Xu Hướng 5/2023 # Thành Thạo Lập Trình C# # Top 12 View | Ictu-hanoi.edu.vn

Xu Hướng 5/2023 # Thành Thạo Lập Trình C# # Top 12 View

Bạn đang xem bài viết Thành Thạo Lập Trình C# được cập nhật mới nhất trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Bài tập về mảng 1 chiều:

Bài 1: Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào từ bàn phím một dãy số nguyên: a1, a2, …, an. Sau đó thực hiện các yêu cầu sau:

a)Tính tổng, trung bình cộng của tất cả các phần tử trong dãy.

b)Tìm giá trị lớn nhất (max) của dãy và in ra vị trí của các phần tử có giá trị = max.

c)Cho người dùng nhập 1 số x từ bàn phím, tìm và in ra vị trí của phần tử  trong dãy có giá trị bằng  x.

Bài 2: Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào từ bàn phím một dãy số nguyên:

a)Kiểm tra xem dãy có phải là dãy tăng hay không?

b)Kiểm tra xem dãy có tạo thành cấp số cộng hay không?

c)Kiểm tra xem dãy có phải là dãy đối xứng hay không?

Bài 3: Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào từ bàn phím một dãy các số thực, sau đó cho phép người dùng:

a)Chèn thêm 1 giá trị x vào vị trí m trong dãy (x và m do người dùng nhập từ bàn phím).

b)Sửa giá trị nằm tại vị trí k thành giá trị mới y (k và y do người dùng nhập từ bàn phím).

c)Xóa phần tử nằm tại vị trí q trong dãy (q do người dùng nhập từ bàn phím).

Bài 4: Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào từ bàn phím một dãy các số thực, sau đó cho phép người dùng:

a)Sắp xếp dãy theo chiều tăng dần (hoặc giảm dần),

b)Loại bỏ các phần tử trùng nhau để nhận được một dãy mới mà mỗi giá trị chỉ xuất hiện một lần.

c)Cho người dùng nhập vào từ bàn phím một giá trị x, hãy bổ sung x vào dãy nhận được từ ý b sao cho không làm ảnh hưởng đến tính tăng (hoặc giảm) của dãy.

Bài 5: Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào từ bàn phím một dãy các số thực. Loại bỏ khỏi dãy các phần tử có giá trị bằng 0. Sau đó tách dãy nhận được thành 2 dãy con: 1 dãy gồm toàn các số âm, 1 dãy gồm toàn các số dương (làm tương tự với bài toán tách dãy thành hai dãy con: 1 dãy gồm toàn các số chẵn, 1 dãy gồm toàn các số lẻ).

Bài 6: Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào từ bàn phím một ma trận các số nguyên [aij]mxn. Sau đó:

a)Tính tổng, trung bình các phần tử của ma trận.

b)Tìm max và in ra vị trí của các phần tử có giá trị = max.

c)Tìm xem hàng nào trong ma trận có tổng lớn nhất (hoặc nhỏ nhất).

Bài 7: Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào từ bàn phím 1 ma trận vuông [aij]mxn, sau đó:

a)Kiểm tra xem ma trận vừa nhập có phải là ma trận đơn vị không?

b)Kiểm tra xem ma trận vừa nhập có phải là ma trận đối xứng hay không?

Bài tập về List:

Bài 8: Giải lại Bài 3 (Trong bài tập về mảng 1 chiều) khi sử dụng List.

Bài tập về chuỗi:

Bài 9: Nhập và in ra một chuỗi được nhập vào từ bàn phím. Bài 10: Tìm độ dài của chuỗi (không sử dụng thư viện). Bài 11: Đếm số từ trong chuỗi. Bài 12: Đếm số nguyên âm và phụ âm trong chuỗi.

1000 Bài Tập Lập Trình C/C++ Có Lời Giải Của Thầy Khang Pdf

Đề bài 1000 bài tập lập trình của thầy Khang

Nguồn đề bài: Từ Gia Lộc

Giờ đây bạn có thể luyện tập các bài tập lập trình và biết được code của bạn đúng hay sai qua hệ thống chấm code mới của chúng tôi.

Thử ngay nào ” Luyện Code Online

Lời giải 1000 bài tập của thầy Khang

Chương 1: Lưu đồ thuật toán

Chương 2: Lập trình với ngôn ngữ C

Bài 77: Viết chương trình tính tổng của dãy số sau: S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n

Bài 78: Liệt kê tất cả các ước số của số nguyên dương n

Bài 79: Hãy đếm số lượng chữ số của số nguyên dương n

Bài 80: Giống bài 16

Chương 3: Các cấu trúc điều khiển

Bài 82: Viết chương trình tìm số lớn nhất trong 3 số thực a, b, c

Bài 83: Viết chương trình nhập 2 số thực, kiểm tra xem chúng có cùng dấu hay không

Bài 84: Viết chương trình giải và biện luận phương trình bậc nhất ax + b = 0

Bài 85: Nhập vào tháng của 1 năm. Cho biết tháng thuộc quý mấy trong năm

Bài 86: Tính S(n) = 1^3 + 2^3 + … + N^3

Bài 88: Hãy sử dụng vòng lặp for để xuất tất cả các ký tự từ A đến Z

Bài 89: Viết chương trình tính tổng các giá trị lẻ nguyên dương nhỏ hơn N

Bài 90: Viết chương trình tìm số nguyên dương m lớn nhất sao cho 1 + 2 + … + m < N

Bài 91: In tất cả các số nguyên dương lẻ nhỏ hơn 100

Bài 92: Tìm ước số chung lớn nhất của 2 số nguyên dương

Bài 93: Viết chương trình kiểm tra 1 số có phải là số nguyên tố hay không

Bài 94: Viết chương trình in ra tất cả các số lẻ nhỏ hơn 100 trừ các số 5, 7, 93

Bài 95: Viết chương trình nhập 3 số thực. Hãy thay tất cả các số âm bằng trị tuyệt đối của nó

Bài 96: Viết chương trình nhập giá trị x sau tính giá trị của hàm số

Bài 97: Viết chương trình nhập 3 cạnh của 1 tam giác, cho biết đó là tam giác gì

Bài 98: Lập chương trình giải hệ: ax + by = c, Dx + ey = f. Các hệ số nhập từ bàn phím

Bài 99: Viết chương trình nhập vào 3 số thực. Hãy in 3 số ấy ra màn hình theo thứ tự tang dần mà chỉ dùng tối đa 1 biến phụ

Bài 100: Viết chương trình giải phương trình bậc 2

Bài 101: Viết chương trình nhập tháng, năm. Hãy cho biết tháng đó có bao nhiêu ngày

Bài 102: Viết chương trình nhập vào 1 ngày ( ngày, tháng, năm). Tìm ngày kế ngày vừa nhập (ngày, tháng, năm)

Bài 103: Viết chương trình nhập vào 1 ngày ( ngày, tháng, năm). Tìm ngày trước ngày vừa nhập (ngày, tháng, năm)

Bài 104: Viết chương trình nhập ngày, tháng, năm. Tính xem ngày đó là ngày thứ bao nhiêu trong năm

Bài 105: Viết chương trình nhập 1 số nguyên có 2 chữ số. Hãy in ra cách đọc của số nguyên này

Bài 106 Viết chương trình nhập 1 số nguyên có 3 chữ số. Hãy in ra cách đọc của số nguyên này

Bài 107: Viết hàm tính S = CanBacN(x)

Bài 108: Viết hàm tính S = x^y

Bài 109: Viết chương trình in bảng cửu chương ra màn hình

Bài 110: Cần có tổng 200000 đồng từ 3 loại giấy bạc 1000 đồng, 2000 đồng, 5000 đồng. Lập chương trình để tìm ra tất cả các phương án có thể

Bài 111: Viết chương trình in ra tam giác cân có độ cao h

Tam giác cân đặc nằm giữa màn hình

Tam giác cân rỗng nằm giữa màn hình

Tam giác vuông cân đặc

Tam giác vuông cân rỗng

Chương 4: Hàm

Chương 5: Mảng một chiều

Kỹ thuật nhập, xuất mảng

Kỹ thuật đặt lính canh, các bài tập cơ bản

Các bài tập luyện tập

Bài tập luyện tập tư duy

Các bài tập tìm kiếm và liệt kê

Kỹ thuật tính tổng

Kỹ thuật đếm

Bài 216: Đếm số lượng số chẵn trong mảng

Bài 217: Đếm số dương chia hết cho 7 trong mảng

Bài 218: Đếm số đối xứng trong mảng

Bài 219: Đếm số lần xuất hiện của giá trị x trong mảng

Bài 220: Đếm số lượng giá trị tận cùng bằng 5 trong mảng

Bài 221: Cho biết sự tương quan giữa số lượng chẵn và lẻ trong mảng

Hàm trả về 1 trong 3 giá trị -1, 0, 1

Giá trị -1 là chẵn nhiều hơn lẻ

Giá trị 0 là chẵn bằng lẻ

Giá trị 1 là chẵn ít hơn lẻ

Bài 222: Đếm phần tử lớn hơn hay nhỏ hơn phần tử xung quanh mảng

Bài 223: Đếm số nguyên tố trong mảng

Bài 224: Đếm số hoàn thiện trong mảng

Bài 225: Đếm số lượng giá trị lớn nhất có trong mảng

Bài 226: Hãy xác định số lượng phần tử kề nhau mà cả 2 đều chẵn

Bài 227: Hãy xác định số lượng phần tử kề nhau mà cả 2 trái dấu

Bài 228: Hãy xác định số lượng phần tử kề nhau mà số đứng sau cùng dấu số đứng trước

và có giá trị tuyệt đối lớn hơn

Bài 229: Đếm số lượng các giá trị phân biệt có trong mảng

Bài 230: Liệt kê tần suất xuất hiện các giá trị trong mảng (mỗi giá trị liệt kê 1 lần)

Bài 231: Hãy liệt kê các giá trị xuất hiện trong mảng 1 chiều các số nguyên đúng 1 lần

Bài 232: Hãy liệt kê các giá trị xuất hiện trong dãy quá 1 lần. Lưu ý: mỗi giá trị liệt kê 1 lần

Bài 233: Hãy liệt kê tần suất của các giá trị xuất hiện trong dãy. Lưu ý: mỗi giá trị liệt kêt tần suất 1 lần

Bài 234: Cho 2 mảng a, b. Đếm số lượng giá trị chỉ xuất hiện 1 trong 2 mảng

Bài 235: Cho 2 mảng a, b. Liệt kê các giá trị chỉ xuất hiện 1 trong 2 mảng

Bài 236(*): Cho 2 mảng a, b. Hãy cho biết số lần xuất hiện của mảng a trong mảng b

Bài 237 + 238(*): Hãy liệt kê các giá trị có số lần xuất hiện nhiều nhất trong mảng

Bài 239: Hãy đếm số lượng số nguyên tố phân biệt trong mảng

Bài 240: Kiểm tra mảng có giá trị 0 hay không? Có trả về 1, không có trả về 0

Bài 241: Kiểm tra mảng có 2 giá trị 0 liên tiếp hay không? Có trả về 1, không có trả về 0

Bài 242: Kiểm tra mảng có số chẵn hay không? Có trả về 1, không có trả về 0

Bài 243: Kiểm tra mảng có số nguyên tố hay không? Có trả về 1, không có trả về 0

Bài 244: Kiểm tra mảng thỏa tính chất: mảng không có số hoàn thiện lớn hơn 256. Có trả về 1, không có trả về 0

Bài 245: Kiểm tra mảng có toàn số chẵn không? Có trả về 1, không có trả về 0

Bài 246: Kiểm tra mảng có đối xứng không? Có trả về 1, không có trả về 0

Bài 247: Ta định nghĩa 1 mảng có tính chất lẻ, khi tổng của 2 phần tử liên tiếp luôn là lẻ. Kiểm tra mảng có tính chất lẻ hay không

Bài 248: Kiểm tra mảng có tăng dần hay không

Bài 249: Kiểm tra mảng có giảm dần hay không

Bài 250: Hảy cho biết các phần tử trong mảng có lập thành cấp số cộng hay không? Nếu có chỉ ra công sai d

Bài 251: Hãy cho biết các phần tử trong mảng có bằng nhau không

Bài 252: Ta định nghĩa 1 mảng được gọi là dạng song, khi phần tử có trị số I lớn hơn hoặc nhỏ hơn 2 phần tử xung quanh. Hãy viết hàm kiểm tra mảng có dạng sóng không

Bài 253: Hãy cho biết tất cả các phần tử trong mảng a có nằm trong mảng b không

Bài 254: Hãy đếm giá trị trong mảng thỏa: lớn hơn tất cả các giá trị đứng đằng trước nó

Kỹ thuật sắp xếp

Kỹ thuật thêm

Kỹ thuật xóa

Kỹ thuật xử lý mảng

Kỹ thuật xử lý mảng con

Xây dựng mảng

Chương 6: Ma trận

Kỹ thuật tính toán

Kỹ thuật đếm

Kỹ thuật đặt cờ hiệu

Kỹ thuật đặt lính canh

Kỹ thuật xử lý ma trận

Sắp xếp ma trận

Xây dựng ma trận

Chương 7: Ma trận vuôn

Tính toán

Kỹ thuật đặt lính canh

Kỹ thuật đếm

Kỹ thuật đặt cờ hiệu

Sắp xếp

Các phép toán trên ma trận

Chương 8: Trừu tượng hóa dữ liệu

Đơn thức

Bài 486: Tính tích 2 đơn thức

Bài 487: Tính đạo hàm cấp 1 đơn thức

Bài 488: Tính thương 2 đơn thức

Bài 489: Tính đạo hàm cấp k đơn thức

Bài 490: Tính giá trị đơn thức tại vị trí x=x0

Bài 491: Định nghĩa toán tử (operator *) cho 2 đơn thức

Bài 492: Định nghĩa toán tử (operator /) cho 2 đơn thức

SourceCode

Đa thức

Bài 493: Tính hiệu 2 đa thức

Bài 494: Tính tổng 2 đa thức

Bài 495: Tính tích 2 đa thức

Bài 496: Tính thương 2 đa thức

Bài 497: Tính đa thức dư của phép chia đa thức thứ nhất cho đa thức thứ hai

Bài 498: Tính đạo hàm cấp 1 của đa thức

Bài 499: Tính đạo hàm cấp k của đa thức

Bài 500: Tính giá trị của đa thức tại vị trí x = x0

Bài 501: Định nghĩa toán tử cộng (operator +) cho hai đa thức

Bài 502: Định nghĩa toán tử trừ (operator -) cho hai đa thức

Bài 503: Định nghĩa toán tử nhân (operator *) cho hai đa thức

Bài 504: Định nghĩa toán tử thương (operator /) cho hai đa thức

Bài 505: Tìm nghiệm của đa thức trong đoạn [a, b] cho trước

SourceCode (còn 1 số câu chưa test)

Phân Số

Bài 506: rút gọn phân số

Bài 507: Tính tổng 2 phân số

Bài 508: Tính hiệu 2 phân số

Bài 509: Tính tích 2 phân số

Bài 510: Tính thương 2 phân số

Bài 511: Kiểm tra phân số tối giản

Bài 512: Qui đồng phân số

Bài 513: Kiểm tra phân số dương

Bài 514: Kiểm tra phân số âm

Bài 515: So sánh 2 phân số: hàm trả về 1 trong 3 giá trị: 0,-1,1

Bài 516: Định nghĩa toán tử operator + cho 2 phân số

Bài 517: Định nghĩa toán tử operator – cho 2 phân số

Bài 518: Định nghĩa toán tử operator * cho 2 phân số

Bài 519: Định nghĩa toán tử operator / cho 2 phân số

Bài 520: Định nghĩa toán tử operator ++ cho 2 phân số

Bài 521: Định nghĩa toán tử operator – cho 2 phân số

SourceCode

Hỗn Số

Bài 522: Khai báo dữ liệu để biểu diễn thông tin của một hỗn số

Bài 523 Nhập hỗn số

Bài 524 Xuất hỗn số

Bài 525 Rút gọn hỗn số

Bài 526 Tính tổng 2 hỗn số

Bài 527 Tính hiệu 2 hỗn số

Bài 528 Tính tích 2 hỗn số

Bài 529 Tính thương 2 hỗn số

Bài 530 Kiểm tra hỗn số tối giản

Bài 531 Qui đồng 2 hỗn số

SourceCode

Số phức

Bài 532: Khai báo biểu diễn thông tin số phức

Bài 533: Nhập số phức

Bài 534: Xuất số phức

Bài 535: Tính tổng 2 số phức

Bài 536: Tính hiệu 2 số phức

Bài 537: Tính tích 2 số phức

Bài 538: Tính thương 2 số phức

Bài 539: Tính lũy thừa bậc n số phức

SourceCode

Điểm trong mặt phẳng Oxy

Bài 540: khai báo dữ liệu điểm OXY

Bài 541: Nhập tọa độ điểm trong mặt phẳng

Bài 542: Xuất tọa độ điểm trong mặt phẳng

Bài 543: Tính khoảng cách giữa 2 điểm

Bài 544: Tính khoảng cách 2 điểm theo phương Ox

Bài 545: Tính khoảng cách 2 điểm theo phương Oy

Bài 546: Tìm tọa độ điểm đối xứng qua gốc tọa độ

Bài 547: Tìm điểm đối xứng qua trục hoành

Bài 548: Tìm điểm đối xứng qua trục tung

Bài 549: Tìm điểm đối xứng qua đường phân giác thứ 1 (y=x)

Bài 550: Tìm điểm đối xứng qua đường phân giác thứ 2 (y=-x)

Bài 551: Kiểm tra điểm thuộc phần tư thứ 1 ko?

Bài 552: Kiểm tra điểm thuộc phần tư thứ 2 ko?

Bài 553: Kiểm tra điểm thuộc phần tư thứ 3 ko?

Bài 554: Kiểm tra điểm thuộc phần tư thứ 4 ko?

SourceCode

Điểm trong không gian Oxyz

Bài 555: Khai báo kiểu dữ liệu biểu diễn tọa độ điểm trong không gian Oxyz

Bài 556: Nhập tọa độ điểm trong không gian Oxyz

Bài 557: Xuất tọa độ điểm theo định dạng (x, y, z)

Bài 558: Tính khoảng cách giữa 2 điểm trong không gian

Bài 559: Tính khoảng cách giữa 2 điểm trong không gian theo phương x

Bài 560: Tính khoảng cách giữa 2 điểm trong không gian theo phương y

Bài 561: Tính khoảng cách giữa 2 điểm trong không gian theo phương z

Bài 562: Tìm tọa độ điểm đối xứng qua gốc tọa độ

Bài 563: Tìm tọa độ điểm đối xứng qua mặt phẳng Oxy

Bài 564: Tìm tọa độ điểm đối xứng qua mặt phẳng Oxz

Bài 565: Tìm tọa độ điểm đối xứng qua mặt phẳng Oyz

SourceCode

Đường tròn trong mặt phẳng Oxy

Bài 566: Khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn đường tròn

Bài 567: Nhập đường tròn

Bài 568: Xuất đường tròn theo định dạng ((x, y), r)

Bài 569: Tính chu vi đường tròn

Bài 570: Tính diện tích đường tròn

Bài 571: Xét vị trí tương đối giữa 2 đường tròn( không cắt nhau, tiếp xúc, cắt nhau)

Bài 572: Kiểm tra 1 tọa độ điểm có nằm trong đường tròn hay không

Bài 573: Cho 2 đường tròn. Tính diện tích phần mặt phẳng bị phủ bởi 2 đường tròn đó

SourceCode

Hình cầu trong không gian Oxyz

Bài 574: Khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn hình cầu trong không gian Oxyz

Bài 575: Nhập hình cầu

Bài 576: Xuất hình cầu theo định dạng ((x, y, z), r)

Bài 577: Tính diện tích xung quanh hình cầu

Bài 578: Tính thể tích hình cầu

Bài 579: Xét vị trí tương đối giữa 2 hình cầu(không cắt nhau, tiếp xúc, cắt nhau)

Bài 580: Kiểm tra 1 tọa độ điểm có nằm bên trong hình cầu hay không

SourceCode

Tam giác trong mặt phẳng Oxy

Bài 581: Khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn tam giác trong mặt phẳng Oxy

Bài 582: Nhập tam giác

Bài 583: Xuất tam giác theo định dạng ((x1, y1); (x2, y2); (x3, y3))

Bài 584: Kiểm tra tọa độ 3 đỉnh có thật sự lập thành 3 đỉnh của 1 tam giác không

Bài 585: Tính chu vi tam giác

Bài 586: Tính diện tích tam giác

Bài 587: Tìm tọa độ trọng tâm tam giác

Bài 588: Tìm 1 đỉnh trong tam giác có hoành độ lớn nhất

Bài 589: Tìm 1 đỉnh trong tam giác có tung độ nhỏ nhất

Bài 590: Tính tổng khoảng cách từ điểm P(x, y) tới 3 đỉnh của tam giác

Bài 591: Kiểm tra 1 tọa độ điểm có nằm trong tam giác hay không

Bài 592: Hãy cho biết dạng của tam giác(đều, vuông, vuông cân, cân, thường)

SourceCode

Ngày

Bài 593: Khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn ngày

Bài 594: Nhập ngày

Bài 595: Xuất ngày theo định dạng (ng/th/nm)

Bài 596: Kiểm tra năm nhuận

Bài 597: Tính số thứ tự ngày trong năm

Bài 598: Tính số thứ tự ngày kể từ ngày 1/1/1

Bài 599: Tìm ngày khi biết năm và số thứ tự của ngày trong năm

Bài 600: Tìm ngày khi biết số thứ tự ngày kể từ ngày 1/1/1

Bài 601: Tìm ngày kế tiếp

Bài 602: Tìm ngày hôm qua

Bài 603: Tìm ngày kế đó k ngày

Bài 604: Tìm ngày trước đó k ngày

Bài 605: Khoảng cách giữa 2 ngày

Bài 606: So sánh 2 ngày

Tính thứ của ngày bất kỳ trong năm(Dùng CT Zeller)

SourceCode

Bài 607: Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của 1 tỉnh (TINH). Biết rằng một tỉnh gồm những thành phần sau:

Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu dữ liệu này

SourceCode

Bài 608: Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của một hộp sữa (HOPSUA). Biết rằng một hộp sữa gồm các thành phần sau:

Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu dữ liệu này

SourceCode

Bài 609: Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của 1 vé xem phim (VE). Biết rằng 1 vé xem phim gồm những thành phần sau:

Tên phim: Chuỗi tối đa 20 ký tự

Giá tiền: kiểu số nguyên 4 byte

Xuất chiếu: kiểu thời gian (THOIGIAN)

Ngày xem: kiểu dữ liệu ngày (NGAY)

Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu dữ liệu này

SourceCode

Bài 610: Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của một mặt hang (MATHANG). Biết rằng một mặt hang gồm những thành phần sau:

Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu dữ liệu này

SourceCode

Bài 611: Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của một chuyến bay. Biết rằng một chuyến bay gồm những thành phần sau:

Mã chuyến bay: chuỗi tối đa 5 ký tự

Ngày bay: kiểu dữ liệu ngày

Giờ bay: kiểu thời gian

Nơi đi: chuỗi tối đa 20 ký tự

Nơi đến: chuỗi tối đa 20 ký tự

Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu dữ liệu này

SourceCode

Bài 612: Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của một cầu thủ. Biết rằng một cầu thủ gồm những thành phần sau:

Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu dữ liệu này

SourceCode

Bài 613: Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của một đội bóng. (DOIBONG). Biết rằng một đội bóng gồm những thành phần sau:

Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu dữ liệu này

SourceCode

Bài 614: Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của một nhân viên (NHANVIEN). Biết rằng một nhân viên gồm những thành phần sau:

Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu dữ liệu này

SourceCode

Bài 615: Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của một thí sinh (THISINH). Biết rằng một thí sinh gồm những thành phần sau:

Mã thí sinh: chuỗi tối đa 5 ký tự

Họ tên thí sinh: chuỗi tối đa 30 ký tự

Điểm toán: kiểu số thực

Điểm lý: kiểu số thực

Điểm hóa: kiểu số thực

Điểm tổng cộng: kiểu số thực

Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu dữ liệu này

SourceCode

Bài 616: Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của một luận văn (LUANVAN). Biết rằng một luận văn gồm những thành phần sau:

Mã luận văn: chuỗi tối đa 10 ký tự

Tên luận văn: chuỗi tối đa 100 ký tự

Họ tên sinh viên thực hiện: chuỗi tối đa 30 ký tự

Họ tên giảng viên hướng dẫn: chuỗi tối đa 30 ký tự

Năm thực hiện: kiểu số nguyên 2 byte

Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu dữ liệu này

SourceCode

Bài 617: Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của một học sinh (HOCSINH). Biết rằng một lớp học gồm những thành phần sau:

Tên học sinh: chuỗi tối đa 30 ký tự

Điểm toán: kiểu số nguyên 2 byte

Điểm văn: kiểu số nguyên 2 byte

Điểm trung bình: kiểu số thực

Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu dữ liệu này

SourceCode

Bài 618: Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của một lớp học (LOPHOC). Biết rằng một lớp học gồm những thành phần sau:

Tên lớp: chuỗi tối đa 30 ký tự

Sĩ số: kiểu số nguyên 2 byte

Danh sách các học sinh trong lớp ( tối đa 50 học sinh)

Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu dữ liệu này

SourceCode

Bài 619: Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của một sổ tiết kiệm (SOTIETKIEM). Biết rằng một sổ tiết kiệm gồm những thành phần sau:

Mã sổ: chuỗi tối đa 5 ký tự

Loại tiết kiệm: chuỗi tối đa 10 ký tự

Họ tên khách hàng: chuỗi tối đa 30 ký tự

Chứng minh nhân dân: kiểu số nguyên 4 byte

Ngày mở sổ: kiểu dữ liệu ngày

Số tiền gửi: kiểu số thực

Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu dữ liệu này

SourceCode

Bài 620: Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của một đại lý (DAILY). Biết rằng một đại lý gồm những thành phần sau: – Mã đại lý: chuỗi tối đa 5 ký tự – Tên đại lý: chuỗi tối đa 30 ký tự – Điện thoại: kiểu số nguyên 4 byte – Ngày tiếp nhận: kiểu dữ liệu ngày – Địa chỉ: chuỗi tối đa 50 ký tự – E-Mail: chuỗi tối đa 50 ký tự

Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu dữ liệu này

SourceCode

Chương 10: Đệ quy

Đệ quy tuyến tính

Đệ quy nhị phân

Đệ quy hỗ tương

Đệ quy phi tuyến

Bài 713: Tính số hạng thứ n của dãy

X(n) = n^2.x(0) + (n – 1)^2.x(1) + … + (n – i)^2.x(i) +… + 2^2.x(n – 2) + 1^2.x(n – 1)

Một số bài toán đệ quy thông dụng

Bài toán tháp Hà Nội

Bài 714: Có 3 chồng đĩa đánh số 1, 2 và 3. Đầu tiên chồng 1 có n đĩa được xếp sao cho đĩa lớn hơn nằm bên dưới và hai chồng đĩa còn lại không có đĩa nào. Yêu cầu: chuyển tất cả các đĩa từ chồng 1 sang chồng 3, mỗi lần chỉ chuyển một đĩa và được phép sử dụng chồng hai làm trung gian. Hơn nữa trong quá trình chuyển đĩa phải bảo đảm qui tắc đĩa lớn hơn nằm bên dưới

Bài toán phát sinh hoán vị

Bài 715: Cho tập hợp A có n phần tử được đánh số từ 1, 2, …, n. Một hoán vị của A là một dãy a1, a2, … , an. Trong đó (a.i) thuộc A và chúng đôi một khác nhau. Hãy viết hàm phát sinh tất cả các hoán vị của tập hợp A.

Bài toán Tám Hậu

Bài 716: Cho bàn cờ vua kích thước (8 x 8). Hãy sắp 8 quân hậu vào bàn cờ sao cho không có bất kỳ 2 quân hậu nào có thể ăn nhau

Bài toán Mã Đi Tuần

Bài 717: Cho bàn cờ vua kích thước (8 x 8). Hãy di chuyển quân mã trên khắp bàn cờ sao cho mỗi ô đi qua đúng một lần

Đệ quy và mảng 1 chiều

Xuất mảng Kỹ thuật đếm Kỹ thuật tính toán Kỹ thuật đặt cờ hiệu Kỹ thuật tìm kiếm Kỹ thuật sắp xếp Giải bài tập đệ quy

Chương 11: Con trỏ

Con trỏ cơ bản

+ Khai báo và khởi tạo + Tham số là con trỏ + Cần nhớ các toán tử của con trỏ + Kích thước của con trỏ

Con trỏ và mảng 1 chiều

+ Thêm, Xóa, Cộng, Trừ + Liệt kê hoán vị + Bài tập tổng hợp

Con trỏ nâng cao

+ Thay đổi con trỏ sau khi ra khỏi hàm + Con trỏ vô kiểu

Con trỏ và mảng 2 chiều

Chương 12: Danh sách liên kết

Khai báo

Khởi tạo danh sách liên kết

Tạo node

Thêm 1 node vào đầu danh sách

Duyệt danh sách liên kết

Nhập danh sách liên kết

Bài 787: Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:

Nhập danh sách liên kết đơn các số nguyên

Xuất danh sách liên kết đơn các số nguyên

Tính tổng các node trong DSLK

SourceCode

Các bài tập lý thuyết

Các bài tập khai báo danh sách

– Họ tên: tối đa 30 ký tự – Điểm toán: kiểu số nguyên – Điểm văn: kiểu số nguyên – Điểm trung bình: kiểu số thực

SourceCode

Bài 797: Hãy khai báo cấu trúc dữ liệu cho danh sách liên kết đơn các thí sinh. Giả sử thí sinh gồm những thành phần thông tin như sau:

– Mã thí sinh: tối đa 5 ký tự – Họ tên: tối đa 30 ký tự – Điểm toán: kiểu số thực – Điểm lý: kiểu số thực – Điểm hóa: kiểu số thực – Điểm tổng cộng: kiểu số thực

SourceCode

Bài 798: Hãy khai báo cấu trúc dữ liệu cho danh sách liên kết đơn các phòng trong khách sạn (PHONG). Giả sử phòng khách sạn gồm những thông tin như sau:

– Mã phòng: tối đa 5 ký tự – Tên phòng: tối đa 30 ký tự – Đơn giá thuê: kiểu số thực – Số lượng giường: kiểu số nguyên – Tình trạng giường: 0 rảnh 1 bận

SourceCode

Tạo NODE cho danh sách liên kết đơn

Bài tập string trong C

Viết lại các hàm string

Bài tập thao tác tập tin

Các ví dụ về tập tin

Dùng tập tin lưu và xử lý dữ liệu

Soạn Bài Các Thành Phần Biệt Lập

Soạn bài Các thành phần biệt lập

I. Thành phần tình thái

1.

Từ ngữ thể hiện thái độ của người nói:

– Chắc: thể hiện tin cậy cao

– Có lẽ: thể hiện tin cậy nhưng thấp hơn so với từ “chắc”

2.

Thành phần tình thái không quyết định đến nghĩa sự việc của câu. Cho nên khi bỏ đi từ ngữ chắc, có lẽ thì nội dung cơ bản của những câu trên không thay đổi

II. Thành phần cảm thán

Các từ ngữ Ô, Trời ơi trong hai câu không chỉ sự vật hay sự việc cụ thể nào. Đây là thành phần cảm thán có tác dụng bộc lộ tâm lí của người nói

1. Nhờ những thành phần tiếp theo mà ta hiểu được ý nghĩa cảm thán của từng câu

2. Từ ngữ in đậm để bộc lộ tâm lí người nói (vui, buồn, mừng, giận, hờn…)

Luyện tập

Bài 1 (trang 19 sgk ngữ văn 9 tập 2)

– Thành phần tình thái: câu a ( có lẽ), câu c ( hình như) câu d ( chả nhẽ)

– Các thành phần cảm thán: câu b ( chao ôi)

Bài 2 (trang 19 sgk ngữ văn 19 tập 2)

Mức độ tin cậy tăng dần:

Dường như/ có vẻ như/ hình như – có lẽ – chắc là – chắc hẳn – chắc chắn

Bài 3 (trang 19 sgk ngữ văn 9 tập 2)

– Chắc chắn: Độ tin cậy cao nhất

– Hình như: độ tin cậy

– Tác giả dùng từ “chắc” vì nó đến mức tin cậy quá cao để sự việc xảy ra. Sự việc chỉ là phỏng đoán, diễn ra theo hai khả năng: theo tính huyết thống thì sẽ xảy ra, do thời gian sự thay đổi chưa biết được gì.

Bài 4 (Trang 19 sgk ngữ văn 9 tập 2)

Văn nghệ là tiếng nói từ tâm hồn, tình cảm của con người, có lẽ vậy, người ta tìm đến văn nghệ với nhiều mục đích khác nhau. Với tôi, tới các tác phẩm văn nghệ để khám phá cái đẹp của cuộc sống, trải nghiệm cảm xúc, từ các tác phẩm đó, tôi thấy nhiều góc nhìn, nhiều thế giới muôn màu, muôn vẻ cùng song song tồn tại. Tôi còn nhớ cách đây không lâu, mình tìm đọc lại tác phẩm Bến quê của Nguyễn Minh Châu, những điều trước kia tôi hiểu không còn nằm ở đó nguyên vẹn, suy nghĩ của tôi thay đổi, góc nhìn của tôi thay đổi. Tôi nhìn thấy những điều mới mẻ hơn, sâu sắc hơn chứ không đơn thuần như trước. Chắc hẳn, vốn sống, trải nghiệm đã giúp tôi cảm nhận được tác phẩm một cách sâu sắc hơn.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Soạn Bài Các Thành Phần Biệt Lập (Tiếp Theo)

Đọc các đoạn trích sau đây (trích từ truyện ngắn Làng của Kim Lân) và trả lời câu hỏi.a) – Này, bác có biết mấy hôm nay súng nó bắn ở đâu mà nghe rát thế không?b) – Các ông, các bà ở đâu ta lên đấy ạ?Ông Hai đặt bát nước xuống chõng hỏi. Một người đàn bà mau miệng trả lời:– Thưa ông, chúng cháu ở Gia Lâm lên đấy ạ. (in đậm từ thưa ông)

1. Trong các từ ngữ in đậm, từ này dùng để gọi và cụm từ Thưa ông dùng để đáp.2. Những từ này dùng để gọi, đáp; không nằm trong sự việc được diễn đạt.3. Từ này dùng để thiết lập cuộc thoại, cụm từ Thưa ông có tác dụng duy trì cuộc thoại.

Đọc những câu sau đây và trả lời câu hỏi.a) Lúc đi, đứa con gái đầu lòng của anh – và cũng là đứa con gái duy nhất của anh, chưa đầy một tuổi.

(Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà)

b) Lão không hiểu tôi, tôi nghĩ vậy, và tôi càng buồn lắm.

1. Nếu lược bỏ các từ ngữ in đậm, nghĩa sự việc của mỗi câu trên có thay đổi không? Vì sao?

2. Ở câu (a), các từ in đậm được thêm vào để chú thích cho cụm từ nào?

3. Trong câu (b), cụm chủ – vị in đậm chú thích điều gì?

1. Nếu lược bỏ các từ ngữ in đậm, nghĩa sự việc của các câu trên vẫn không thay đổi.2. Cụm từ và cũng là đứa con gái duy nhất của anh chú thích cho đứa con gái đầu lòng. 3. Cụm chủ vị tôi nghĩ vậy giải thích việc lão không hiểu tôi

II. Luyện tập: Câu 1 – Luyện tập – Trang 32 SGK ngữ văn 9 tập 2: Tìm thành phần gọi – đáp trong đoạn trích sau đây và cho biết từ nào được dùng để gọi, từ nào được dùng để đáp. Quan hệ giữa người gọi và người đáp là quan hệ gì? (trên – dưới hay ngang hàng, thân hay sơ)?– Này, bảo bác ấy có trốn đi đâu thì trốn. Chứ cứ nằm đấy, chốc nữa họ vào thúc sưu, không có, họ lại đánh trói thì khổ. Người ốm rề rề như thế, nếu lại phải một trận đòn, nuôi mấy tháng cho hoàng hồn.– Vâng, cháu cũng đã nghĩ như cụ. Nhưng để cháo nguội, cháu cho nhà cháu ăn lấy vài húp cái đã. Nhịn suông từ sáng hôm qua tới giờ còn gì.

– Này: dùng để gọi– Vâng: dùng để đáp

Bầu ơi thương lấy bí cùng,Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

* Quan hệ giữa người gọi và người đáp là quan hệ trên – dưới (tuổi tác): chị Dậu đáp “vâng” thể hiện sự tôn kính bà cụ láng giềng về tuổi tác; bên cạnh đó còn có quan hệ thân mật (hàng xóm láng giềng): bà cụ dùng từ “này” thể hiện sự bảo ban, khuyên nhủ.

Câu 2 – Luyện tập – Trang 32 SGK ngữ văn 9 tập 2: Tìm thành phần gọi – đáp trong câu ca dao sau và cho biết lời gọi – đáp đó hướng đến ai.

– Thành phần gọi – đáp: Bầu ơi.– Đây là lời gọi hướng tới mọi người nói chung. Câu ca dao khuyên những người trong một nước nên vì quyền lợi chung mà đoàn kết với nhau.

Câu 3 – Luyện tập – Trang 33 SGK ngữ văn 9 tập 2: Tìm thành phần phụ chú trong các đoạn trích sau và cho biết chúng bổ sung điều gì?

a) Chúng tôi, mọi người – kể cả anh, đều tưởng con bé sẽ đứng yên đó thôi.

(Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà)

b) Giáo dục tức là giải phóng. Nó mở ra cánh cửa dẫn đến hoà bình,, công bằng và công lí. Những người nắm giữ chìa khóa của cánh cửa này – các thầy, cô giáo, các bậc cha mẹ, đặc biệt là những người mẹ – gánh một trách nhiệm vô cùng quan trọng, bởi vì cái thế giới mà chúng ta để lại cho các thế hệ mai sau sẽ tùy thuộc vào những trẻ em mà chúng ta để lại cho thế giới ấy.

(Phê-đê-ri-cô May-o, Giáo dục – chìa khóa của tương lai)

c) Bước vào thế kỉ mới, muốn “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” thì chúng ta sẽ phải lấp đấy hành trang bằng những điểm mạnh, vứt bỏ những điểm yếu. Muốn vậy thì khâu đầu tiên, có ý nghĩa quyết định là hãy làm cho lớp trẻ – những người chủ thực sự của đất nước trong thế kỉ tới – nhận ra điều đó, quen dần với những thói quen tốt đẹp ngay từ những việc nhỏ nhất.

(Vũ Khoan, Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới)

d) Cô bé nhà bên (có ai ngờ) Cũng vào du kích Hôn gặp tôi vẫn cười khúc khích Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi).

a. kể cả anh (giải thích cụm từ mọi người).b. các thầy, cô giáo, các bậc cha mẹ, đặc biệt là những người mẹ ( giải thích thêm cho những người nắm giữ chìa khóa của cánh cửa này).c. những người chủ thực sự của đất nước trong thế kỉ tới (giải thích cho cụm từ lớp trẻ hôm nay)d. có ai ngờ ( thể hiện sự ngạc nhiên); thương thương quá đi thôi (thể hiện tình cảm trìu mến).

Câu 5 – Luyện tập – Trang 33 SGK ngữ văn 9 tập 2: Viết một đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về việc thanh niên chuẩn bị hành trang bước vào thế kỉ mới, trong đó có câu chứa thành phần phụ chú.

Viết đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về việc thanh niên chuẩn bị hành trang bước vào thế kỉ mới, trong đó có câu chứa thành phần phụ chú

Hành trang của lớp trẻ bước vào thế kỉ mới bao gồm nhiều yếu tố. Đó là sức khỏe, tri thức và những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người. Trước hết, ta có thể thấy, sức khỏe là một yếu tố vô cùng quan trọng bởi lẽ nếu không có sức khỏe thì con người không thể thực hiện được các ước mơ, hoài bão của chính mình. Điều thứ hai mà mỗi người cần chuẩn bị trong hành trang của mình chính là tri thức. Trong thời đại khoa học cách mạng phát triển như vũ bão, nếu không có kiến thức thì con người sẽ bị tụt hậu, bỏ lại phía sau; máy móc sẽ dần thay thế con người trong các công việc lao động tay chân giản đơn và để điều hành được hệ thống máy móc ấy, con người cần phải có tri thức. Và một yếu tố không thể không nhắc đến trong hành trang của mỗi người là các phẩm chất đạo đức. Đó là những chuẩn mực đạo đức xã hội mỗi người cần có để xây dựng đất nước ngày một văn minh và tiến bộ hơn. Vì vậy, lớp trẻ – những chủ nhân tương lai của đất nước – cần ý thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình để chuẩn bị đầy đủ hành trang bước vào tương lai.* Thành phần phụ chú: những chủ nhân tương lai của đất nước bổ sung ý nghĩa cho cụm từ ” lớp trẻ “

Các thành phần gọi – đáp và phụ chú cũng là những thành phần biệt lập.

Thành phần gọi – đáp được dùng để tạo lập hoặc để duy trì quan hệ giao tiếp.

Thành phần phụ chú được dùng để bổ sung một số chi tiết cho nội dung chính của câu. Thành phần phụ chú thường được đặt giặt hai dấu gạch ngang, hai dấu phẩy, hai dấu ngoặc đơn hoặc giữa một dấu gạch ngang với một dấu phẩy.

Cập nhật thông tin chi tiết về Thành Thạo Lập Trình C# trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!