áo dài” has been the subject of poems, novels and songs.

2. The “áo dài” is described as a long silk tunic with slits up the sides worn over loose pants.

3. The majority of Vietnamese women prefer to wear modern clothing at work.

4. Some designers have modernized the áo dài by printing lines of poetry on it.

5. Another alternative is to add symbols such as suns, stars, crosses and stripes.

b. Answer the questions (Trả lời câu hỏi)

1. Who used to wear the áo dài by tradition?

– Traditionally, both men and women used to wear the áo dài.

2. Why do the majority of Vietnamese women prefer to wear modern clothing at work these days?

– Because it is more convenient.

3. What have fashion designers done to modernize the áo dàn

– They have printed lines of poetry on the áo dài, or have added symbols such as suns, stars, crosses and stripes to the áo dài.

READ (ĐỌC)

Từ “quần jeans” phát xuất từ một loại chất liệu được sản xuất ở Châu Au. Chất liệu gọi là jeans được đặt theo tên của những thủy thủ từ Genoa ở Ý vì họ mặc những trang phục làm từ đó. Vào thế kỷ 18, đồ jeans hoàn toàn được làm từ vải bông và vào thời điểm đó, công nhân thích mặc nó vì chất liệu đó dày và không dễ bị rách. Trong những năm 1960, nhiều sinh viên đại học và cao đẳng đã mặc đồ jeans. Các nhà thiết kế đã tạo ra nhiều mốt đồ jeans khác nhau cho phù hợp vđi thời trang những năm 1960: jeans thêu, jeans vẽ . . . Vào những năm 1970, ngày càng nhiều người mặc đồ jeans vì chúng đã trở nên rẻ hơn. Trong những năm 1980, jeans cuối cùng trở thành quần áo thời trang cao cấp, khi những nhà thiết kế nổi tiếng bắt đầu tạo nên phong cách riêng của mình cho đồ jeans, vđi nhãn hiệu của chính mình trên đó. Việc buôn bán đồ jeans ngày càng tăng vọt. Nhưng vào những năm 1990, tình hình kinh tế toàn cầu trở nên xấu đi, và việc buôn bán đồ jeans đã ngừng phát triển. Tuy nhiên jeans không bao giờ lỗi thời, và ngày nay thế hệ trẻ vẫn còn rất thích mặc chúng.

a. Fill in the missing dates and words (điền những ngày tháng và từ còn thiếu)

1. 18th century: Workers liked to wear jeans (jeans cloth) because the material made from cotton was very strong and could hardly wear out.

2. 1960s: A lot of university and college students wore jeans.

3. 1970s: Jeans became cheaper.

4. 1980s: Jeans became high fashion clothing.

5. 1990s: The sale of jeans stopped going up.

b. Answer. Then write the answers in your exercise book. (Trả lời. Sau đó viết câu trả lời vào sách bài tập của bạn)

1. Where does the word jeans come from?

– The word jeans comes from a kind of material that was made in Europe.

2. What were the 1960s’ fashions?

– The 1960s’ fashions were embroidered jeans and painted jeans

3. Why did more and more people begin wearing jeans in the 1970s?

– More and more people began wearing jeans in the 1970s because jeans became cheaper.

4. When did jeans at last become high fashion clothing?

– Jeans at last became high fashion clothing in the 1980s.

5. Why did the sale of jeans stop growing?

– The sale of jeans stopped growing because the worldwide economic situation got worse in the 1990s.

SPEAK (NÓI)

a. Match the phrases to the pictures. (Chọn những cụm từ phù hợp với hình vẽ)

a-1: a colorful T-shirt (áo thun nhiều màu)

b-5: a sleeveless sweater (áo len không tay)

c-6: a striped shirt (áo sơ mi kẻ sọc)

d-3: a plain suit (bộ com lê trơn)

e-8: faded jeans (quần jeans bạc màu)

f-4: a short-sleeved blouse (áo cánh ngắn tay)

g-7: a baggy pants (quần thụng)

h-2: a plaid skirt (váy ca-rô)

i-9: blue shorts (quần soọc xanh)

b. Work in small groups. Write two more questions for the last section of this survey about students’ wear. Then interview members of another group. The words in section a) may help you. (Làm việc theo từng nhóm nhỏ. Viết thêm 2 câu hỏi cho phần cuôi của bản khảo sát này về cách ăn mặc của học sinh. Sau đó, phỏng vấn những thành viên của nhóm khác. Các từ trong phần (a) sẽ giúp các em trong bài tập này).

Casual clothes

What do you usually wear on the weekend?

(Bạn thường mặc gì vào những ngày nghỉ cuối tuần?)

Why do you wear these clothes?

(Tại sao bạn mặc những bộ quần áo đó?)

Favorite clothes

What is your favorite type of clothing?Why?

(Kiểu trang phục bạn Ưa thích là gì? Tại sao bạn thích?)

School uniform

Is it comfortable?

(Nó có dễ chịu, thoải mái không?)

What color is it?

(Màu sắc của nó ra sao?)

Clothes for special occasions

(Quần áo cho những dịp đặc biệt)

1) What types of clothing do you wear on Tet holiday?

(Vào ngày Tết bạn mặc loại trang phục nào?)

2) What would you wear to a party?

(Khi đến dự tiệc bạn sẽ mặc gì?)

Cập nhật thông tin chi tiết về Giải Bài Tập Anh 9 Unit 2 trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!