300 Bài Toán Lớp 4 Có Lời Giải / Top 15 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 9/2023 # Top Trend | Ictu-hanoi.edu.vn

300 Bài Toán Có Lời Văn Cơ Bản Lớp 3

Bài tập Toán có lời văn lớp 3

300 bài Toán có lời văn cơ bản lớp 3 1. PHÉP NHÂN VỚI SỐ TRONG PHẠM VI 10

1. Trong phòng học có 6 hàng ghế, mỗi hàng ghế có 3 chỗ ngồi. Hỏi phòng học đó có bao nhiêu chỗ ngồi?

2. Một túi có 6 kg gạo. Hỏi 5 túi như thế có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

3. Trên bàn có 4 đĩa cam, mỗi đĩa có 9 quả. Hỏi trên bàn có bao nhiêu quả cam?

4. Trên bàn có 4 đĩa cam, mỗi đĩa có 3 quả. Hỏi trên bàn có bao nhiêu quả cam?

5. Trên bàn có 4 đĩa cam, mỗi đĩa có 2 quả. Hỏi trên bàn có bao nhiêu quả cam?

6. Trên bàn có 7 đĩa cam, mỗi đĩa có 8 quả. Hỏi trên bàn có bao nhiêu quả cam?

7. Trên bàn có 7 chồng sách, mỗi chồng sách có 9 quyển sách. Hỏi trên bàn có mấy quyển sách?

8. Một rổ cam có 2 quả. Hỏi 7 rổ cam như thế có bao nhiêu quả cam?

9. Trên bàn có 8 chồng sách, mỗi chồng sách có 2 quyển sách. Hỏi trên bàn có mấy quyển sách?

10. Một túi có 3 kg gạo. Hỏi 9 túi như thế có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

11. Một đội công nhân làm xong một con đường trong 4 ngày, mỗi ngày làm được 3m đường. Hỏi con đường đó dài bao nhiêu mét?

12. Một hộp bánh có 5 cái. Hỏi 7 hộp bánh có bao nhiêu cái bánh?

13. Trong nhà em có 8 vỉ thuốc bổ, mỗi vỉ có 4 viên thuốc. Hỏi nhà em có bao nhiêu viên thuốc bổ?

14. Trên bàn có 8 đĩa cam, mỗi đĩa có 9 quả. Hỏi trên bàn có bao nhiêu quả cam?

15. Trong phòng học có 9 hàng ghế, mỗi hàng ghế có 3 chỗ ngồi. Hỏi phòng học đó có bao nhiêu chỗ ngồi?

16. Một túi có 8 kg gạo. Hỏi 5 túi như thế có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

17. Trên bàn có 7 chồng sách, mỗi chồng sách có 3 quyển sách. Hỏi trên bàn có mấy quyển sách?

18. Trong nhà em có 6 vỉ thuốc bổ, mỗi vỉ có 10 viên thuốc. Hỏi nhà em có bao nhiêu viên thuốc bổ?

19. Trong nhà em có 8 vỉ thuốc bổ, mỗi vỉ có 7 viên thuốc. Hỏi nhà em có bao nhiêu viên thuốc bổ?

20. Một chiếc thuyền chở được 4 người. Hỏi 7 chiếc thuyền như thế chở được bao nhiêu người?

2. PHÉP CHIA VỚI SỐ TRONG PHẠM VI 10

64. Cứ 8 người thì xếp được vào một cái thuyền qua sông. Hỏi có 24 người thì phải xếp thành bao nhiêu chuyến?

65. Cô giáo có 45 cái bút thưởng đều cho 5 tổ. Hỏi mỗi tổ được thưởng bao nhiêu cái bút?

66. Trong tiệc sinh nhật, Lan có mua 32 quả cam chia đều cho các bàn thì mỗi bàn có 8 quả cam. Hỏi tiệc sinh nhật bạn Lan có bao nhiêu cái bàn?

67. Một đội công nhân phải làm xong con đường dài 24 m. Mỗi ngày đội công nhân làm được 6m. Hỏi đội công nhân làm xong con đường trong bao nhiêu ngày?

68.Cô giáo có 40 cái bút thưởng đều cho 4 tổ. Hỏi mỗi tổ được thưởng bao nhiêu cái bút?

69. Có 35 quả cam chia đều cho 7 bàn. Hỏi mỗi bàn có bao nhiêu quả cam?

70. Có 24 quả cam chia đều cho 6 bàn. Hỏi mỗi bàn có bao nhiêu quả cam?

71. Trong đợt trồng cây năm nay, lớp em phải trồng 28 cây xanh. Lớp có 7 tổ và cô giáo chia đều số cây về các tổ. Hỏi mỗi tổ phải trồng bao nhiêu cây?

72.Trong tiệc sinh nhật, Lan có mua 64 quả cam chia đều cho các bàn thì mỗi bàn có 8 quả cam. Hỏi tiệc sinh nhật bạn Lan có bao nhiêu cái bàn?

73. Trong tiệc sinh nhật, Lan có mua 72 quả cam chia đều cho các bàn thì mỗi bàn có 9 quả cam. Hỏi tiệc sinh nhật bạn Lan có bao nhiêu cái bàn?

74. Trong tiệc sinh nhật, Lan có mua 18 quả cam chia đều cho các bàn thì mỗi bàn có 3 quả cam. Hỏi tiệc sinh nhật bạn Lan có bao nhiêu cái bàn?

75. Cô giáo có 48 cái bút thưởng đều cho các tổ trong lớp, mỗi tổ được 6 cái bút. Hỏi lớp học có bao nhiêu tổ?

76. Một đội công nhân phải làm xong con mương dài 32 m. Mỗi ngày đội công nhân làm được 8 m. Hỏi đội công nhân làm xong con mương trong bao nhiêu ngày?

77. Cứ 3 cái bánh xếp vào một hộp. Hỏi có 27 cái bánh thì xếp đủ vào mấy cái hộp?

78. Trong cuộc họp, Lan Anh có mua 28 chai nước chia đều cho các bàn thì mỗi bàn có 7 chai nước. Hỏi trong cuộc họp có bao nhiêu cái bàn?

79. Trong tiệc sinh nhật, Lan có mua 60 quả cam chia đều cho các bàn thì mỗi bàn có 10 quả cam. Hỏi tiệc sinh nhật bạn Lan có bao nhiêu cái bàn?

80. Một đội công nhân phải làm xong con đường dài 21 m trong 7 ngày. Hỏi mỗi ngày đội công nhân phải làm bao nhiêu mét đường?

3. PHÉP NHÂN – CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

113. Một đàn gà có 88 con gà trắng và bằng tám lần số gà đen. Hỏi đàn gà có bao nhiêu con gà đen?

114. Trong đội đồng ca của một trường tiểu học có 90 bạn nam và gấp chín lần số bạn nữ. Hỏi đội đồng ca có bao nhiêu bạn nữ?

115. Bảo có 11 viên bi và số bi của Bảo chỉ bằng một phần ba số viên bi của Yến. Hỏi Yến có bao nhiêu viên bi?

116. Cửa hàng buổi sáng bán được 77 xe đạp và gấp bảy lần số xe đạp bán được trong buổi chiều. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu xe đạp vào buổi chiều?

117. Trong hộp có bi xanh và bi đỏ, số bi xanh là 90 viên, số bi đỏ ít hơn chín lần số viên xanh. Hỏi trong hộp có bao nhiêu viên bi đỏ?

118. Đàn gà có 66 con ở ngoài vườn, số con trong chuồng ít hơn sáu lần so với số con ngoài vườn. Hỏi có bao nhiêu con gà trong chuồng?

119. Trong đội đồng ca của một trường tiểu học có 100 bạn nam và gấp năm lần số bạn nữ. Hỏi đội đồng ca có bao nhiêu bạn nữ?

120. Bảo có 16 viên bi và số bi của Bảo chỉ bằng một phần năm số viên bi của Yến. Hỏi Yến có bao nhiêu viên bi?

4. GIẢI BẰNG HAI PHÉP TÍNH

169. Một cửa hàng buổi sáng bán được 13 kg đường. Buổi chiều bán được số đường gấp ba lần số đường bán được vào buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

170. Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 28 lít dầu. Số dầu ngày thứ hai bán được bằng 1/7 số dầu bán được của ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?

171. Mỹ hái được 47 bông hoa, Linh hái được ít hơn Mỹ 46 bông hoa. Hỏi hai bạn hái được tất cả bao nhiêu bông hoa?

172. Tổ một gấp được 46 cái thuyền, tổ hai gấp được gấp được nhiều hơn tổ một 6 cái thuyền. Hỏi cả hai tổ gấp được bao nhiêu cái thuyền?

173. Băng giấy đỏ dài 25 cm, băng giấy xanh ngắn hơn băng giấy đỏ 14 cm. Hỏi cả hai băng giấy dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

174. Mỹ hái được 22 bông hoa, Linh hái được nhiều hơn Mỹ 46 bông hoa. Hỏi hai bạn hái được tất cả bao nhiêu bông hoa?

175. Trong vườn của bác Nam có 28 cây bưởi, số cây chuối bằng 1/7 số cây bưởi. Hỏi trong vườn nhà bác Nam có bao nhiêu cây bưởi và chuối?

174. Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 64 lít dầu. Số dầu ngày thứ hai bán được bằng 1/8 số dầu bán được của ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?

175. Mai có 21 nhãn vở, An có nhiều hơn Mai 3 nhãn vở. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu cái nhãn vở?

178. Mỹ hái được 40 bông hoa. Số bông hoa Linh hái được bằng 1/5 số hoa Mỹ hái được. Hỏi hai bạn hái được tất cả bao nhiêu bông hoa

179. Mỹ hái được 50 bông hoa. Số bông hoa Linh hái được bằng 1/5 số hoa Mỹ hái được. Hỏi hai bạn hái được tất cả bao nhiêu bông hoa?

180. Một cửa hàng buổi sáng bán được 26 kg đường. Số đường buổi sáng bán được ít hơn số đường bán trong buổi chiều là 26 kg. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

181. Trong vườn của bác Nam có 66 cây bưởi, số cây chuối bằng 1/6 số cây bưởi. Hỏi trong vườn nhà bác Nam có bao nhiêu cây bưởi và chuối?

182. Mỹ hái được 8 bông hoa, Linh hái được nhiều hơn Mỹ 65 bông hoa. Hỏi hai bạn hái được tất cả bao nhiêu bông hoa?

183. Một cửa hàng buổi sáng bán được 17 kg đường. Số đường buổi sáng bán được ít hơn số đường bán trong buổi chiều là 51 kg. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

184. Một cửa hàng buổi sáng bán được 28 kg đường. Số đường buổi sáng bán được ít hơn số đường bán trong buổi chiều là 12 kg. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

185. Mỹ hái được 36 bông hoa. Số bông hoa Linh hái được bằng 1/4 số hoa Mỹ hái được. Hỏi hai bạn hái được tất cả bao nhiêu bông hoa?

186. Một cửa hàng buổi sáng bán được 49 kg đường. Số đường buổi sáng bán được nhiều hơn số đường bán trong buổi chiều 32 kg. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

187. Mỹ hái được 13 bông hoa, Linh hái được nhiều hơn Mỹ 45 bông hoa. Hỏi hai bạn hái được tất cả bao nhiêu bông hoa?

188. Mai có 10 nhãn vở, An có số nhãn vở gấp năm lần số nhãn vở của Mai. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu cái nhãn vở?

189. Băng giấy đỏ dài 40 cm, băng giấy xanh dài hơn băng giấy đỏ 15 cm. Hỏi cả hai băng giấy dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

190. Một cửa hàng buổi sáng bán được 26 kg đường. Số đường buổi sáng bán được ít hơn số đường bán trong buổi chiều là 45 kg. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

191. Một cửa hàng buổi sáng bán được 3 kg đường. Buổi chiều bán được số đường gấp hai lần số đường bán được vào buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

192. Ngăn trên có 14 quyển sách. Số quyển sách ở ngăn dưới bằng 1/2 số quyển ở ngăn trên. Hỏi cả hai ngăn có bao nhiêu quyển sách?

193. Một cửa hàng buổi sáng bán được 52 kg đường. Số đường buổi sáng bán được nhiều hơn số đường bán trong buổi chiều 27 kg. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

194. Đàn gà có 40 gà trống, số gà mái bằng 1/8 số gà trống. Hỏi đàn gà có tất cả bao nhiêu con?

195. Một cửa hàng buổi sáng bán được 24 kg đường. Buổi chiều bán được số đường bằng 1/6 số đường bán được vào buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

196. Đội đồng ca của lớp 1A có 36 nữ, số bạn nam ít hơn số bạn nữ là 32 em. Hỏi đội đồng ca của lớp 1A có bao nhiêu em?

197. Mỹ hái được 5 bông hoa. Số bông hoa Linh hái được gấp sáu lần số hoa Mỹ hái được. Hỏi hai bạn hái được tất cả bao nhiêu bông hoa?

198. Mai có 9 nhãn vở, An có số nhãn vở gấp năm lần số nhãn vở của Mai. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu cái nhãn vở?

199. Băng giấy đỏ dài 11 cm, băng giấy xanh dài hơn băng giấy đỏ 2 cm. Hỏi cả hai băng giấy dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

200. Tổ một gấp được 28 cái thuyền, tổ hai gấp được gấp được nhiều hơn tổ một 11 cái thuyền. Hỏi cả hai tổ gấp được bao nhiêu cái thuyền?

201. Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 34 lít dầu. Số dầu ngày thứ hai bán được bằng 1/2 số dầu bán được của ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?

202. Ngăn trên có 32 quyển sách. Số quyển sách ở ngăn dưới bằng 1/4 số quyển ở ngăn trên. Hỏi cả hai ngăn có bao nhiêu quyển sách?

203. Băng giấy đỏ dài 51 cm, băng giấy xanh ngắn hơn băng giấy đỏ 43 cm. Hỏi cả hai băng giấy dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

204.Mai có 51 nhãn vở, An có số nhãn vở bằng 1/3 số nhãn vở của Mai. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu cái nhãn vở?

205. Đàn gà có 15 gà trống, số gà mái gấp bốn lần số gà trống. Hỏi đàn gà có tất cả bao nhiêu con?

206. Mỹ hái được 12 bông hoa, Linh hái được nhiều hơn Mỹ 32 bông hoa. Hỏi hai bạn hái được tất cả bao nhiêu bông hoa?

207. Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 30 lít dầu. Số dầu bán được của ngày thứ nhất ít hơn số dầu bán được của ngày thứ hai 21 lít. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?

208. Ngăn trên có 56 quyển sách. Số quyển sách ở ngăn dưới bằng 1/8 số quyển ở ngăn trên. Hỏi cả hai ngăn có bao nhiêu quyển sách?

209. Ngăn trên có 36 quyển sách. Số sách ở ngăn trên ít hơn số sách ở ngăn dưới 20 quyển. Hỏi cả hai ngăn có bao nhiêu quyển sách?

210. Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 68 lít dầu. Số dầu ngày thứ hai bán được bằng 1/4 số dầu bán được của ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?

211. Băng giấy đỏ dài 3 cm, băng giấy vàng dài gấp bảy lần băng giấy đỏ. Hỏi cả hai băng giấy dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

212. Đội đồng ca của lớp 1A có 69 nữ, số bạn nam bằng 1/3 số bạn nữ. Hỏi đội đồng ca của lớp 1A có bao nhiêu em?

213. Tổ một gấp được 23 cái thuyền, tổ hai gấp được gấp được nhiều hơn tổ một 54 cái thuyền. Hỏi cả hai tổ gấp được bao nhiêu cái thuyền?

214. Một cửa hàng buổi sáng bán được 56 kg đường. Số đường buổi sáng bán được nhiều hơn số đường bán trong buổi chiều 27 kg. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

215. Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 36 lít dầu. Số dầu ngày thứ hai bán được bằng 1/6 số dầu bán được của ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?

216.Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 49 lít dầu. Số dầu bán được của ngày thứ nhất nhiều hơn số dầu bán được của ngày thứ hai 33 lít. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?

217. Trong vườn của bác Nam có 7 cây bưởi, số cây chuối nhiều hơn số cây bưởi 22 cây. Hỏi trong vườn nhà bác Nam có bao nhiêu cây bưởi và chuối?

218. Đội đồng ca có 6 nữ, số bạn nam nhiều hơn số bạn nữ là 83 em. Hỏi đội đồng ca có bao nhiêu em?

219. Băng giấy đỏ dài 9 cm, băng giấy vàng dài gấp ba lần băng giấy đỏ. Hỏi cả hai băng giấy dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

220. Đàn gà có 44 gà trống, số gà mái nhiều hơn số gà trống là 10 con. Hỏi đàn gà có tất cả bao nhiêu con?

221. Băng giấy đỏ dài 33 cm, băng giấy xanh dài hơn băng giấy đỏ 12 cm. Hỏi cả hai băng giấy dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

222. Mỹ hái được 38 bông hoa. Số bông hoa Linh hái được bằng 1/2 số hoa Mỹ hái được. Hỏi hai bạn hái được tất cả bao nhiêu bông hoa?

223. Mỹ hái được 4 bông hoa. Số bông hoa Linh hái được gấp sáu lần số hoa Mỹ hái được. Hỏi hai bạn hái được tất cả bao nhiêu bông hoa?

224. Đội đồng ca của lớp 1A có 66 nữ, số bạn nam bằng 1/6 số bạn nữ. Hỏi đội đồng ca của lớp 1A có bao nhiêu em?

225. Một cửa hàng buổi sáng bán được 75 kg đường. Buổi chiều bán được số đường bằng 1/3 số đường bán được vào buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán đượcbao nhiêu ki-lô-gam đường?

5. RÚT VỀ ĐƠN VỊ

226. Có 90 viên thuốc chứa đều trong 9 vỉ. Hỏi 6 vỉ thuốc đó có bao nhiêu viên thuốc?

227. Có 7 quyển vở được xếp đều vào 7 ngăn. Hỏi 6 ngăn đó có bao nhiêu quyển vở?

228. Mua 7 quyển vở hết 49 đồng. Hỏi mua 9 quyển vở như thế thì hết bao nhiêu tiền?

229. Có một số can như nhau để dựng dầu, biết 5 can đựng được 40 lít dầu. Hỏi 4 can như vậy đựng được bao nhiêu lít?

230. Cứ 9 con voi ăn hết 90 kg mía trong một tháng. Hỏi đàn voi có 2 con ăn hết bao nhiêu ki-lô-gam trong một tháng?

231. Có 60 viên thuốc chứa đều trong 3 vỉ. Hỏi một vỉ thuốc đó có bao nhiêu viên thuốc?

232. Cứ 4 học sinh trồng được 36 cây. Hỏi 2 học sinh trồng được bao nhiêu cây?

233. Cứ 3 quyển vở mua hết 27 đồng. Hỏi nếu có 18 đồng thì mua được bao nhiêu quyển vở?

234. 92 nghìn đồng mua được 4 gói kẹo. Hỏi nếu mua 8 gói kẹo như thế thì hết bao nhiêu nghìn đồng?

235. Có một số can như nhau để dựng dầu, biết 5 can đựng được 15 lít dầu. Hỏi 8 can như vậy đựng được bao nhiêu lít?

236. Một bếp ăn của đội công nhân mua về 3 kg gạo để nấu ăn trong 3 ngày. Hỏi 2 ngày nấu hết bao nhiêu ki-lô-gam gạo, biết rằng mỗi ngày nấu số gạo như nhau?

237. Cứ 7 con voi ăn hết 91 kg mía trong một tháng. Hỏi đàn voi có 5 con ăn hết bao nhiêu ki-lô-gam trong một tháng?

238. 3 ô tô chở được 21 cái máy tiện. Hỏi 8 ô tô như vậy chở được bao nhiêu cái máy tiện?

239.C ứ 6 quyển vở mua hết 12 đồng. Hỏi nếu có 6 đồng thì mua được bao nhiêu quyển vở?

240. 76 nghìn đồng mua được 2 gói kẹo. Hỏi nếu mua 8 gói kẹo như thế thì hết bao nhiêu nghìn đồng?

……………………………………………………………………………….

1. Đề thi học kì 1 lớp 3 Tải nhiều: 2. Đề thi học kì 1 lớp 3 Hay chọn lọc Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 3: Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2023 – 2023: Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2023 – 2023: Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2023 – 2023: Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tin Học năm 2023 – 2023: Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tự nhiên xã hội năm 2023 – 2023: Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Đạo Đức năm 2023 – 2023: 3. Đề thi học kì 1 lớp 3 VnDoc biên soạn cực chi tiết: Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2023 – 2023: Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2023 – 2023: Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2023 – 2023:

300 Bài Ôn Luyện Môn Toán Lớp 4

Bài tập Toán lớp 4 ôn thi học kỳ 2

300 bài ôn luyện môn Toán lớp 4

300 bài ôn luyện môn Toán lớp 4 là tài liệu học Toán lớp 4, ôn thi học kì 2 lớp 4 cực hữu ích. Các bài ôn luyện Toán lớp 4 này sẽ xuyên suốt chương trình Toán 4, hệ thống chương trình với các dạng bài tập, lý thuyết cơ bản và nâng cao. Lời giải hay bài tập toán lớp 4 trong này cũng sẽ giúp các em học sinh và thầy cô vừa củng cố kiến thức vừa tiếp cận nhiều dạng bài tập hay và khó, giúp các em kích thích động não, ham tìm tòi, hiểu sâu các dạng bài tập, làm nền tảng tốt khi lên các lớp trên.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

1. CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN LỚP 4

KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ

DẠNG TOÁN: SỐ VÀ CHỮ SỐ

I. Kiến thức cần ghi nhớ

1. Dùng 10 chữ số để viết số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

2. Có 10 số có 1 chữ số: (Từ số 0 đến số 9)

Có 90 số có 2 chữ số: (từ số 10 đến số 99)

Có 900 số có 3 chữ số: (từ số 100 đến 999)

Có 9000 số có 4 chữ số: (từ số 1000 đến 9999)……

3. Số tự nhiên nhỏ nhất là số 0. Không có số tự nhiên lớn nhất.

4. Hai số tự nhiên liên tiếp hơn (kém) nhau 1 đơn vị.

5. Các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 gọi là số chẵn. Hai số chẵn liên tiếp hơn (kém) nhau 2 đơn vị.

6. Các số có chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9 gọi là số lẻ. Hai số lẻ liên tiếp hơn (kém) nhau 2 đơn vị.

A. PHÉP CỘNG

1. a + b = b + a

2. (a + b) + c = a + (b + c)

3. 0 + a = a + 0 = a

4. (a – n) + (b + n) = a + b

5. (a – n) + (b – n) = a + b – n x 2

6. (a + n) + (b + n) = (a + b) + n x 2

7. Nếu một số hạng được gấp lên n lần, đồng thời các số hạng còn lại được giữ nguyên thì tổng đó được tăng lên một số đúng bằng (n – 1) lần số hạng được gấp lên đó.

8. Nếu một số hạng bị giảm đi n lần, đồng thời các số hạng còn lại được giữ nguyên thì tổng đó bị giảm đi một số đúng bằng (1 – n) số hạng bị giảm đi đó.

9. Trong một tổng có số lượng các số hạng lẻ là lẻ thì tổng đó là một số lẻ.

10. Trong một tổng có số lượng các số hạng lẻ là chẵn thì tổng đó là một số chẵn.

11. Tổng của các số chẵn là một số chẵn.

12. Tổng của một số lẻ và một số chẵn là một số lẻ.

13. Tổng của hai số tự nhiên liên tiếp là một số lẻ.

B. PHÉP TRỪ

1. a – (b + c) = (a – c) – b = (a – b) – c

2. Nếu số bị trừ và số trừ cùng tăng (hoặc giảm) n đơn vị thì hiệu của chúng không đổi.

5. Nếu số bị trừ được tăng thêm n đơn vị, số trừ giữ nguyên thì hiệu tăng lên n đơn vị.

6. Nếu số bị trừ tăng lên n đơn vị, số trừ giữ nguyên thì hiệu giảm đi n đơn vị.

C. PHÉP NHÂN

1. a x b = b x a

2. a x (b x c) = (a x b) x c

3. a x 0 = 0 x a = 0

4. a x 1 = 1 x a = a

5. a x (b + c) = a x b + a x c

6. a x (b – c) = a x b – a x c

7. Trong một tích nếu một thừa số được gấp lên n lần đồng thời có một thừa số khác bị giảm đi n lần thì tích không thay đổi.

9. Trong một tích, nếu một thừa số được gấp lên n lần, đồng thời một thừa số được gấp lên m lần thì tích được gấp lên (m x n) lần. Ngược lại nếu trong một tích một thừa số bị giảm đi m lần, một thừa số bị giảm đi n lần thì tích bị giảm đi (m x n) lần. (m và n khác 0)

10. Trong một tích, nếu một thừa số được tăng thêm a đơn vị, các thừa số còn lại giữ nguyên thì tích được tăng thêm a lần tích các thừa số còn lại.

11. Trong một tích, nếu có ít nhất một thừa số chẵn thì tích đó chẵn.

12. Trong một tích, nếu có ít nhất một thừa số tròn chục hoặc ít nhất một thừa số có tận cùng là 5 và có ít nhất một thừa số chẵn thì tích có tận cùng là 0.

13. Trong một tích các thừa số đều lẻ và có ít nhất một thừa số có tận cùng là 5 thì tích có tận cùng là 5.

DẠNG TOÁN DÃY SỐ

1. Đối với số tự nhiên liên tiếp:

a) Dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu là số chẵn kết thúc là số lẻ hoặc bắt đầu là số lẻ và kết thúc bằng số chẵn thì số lượng số chẵn bằng số lượng số lẻ.

b) Dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu bằng số chẵn và kết thúc bằng số chẵn thì số lượng số chẵn nhiều hơn số lượng số lẻ là 1.

c) Dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu bằng số lẻ và kết thúc bằng số lẻ thì số lượng số lẻ nhiều hơn số lượng số chẵn là 1.

2. Một số quy luật của dãy số thường gặp:

a) Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 2) bằng số hạng đứng liền trước nó cộng hoặc trừ một số tự nhiên d.

c) Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 3) bằng tổng hai số hạng đứng liền trước nó.

d) Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 4) bằng tổng các số hạng đứng liền trước nó cộng với số tự nhiên d rồi cộng với số thứ tự của số hạng ấy.

e) Mỗi số hạng đứng sau bằng số hạng đứng liền trước nó nhân với số thứ tự của số hạng ấy.

f) Mỗi số hạng bằng số thứ tự của nó nhân với số thứ tự của số hạng đứng liền sau nó.

3. Dãy số cách đều:

a) Tính số lượng số hạng của dãy số cách đều:

Số số hạng = (Số hạng cuối – Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách giữa 2 số hạng liên tiếp)

DẠNG TOÁN DẤU HIỆU CHIA HẾT

1. Những số có tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2.

2. Những số có tân cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

3. Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

4. Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

5. Các số có hai chữ số tận cùng lập thành số chia hết cho 4 thì chia hết cho 4.

6. Các số có hai chữ số tận cùng lập thành số chia hết cho 25 thì chia hết cho 25

7. Các số có 3 chữ số tận cùng lập thành số chia hết cho 8 thì chia hết cho 8.

8. Các số có 3 chữ số tận cùng lập thành số chia hết cho 125 thì chia hết cho 125.

Ví dụ: 18 chia hết cho 2 và 18 chia hết cho 9 (2 và 9 chỉ cùng chia hết cho 1) nên 18 chia hết cho tích 2 x 9.

a. Một số a chia hết cho một số x (x ≠0) thì tích của số a với một số (hoặc với một tổng, hiệu, tích, thương) nào đó cũng chia hết cho số x.

b. Tổng hay hiệu 2 số chia hết cho một số thứ ba và một trong hai số cũng chia hết cho số thứ ba đó thì số cũng lại cũng chia hết cho số thứ ba.

c. Hai số cùng chia hết cho một số thứ 3 thì tổng hay hiệu của chúng cũng chia hết cho số đó.

d. Trong hai số, có một số chia hết và một số không chia hết cho số thứ ba đó thì tổng hay hiệu của chúng cũng chia hết cho số thứ ba đó.

e. Hai số cùng chia cho một số thứ ba và đều cho cùng một số dư thì hiệu của chúng chia hết cho số thứ ba đó.

f. Trong trường hợp tổng 2 số chia hết cho x thi tổng hai số dư phải chia hết cho X

KIẾN THỨC CẦN NHỚ VỀ CẤU TẠO SỐ

1. Sử dụng cấu tạo thập phân của số

1.1. Phân tích làm rõ chữ số

ab = a x 10 + b

abc = a x 100 + b x 10 + c

Ví dụ: Cho số có 2 chữ số, nếu lấy tổng các chữ số cộng với tích các chữ số của số đã cho thì bằng chính số đó. Tìm chữ số hàng đơn vị của số đã cho.

Bài giải

Bước 1 (tóm tắt bài toán)

Theo bài ra ta có = a + b + a x b

Bước 2: Phân tích số, làm xuất hiện những thành phần giống nhau ở bên trái và bên phải dấu bằng, rồi đơn

giản những thành phần giống nhau đó để có biểu thức đơn giản nhất.

a x 10 + b = a + b + a x b

a x 10 = a + a x b (cùng bớt b)

a x 10 = a x (1 + b) (Một số nhân với một tổng)

10 = 1 + b (cùng chia cho a)

Bước 3: Tìm giá trị :

b = 10 – 1

b = 9

Bước 4: (Thử lại, kết luận, đáp số)

Vậy chữ số hàng đơn vị của số đó là: 9.

Đáp số: 9

1. DẠNG TOÁN TRUNG BÌNH CỘNG

Bài tập 1: Xe thứ nhất chở được 25 tấn hàng. Xe thứ hai chở 35 tấn hàng. Xe thứ ba chở bằng trung bình cộng 3 xe. Hỏi xe thứ 3 chở bao nhiêu tấn hàng?

Bài tập 2: Xe thứ nhất chở được 25 tấn hàng. Xe thứ hai chở 35 tấn hàng. Xe thứ ba chở hơn trung bình cộng 3 xe là 10. Hỏi xe thứ 3 chở bao nhiêu tấn hàng?

Bài tập 3: Xe thứ nhất chở được 25 tấn hàng. Xe thứ hai chở 35 tấn hàng. Xe thứ ba chở kém trung bình cộng 3 xe là 10. Hỏi xe thứ 3 chở bao nhiêu tấn hàng?

Bài tập 4: Xe thứ nhất chở được 40 tấn hàng. Xe thứ hai chở 50 tấn hàng. Xe thứ ba chở bằng trung bình cộng 3 xe. Hỏi xe thứ 3 chở bao nhiêu tấn hàng?

Bài tập 5: Xe thứ nhất chở được 40 tấn hàng.xe thứ hai chở 50 tấn hàng. Xe thứ ba chở hơn trung bình cộng 3 xe là 10. Hỏi xe thứ 3 chở bao nhiêu tấn hàng?

Bài tập 6: Xe thứ nhất chở được 40 tấn hàng. Xe thứ hai chở 50 tấn hàng. Xe thứ ba chở kém trung bình cộng 3 xe là 10. Hỏi xe thứ 3 chở bao nhiêu tấn hàng

Bài tập 7: Trung bình cộng của n số là 80 biết 1 trong các số đó là 100. Nếu bỏ số 100 thì trung bình cộng các số còn lại là 78 tìm n.

Bài tập 8: Có ba con ; gà, vịt, ngan. Hai con gà và vịt nặng tất cả là 5 kg. Hai con gà và ngan nặng tất cả là 9 kg. Hai con ngan và vịt nặng tất cả là 10 kg. Hỏi trung bình một con nặng mấy kg ?

Giải

Hai con gà, hai con vịt, hai con ngan nặng tất cả là:

5 + 9 + 10 = 24 (kg)

Vậy ba con gà, vịt, ngan nặng tất cả là :

12 : 3 = 4 (kg)

Bài tập 9: Bạn Tâm đã được kiểm tra một số bài, bạn Tâm tính rằng. Nếu mình được thêm ba điểm nữa thì điểm trung bình của các bài sẽ là 8 điểm, nhưng được thêm hai điểm 9 nữa thì điểm trung bình của các bài sẽ là 15/2 thôi. Hỏi Tâm đã được kiểm tra mấy bài.

Giải

Trường hợp thứ nhất :

Số điểm được thêm là :

10 x 3 = 30

để được điểm trung bình là 8 thì số điểm phải bù vào cho các bài đã kiểm tra là :

30 – 8 = 6 (điểm )

Trường hợp thứ hai là :

Số điểm được thêm là:

9 x 2 = 18 (điểm)

Để được điểm trung bình là 15/2 thì số điểm phải bù thêm vào cho các bài đã kiểm tra là :

9 x 2 = 18 (điểm )

18 – 15/2 x 2 = 3 (điểm)

Để tăng điểm trung bình của tất cả các bài kiểm tra từ 15/2 lên 8 thì số điểm phải tăng thêm là:

8 – 15/ 2 = 0,5 (điểm)

Số bài kiểm tra bạn Tâm đã làm là:

3 : 15/ 2 = 6 (bài)

Đáp số : 6 bài

2. DẠNG TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU

Bài 1:Tìm 2 số chẵn liên tiếp có tông bằng 4010.

b) Tìm hai số tự nhiên có tổng bằng 2345 và giữa chúng có 24 số tự nhiên.

c) Tìm 2 số chẵn có tổng bằng 2006 và giữa chúng có 4 số chẵn.

d) Tìm 2 số chẵn có tổng bằng 2006 và giữa chúng có 4 số lẻ.

e) Tìm 2 số lẻ có tổng bằng 2006 và giữa chúng có 4 số lẻ

g) Tìm 2 số lẻ có tổng bằng 2006 và giữa chúng có 4 số chẵn

Bài 2: Hai anh em Hùng và Cường có 60 viên chúng tôi Hùng cho bạn 9 viên bi ;bố cho thêm Cường 9 viên bi thì lúc này số bi của hai anh em bằng nhau.Hỏi lúc đầu anh Hùng nhiều hơn em Cường bao nhiêu viên bi.

a) Cho phép chia 12:6.Hãy tìm một số sao cho khi lấy số bị chia trừ đi số đó ,Lấy số chia cộng với số đó thì được 2 số mới sao cho hiệu của chúng bằng không.

Bài 3: Cho phép chia 49 : 7 Hãy tìm một số sao cho khi lấy số bị chia trừ đi số đó ,lấy số chia cộng với số đó thì được 2 số mới có thương là 1.

Bài 4:Cho các chữ số 4;5;6.Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số mà mỗi số có đủ 3 chữ số đã cho. Tính tổng các số đó.

Bài 5 :

a. Có bao nhiêu số lẻ có 3 chữ số.

b. Có bao nhiêu số có 3 chữ số đều lẻ.

Bài 6: Có 9 đồng tiền đúc hệt nhau.Trong đó có 8 đồng tiền có khối lượng bằng nhau còn một đồng có khối lượng lớn hơn. Cần tìm ra đồng tiền có khối lượng hơn mà chỉ dùng cân hai đĩa với hai lần cân là tìm đúng đồng tiền đó. Hỏi phải cân như thế nào.

Bài 7: Có 8 cái nhẫn hình thức giống nhau như hệt, trong đó co 7 cái nhẫn có khối lượng bằng nhau còn một cái có khối lượng nhỏ hơn các cái khác. Cần tìm ra cái nhẫn có khối lượng nhỏ hơn đó mà chỉ dùng cân hai đĩa và chỉ với hai lần cân là tìm được.

Bài 8: Trung bình cộng của 3 số là 369. Biết trong 3 số đó có một số có một số có 3 chữ số, một số có 2 chữ số, một số có 1 chữ số. Tìm 3 số đó.

3. DẠNG TÌM HAI SỐ KHI BIẾT 2 HIỆU SỐ

Bài 1: Hiện nay, Minh 10 tuổi, em Minh 6, còn mẹ của Minh 36 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi mẹ bằng tổng số tuổi của hai anh em.

Bài 2: Bể thứ nhất chứa 1200 lít nước. Bể thứ 2 chứa 1000 lít nước .Khi bể không có nước người ta cho 2 vòi cùng chảy 1 lúc vào 2 bể . Vòi thứ nhất mỗi giờ chảy được 200 lít .Vòi thứ 2 mỗi giờ chảy được 150 lít. Hỏi sau bao lâu số nước còn lại ở 2 bể bằng nhau.

Bài 3: Cùng 1 lúc xe máy và xe đạp cùng đi về phía thành phố xe máy cách xe đạp 60km. Vận tốc xe máy là 40 km/h vận tốc xe đạp là 25 km/h.

Hỏi sau bao lâu xe máy đuổi kịp xe đạp.

Bài 4: Một con Chó Đuổi theo một con thỏ. Con chó cách con thỏ 20m. Mỗi bước con thỏ nhẩy được 30cm, con chó nhảy được 50 cm. Hỏi sau bao nhiêu bước con chó bắt được con thỏ ? Biết rằng con thỏ nhảy được 1 bước thì con chó cũng nhảy được 1 bước.

Bài 5: Hai bác thợ mộc nhận bàn ghế về đống. Bác thứ nhất nhận 60 bộ .Bác thứ 2 nhận 45 bộ. Cứ 1 tuần bác thứ nhất đóng được 5 bộ, bác thứ hai đóng được 2 bộ. Hỏi sau bao lâu số ghế còn lại của 2 bác bằng nhau.

Bài 6: Hai bác thợ mộc nhận bàn ghế về đống. Bác thứ nhất nhận 120 bộ. Bác thứ 2 nhận 80 bộ. Cứ 1 tuần bác thứ nhất đóng được 12 bộ, bác thứ hai đóng được 4 bộ. Hỏi sau bao lâu số ghế còn lại của bác thứ nhất bằng 1/2 số bộ bàn ghế của bác thứ 2.

Bài 7: Hai bể nước có dung tích bằng nhau .Cùng 1 lúc người ta cho 2 vòi nước chảy vào 2 bể. Vòi thứ nhất mỗi giờ chảy được 50 lít nước.Vòi thứ 2 mỗi giờ chảy được 30 lít nước. Sau khi bể thứ nhất đầy nước thì bể thứ 2 phải chảy thêm 600 lít nữa mới đầy. Hỏi dung tích của bể là bao nhiêu lít nước?

300 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán Lớp 5 Có Đáp Án

Published on

300 câu hỏi trắc nghiệm toán lớp 5 có đáp án được sưu tầm bởi iHoc. Các thầy cô và các em HS lớp 5 sẽ tìm thấy rất nhiều câu hỏi, dạng toán trắc nghiệm hay. Tải về máy tài liệu 300 cau hoi trac nghiem toan 5 co dap an tại địa chỉ http://ihoc.me/300-cau-hoi-trac-nghiem-toan-lop-5/

1. MOÂN TOAÙN LÔÙP 5 CHÖÔNGI Caâu 1: Saoê òegê caùc êâaâè íogíaï: 7 5 ; 3 4 ; 8 7 ; 1, tâeo tâö ùtö ïgãaûm daàè æaø: A. 3 4 ; 1; 7 5 ; 8 7 B. 3 4 ; 1; 8 7 ; 7 5 C. 1; 3 4 ; 7 5 ; 8 7 D. 1; 3 4 ; 8 7 ; 7 5 Caâu 2: Pâaâè íog 20 45 baèèg êâaâè íogèaøo íaï ñaây: A. 40 90 B. 40 85 C. 40 80 D. 40 75 Caâu 3: Moät æôùê âoïc coù35 âoïc íãèâ, tìoèg ñoùcoù 7 5 æaøâoïc íãèâ èam. Hoûã æôùê ñoùcoùbao èâãeâï âoïc íãèâ èö õ? A. 11 B. 24 C. 10 D. 25 Caâu 4: Tìoèg caùc êâaâè íog 8 5 ; 9 7 ; 5 8 ; 7 15 ; êâaâè íogèaøo coùtâekvãegt tâaøèâ êâaâè íogtâaäê êâaâè coùmaãï æaø100 ? A. 8 5 B. 9 7 C. 7 15 D. 5 8 Caâu 5: Nogã bãekï tâö ùc ñekñö ôïc kegt ëïaûñïùèg? A. 2 3 4 7  1. 5 13 B. 1 9 17  2. 12 23 C. 2 5 3  3. 4 13

2. D. 12 25 4  4. 9 8 Caâu 6: Kegt ëïaûêâeùê tíèâ: 3 4  3 5 6 5 9  =? A. 5 21 B. 15 21 C. 5 31 D. 15 31 Caâu 7: Kegt ëïaûcïûa êâeùê tíèâ: ? 7 3 :4: 3 5  A. 21 35 B. 36 35 C. 36 15 D. 21 15 Caâu 8: Tìm ò bãegt: ò + 2 3 5 7  A. ò = 5 4 B. ò = 10 21 C. ò = 10 1 D. ò = 15 14 Caâu 9: Pâaâè íogtâaäê êâaâè 100 45 baèèg êâaâè íogèaøo íaï ñaây: A. 40 25 B. 10 9 C. 30 15 D. 20 9 Caâu 10: Ñãeàè íogtâícâ âôïê vaøo oâtìogèg: 10040 24  A. 60 B. 58 C. 48 D. 30 Caâu 11: Kegt ëïaûcïûa êâeùê tíèâ: 5 3 2: 4 3 1 æaø: A. 20 7 B. 104 70 C. 10 3 D. 5 24 Caâu 12: Haõy èogã bãekï tâö ùc ñekñö ôïc kegt ëïaûñïùèg: A. 3 4 2 2 1 5  1. 6 5 5

3. B. 4 6 5 1  2. 10 128 C. 4 5 1 3  3. 7 12 D. 3 1 2:4 4. 12 26 Caâu 13: Tìïèg bìèâ coäèg cïûa 2 3 vaø 4 1 æaø: A. 8 3 B. 4 7 C. 8 7 D. 4 3 Caâu 14: Tìïèg bìèâ coäèg cïûa íogò vaø 3 5 æaøíog 3 7 . Tìm ò? A. ò = 4 B. ò = 2 C. ò = 1 D. ò = 3 Caâu 15: Moät maûèâ ñagt âìèâ câö õèâaät coùcâãeàï ìoäèg baèèg 30m vaøcâãeàï daøã baèèg 3 4 câãeàï ìoäèg. Tíèâ dãeäè tícâ maûèâ ñagt ñoù. A. 1200m2 B. 40m2 C. 120m2 D. 140m2 Caâu 16: Kegt ëïaûcïûa êâeùê tíèâ: 5 : (1 : 7 3 ) æaø: A. 7 5 B. 7 1 2 C. 7 6 D. 7 1 3 Caâu 17: Ñokã êâaâè íog 15 37 tâaøèâ âoãè íog. A. 15 7 4 B. 15 7 3 C. 2 15 7 D. 1 15 7 Caâu 18: Vãegt íogño ñoä daøã 7 dm 50mm tâeo maãï: 4dm 6mm = 4dm+ 100 6 dm = 4 50 3 dm. A. 7 5 1 B. 7 4 1 C. 7 3 1 D. 7 2 1 Caâu 19: Vãegt íogño 4 5 3 m dö ôùã daïèg íogño ñôè vòceè-tã-meùt. A. 460cm B. 470cm C. 480cm D. 490cm

5. Caâu 28: Moät âoäê bïùt coù 100 70 íogbïùt maøï ñoû, 100 25 íogbïùt maøï vaøèg, coøè æaïã æaøbïùt maøï òaèâ. Hoûã bïùt maøï òaèâ câö ùa bao èâãeâï êâaàè tìaêm íogbïùt cïûa âoäê ? A. 100 15 B. 100 5 C. 100 25 D. 100 35 Caâu 29: Tìm íogñekñãeàè vaøo oâtìogèg: 600dam2 200m2 = 6 1 âa A. 30 B. 40 C. 50 D. 60 Caâu 30: Moät âìèâ vïoâèg coùcaïèâ baèèg 1 2 1 m tâì dãeäè tícâ æaø: A. 1 4 1 m2 B. 3 4 1 m2 C. 5 4 1 m2 D. 2 4 1 m2 Caâu 31: Tìm íogñekñãeàè vaøo oâtìogèg: 3 1 : 3 2 1 5 3 2  . A. 4 B. 2 C. 3 D. 1 Caâu 32: 5 4 íogíaùcâ tìeâè baøè æaø16 ëïyekè. Hoûã tìeâè baøè coùmagy ëïyekè íaùcâ ? A. 15 B. 20 C. 25 D. 30 Caâu 33: Vãegt kegt ëïaûêâeùê tíèâ 20 9 4 1  tâaøèâ íogtâaäê êâaâè maãï baèèg 10: A. 10 3 B. 10 1 C. 10 7 D. 10 9 Caâu 34: 5 4 cïûa 6 3 2 m æaø: A. 15 3 1 m B. 25 3 1 m C. 10 3 1 m D. 5 3 1 m Caâu 35: Vãegt 27 2 1 m dö ôùã daïèg íogño dam: A. 2 4 3 dam B. 1 4 3 dam C. 3 4 3 dam D. 5 4 3 dam Caâu 36: Tìm x bãegt: 5 3 1 2 7 3  x . A. 21 63 x B. 21 2 3x C. 21 62 x D. 21 2 2x

7. A. 8 B. 4 3 C. 72 D. 4 7 Caâu 46: Moät kâï ègâæ maùt coùdãeäè tícâ 8 âa tìoèg ñoùcoù 10 7 dãeäè tícâ æaøâoàèö ôùc. Hoûã dãeäè tícâ âoàèö ôùc baèèg bao èâãeâï meùt vïoâèg? A. 56 m2 B. 560 m2 C. 5600 m2 D. 56000 m2 Caâu 47: Ñãeàè âoãè íogtâícâ âôïê vaøo oâtìogèg: 3 3 1 + 3 = 1 – 2 6 1 A. 7 2 1 B. 6 2 1 C. 5 2 1 D. 4 2 1 Caâu 48: Moãã bao gaïo èaëèg 65 kg. Hoûã 16 bao gaïo èaëèg bao èâãeâï taï(Vãegt kegt ëïaûdö ôùã daïèg âoãè íog). A. 11 5 2 taï B. 10 5 2 taï C. 12 5 2 taï D. 14 5 2 taï Caâu 49: Câãegc òe taûã caâè èaëèg bao èâãeâï tagè bãegt ìaèèg kâã câôû600kg gaïo tâì caûòe vaø gaïo èaëèg 2 tagè (Vãegt kegt ëïaûdö ôùã daïèg âoãè íog). A. 3 5 3 tagè B. 4 5 3 tagè C. 1 5 2 tagè D. 2 5 2 tagè Caâu 50: 5 2 cïûa 10dam2 20m2 baèèg bao èâãeâï dam2 ? A. 4 2 1 dam2 B. 5dam2 C. 4 10 8 dam2 D. 4 100 8 dam2 Caâu 51: Ñãeàè íogtâícâ âôïê vaøo câoãcâagm: 6m2 40cm2 + 29990cm2 = … … … m2 30cm2 A. 9 B. 10 C. 11 D. 12 Caâu 52: Kegt ëïaûcïûa êâeùê tíèâ: 15yegè 9kg + 6 yegè 15 kg æaø: A. 21 5 2 yegè B. 23 5 2 yegè C. 23 4 1 yegè D. 21 4 1 yegè Caâu 53: Kegt ëïaûcïûa êâeùê tíèâ:        3 2 45: 5 4 æaø: A. 5 9 B. 5 8 C. 5 12 D. 5 11 Caâu 54: Kegt ëïaûcïûa êâeùê tíèâ: 7 2 6 7 3 7        æaø:

8. A. 1 3 1 B. 2 3 1 C. 1 3 2 D. 3 1 Caâu 55: Tìm ò bãegt (3 5 3 – 2 ) : ò = 5 2 . A. ò = 4 B. ò = 5 C. ò = 6 D. ò = 7 Caâu 56: Haõy èogã bãekï tâö ùc ñekñö ôïc kegt ëïaûñïùèg: A. (4 – 3 1 ) : 5 4 1. 12 7 3 B. 4 – 3 1  5 4 2. 14 1 6 C. 4 –       5 4 : 3 1 3. 12 7 4 D. 5 +       5 2 : 7 3 4. 15 11 3 Caâu 57: Tïokã âaã câa coè tâeo íô ñoàíaï: Câa: 25 Coè: 65 Tìm tïokã coè? A. 45 tïokã B. 20 tïokã C. 40 tïokã D. 35 tïokã Caâu 58: 6 ègö ôøã tâôïæaøm òoèg moät ñoaïè ñö ôøèg magt 4 ègaøy.Vaäy 8 ègö ôøã tâôïæaøm òoèg ñoaïè ñö ôøèg magt magy ègaøy? ( gãaûíö ûèaêèg íïagt cïûa caùc tâôïgãogèg èâaï) . A. 4 ègaøy B. 2 ègaøy C. 3 ègaøy D. 2 2 1 ègaøy Caâu 59: Gãaûã baøã toaùè tâeo íô ñoàíaï: ? Sogbã cïûa em: Sogbã cïûa aèâ: 60 Tíèâ íogbã cïûa em. A. 22 B. 32 C. 52 D. 42 Caâu 60: Tìm âaã íogtö ïèâãeâè a vaøb, bãegt: a – b = 50 vaøêâaâè íog 3 5  b a A. a = 125 vaøb = 75 C. a = 120 vaøb = 80 B. a = 175 vaøb = 125 D. a = 170 vaøb = 120

9. S Caâu 61: Ñoïc íogtâaäê êâaâè íaï: 3,025m. A. Ba êâaky âaã mö ôã æaêm meùt. B. Ba êâaky kâoâèg tìaêm âaã mö ôã æaêm meùt. C. Ba meùt âaã mö ôã æaêm ceè-tã-meùt. D. Ba meùt âaã mö ôã æaêm. Caâu 62: Vãegt âoãè íog: 6 100 7 kg tâaøèâ íogtâaäê êâaâè vaøñoïc? A. 6,07kg, ñoïc æaø: Saùï êâaky baûy kã-æoâ-gam. B. 6,7kg, ñoïc æaø: Saùï êâaky baûy kã-æoâ-gam. C. 6,07kg, ñoïc æaø: Saùï êâaky kâoâèg tìaêm æãèâ baûy kã-æoâ-gam. D. 6,70kg, ñoïc æaø: Saùï êâaky baûy mö ôã kã-æoâgam. Caâu 63: Vãegt íogtâaäê êâaâè: 5,250 tâaøèâ âoãè íog. A. 5 2 1 B. 5 6 1 C. 5 8 1 D. 5 4 1 Caâu 64: Saoê òegê caùc íogíaï tâeo tâö ùtö ïtö øbeùñegè æôùè. 6,085; 7,83; 5,946; 8,41 A. 5,946 < 6,085 < 7,83 < 8,41 B. 8,41 < 7,83 < 6,085 < 5,946 C. 5,946 < 6,085 < 8,41 < 7,83 D. 6,085 < 5,946 < 8,41 < 7, 83 Caâu 65: Vãegt íogtâaäê êâaâè tâícâ âôïê vaøo câoãcâagm: 7km 504m = … … … … … âm A. 750,4 B. 75,04 C. 7,504 D. 0,7504 Caâu 66: Vãegt íogtâaäê êâaâè tâícâ âôïê vaøo câoãcâagm: 50dam2 40m2 … … … … … âa. A. 5,4 B. 50,4 C. 0,504 D. 54 Caâu 67: Kegt ëïaûcïûa êâeùê tíèâ: 15 4 1 – 9 5 2 dö ôùã daïèg íogtâaäê êâaâè æaø: A. 5,75 B. 5,65 C. 5,95 D. 5,85 Caâu 68: Vãegt íogtâaäê êâaâè: 9,125 tâaøèâ âoãè íog: A. 9 8 1 B. 9 6 1 C. 9 4 1 D. 9 2 1

10. Caâu 69: Vãegt íogño: 0,5 tagè 80kg dö ôùã daïèg íogtâaäê êâaâè coùcoùñôè vòño æaøtaï: A. 5,08 taï B. 5,8 taï C. 58 taï D. 0,58 taï Caâu 70: Kegt ëïaûcïûa êâeùê tíèâ: 17 âa 750m2 ò 8 = ? km2 . A. 13,66km2 B. 0,1366km2 C. 1,366km2 D. 136,6km2 Caâu 71: Haõy èogã bãekï tâö ùc ñekñö ôïc kegt ëïaûñïùèg: A. 8km 650m 1. 504,7dam B. 5,047km 2. 61,5dm C. 615cm 3. 423,9âm D. 42,39km 4. 8650m Caâu 72: Tâö ïc âãeäè êâeùê tíèâ: 5,316 + 2 5 4 vaøvãegt kegt ëïaûdö ôùã daïèg íogtâaäê êâaâè. A. 7,116 B. 5,334 C. 5,596 D. 8,116 Caâu 73: Kegt ëïaûcïûa êâeùê tíèâ: 15,06yegè – 70 8 5 kg = ? kg. A. 79,975 kg B. 79,985kg C. 80,075 kg D. 80,065 kg Caâu 74: Tìïèg bìèâ coäèg cïûa âaã íog4,56 vaø8,93 æaø: A. 6,574 B. 6,745 C. 7,015 D. 6,475 Caâu 75: Tìm ò bãegt: 13,015 – ò = 4 8 4 A. ò = 9,515 B. ò = 9,015 C. ò = 8,515 D. ò = 12,97 Caâu 76: Tìm ò bãegt: 4,856 : ò = 0,607 A. ò = 9 B. ò = 7 C. ò = 10 D. ò = 8 Caâu 77: Tâö ïc âãeäè êâeùê tíèâ: 2,364m + 3,415m + 4,121m vaøvãegt kegt ëïaûdö ôùã daïèg êâaâè íogtâaäê êâaâè coùmaãï baèèg 10. A. 10 99 B. 10 89 C. 10 79 D. 10 69 Caâu 78: Tìm íogtâícâ âôïê ñekñãeàè vaøo oâvïoâèg: 5 1 : 3 = 5,4 A. 18 B. 16 C. 14 D. 12 Caâu 79: Tìm âaã íogtö ïèâãeâè a vaøb kâoâèg vö ôït ëïaù10 bãegt b a = 0,375.

11. A. a = 2 vaøb = 7 C. a = 3 vaøb = 8 B. a = 1 vaøb = 6 D. a = 4 vaøb = 9 Caâu 80: 3,5 æít daàï èaëèg 2,485 kg. Hoûã coù bao èâãeâï æít daàï âoaû èegï kâogã æö ôïèg cïûa câïùèg æaø5,68 kg? A. 8,5 æít B. 7 æít C. 7,5 æít D. 8 æít Caâu 81: Tìm ò bãegt: 329 : ò = 12,56 – 3,16 A. ò = 35 B. ò = 34 C. ò = 36 D. ò = 37 Caâu 82: Moät æôùê âoïc coù40 âoïc íãèâ, tìoèg ñoùcoù12 âoïc íãèâ èö õ. Hoûã íogâoïc íãèâ èam câãegm tæ íogbao èâãeâï êâaàè tìaêm ío vôùã íogâoïc íãèâ tìoèg æôùê ? A. 75% B. 70% C. 60% D. 65% Caâu 83: Meïcoù50 tìãeäï ñoàèg gö ûã vaøo ègaâè âaøèg vôùã æaõã íïagt 0,6%. Hoûã íaï 9 tâaùèg meï èâaäè bao èâãeâï tãeàè æaõã ? A. 1 700 000 ñoàèg C. 2 700 000 ñoàèg B. 1 600 000 ñoàèg D. 2 500 000 ñoàèg Caâu 84: Moät ñoäã coâèg èâaâè æaøm ñö ôøèg ñaõæaøm ñö ôïc 5,1 km ñö ôøèg vaøñaït 85% keg âoaïcâ. Hoûã ñoaïè ñö ôøèg maøñoäã coâèg èâaâè êâaûã âoaøè tâaøèâ daøã bao èâãeâï kã- æoâ-meùt? A. 8km B. 4km C. 7km D. 6km Caâu 85: Kegt ëïaûcïûa êâeùê tíèâ: 525% + 12 30% – 950% A. 35% B. 40% C. 45% D. 48% Caâu 86: Tìoèg kâo coù18 tagè ñö ôøèg. Laàè tâö ùèâagt ègö ôøã ta æagy ìa moät èö ûa íogñö ôøèg vaø æaàè tâö ùâaã ègö ôøã ta æagy ìa 30% íogñö ôøèg coøè æaïã. Hoûã æaàè tâö ùâaã ègö ôøã ta æagy ìa bao èâãeâï tagè ñö ôøèg? (Vãegt dö ôùã daïèg tâaäê êâaâè) A. 5,4 tagè B. 2,7 tagè C. 2,5 tagè D. 4,5 tagè Caâu 87: Tìm ò bãegt: 435% : ò = 14% A. ò = 15 B. ò = 12 C. ò = 10 D. ò = 20 Caâu 88: Tokèg íogâoïc íãèâ kâogã 5 cïûa tìö ôøèg tãekï âoïc mãeàè èïùã æaø280 vaøíogâoïc íãèâ èö õ baèèg 75% íogâoïc íãèâ èam. Hoûã kâogã 5 cïûa tìö ôøèg tãekï âoïc mãeàè èïùã coùbao èâãeâï âoïc íãèâ èam? A. 140 B. 120 C. 150 D. 160

12. Caâu 89: Moät maûèâ ñagt âìèâ câö õèâaät coù câãeàï daøã æaø16 meùt vaøcâãeàï ìoäèg 14 meùt. Ngö ôøã ta daøèâ 25% dãeäè tícâ maûèâ ñagt ñekæaøm èâaø. Tíèâ dãeäè tícâ êâaàè æaøm èâaø? A. 36m2 B. 3m2 C. 38m2 D. 83m2 Caâu 90: Sogègö ôøã tìoèg moät ìaïê câãegï boùèg gãaûm 160 ègö ôøã baèèg 20% tokèg íogègö ôøã ñaõ ñegè ìaïê. Hoûã tìö ôùc kâã gãaûm ìaïê câãegï boùèg coùbao èâãeâï ègö ôøã? A. 750 ègö ôøã B. 800 ègö ôøã C. 700 ègö ôøã D. 850 ègö ôøã Caâu 91: Moät æôùê âoïc coù35 âoïc íãèâ, tìoèg íogñoùâoïc íãèâ 10 tïokã câãegm 80%, íogcoøè æaïã æaøâoïc íãèâ 11 tïokã. Tíèâ íogâoïc íãèâ 11 tïokã cïûa æôùê âoïc ñoù? A. 5 B. 9 C. 7 D. 11 Caâu 92: Moät íogâoïc íãèâ kâaùgãoûã cïûa tìö ôøèg Kãm Ñoàèg æaø468cm, câãegm 75% âoïc íãèâ toaøè tìö ôøèg. Hoûã tìö ôøèg Kãm Ñoàèg coùbao èâãeâï âoïc íãèâ? A. 590 B. 570 C. 630 D. 600 Caâu 93: Tíèâ        5 4 5 5 1 6 : 50% (Vãegt kegt ëïaûdö ôùã daïèg tæ íogêâaàè tìaêm). A. 80% B. 78% C. 68% D. 70% Caâu 94: Moät òö ôûèg may ñaõdïøèg âegt 1020m vaûã ñekmay ëïaàè aùo, tìoèg ñoùíogvaûã may ëïaàè câãegm 70%. Hoûã íogvaûã may aùo æaøbao èâãeâï meùt? A. 360m B. 306m C. 305m D. 350m Caâu 95: Tìm moät íogbãegt 30% cïûa èoùæaø135 A. 405 B. 504 C. 450 D. 540 Caâu 96: Vãegt âoãè íog1 35 21 tâaøèâ íogtâaäê êâaâè. A. 1,59 B. 2,6 C. 2,59 D. 1,6 Caâu 97: Pâaâè íogèaøo tìoèg bogè êâaâè íogíaï ñaây baèèg 4,25% A. 400 17 B. 400 18 C. 400 16 D. 400 19 Caâu 98: Tâö ïc âãeäè êâeùê tíèâ: 63% : (125) A. 1,5 B. 1,05 C. 1,005 D. 0,15 Caâu 99: Ñãeàè íogtâícâ âôïê vaøo câoãcâagm: 416m2 = … … … … ?âa

13. A. 4,16 B. 41,6 C. 0,0416 D. 0,416 Caâu 100: Tìm ò bãegt: 0,32 : ò = 4 – 0,8 A. ò = 0,2 B. ò = 0,02 C. ò = 0,01 D. ò = 0,1 Caâu 101: Cïogã èaêm 2005 íogdaâè cïûa kâï êâogA æaø16725 ègö ôøã. Naêm 2006 íogdaâè cïûa kâï êâogñoùæaø21408 ègö ôøã. Hoûã tö øèaêm 2005 ñegè 2006 íogdaâè cïûa kâï êâogA taêèg tâeâm bao èâãeâï êâaàè tìaêm? A. 28% B. 26% C. 2,8% D. 2,6% Caâu 102: Tìm ò bãegt: ò% : 3 + 45% = 0,7 A. ò = 80 B. ò = 75 C. ò = 90 D. ò = 85 Caâu 103: 25% íogbã cïûa Tïøèg tâì baèèg 50% íogbã cïûa Haûã, bãegt tokèg íogbã cïûa Tïøèg vaø Haûã baèèg 48 vãeâè. Tíèâ íogbã cïûa tïøèg. A. 16 vãeâè B. 18 vãeâè C. 32 vãeâè D. 30 vãeâè Caâu 104: Tìm ò bãegt: (ò + 60%) : 16 = 5% A. ò = 35% B. ò = 25% C. ò = 15% D. ò = 20% Caâu 105: Tìm ò bãegt: ò 1,36 = 4,76  4,08 . A. ò = 14,28 B. ò = 1,428 C. ò = 142,8 D. 0,1428 Caâu 106: Moät cö ûa âaøèg boû ìa 8 tìãeäï ñoàèg teàè vogè. Tìoèg tâôøã gãaè kãèâ doaèâ cö ûa âaøèg æaõã 10% ío vôùã tãeàè vogè. Hoûã cö ûa âaøèg ñoùæaõã bao èâãeâï ègâìè ñoàèg? A. 600 ègâìè B. 800 ègâìè C. 700 ègâìè D. 900 ègâìè Caâu 107: Câö õíog4 tìoèg íogtâaäê êâaâè 68,435 coùgãaùtìòæaø: A. 100 4 B. 4 C. 10 4 D. 1000 4 Caâu 108: Ñãeàè íogtâaäê êâaâè tâícâ âôïê vaøo câoãcâagm: 6m2 5dm2 = … … … … m2. A. 65 B. 60,5 C. 0,65 D. 6,05 Caâu 109: Ñïùèg gâã Ñ, íaã gâã S vaøo oâtìogèg: a) 8m 6cm = 8,06m c) 15dm2 21cm2 = 15,21dm2 b) 4tagè 13kg = 4,13 tagè d) 3,67km2 = 0,367 âa

14. Caâu 110: Tìoèg caùc íogño dö ôùã ñaây, íogño èaøo baèèg 25,08km? A. 25080 m B. 250800 dm C. 2508 âm D. 250 âm Caâu 111: Kegt ëïaûcïûa êâeùê tíèâ: 3 4  15âa 300m2 (vãegt kegt ëïaûdö ôùã daïèg tâaäê êâaâè vaø ñôè vòño æaøâa). A. 2,04 âa B. 20,04 âa C. 200,4 âa D. 2004 âa Caâu 112: Tìeâè baûè ñoàtæ æeä1:1000, moät kâï vö ôøè âìèâ câö õèâaät coùcâãeàï daøã æaø6 cm vaø câãeàï ìoäèg æaø3 cm. Tíèâ dãeäè tícâ kâï vö ôøè vôùã íogño æaøæaøm2 ? A. 18 000m2 B. 180 000m2 C. 1 800m2 D. 180m2 Caâu 113: Câo a = 3 4 1 – 1 3 4 ; æagy 30% íoga tâì ñö ôïc íog? A. 0,53 B. 0,425 C. 0,42 D. 0,525 Caâu 114: Moät tâïøèg câö ùa daàï, ñem ñokñaày vaøo 18 câaã moãã câaã 0,85 æít vaødö 0,7 æít. Hoûã tâïøèg ñoùcâö ùa bao èâãeâï æít daàï? A. 16 æít B. 15,5 æít C. 18 æít D. 18,5 æít CHÖÔNG III Caâu 115: Moät ègö ôøã ñã boätö øA ñegè B magt 2 gãôø. Gãôøñaàï ñã ñö ôïc 60% ëïaõèg ñö ôøèg AB vaøgãôøtâö ù âaã ñã ñö ôïc 7,6 km. Hoûã ëïaõèg ñö ôøèg AB daøã bao èâãeâï km? A. 15km B. 19km C. 16km D. 16,5km Caâu 116: Tíèâ: 0,8tagè65% – 9 yegè 7kg ( vãegt kegt ëïaûdö ôùã daïèg íogtâaäê êâaâè vaøñôè vòño æaøtaï) A. 4,21 taï B. 4,2 taï C. 4,23 taï D. 4,25 taï Caâu 117: Tìm ò bãegt: 14,65 – 6 4 1 = 35% – ò A. ò = 2,4 B. ò = 0,24 C. ò = 240 D. ò = 24 Caâu 118: Ñem íogtãeàè 60 tìãeäï ñoàèg gö ûã vaøo ègaâè âaøèg. Saï moät tâaùèg ègö ôøã gö ûã èâaäè ñö ôïc caû vogè æaãè æôøã æaø60 162 000 ñoàèg. Tíèâ æaõã íïagt âaøèg tâaùèg cïûa ègaâè âaøèg? A. 0,27% B. 0,28% C. 0,29% D. 0,3% Caâu 119: Câãeàï daøã tâaät cïûa moät coè ñö ôøèg æaø130,4km vaøcâãeàï daøã cïûa coè ñö ôøèg èaøy tìeâè baûè ñoàæaø65,2cm. Tíèâ tæ æeäcïûa baûè ñoà?

15. A. 20000 1 B. 200000 1 C. 100000 1 D. 10000 1 Caâu 120: Tïokã cïûa âaã bogcoè coäèg æaïã æaø63 tïokã vaøtïokã câa baèèg 250% tïokã coè. Hoûã coè bao èâãeâï tïokã? A. 19 tïokã B. 22 tïokã C. 18 tïokã D. 21 tïokã Caâu 121: Ñïùèg gâã Ñ, íaã gâã S vaøo oâtìogèg:í a) 25êâïùt 43gãaây – 12êâïùt 26 gãaây = 13êâïùt 17gãaây b) 45 gãôø20 êâïùt – 19 gãôø40 êâïùt = 26 gãôø40 êâïùt. c) 20 ègaøy 3 gãôø+ 14 ègaøy 22 gãôø= 35 ègaøy 1 gãôø. d) 12 èaêm 6 tâaùèg + 8 èaêm 7 tâaùèg = 20 èaêm 1 tâaùèg. Caâu 122: Moät oâtoâñã tö øÑaøNaüèg æïùc 7 gãôø20 êâïùt vaøñegè Qïy Nâôè æïùc 12 gãôø10 êâïùt. Hoûã oâtoâñã tö øÑaøNaüèg ñegè Qïy Nâôè âegt bao èâãeâï tâôøã gãaè.? A. 4 gãôø30êâïùt C. 5 gãôø30êâïùt B. 5 gãôø50 êâïùt D. 4 gãôø50 êâïùt Caâu 123: Aè ñã tö øèâaøñegè begè òe âegt 45êâïùt, íaï ñoùñã oâtoâñegè Nâa Tìaèg âegt 3 gãôø 30 êâïùt. Hoûã Aè ñã tö øèâaøñegè NâaTìaèg âegt bao èâãeâï tâôøã gãaè? A. 255 êâïùt B. 195 êâïùt C. 225 êâïùt D. 135 êâïùt Caâu 124: Laè tâã ñagï 5 vaùè côøâegt 40 êâïùt 45 gãaây. Hoûã tìïèg bìèâ Laè tâã ñagï moãã vaùè côøâegt bao èâãeâï æaâï? A. 200 êâïùt 225 gãaây C. 9 êâïùt 8 gãaây B. 8 êâïùt 9 gãaây D. 225 êâïùt 200 gãaây Caâu 125: Tìïèg bìèâ ègö ôøã tâôïcaot vaømay òoèg moät boäñoàâegt 1 gãôø25 êâïùt. Laàè tâö ù èâagt ègö ôøã ñoùmay boäñoà, æaàè tâö ùâaã ègö ôøã ñoùmay ñö ôïc 9 boäñoà. Hoûã caûâaã æaàè may, ègö ôøã ñoùêâaûã may tìoèg bao èâãeâï tâôøã gãaè? A. 21 gãôø5 êâïùt C. 21 gãôø15 êâïùt B. 15 gãôø20êâïùt D. 15 gãôø15 êâïùt Caâu 126: Ñïùèg gâã Ñ, íaã gâã S vaøo oâtìogèg: a) (4 gãôø35 êâïùt + 5 gãôø15 êâïùt)  3 = 11 gãôø30 êâïùt. b) (3 ègaøy 15 gãôø- 1 ègaøy 21 gãôø)  2 = 4 ègaøy.

16. c) (25 êâïùt 46 gãaây + 19 êâïùt 24 gãaây) : 5 = 9 êâïùt 2 gãaây. d) 18 êâïùt 6 gãaây3 + 36 êâïùt 24 gãaây : 4 = 1 gãôø24 gãaây. Caâu 127: Haèèg vaøLaè âeïè gaëê èâaï æïùc 12 gãôø50 êâïùt. Haèèg ñegè câoãâeïè æïùc 12 gãôø 25 êâïùt, coøè Laè ñegè mïoäè magt mö ôøã æaêm êâïùt. Hoûã Haèèg êâaûã ñôïã Laè magt bao èâãeâï êâïùt? A. 1 gãôø25 êâïùt C. 25 êâïùt B. 15 êâïùt D. 40 êâïùt Caâu 128: Moät ègö ôøã ñã tö øA æïùc 5 gãôø35 êâïùt vaøñegè B æïùc 8 gãôø20 êâïùt. Gãö õa ñö ôøèg ègö ôøã ñoùègâæ 15 êâïùt. Hoûã èegï kâoâèg kektâôøã gãaè ègâæ ègö ôøã ñoùñã ëïaõèg ñö ôøèg AB âegt bao èâãeâï tâôøã gãaè? A. 2 gãôø30 êâïùt C. 2 gãôø45 êâïùt B. 3 gãôø30 êâïùt D. 3 gãôø25 êâïùt Caâu 129: Moãã ègaøy Aè taäê tâekdïïc âaã æaàè, moãã æaàè 10 êâïùt vaø2 tãegt âoïc tâeâm, moãã tãegt 45 êâïùt. Hoûã moãã ègaøy Aè âoïc tâeâm vaøtaäê tâekdïïc bao èâãeâï tâôøã gãaè? A. 2 gãôø50 êâïùt C. 2 gãôø B. 1 gãôø50 êâïùt D. 1 gãôø45 êâïùt Caâu 130: Ñãeàè íogtâícâ âôïê vaøo câoãcâagm: 7 5 tïaàè 36 gãôø:2 = … … … … gãôø. A. 12 gãôø50 êâïùt C. 13 gãôø B. 13 gãôø50 êâïùt D. 12 gãôø Caâu 131: Moät òe ñã tö øA ñegè B vôùã vaäè togc 48 km/gãôøvaømagt 3 gãôø30 êâïùt. Tíèâ ëïaõèg ñö ôøèg AB. A. 158km B. 178km C. 148km D. 168km Caâu 132: Moät ègö ôøã câaïy 1500 meùt tìoèg 4 êâïùt 10 gãaây. Tíèâ vaäè togc ègö ôøã ñoùcâaïy baèèg m/gãaây? A. 6m/ gãaây B. 3m/gãaây C. 4m/gãaây D. 5m/gãaây Caâu 133: Moät coè âokñã íaêè moàã coùtâekcâaïy ñö ôïc 8670m tìoèg 6 êâïùt. Tíèâ vaäè togc coè âokbaèèg km/gãôø? A. 0,867 km/gãôø C. 8,67 km/gãôø B. 86,7 km/gãôø D. 867 km/gãôø

17. Caâu 134: Nogã bãekï tâö ùc ñekñö ôïc kegt ëïaûñïùèg. A. 55 gãôø20 êâïùt : 7 1. 18 gãôø30 êâïùt B. 7 6 tïaàè 4 gãôø: 8 2. 10 gãôø C. 1 gãôø15 êâïùt8 3. 7,5 gãôø D. 12 gãôø15 êâïùt – 4 gãôø45êâïùt 4. 8 gãôø20 êâïùt Caâu 135: Ñãeàè íogtâícâ âôïê vaøo oâvïoâèg. Vaäè togc V = 30,6km/gãôø= m/gãaây. A. 7,5 B. 7,2 C. 8,5 D. 8,2 Caâu 136: Moät coè ègö ïa vaèè coùtâekdã câïyekè vôùã vaäè togc 12m/gãaây. Tíèâ ëïaõèg ñö ôøèg dã câïyekè cïûa ègö ïa vaèè tìoèg 1 êâïùt 25 gãaây. A. 1200m B. 1,022km C. 102m D. 1,02km Caâu 137: Ñãeàè íogtâícâ âôïê vaøo câoãcâagm: 16 gãôø35 êâïùt : 5 = … … gãôø… … … êâïùt. A. 3 gãôø19 êâïùt C. 3 gãôø17 êâïùt B. 3 gãôø7 êâïùt D. 3 gãôø9 êâïùt Caâu 138: Tíèâ tâôøã gãaè tö ø25 tâaùèg 5 ñegè 14 tâaùèg 6 kegtãegê? A. 20 ègaøy B. 21 ègaøy C. 22 ègaøy D. 19 ègaøy Caâu 139: Moät ègö ôøã ñã òe ñaïê vôùã vaäè togc 13,2 km/gãôø. Hoûã tìoèg 65 êâïùt ègö ôøã ñoùñã ñö ôïc bao èâãeâï meùt? A. 10430m B. 10340m C. 14300m D. 13400m Caâu 140: Moät òe maùy ñã vôùã vaäè togc 36 km/gãôø. Tíèâ tâôøã gãaè ñekòe maùy ñã ñö ôïc ëïaõèg ñö ôøèg daøã 42 km? A. 1 gãôø20 êâïùt C. 1 gãôø15 êâïùt B. 1 gãôø25 êâïùt D. 1gãôø10êâïùt Caâu 141: Qïaõèg ñö ôøèg AB daøã 120 km. Moät oâtoâñã tö øA ñegè B vôùã vaäè togc 68 km/gãôø, cïøèg æïùc ñoùmoät òe ñaïê ñã tö øB ñegè A vôùã vaäè togc 12 km/gãôø. Hoûã tö øæïùc baot ñaàï ñã íaï magy gãôøoâtoâgaëê òe ñaïê? A. 1 gãôø30 êâïùt C. 1gãôø10êâïùt B. 1 gãôø15 êâïùt D. 1 gãôø20 êâïùt Caâu 142: Moät ègö ôøã ñã òe ñaïê tö øB ñegè C vôùã vaäè togc 12,5 km/gãôøcïøèg æïùc ñoùmoät ègö ôøã ñã òe maùy tö øA caùcâ B æaø40 km vôùã vaäè togc 36,5km/gãôøvaøñïokã tâeo òe ñaïê. Hoûã kektö øæïùc baot ñaàï ñã, íaï magy gãôøòe maùy ñïokã kòê òe ñaïê?

18. A. 1 gãôø35 êâïùt C. 1 gãôø53 êâïùt B. 1 gãôø40 êâïùt D. 1 gãôø45 êâïùt Caâu 143: Ñãeàè íogtâícâ âôïê vaøo oâvïoâèg: gãôø38 êâïùt : 7 = 5 gãôø14 êâïùt. A. 34 B. 35 C. 36 D. 37 Caâu 144: Moät oâtoâtaûã kâôûã âaøèâ tö øA æïùc 6 gãôø45 êâïùt vaøñegè B æïùc 11 gãôø30 êâïùt vôùã vaäè togc 56 km/gãôø. Tíèâ ëïaõèg ñö ôøèg AB? A. 256km B. 265km C. 225km D. 266km Caâu 145: Qïaõèg ñö ôøèg AB daøã 140 km. Moät oâtoâñã tö øA ñegè B vôùã vaäè togc 67,5 km/gãôø, cïøèg æïùc ñoùmoät òe ñaïê ñã tö øB ñegè A vaøíaï 1 gãôø45 êâïùt tâì âaã òe gaëê èâaï. Tíèâ vaäè togc òe ñaïê? A. 12,5 km/gãôø B. 12km/gãôø C. 13km/gãôø D. 13,5km/gãôø Caâu 146: Ñãeàè íogtâícâ âôïê vaøo câoãcâagm: 1080 gãôø= … … … tïaàè … … … ègaøy. A. 5 tïaàè 3 ègaøy C. 6 tïaàè 5 ègaøy B. 6 tïaàè 3 ègaøy D. 5 tïaàè 5 ègaøy Caâu 147: Moät ca èoâñã ègö ôïc doøèg tö øB ñegè A íaï moät gãôø50 êâïùt tâì ca èoâñegè A. Tíèâ vaäè togc ca èoâtìeâè maët èö ôùc yeâè æaëèg. Bãegt ìaèèg ëïaõèg ñö ôøèg íoâèg tö øA ñegè B daøã 60 km, vaäè togc doøèg câaûy æaø4km/gãôø. A. 68 km/gãôø B. 86km/gãôø C. 76km/gãôø D. 72km/gãôø Caâu 148: Tìm ò bãegt: 49êâïùt 4 gãaây : ò = 3 êâïùt 4 gãaây. A. ò = 17 B. ò = 15 C. ò = 18 D. ò = 16 Caâu 149: Moät oâtoâñã tö øA ñegè B vôùã vaäè togc 60km/gãôøtâì magt 2 gãôø. Negï moät òe maùy ñã tö øB ñegè A vôùã vaâè togc 50 km/gãô øtâì magt bao èâãeâï tâôøã gãaè? A. 2 gãôø24 êâïùt C. 2 gãôø30 êâïùt B. 1 gãôø24 êâïùt D. 2 gãôø25 êâïùt Caâu 50: Kegt ëïaûcïûa êâeùê tíèâ? 65 tïaàè 9 ègaøy :8 + 2 gãôø16 = … … … tïaàè … … … ègaøy. A. 8 tïaàè 4 ègaøy C. 7 tïaàè 5 ègaøy B. 8 tïaàè 5 ègaøy D. 9 tïaàè 2 ègaøy

19. Caâu 151: Qïaõèg ñö ôøèg AB daøã 25km. Moät ègö ôøã ñã boätö øA ñegè B. Saï ñoùmoät ègö ôøã ñã òe ñaïê vôùã vaäè togc 14,5 km/gãôøvaøñïokã kòê ègö ôøã ñã boäíaï 2 gãôø30 êâïùt. Tíèâ vaäè togc ègö ôøã ñã boä? A. 10km/gãôø B. 5km/gãôø C. 4,5km/gãôø D. 10,5km/gãôø Caâu 152: Ñïùèg gâã Ñ, íaã gâã S vaøo oâtìogèg: a) 1 ègaøy 15 gãôø- 23 gãôø= 16 gãôø. b) 25 êâïùt 13 gãaây + 6 êâïùt 47 gãaây = 32 êâïùt. c) 21 tïaàè 4 ègaøy – 6 ègaøy = 20 tïaàè 8 ègaøy. d) 68 gãôø4 êâïùt :2 – 15 gãôø58 êâïùt2 = 3 gãôø6 êâïùt. Caâu 153: Tíèâ tâôøã gãaè tö ø10 gãôøègaøy tâö ùba ñegè 7 gãôøègaøy tâö ùbaûy tìoèg cïøèg tïaàè. A. 3 ègaøy 18 gãôø C. 3 ègaøy 20 gãôø B. 3 ègaøy 23 gãôø D. 3 ègaøy 21 gãôø Caâu 154: Tìm íogò vaøy ñek ò gãôø y êâïùt : 5 = 4 gãôø18 êâïùt. A. ò = 21 vaøy = 30 C. ò = 20 vaøy = 40 B. ò = 20 vaøy = 30 D. ò = 21 vaøy = 40 Caâu 155: Moät ègö ôøã ñã òe ñaïê tö øA æïùc 6 gãôø30 êâïùt vaøñegè B æïùc 11 gãôø. Doïc ñö ôøèg ègö ôøã ñã òe ñaïê ègâæ 45 êâïùt vaøvaäè togc òe ñaïê æaø12 km /gãôø. Tíèâ ëïaõèg ñö ôøèg AB. A. 44km B. 45km C. 35km D. 34km Caâu 156: Tö øtâaøèâ êâogNâa Tìaèg, moät oâtoâkâôûã âaøèâ æïùc 6 gãôøvôùã vaäè togc 60 km/ gãôøvaødoïc ñö ôøèg coùdö øèg æaïã ègâæ 15 êâïùt. Hoûã oâtoâñegè tâaøèâ êâogTïy Hoaø æïùc magy gãôø, bãegt ëïaõèg ñö ôøèg tö øtâaøèâ êâogNâa Tìaèg ñegè tâaøèâ êâogTïy Hoaødaøã 100 km. A. 7 gãôø50 êâïùt C. 7 gãôø55 êâïùt B. 7gãôø40 êâïùt D. 7 gãôø45 êâïùt Caâu 157: Tâö ïc âãeäè êâeùê tíèâ: (7êâïùt 41 gãaây + 8 êâïùt 13 gãaây) : 6 A. 2 êâïùt 9 gãaây C. 3 êâïùt 9 gãaây B. 2 êâïùt 19 gãaây D. 2 êâïùt 39 gãaây Caâu 158: Moät vaäè ñoäèg vãeâè câaïy 600m tìoèg 1 êâïùt 20 gãaây. Tíèâ vaäè togc câaïy cïûa vaäè ñoäèg vãeâè ñoùbaèèg m/gãaây?

20. A. 7,5m/gãaây B. 6,5m/gãaây C. 7m/gãaây D. 6m/gãaây Caâu 159: Tìm íoga ñek( 8 gãôø50 êâïùt + 4 gãôø10 êâïùt ) : a = 3 gãôø15 êâïùt A. 3 B. 4 C. 3,5 D. 4,5 Caâu 160: Moät ègö ôøã ñã òe maùy tö øA ñegè B vôùã vaäè togc 58,5km/gãôø, cïøèg æïùc ñoùmoät ègö ôøã ñã òe ñaïê tö øB ñegè A vôùã vaäè togc 10,5km/gãôø. Saï moät gãôø30êâïùt tâì âaã òe gaëê èâaï. Negï âaã òe kâôûã âaøèâ cïøèg moät æïùc ñã veàC tâì íaï bao æaâï òe maùy gaëê òe ñaïê? A. 3 gãôø C. 2 gãôø7 êâïùt 30 gãaây B. 2 gãôø8 êâïùt D. 2 gãôø7 êâïùt 25 gãaây Caâu 161: Tìm ò ñek: ò gãôø19 êâïùt – 9 gãôø12 êâïùt : 8 = 4 gãôø10 êâïùt A. 41 B. 6 C. 42 D. 5 Caâu 162: Moät ca èoâñã tö øA ñegè B vôùã vaäè togc æaø34km/gãôøvaøvaäè togc doøèg èö ôùc æaø 2 km/gãôø. Saï 2 gãôøtâì ca èoâñegè B. Tíèâ tâôøã gãaè ca èoâtö øB tìôûveàA? A. 2 gãôø15 êâïùt C. 2 gãôø25 êâïùt B. 2 gãôø20 êâïùt D. 2 gãôø35 êâïùt Caâu 163: Moät ègö ôøã ñã òe maùy tö øA ñegè B vôùã vaäè togc 50km/gãôø. Ñegè B ègö ôøã ñoùæaäê tö ùc ëïay veàA vôùã vaäè togc 60 km/gãôø. Tíèâ tâôøã gãaè ègö ôøã ñoùñã vaøveàtìeâè ëïaõèg ñö ôøèg AB, bãegt ìaèèg ëïaõèg ñö ôøèg AB daøã 90 km. A. 3 gãôø30 êâïùt C. 3 gãôø20 êâïùt B. 3 gãôø18 êâïùt D. 3 gãôø42 êâïùt Caâu 164: Kegt ëïaûcïûa êâeùê tíèâ: 7 ègaøy 15 gãôø4 + 21 gãôø A. 29 ègaøy 21 gãôø C. 31 ègaøy 9 gãôø B. 30 ègaøy 9 gãôø D. 28 ègaøy 19 gãôø. Caâu 165: Haã òe cïøèg kâôûã âaøèâ tö øA veàB. Xe maùy coùvaäè togc 48 km/gãôøvaømagt 3 gãôø ñegè B, oâtoâcoùvaäè togc 60 km/gãôø. Hoûã oâtoâêâaûã ñã magt bao æaâï tâì ñegè B. A. 2 gãôø4 êâïùt C. 2 gãôø40 êâïùt B. 2 gãôø20 êâïùt D. 2 gãôø24 êâïùt Caâu 166: Tâaøèâ êâogNâa Tìaèg caùcâ tâaøèâ êâogTïy Hoaø118 km. Moät oâtoâñã tö øNâa Tìaèg ñegè Tïy Hoaøvôùã vaäè togc 65km/gãôø. Saï kâã kâôûã âaøèâ ñö ôïc 1 gãôø36 êâïùt tâì oâtoâcoøè caùcâ tâaøèâ êâogTïy Hoaøbao èâãeâï kã-æoâ-meùt? A. 14 km B. 16 km C. 18 km D. 15 km

21. Caâu 167: Moät ègö ôøã ñã òe ñaïê kâôûã âaøèâ tö øA ñegè C vôùã vaäè togc 12km/gãôø. Saï 1 gãôø 24 êâïùt tâì oâtoâñïokã tâeo òe ñaïê vôùã vaäè togc 62km/gãôø. Hoûã íaï bao æaâï kektö ø æïùc kâôûã âaøèâ, oâtoâñïokã kòê òe ñaïê? A. 20 êâïùt 44 gãaây C. 20 êâïùt 15 gãaây B. 20 êâïùt 16 gãaây D. 20 êâïùt 26gãaây Caâu 168: Kegt ëïaûcïûa êâeùê tíèâ: 5 gãôø8 êâïùt : 4 + 2 gãôø25 êâïùt3 = … … … A. 8 gãôø30 êâïùt C. 8 gãôø32 êâïùt B. 7 gãôø30 êâïùt D. 7 gãôø32 êâïùt Caâu 169: Qïaõèg ñö ôøèg AB daøã 108 km, moät ègö ôøã ñã òe maùy tö øA ñegè B vôùã vaäè togc 46,8 km/gãôø, cïøèg æïùc ñoùmoät ègö ôøã ñã òe ñaïê tö øB ñegè A vôùã vaäè togc 13,2 km/gãôø. Hoûã âaã òe gaëê èâaï æïùc magy gãôø? Bãegt ìaèèg âaã òe cïøèg kâôûã âaøèâ æïùc 7 gãôø45 êâïùt. A. 6 gãôø C. 5 gãôø57 êâïùt B. 9 gãôø30 êâïùt D. 9 gãôø33 êâïùt Caâu 170: Moät vaäè ñoäèg vãeâè câaïy boäñaõcâaïy ñö ôïc 12,35km tìoèg tâôøã gãaè 1 gãôø35 êâïùt. Tíèâ vaäè togc cïûa vaäè ñoäèg vãeâè baèèg meùt/ êâïùt A. 130m/êâïùt C. 140m/êâïùt B. 135m/êâïùt D. 145m/êâïùt Caâu 171: Qïaõèg ñö ôøèg AB daøã 90 km. èegï oâtoâvaøòe ñaïê ñã ègö ôïc câãeàï èâaï tâì íaï 1 gãôø48 êâïùt âaã òe gaëê èâaï. Coøè oâtoâvaøòe ñaïê ñã cïøèg câãeàï tâì íaï 3 gãôø âaã òe gaëê èâaï. Bãegt ìaèèg âaã òe kâôûã âaøèâ cïøèg moät æïùc. Tíèâ vaäè togc oâtoâ? A. 10k m/gãôø B. 40km/gãôø C. 50km/gãôø D. 30 km/gãôø Caâu 172: Moät ègö ôøã ñã boäñã ñö ôïc 3,5 km tìoèg tâôøã gãaè 35 êâïùt. Hoûã ègö ôøã ñoùêâaûã ñã tìoèg bao æaâï môùã âegt ëïaõèg ñö ôøèg 6km? A. 1 gãôø10 êâïùt C. 1 gãôø B. 1 gãôø20 êâïùt D. 1 gãôø15 êâïùt Caâu 173: Qïaõèg ñö ôøèg íoâèg AB daøã 81 km. Ca èoâ1 ñã òïoâã doøèg tö øA ñegè B vôùã vaäè togc 26km/ gãôø, cïøèg æïùc ñoùca èoâ2 ñã ègö ôïc doøèg tö øB ñegè A vôùã vaäè togc 19 km/gãôø. Negï âaã ca èoâcïøèg kâôûã âaøèâ æïùc 6 gãôø35 êâïùt tâì íaï bao æaâï âaã ca èoâgaïê èâaï? A. 1 gãôø48 êâïùt C. 7 gãôø23 êâïùt B. 8 gãôø13 êâïùt D. 8 gãôø23 êâïùt

22. Caâu 174: Kegt ëïaûcïûa êâeùê tíèâ: (7 gãôø15 êâïùt :3 – 1 gãôø40 êâïùt)  2 A. 1 gãôø30 êâïùt C. 2 gãôø30 êâïùt B. 1 gãôø15 êâïùt D. 3 gãôø30 êâïùt Caâu 175: Loaøã caùâeo coùtâekbôã vôùã vaäè togc 96 km/gãôø. Hoûã vôùã vaäè togc ñoùcaùâeo bôã 4800m magt bao èâãeâï êâïùt? A. 2 êâïùt B. 3 êâïùt C. 4 êâïùt D. 5 êâïùt Caâu 176: Loaøã baùo gagm coùtâekcâaïy vôùã vaäè togc 94 km/gãôø. Hoûã vôùã vaäè togc ñoùtâì æoaøã baùo gagm câaïy tìoèg 14 5 gãôøñö ôïc bao èâãeâï meùt? A. 3000m B. 2500m C. 25 000m D. 30 000m Caâu 177: Moät ègö ôøã ñã òe maùy tö øA ñegè B vôùã vaäè togc 45 km/gãôøcïøèg æïùc ñoùmoät oâtoâ ñã tö øA ñegè B vôùã vaäè togc 72 km/gãôø. Hoûã íaï tâôøã gãaè bao æaâï tâì âaã òe caùcâ èâaï 63 km? A. 1 gãôø25 êâïùt C. 1 gãôø20 êâïùt B. 2 gãôø25 êâïùt D. 2 gãôø20 êâïùt Caâu 178: Moät oâtoâdö ïñòèâ ñã tö øA ñegè B magt 3 gãôø12 êâïùt èâö èg tâö ïc tegvaäè togc cïûa oâtoâcâæ baèèg 80% vaäè togc dö ïtíèâ. Hoûã tâö ïc tegoâtoâñã tö øA ñegè B magt bao èâãeâï æaâï? A. 4 gãôø C. 3 gãôø55 êâïùt B. 4 gãôø30 êâïùt D. Kâoâèg tíèâ ñö ôïc vì kâoâèg coùëïaõèg ñö ôøèg Caâu 179: Moät oâtoâñã tö øNâa Tìaèg ñegè tâaøèâ êâogÑaøNaüèg magt 8 gãôøvaøtö øÑaøNaüèg tìôûveàNâa Tìaèg magt 10 gãôø. Hoûã vaäè togc æïùc ñã baèèg bao èâãeâï êâaàè tìaêm æïùc veà? A. 120% B. 125% C. 115% D. 105% Caâu 180: Tíèâ : 4 gãôø35 êâïùt + 16 gãôø40 êâïùt : 5 A. 5 gãôø15 êâïùt C. 7 gãôø55 êâïùt B. 6 gãôø45 êâïùt D. 8 gãôø5 êâïùt Caâu 181: Nogã bãekï tâö ùc ñekñö ôïc kegt ëïaûñïùèg: A. (4 gãôø35 êâïùt + 6 gãôø10 êâïùt)2 1. 5 gãôø35 êâïùt B. 4 gãôø35 êâïùt + 6 gãôø10 êâïùt2 2. 10 gôø35 êâïùt C. (7 gãôø30 êâïùt + 9 gãôø15 êâïùt) : 3 3. 21 gôø30 êâïùt D. 7 gãôø30 êâïùt + 9 gãôø15 êâïùt : 3 4. 16 gãôø55 êâïùt

23. Caâu 182: Moät coè tâïyeàè coùvaäè togc 9,6 km/ gãôøkâã èö ôùc yeâè æaëèg, vaäè togc cïûa doøèg íoâèg æaø2,4 km/gãôø. Negï tâïyeàè ñã òïoâã doøèg tâì íaï 3 gãôø15 êâïùt íeõñã ñö ôïc bao èâãeâï kã-æoâ-meùt? A. 38 km B. 37km C. 40 km D. 39km Caâu 183: Moät taøï tâïyûkâã òïoâã doøèg coùvaäè togc 35,6 km/gãôø, kâã ègö ôïc doøèg coùvaäè togc 17,4 km/gãôø.Tíèâ vaäè cïûa taøï tâïyûkâã èö ôùc yeâè æaëèg? A. 26,5km/gãôø B. 53km/gãôø C. 26km/gãôø D. 52km/gãôø Caâu 184: Tìm x bãegt: 1 gãôø30 êâïùt x + 7 gãôø= 19gãôø A. x = 2 B. x = 8 C. x = 6 D. x = 3 Caâu 185: Vaäè togc moät taøï tâïyûtìeâè maët èö ôùc yeâè æaëèg æaø20,4km/gãôøvaøvaäè togc doøèg èö ôùc æaø1,9 km/gãôø. Negï taøï tâïyûñã ègö ôïc doøèg tâì íaï bao æaâï taøï tâïyûñã ñö ôïc 46,25km? A. 2 gãôø10 êâïùt C. 2 gãôø30 êâïùt B. 2 gãôø20 êâïùt D. 2 gãôø50 êâïùt Caâu 186: Kegt ëïaûcïûa êâeùê tíèâ: 1 gãôø30 êâïùt : 15 + 4 gãôø54 êâïùt A. 5 gãôø56 êâïùt C. 6 gãôø15 êâïùt B. 5 gãôø46 êâïùt D. 5 gãôø Caâu 187: Qïaõèg ñö ôøèg AB daøã 36 km. Moät ègö ôøã ñã òe ñaïê tö øB ñegè C, cïøèg æïùc ñoù moät oâtoâñã tö øA veàC vôùã vaäè togc 61,5 km/gãôøíaï 45 êâïùt tâì oâtoâñïokã kòê òe ñaïê. Tíèâ vaäè togc òe ñaïê? A. 13,5 km/gãôø C. 14 km/gãôø B. 13km/gãôø D. 14,5 km/gãôø Caâu 188: Tìm íoga bãegt: 6 gãôø10 êâïùt + 8 gãôø20 êâïùt : a = 7 gãôø A. a = 9 B. a = 10 C. a = 7 D. a = 11 CHÖÔNG IV Caâu 189: Hìèâ tam gãaùc coùñoädaøã ñaùy æaø2,6dm vaøcâãeàï cao æaø1,5dm tâì dãeäè tícâ æaø: A. 2.05dm2 B. 8,2 dm2 C. 1,95 dm2 D. 7,8 dm2 Caâu 190: Hìèâ tam gãaùc coùcaïèâ ñaùy 42,5 m vaødãeäè tícâ æaø11050 dm2 . Tíèâ câãeàï cao cïûa âìèâ tam gãaùc ( ñôè vòño æaøñeà-òã-meùt). A. 51 dm B. 50 dm C. 53 dm D. 52 dm Caâu 191: Câo âìèâ câö õèâaät ABCD coùdãeäè tícâ 95,36cm2 . Lagy ñãekm M tìeâè caïèâ AB. Tíèâ tokèg dãeäè tícâ cïûa âaã âìèâ tam gãaùc AMD vaøBMC? (xem hình veõ).

24. A M B A. 47,68 cm2 C. 47,86 cm2 B. 45,68 cm2 D. 45,68 cm2 D C Caâu 192: Câo âìèâ tam gãaùc ABC coùdãeäè tícâ 55,77 cm2 . Ngö ôøã ta caot bôùt moät êâaàè (xem hình veõ). A Bãegt MC = 3 1 BC. Tíèâ dãeäè tícâ êâaàè coøè æaïã. A. 18,59cm2 C. 34,17cm2 B. 37,18cm2 D. 24,84cm2 B H M C Caâu 193: Câo âìèâ tam gãaùc ABC coù dãeäè tícâ 44,45m2 . Ngö ôøã ta caot bôùt moät êâaàè . (xem hình veõ). Bãegt ñö ôøèg cao AK= 4 3 AH vaøcaïèâ ñaùy MN = 4 3 BC. Tíèâ dãeäè tícâ tam gãaùc AMN. A A. 50,35m2 C. 57,15m2 B. 52,47m2 D. 56,76m2 M N B C Caâu 194: Tíèâ dãeäè tícâ âìèâ tam gãaùc AMN bãegt MN = 3 1 BC ; AB = 18,1cm; BC = 11,4cm A B A. 14,25 cm2 C. 103,17 cm2 M B. 36,46 cm2 D. 34,39 cm2 N D C Caâu 195: Câo âìèâ vïoâèg ABCD coùcaïèâ æaø30 dm, bòcaot 4 mãegèg ôû4 goùc (xem hình veõ ). Tíèâ dãeäè tícâ âìèâ vïoâèg. A4dm 4dm B A. 8,68m2 C. 7,72m2 B. 8,78m2 D. 3,88m2 D4dm 4dm C

25. Caâu 196: Câo bãegt dãeäè tícâ âìèâ câö õèâaät ABCD æaø1800 cm (xem hình veõ ). Tíèâ dãeäè tícâ âìèâ tam gãaùc MDC. A B A. 300cm2 C. 400cm2 M B. 600cm2 D. 500cm2 D C Caâu 197: Moät âìèâ tâaèg coù dãeäè tícâ baèèg 48,65m2 vaøcâãeàï cao baèèg 6,3 m. Tíèâ tìïèg bìèâ coäèg ñoädaøã âaã caïèâ ñaùy? A. 3,75 m C. 7,5m B. 10,15 m D. 15m Caâu 198: Moät âìèâ tâaèg coùñaùy æôùè baèèg 40 m, ñaùy beùbaèèg 35% ñaùy æôùè vaøcâãeàï cao baèèg 65% ñaùy beù.Tíèâ dãeäè tícâ âìèâ tâaèg? A. 363,7 m2 B. 708,4 m2 C. 707,4 m2 D. 353,7 m2 Caâu 199: Moät tam gãaùc âìèâ vïoâèg coùdãeäè tícâ baèèg 40 1 cm2 vaømoät caïèâ goùc vïoâèg baèèg 8 1 cm. Tíèâ caïèâ goùc vïoâèg coøè æaïã? A. 5 2 cm B. 5 1 cm C. 5 3 cm D. 5 4 cm Caâu 200: Moät maûèâ vö ôøè âìèâ tâaèg (xem hình veõ) ègö ôøã ta íö ûdïïèg 45% dãeäè tícâ ñek tìoàèg ègoâ. Tíèâ dãeäè tícâ êâaàè coøè æaïã? A 40cm B A. 45 dm2 C. 4,5 dm2 B. 5,5 dm2 D. 55 dm2 20cm D 60cm C Caâu 201: Moät âìèâ tâaèg coùdãeäè tícâ 37,7 dm2 vaøtìïèg bìèâ coäèg âaã ñaùy æaø65 cm. Tíèâ câãeàï cao cïûa âìèâ tâaèg? A. 11,6 dm B. 5,08 dm C. 5,8 dm D. 11,06 dm Caâu 202: Tíèâ dãeäè tícâ âìèâ tâaèg ABCD (nhö hình veõ). ABMN æaøâìèâ vïoâèg caïèâ baèèg 4m,DN = 2mvaøMC = 6m A 4m B A. 34m2 C. 36m2 B. 30m2 D. 32m2 D 2m N M 6m C 10cm 20cm

26. Caâu 203: Vãegt íogño 360 dm3 50000cm3 dö ôùã daïèg íogtâaäê êâaâè coùñôè vòæaømeùt kâogã. A. 0,41 m3 B. 0.041m3 C. 41 m3 D. 4,1 m3 Caâu 204: Tâö ïc âãeäè êâeùê tíèâ: 15 ò 46,32 cm3 = … … … dm3 A. 694,8 dm3 B. 0,6948 dm3 C. 6,948 dm3 D. 69,48 dm3 Caâu 205: Ñãeàè íogtâícâ âôïê vaøo câoãcâagm: 0,05 dam3 400 dm3 = … … … m3 . A. 50,04 m3 B. 504 m3 C. 50,4 m3 D. 20 m3 Caâu 206: Tâö ïc âãeäè êâeùê tíèâ: 3,4 dm3 26 cm3 – 879 cm3 ( vãegt kegt ëïaûdö ôùã daïèg coù íogño ceè-tã-meùt kâogã). A. 25,47 cm3 B. 254,7 cm3 C. 2457 cm3 D. 2547 cm3 Caâu 207: Ñãeàè íogtâícâ âôïê vaøo oâtìogèg: 7250dm3 = m3 A. 7 4 1 B. 7 4 3 C. 7 2 1 D. 7 4 5 Caâu 208: Moät âìèâ æaäê êâö ôèg caïèâ 6cm coùtâekcâö ùa togã ña bao èâãeâï âoäê èâoûâìèâ æaäê êâö ôèg caïèâ 2 cm? A. 3 B. 27 C. 54 D. 12 Caâu 209: Moät câaäï èö ôùc coùdaïèg âìèâ âoäê câö õèâaät cao 50 cm, daøã 10 cm vaøìoäèg 30 cm. Hoûã câaäï èö ôùc câö ùa togã ña bao èâãeâï æít èö ôùc( moät æít = 1 dm3 ). A. 150 æít B. 1,5 æít C. 15 æít D. 1500 æít Caâu 210: Ñektíèâ tâektícâ moät vãeâè ñaùègö ôøã ta tâaûvãeâè ñaùèaøy vaøo câaäï ñö ïèg èö ôùc âìèâ æaäê êâö ôèg caïèâ 15cm câö ùa ñaày èö ôùc, ta tâagy èö ôùc daâèg cao tâeâm 4 cm (vãeâè ñaùâoaøè toaøè câìm tìoèg èö ôùc). Tíèâ tâektícâ vãeâè ñaù? A. 31,25 m3 B. 3,75 m3 C. 500 m3 D. 900 m3 Caâu 211: Moät boàè âoa âìèâ tìoøè coùdãeäè tícâ 153,86 dm. Tíèâ baùè kíèâ cïûa boàè âoa. A. ì = 7 dm B. ì = 7,5 dm C. ì = 49 dm D. 108 dm Caâu 212: Moät íôïã daây kãm æoaïã daøã 314 cm ñö ôïc caot tâaøèâ 5 êâaàè baèèg èâaï vaømoãã êâaàè ïogè tâaøèâ âìèâ tìoøè. Tíèâ baùè kíèâ cïûa âìèâ tìoøè èaøy? A. ì = 20 cm B. ì = 10 cm C. ì = 5 cm D. 15 cm Caâu 213: Tíèâ ò bãegt: 48%0,75 m = ò æít ( 1 æít = 1 dm) A. ò = 24 B. ò = 34 C. ò = 36 D. ò = 12

27. Caâu 214: Moät tâïøèg câö ùa òaêèg coùdaïèg âìèâ âoäê câö õèâaät daøã 70 cm, ìoäèg 50 cm, cao 140 cm. Tâïøèg èaøy câö ùa òaêèg vaømö ïc òaêèg ñegè 65% ío vôùã câãeàï cao. Tíèâ íogòaêèg tìoèg tâïøèg ( 1dm3 = 1 æít). A. 31,85 æít B. 38,15 æít C. 381,5 æít D. 318,5 æít Caâu 215: Moät baùèâ òe ñaïê æaêè tìeâè maët ñö ôøèg ñö ôïc 10 voøèg vaøæaêè ñö ôïc moät ëïaõèg ñö ôøèg 43,96 m. Tíèâ baùè kíèâ cïûa baùèâ òe (ñôè vòño ceè-tã-meùt). A. ì = 70 cm B. ì = 69 cm C. ì = 68 cm D. 140 cm Caâu 216: Moät tâïøèg coùdaïèg âìèâ æaäê êâö ôèg caïèâ 70cm vaøcâö ùa ñaày daàï. Ngö ôøã ta ìoùt ñaày daàï vaøo èâö õèg caè èâö ïa, moãã caè câö ùa 6,45 æít. Hoûã ègö ôøã ta ìoùt ñaày ñö ôïc magy caè èâö vaäy vaøcoøè dö bao èâãeâï æít daàï? A. 53 caè vaødö 0,85 æít C. 54 caè vaødö 1,25 æít B. 53 caè vaødö 1,15 æít D. 54 caè vaødö 0,15 æít Caâu 217: Moät ñaùm ìïoäèg âìèâ tâaèg bòcaot moät êâaàè vaøtaïo tâaøèâ moät âìèâ tam gãaùc ADH (òemâìèâ veõ), bãegt dãeäè tícâ êâaàè bòcaot æaø96m vaø A 30m B caïèâ æaø12 m. Tíèâ dãeäè tícâ âìèâ tâaèg ABCD, bãegt ñaùy beù30m, ñaùy æôùè 60 m. A. 624 m2 C. 720 m2 D H C B. 642 m2 D. 702 m2 12m 48m Caâu 218: Moät baùèâ òe ñaïê coùbaùè kíèâ 50 cm æaêè ñö ôïc moät ëïaõèg ñö ôøèg daøã 213,52 m. Hoûã baùèâ òe æaêè ñö ôïc bao èâãeâï voøèg ? A. 72 voøèg B. 74 voøèg C. 70 voøèg D. 68 voøèg Caâu 219: Nogã bãekï tâö ùc ñekñö ôïc kegt ëïaûñïùèg. A. 569,4 m3 = 1. 56,94 æít B. 5,694 m3 = 2. 569,4 æít C. 56940000mm3 = 3. 0,5694 æít D. 0,5694 m3 = 4. 5,694 æít Caâu 220: Moät âoàcâö ùa ñaày èö ôùc coùdaïèg âìèâ âoäê câö õèâaät cao 3m, daøã 6,4 m vaøìoäèg 2,5 m. Ngö ôøã ta dïøèg maùy bôm ñekâïùt èö ôùc ìa kâoûã âoà, moãã gãôømaùy âïùt ñö ôïc 1600 æít. Hoûã íaï bao æaâï tâì âoàâegt èö ôùc? A. 3 gãôø B. 5 gãôø C. 7 gãôø D. 9 gãôø

28. Caâu 221: Vãegt íogño: 4,6 dm3 750cm3 dö ôùã daïèg âoãè íogvaødôè vòño æaøæít. A. 5 20 3 B. 5 20 7 C. 4 20 3 D. 20 7 Caâu 222: Moät câaäï èö ôùc âìèâ æaäê êâö ôèg caïèâ 30cm, mö ïc èö ôùc tìoèg câaäï câæ ñegè 3 2 câãeàï cao câaäï. Ngö ôøã ta tâaûvaøo câaäï moät vãeâè ñaù tâì èö ôùc daâèg æeâè ñaày câaäï vaøkâoâèg tìaøè ìa ègoaøã ( vãeâè ñaù èaèm âoaøè toaøè tìoèg câaäï èö ôùc ). Tíèâ tâektícâ vãeâè ñaù? A. 0,18 dm3 B. 6 dm3 C. 18 dm3 D. 0,6 dm3 Caâu 223: Moät tâïøèg câö ùa èö ôùc câö ùa vö øa ñïû94,5 æít èö ôùc coùdaïèg âìèâ âoäê câö õèâaät daøã 70 cm, ìoäèg 30cm. Tíèâ câãeàï cao cïûa tâïøèg èö ôùc? A. 50cm B. 35 cm C. 30 cm D. 45 cm Caâu 224: Moät âìèâ tâaèg coùcâãeàï cao 30cm, ñaùy beùbaèèg 70% câãeàï cao vaøñaùy æôùè baèèg 3 4 ñaùy beù.Tíèâ dãeäè tícâ âìèâ tâaèg? A. 735 cm2 B. 73,5dm2 C. 7,35 cm2 D. 735dm2 Caâu 225: Tâö ïc âãeäè êâeùê tíèâ: 0,34 2 1 m2 + 540cm2 (vãegt kegt ëïaûdö ôùã daïèg íogtâaäê êâaâè coùñôè vòæaødm3 ). A. 135,2 dm3 B. 1350,2 dm3 C. 1350,02 dm3 D. 1352 dm3 Caâu 226: Ngö ôøã ta tâaûmoät kâogã íaot (ñaëc) âìèâ æaäê êâö ôèg vaøo moät câaäï ñö ïèg ñaày èö ôùc vaøæö ôïèg èö ôùc tìaøè ìa ègoaøã 27 æít. Tíèâ caïèâ cïûa kâogã íaot âìèâ æaäê êâö ôèg? A. 9 dm B. 6dm C. 3dm D. 27 dm Caâu 227: Ñãeàè íogtâícâ âôïê vaøo oâtìogèg: 4 5 m3 – æít = 5 3 m3 A. 605 B. 560 C. 1850 D. 650 Caâu 228: Moät kâogã kãm æoaïã (ñaëc) coùdaïèg âìèâ æaäê êâö ôèg caïèâ 5cm. Tíèâ kâogã æö ôïèg kâogã kãm æoaïã èaøy bãegt 1dm3 kãm æoaïã cïøèg æoaïã èaëèg 2,4 kg? A. 0,3kg B. 3 kg C. 30 kg D. 0,03kg Caâu 229: Moät tâïøèg câö ùa ñaày òaêèg coùdaïèg âìèâ âoäê câö õèâaät câãeàï daøã 80 cm, câãeàï ìoäèg 70 cm vaøcao 0,5 cm. Ngö ôøã ta æagy ìa 35% íogòaêèg. Hoûã ègö ôøã ta æagy ìa ñö ôïc bao èâãeâï æít òaêèg?

29. A. 9,8 æít B. 98 æít C. 980 æít D. 0,98 æít Caâu 230: Tíèâ dãeäè tícâ âìèâ beâè (BCDE æaøâìèâ vïoâèg). A A. 94 cm2 C. 79 cm2 5cm 6cm B E B. 49 cm2 D. 64 cm2 8cm 8cm C D 8cm Caâu 231: Moät âìèâ tam gãaùc KMN coùdãeäè tícâ baèèg dïeäè tícâ moät âìèâ vïoâèg caïèâ 14 dm vaøcoùcâãeàï cao KH = 140 cm. Tíèâ ñaùy MN( òem âìèâ veõ)K A. 56 dm C. 14 dm B. 42 dm D. 28 dm M H N Caâu 232: Tíèâ ò bãegt: 4  ( ò + 300 æít) = 2 m3 A. ò = 200 æít B. ò = 800 æít C. ò = 500 æít D. ò = 7700 æít Caâu 233: Moät âìèâ vïoâèg coùcâï vã 180 cm. Tíèâ câï vã cïûa âìèâ tìoèg èaèm tìoèg âìèâ vïoâèg ñoù? (òem âìèâ) A B A. 14.13 cm C. 1,413 cm B. 141,3 cm D. 0,1413 cm D C Caâu 234: Tìm a bãegt: a( 4dm3 – 566 cm3 ) = 24,038. A. a = 8 B. a = 6 C. a = 7 D. a = 5 Caâu 235: Vãegt kegt ëïaûêâeùê tíèâ íaï dö ôùã daïèg íogtâaäê êâaâè coùñôè vòño æaømãæãmeùt kâogã: ( 0,0035 æít -0,46 cm3 ) ò 0,05%. A. 152 m3 B. 0,152 m3 C. 15,2 mm3 D. 1,52 mm3 CHÖÔNG V : CAÙC BAØI OÂN TAÄP Caâu 236: Tâö ïc âãeäè êâeùê tíèâ: 7 4 : 6 7 2 5        A 2 3 1 B. 1 3 2 C. 3 2 1 D. 1 6 5 Caâu 237: Tìm âaã íogtâeo íô ñoàíaï: o.

30. Sogæôùè: Sogbeù: 45 A. 72 vaø37 B 72 vaø27 C. 119 vaø72 D. 119 vaø27 Caâu 238: Tâö ïc âãeäè êâeùê tíèâ: 7 4 : 6 7 2 5  . A. 1 3 2 B. 3 2 1 C. 1 6 5 D. 2 3 1 Caâu 239: Ngö ôøã ta æagy ìa 45% íoggaïo tìoèg kâo tâì ñö ôïc 2 5 8 tagè. Hoûã tìoèg kâo coøè bao èâãeâï tagè gaïo? A 8 tagè B. 6 tagè C. 7 tagè D. 4,4 tagè Caâu 240: Negï mïa 8m vaûã êâaûã tìaû345000 ñoàèg. Hoûã mïa 14 m vaûã tâì êâaûã tìaûbao èâãeâï tãeàè? A .609000 ñoàèg B. 509 000 ñoàèg C. 690 000 ñoàèg D. 590 000 ñoàèg Caâu 241: Ñãeàè íogtâícâ âôïê vaøo oâtìogèg: 2 5 tagè – 235 yegè = taï5 yegè. A. 2 B. 1 C. 3 D. 4 Caâu 242: Tíèâ dãeäè tícâ tagm bìa âìèâ câö õèâaät coù câãeàï ìoäèg baèèg 7 4 câãeàï daøã vaø câãeàï ìoäèg keùm câãeàï daøã 30 m. A. 1200m2 B. 600m2 C. 400 m2 D. 800 m2 Caâu 243: Tìm ò bãegt tìïèg bìèâ coäèg cïûa ò vaø45% æaø40,8%. A. ò = 77,1% B. ò = 86,1% C. ò = 126,6% D. ò = 36,6% Caâu 244: Câa vaøcoè cïøèg bö ôùc æeâè baøè caâè tâì kãm cïûa caâè câæ 90 kg. Saï ñoùcâa ìôøã kâoûã baøè caâè tâì kãm câæ 30 kg. Hoûã kâogã æö ôïèg cïûa coè baèèg bao èâãeâï êâaàè tìaêm kâogã æö ôïèg cïûa câa? A. 50% B. 45% C. 40% D. 35% Caâu 245: Tâö ïc âãeäè êâeùê tíèâ: 6km 215m4 – 2045m7 (vãegt kegt ëïaûdö ôùã daïèg íog ño ñôè vòæaøæã-æoâmeùt). A. 10,455 km B. 10 1000 545 km C. 11,545km D. 11 1000 455 km

31. Caâu 246: Naêm èay tïokã boggagê 3 æaàè tïokã coè vaøbogâôè coè 40 tïokã.Tíèâ tïokã cïûa bog? A. 80 tïokã B. 20 tïokã C. 60 tïokã D. 50 tïokã Caâu 247: Tìm íogò bãegt: 3 2 1 : 2 3 1 = ò + 1 5 2 A. ò = 9 1 B. ò = 10 3 C. ò = 10 7 D. ò = 10 1 Caâu 248: Saâè cïûa moät tìö ôøèg Tãekï âoïc coùdaïèg âìèâ câö õèâaät coùèö ûa câï vã 0,75 km vaø câãeàï ìoäèg baèèg 8 7 câãeàï daøã.Tíèâ câãeàï daøã cïûa íaâè tìö ôøèg? (ñôè vòæaømeùt). A. 400m B. 350 m C. 450 m D. 300 m Caâu 249: Tâö ïc âãeäè êâeùê tíèâ:        4 1 2 3 1 5 : 370% = ? A. 5 4 B. 6 5 C. 4 3 D. 3 2 Caâu 250: Vãegt íogño 460dm2 35 cm2 dö ôùã daïèg íogño coùñôè vòæaømeùt vïoâèg? A. 460,35 m2 B. 4,635 m2 C. 4,6035 m2 D. 46,035 m2 Caâu 251: Moät kâï ñagt coùdãeäè tícâ 0,2âa 5m2 . Ngö ôøã ta dïøèg 40% dãeäè tícâ ñagt ñektìoàèg âoa. Hoûã dãeäè tícâ ñagt ñektìoàèg âoa baèèg bao èâãeâï meùt vïoâèg? A. 820 m2 B. 80,2 m2 C. 8,2 m2 D. 802 m2 Caâu 252: Ñãeàè íogtâícâ âôïê vaøo oâvïoâèg: 0,5 tagè ò 37% = yegè 5kg. A. 18 B. 16 C. 17 D. 19 Caâu 253: Moät âoäê coù72 vãeâè bã tìoèg ñoùcoù15% æaøíogbã maøï òaèâ vaø36 vãeâè bã maøï ñoûvaøcoøè æaïã æaøbã maøï vaøèg. Tíèâ tæ íogêâaàè tìaêm cïûa bã maøï vaøèg ío vôùã íog bã tìoèg âoäê? A. 65% B. 35% C. 20% D. 80% Caâu 254: Tìm ò bãegt: (ò : 17) 14% = 5,6 A. ò = 784 B. ò = 748 C. ò = 680 D. ò = 608 Caâu 255: Moät ègö ôøã ñã òe maùy, tìoèg 3 gãôøñaàï moãã gãôøñã ñö ôïc 48,6 km, tìoèg 5 gãôøkeg tãegê moãã gãôøñã ñö ôïc 43,4 km. Hoûã ègö ôøã ñoùñã ñö ôïc tagt caûbao èâãeâï kã-æoâ- meùt? A. 167,5 km B. 36,28 km C. 16,75 km D. 362,8 km

32. Caâu 256: Ñãeàè íogtâícâ âôïê vaøo oâtìogèg: 25%3 âa 14m2 = dam2 A. 7503,5 B. 750,35 C. 753,05 D. 7530,5 Caâu 257: Sogæôùè èâãeàï âôè íogbeù25 ñôè vòvaøíogæôùè baèèg 350% íogbeù. Tìm íogæôùè? A. 10 B. 35 C. 36 D. 11 Caâu 258: Tìïèg bìèâ coäèg cïûa baíog: 56% ; 160% vaø 20 9 æaø: A. 78% B. 76% C. 87% D. 67% Caâu 259: Moät tagm bìa âìèâ vïoâèg coùdãeäè tícâ baèèg 30% cïûa 27000mm. Tíèâ caïèâ cïûa tagm bìa ( ñôè vòño æaøceè-tã-meùt). A. 81 cm B. 90cm C. 9000cm D. 9cm Caâu 260: Nogã bãekïtâö ùc ñekñö ôïc kegt ëïaûñïùèg. A. 35% cïûa 1,4 = 1. 4,8 B. (450 : 15) 16% = 2. 4 45 C. 2 2 1 – 6 19 + 3 3 1 = 3. 0,49 D. 16,39 + 5,25 -10,39 = 4. 2 3 2 Caâu 261: Tìö ôøèg tãekï âoïc Kãm Ñoàèg tìoèg ñôït tìoàèg caây do tæèâ êâaùt ñoäèg ñaõtìoàèg ñö ôïc 3000 caây, tìoèg ñoùìãeâèg æôùê 5A tìoàèg ñö ôïc 150 caây.Hoûã æôùê 5A tìoàèg ñö ôïc bao èâãeâï êâaàè tìaêm caây cïûa tìö ôøèg? A. 20% B. 200% C 0,2% D. 0,02% Caâu 262: Tâö ïc âãeäè êâeùê tíèâ: (161,4 – 68,9) : 3,7 – 15,24 A. 9,86 B. 9,76 C. 9,67 D. 97,6 Caâu 263: Tìïèg bìèâ coäèg cïûa íogò vaø45% æaø40%. Tíèâ íogò (vãegt dö ôùã daïèg tæ íogêâaàè tìaêm) A. ò = 42,5% B. ò = 85% C. ò = 35% D. ò = 5%

33. Caâu 264: Lôùê 5B coù55% âoïc íãèâ òegê æoaïã âaïèâ kãekm togt vaø25% íogâoïc íãèâ òegê æoaïã âaïèâ kãekm kâaù. Bãegt íogâoïc íãèâ òegê æoaïã âaïèâ kãekm kâaùít âôè íogâoïc íãèâ òegê æoaïã âaïèâ kãekm togt æaø12 em.Tíèâ íogâoïc íãèâ cïûa æôùê 5B? A. 60 âoïc íãèâ B. 30 âoïc íãèâ C. 15 âoïc íãèâ D. 40 âoïc íãèâ Caâu 265: Ñïùèg gâã Ñ, íaã gâã S vaøo oâtìogèg a) 14âa 100m2 : 30 = 46 dm2 70 m2 b) 5,74 : 0,68  3,4 – 2,6 = 6,8 c) 6m2 80 cm2  37% = 25160 d) 4 3 2 + 2 2 1 – 3 12 5 = 2 4 3 Caâu 266: Saoê òegê caùc êâaâè íog: 17 6 ; 13 15 ; 31 12 ; 4 1 tâeo tâö ùtö ïtö øbeùñegè æôùè. A. 4 1 ; 17 6 ; 31 12 ; 13 15 C. 4 1 ; 31 12 ; 17 6 ; 13 15 B. 13 15 ; 31 12 ; 17 6 ; 4 1 D. 17 6 ; 4 1 ; 31 12 ; 13 15 Caâu 267: Moät bekèö ôùc âìèâ âoäê câö õèâaät coùkícâ tâö ôùc ño ôûtìoèg æoøèg bekæaø: daøã 5m, ìoäèg 3m, cao 1,5dm. 70% tâektícâ cïûa bekñaèg ñö ïèg èö ôùc. Hoûã êâaûã ñoktâeâm bao èâãeâï æít èö ôùc tâì bekcâö ùa ñaày èö ôùc? A. 90æít B. 900æít C. 630 æít D. 6300 æít Caâu 268: Vãegt êâaâè íog 32 24 tâaøèâ êâaâè íogtâaäê êâaâè coùmaãï íog100. A. 100 65 B. 100 60 C. 100 75 D. 100 80 Caâu 269: Tö øègaøy 21 tâaùèg 8 èaêm 2006 ñegè âegt ègaøy 20 tâaùèg 9 èaêm 2006 æaøbao èâãeâï ègaøy? A. 29 ègaøy B. 30 ègaøy C. 28 ègaøy D. 31 ègaøy Caâu 270: Voøã tâö ùèâagt moãã gãôøcâaûy ñö ôïc 8 1 tâektícâ cïûa bek, voøã tâö ùâaã moãã gãôøcâaûy ñö ôïc 4 1 tâektícâ cïûa bek. Negï caûâaã voøã cïøèg câaûy vaøo bektìoèg moät gãôøtâì ñö ôïc bao èâãeâï êâaàè tìaêm cïûa bek?

34. A. 37,5% B. 375% C. 0,375% D. 3,75% Caâu 271: Lö ôèg âaøèg tâaùèg cïûa baùc Haûã æaø2,3 tìãeäï ñoàèg vaøbaùc Haûã câã tãeâï tagt caû moïã vãeäc âegt 2 000 000 ñoàèg. Hoûã baùc Haûã ñekdaøèâ ñö ôïc bao èâãeâï êâaàè tìaêm ío vôùã íogtãeàè maøbaùc Haûã êâaûã câã tãeâï? A. 30% B. 15% C. 43% D. 45% Caâu 272: Tìm x bãegt: x 4 tagè 7 taï5 yegè = 28 tagè 5 taï A. x = 4 B. x = 8 C. x = 6 D. x = 2 Caâu 273: Moät oâtoâñã tö øA ñegè B vôùã vaäè toùc 56,3km/gãôø. Cïøèg æïùc ñoùmoät òe maùy ñã tö ø B ñegè A vôùã vaäè togc 35,7 km/gãôø. Saï 2 gãôø30 êâïùt tâì âaã òe gaëê èâaï. Tíèâ ëïaõèg ñö ôøèg AB? A. 125 km B. 120km C. 135 km D. 130km Caâu 274: Vãegt íogño: 752000m dö ôùã daïèg âoãè íogcoùñôè vòæaøâeùc-ta. A. 75 5 1 B. 75 5 2 C. 75 10 3 D. 75 2 1 Caâu 275: Moät tagm bìa âìèâ câö õèâaät coùcâï vã 45 cm vaøcâãeàï daøã baèèg 4 5 câãeàï ìoäèg. Tíèâ câãeàï ìoäèg cïûa tagm bìa? A. 12,5 cm B. 10 cm C. 10,5 cm D. 11,5 cm Caâu 276: Ñãeàè íogtâícâ âôïê vaøo câoãcâagm: 26040 m = … … … … km A. 26 4 1 B. 26 25 10 C. 26 25 1 D. 26 40 1 Caâu 277: Moät mãegèg ñagt âìèâ câö õèâaät coùdãeäè tícâ 800m2 vaøcâãeàï daøã 40 m, ègö ôøã ta ñaøo moät caùã âoàâìèâ baùè ègïyeät ( xem hình veõ). Tíèâ dãeäè tícâ maët âoà? A B A. 6,28 m2 C. 175 m2 B. 628 m2 D. 157 m2 D C Caâu 278: Tìm ò bãegt: ò – 7,84 = 64%  (2,8 + 3,7) A. ò = 12 B. ò = 11,8 C. ò = 12,2 D. ò = 11,9 Caâu 279: Moät âìèâ tâaèg coùñaùy æôùè 14 cm, ñaùy beù11 cm vaødãeäè tícâ baèèg dãeäè tícâ âìèâ vïoâèg caïèâ 15 cm. Tíèâ câãeàï cao âìèâ tâaèg? Hoà

35. A. 10cm B. 18 cm C. 9 cm D. 16 cm Caâu 280: Tâö ïc âãeäè êâeùê tíèâ: ( 4,805 – 2,894 : 2)  5 A. 19,67 B. 16,97 C. 16,79 D. 17,69 Caâu 281: Moät bekcoùdaïèg âìèâ âoäê câö õèâaät câö ùa 6750 æít èö ôùc. Ñaùy bekcoùcâãeàï daøã 1,8 m câãeàï ìoäèg 1,5 m. Tíèâ câãeàï cao cïûa kâogã èö ôùc câö ùa tìoèg bek? A. 25 m B. 0,25 m C. 2,8 m D. 2,5 m Caâu 282: Moät oâtoâcö ùcâaïy 150 km tâì tãeâï tâïï12 æít òaêèg. Hoûã oâtoâñã ëïa ëïaõèg ñö ôøèg 95 km tâì tãeâï tâïïâegt bao èâãeâï æít òaêèg? A. 7,6 æít B. 11,2 æít C. 6,7 æít D. 12,1 æít Caâu 283: Moät èeàè èâaøâìèâ câö õèâaät coùcâãeàï daøã 7 m, câãeàï ìoäèg 5m. Ngö ôøã ta dïøèg bao èâãeâï vãeâè gaïcâ âìèâ vïoâèg caïèâ 5 dm ñekæaùt èeàè èâaøñoù. A. 1400 vãeâè B. 140 vãeâè C. 700 vãeâè D. 70 vãeâè Caâu 284: Nogã bãekï tâö ùc ñekñö ôïc kegt ëïaûñïùèg. A. 0,18  ò = 9 1. ò = 2,3 B. ò : 3,6 = 5 2. ò = 1 C. 18,4 : ò = 8 3. ò = 18 D. 0,6  ò = 5 3 4. ò = 50 Caâu 285: Moät mãegèg ñagt âìèâ tâaèg coùñaùy beùbaèèg 270 m, ñaùy æôùè baèèg 7 3 ñaùy beù, câãeàï cao baèèg 30% ñaùy æôùè.Tíèâ câãeàï cao cïûa mãegèg ñagt âìèâ tâaèg? A. 18,9 m B. 19,8 m C. 189 m D. 198 m Caâu 286: Tìm íogò ñek: 7 gãôø50 êâïùt + 15 gãôø52 êâïùt : = 9gãôø49 êâïùt A. ò = 7 B. ò = 5 C. ò = 6 D. ò = 8 Caâu 287: Moät bekcaùâìèâ âoäê câö õèâaät coùcâãeàï daøã 50 cm, câãeàï ìoäèg 40 cm, câãeàï cao 30 cm. Hoûã êâaûã ñokvaøo bekbao èâãeâï æít èö ôùc ñekbekcâö ùa ñaày èö ôùc? A. 30 æít B. 60 æít C. 40 æít D. 50 æít ò

36. Caâu 288: Moät ègö ôøã ñã òe daïê vôùã vaäè togc 12,5 km/ gãôø. Ñïùèg æïùc ñoùmoät ègö ôøã ñã boä vôùã vaäè togc 6,5 km/gãôøvaøñã cïøèg câãeàï vôùã ègö ôøã ñã òe ñaïê. Bãegt ìaèèg kâã baot ñaàï ñã, ègö ôøã ñã òe ñaïê caùcâ ègö ôøã ñã boämoät ëïaõèg ñö ôøèg daøã 9 km. Hoûã íaï bao æaâï tâì ègö ôøã ñã òe ñaïê ñïokã kòê ègö ôøã ñã boä? (xem hình veõ). xe ñaïp Ñi boä A. 1 gãôø20 êâïùt C. 70 êâïùt 9 km B. 1 gãôø30 êâïùt D. 80 êâïùt 12,5km/giôø 6,5 km/giôø Caâu 289: Tìm ò bãegt: 6,35  ò + ò  3,65 = 30. A. ò = 4 B. ò = 4,5 C. ò = 3 D. ò = 3,5 Caâu 290: Tïokã cïûa coè gaùã baèèg 3 1 tïokã meï, tïokã cïûa coè tìaã baèèg 4 1 tïokã meï. Tïokã cïûa âaã coè coäèg æaïã æaø28 tïokã. Tíèâ tïokã cïûa meï? A. 76 tïokã B. 67 tïokã C. 38 tïokã D. 48 tïokã Caâu 291: Cïõèg ñeàbaøã 290. Tíèâ tïokã coè gaùã vaøcoè tìaã? A. 16 tïokã vaø12 tïokã C. 15 tïokã vaø 13 tïokã B. 12 tïokã vaø8 tïokã D. 11 tïokã vaø9 tïokã Caâu 292: Tìm âaã íogtö ïèâãeâè a vaøb bãegt: a – b = 45 vaø 2 7  b a . A. a = 64 vaøb = 17 C. a = 60 vaøb = 15 B. a = 63 vaøb = 18 D. a = 64 vaøb = 19 Caâu 293: Câãa ñeàï 35 æít daàï vaøo caùc câaã, moãã câaã câö ùa 0,75 æít. Hoûã ñö ôïc bao èâãeâï câaã câö ùa ñaày daàï vaøcoøè tâö øa magy æít? A. 46 câaã vaøtâö øa 50 æít C. 46 câaã vaøtâö øa 0,5 æít B. 46 câaã vaøtâö øa 5 æít D. 45 câaã vaøtâö øa 0,5 æít Caâu 294: Coù24 vãeâè bã, tìoèg ñoùcoù4 vãeâè bã maøï tìaoèg, 5 vãeâè bã maøï òaèâ, 6 vãeâè bã maøï ñoûvaø8 vãeâè bã maøï vaøèg. Nâö vaäy 6 1 íogbã coùmaøï? A. Vaøèg B. Ñoû C. Xaèâ D. Tìaoèg Caâu 295: Ñoïc íogño íaï: 5,316 m3 . Ñïùèg gâã Ñ, íaã gâã S vaøo oâvïoâèg. a) Naêm êâaky ba tìaêm mö ôøã íaùï meùt kâogã.

37. b) Naêm êâaky ba ègâìè moät tìaêm íaùï mö ôã meùt kâogã. c) Naêm ègâìè ba tìaêm mö ôøã íaùï êâaàè tìaêm meùt kâogã. d) Naêm ègâìè ba tìaêm mö ôøã íaùï êâaàè ègâìè meùt kâogã. Caâu 296: Moät oâtoâñã ñö ôïc 90 km vôùã vaäè togc 75 km/gãôø, tãegê ñoùoâtoâñã ñö ôïc 45 km vôùã vaäè togc 90km/gãôø. Nâö vaäy tâôøã gãaè oâtoâñã ñö ôïc caûâaã ñoaïè ñö ôøèg æaø: A. 1 gãôø42 êâïùt C. 1 gãôø12 êâïùt B. 1 gãôø7 êâïùt D. 2 gãôø10 êâïùt Caâu 297: Tìm ò bãegt: 5 gãôø36 êâïùt : ò + 2 gãôø32 êâïùt = 3 gãôø A. ò = 10 B. ò = 12 C. ò = 11 D. ò = 13 Caâu 298: Moät ègö ôøã ñã òe ñaïê tö øA ñegè B vôùã vaäè togc 12,5 km/gãôø, cïøèg æïùc ñoùmoät oâtoâ ñã tö øB ñegè A vôùã vaäè togc gagê ñoâã 5,8 æaàè vaäè togc òe ñaïê vaøíaï 1 gãôø12 êâïùt tâì âaã òe gaëê èâaï. Tíèâ ëïaõèg ñö ôøèg AB. A. 100 km B. 103 km C. 102 km D. 105 km Caâu 299: Bãegt 86% cïûa moät íogæaø602, vaäy 5 1 cïûa íogñoùæaø: A. 700 B. 120,4 C. 17,2 D. 140 Caâu 300: Tìm âaã íogtö ïèâãeâè a,b bãegt: a+b = 68 vaø 2 1 1 b a A. a = 40,8 vaøb = 27,2 C. a = 40 vaøb = 28 B. a = 41 vaøb = 27 D. a = 40,2 vaøb = 27,8

40. Caâï 197 C Caâï 229 B Caâï 261 A Caâï 291 A Caâï 198 D Caâï 230 C Caâï 262 B Caâï 292 B Caâï 199 A Caâï 231 D Caâï 263 C Caâï 293 C

Giải Toán Lớp 4 Có Lời Văn

Có 4 thùng dầu như nhau chứa tổng cộng 112 lít. Hỏi có 16 thùng như thế thì chứa được bao nhiêu lít ?

Biết 28 bao lúa như nhau thì chứa tổng cộng 1260 kg. Hỏi nếu có 1665 kg lúa thì chứa trong bao nhiêu bao ?

Xe thứ nhất chở 12 bao đường, xe thứ hai chở 8 bao đường, xe thứ hai chở ít hơn xe thứ nhất 192 kg đường. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu kg đường ?

Hai xe ôtô chở tổng cộng 4554 kg thức ăn gia súc, xe thứ nhất chở 42 bao, xe thứ hai chở nhiều hơn xe thứ nhất 15 bao. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu kg ?

Cửa hàng có 15 túi bi, cửa hàng bán hết 84 viên bi và còn lại 8 túi bi. Hỏi trước khi bán cửa hàng có bao nhiêu viên bi ?

Có một số lít nước mắm đóng vào các can. Nếu mỗi can chứa 4 lít thì đóng được 28 can. Hỏi nếu mỗi can chứa 8 lít thì đóng được bao nhiêu can ?

1- Một kho gạo, ngày thứ nhất xuất 180 tấn, ngày thứ hai xuất 270 tấn, ngày thứ ba xuất 156 tấn. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đã xuất được bao nhiêu tấn gạo ?

2 – Hằng có 15000 đồng, Huệ có nhiều hơn Hằng 8000 đồng. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu tiền?

3 – Lan có 125000 đồng, Huệ có nhiều hơn Lan 37000 đồng. Hồng có ít hơn Huệ 25000 đồng. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu tiền ?

4 – Hằng có 15000 đồng, Huệ có số tiền bằng 3/5 số tiền của Hằng. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu tiền?

5- Lan có 126000 đồng, Huệ có số tiền bằng 2/3 số tiền của Lan. Hồng có số tiền bằng 3/4 số tiền của Huệ. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu tiền ?

7 – Một đoàn xe chở hàng. Tốp đầu có 4 xe, mỗi xe chở 92 tạ hàng; tốp sau có 3 xe, mỗi xe chở 64 tạ hàng. Hỏi:

a. Trung bình mỗi tốp chở được bao nhiêu tạ hàng ?

b. Trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu tạ hàng ?

8- Trung bình cộng của ba số là 48. Biết số thứ nhất là 37, số thứ hai là 42. Tìm số thứ ba.

9 – Một cửa hàng nhập về ba đợt, trung bình mỗi đợt 150 kg đường. Đợt một nhập 170 kg và nhập ít hơn đợt hai 40 kg. Hỏi đợt ba cửa hàng đã nhập về bao nhiêu kg?

10 – Khối lớp 5 của trường em có 3 lớp, trung bình mỗi lớp có 32 em. Biết lớp 5A có 33 học sinh và nhiều hơn lớp 5B là 2 em. Hỏi lớp 5C có bao nhiêu học sinh ?

11 – An có 18 viên bi, Bình có 16 viên bi, Hùng có số viên bi bằng trung bình cộng số bi của An và Bình. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi ?

1- Tìm số trung bình cộng của các số tự nhiên từ 20 đến 28.

– Tìm số trung bình cộng của các số tự nhiên chẵn từ 30 đến 40.

2 – Lan và Huệ có 102000 đồng. Lan và Ngọc có 231000 đồng. Ngọc và Huệ có 177000 đồng. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu tiền ?

3- Trung bình cộng số tuổi của bố, mẹ và Hoa là 30 tuổi. Nếu không tính tuổi bố thì trung bình cộng số tuổi của mẹ và Hoa là 24. Hỏi bố Hoa bao nhiêu tuổi ?

– Trung bình cộng số tuổi của bố, mẹ, Mai và em Mai là 23 tuổi. Nếu không tính tuổi bố thì trung bình cộng số tuổi của mẹ, Mai và em Mai là 18 tuổi. Hỏi bố Mai bao nhiêu tuổi ?

– ở một đội bóng, tuổi trung bình của 11 cầu thủ là 22 tuổi. Nếu không tính đội trưởng thì tuổi trung bình của 10 cầu thủ là 21 tuổi. Hỏi đội trưởng bao nhiêu tuổi.

4 – Một tháng có 15 lần kiểm tra. Sau 10 lần kiểm tra đầu thì điểm trung bình của An là 7. Hỏi với các lần kiểm tra còn lại, trung bình mỗi lần phải đạt bao nhiêu điểm để điểm trung bình của cả tháng là 8 điểm.

5 – An có 18 viên bi, Bình có 16 viên bi, Hùng có số viên bi bằng trung bình cộng số bi của cả ba bạn. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi ?

6 – Có 4 thùng dầu, trung bình mỗi thùng đựng 17 lít, nếu không kể thùng thứ nhất thì trung bình mỗi thùng còn lại chứa 15 lít. Hỏi thùng thứ nhất chứa bao nhiêu lít dầu

7 – Trung bình cộng tuổi bố, mẹ, và chị Lan là 29 tuổi. TBC số tuổi của bố, và chị Lan là 26 tuổi. Biết tuổi Lan bằng 3/7 số tuổi mẹ. Tính số tuổi của mỗi người.

– Trung bình cộng số tuổi của bố và mẹ là 39 tuổi. TBC số tuổi của bố, mẹ và Lan là 30 tuổi. Biết tuổi Lan bằng 2/7 số tuổi bố. Tính số tuổi của mỗi người.

– Trung bình cộng số tuổi của bố, mẹ, Bình và Lan là 24 tuổi. TBC số tuổi của bố, mẹ và Lan là 28 tuổi. Biết tuổi Bình gấp đôi tuổi Lan, tuổi Lan bằng 1/6 tuổi mẹ. Tìm số tuổi của mỗi người.

– Trung bình cộng tuổi ông, tuổi bố và tuổi cháu là 36 tuổi. TBC số tuổi của bố và cháu là 23 tuổi. Biết ông hơn cháu 54 tuổi. Tìm số tuổi của mỗi người.

– TBC của số số thứ nhất, số thứ hai và số thứ ba là 26. TBC của số số thứ nhất và số thứ hai là 21. TBC của số thứ hai và số thứ ba là 30. Tìm mỗi số.

– Gia đình An hiện có 4 người nhưng chỉ có bố và mẹ là đi làm. Lương tháng của mẹ là 1100000 đồng, lương của bố gấp đôi lương của mẹ. Mỗi tháng mẹ đều để dành 1500000 đồng. Hỏi:

a. Mỗi tháng trung bình mỗi người đã tiêu bao nhiêu tiền ?

b. Nếu Lan có thêm một người em nữa mà mẹ vẫn để dành như trước thì số tiền tiêu trung bình hàng tháng của mỗi người sẽ giảm đi bao nhiêu tiền ?

– Một hình chữ nhật có hiệu hai cạnh liên tiếp là 24 cm và tổng của chúng là 92 cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đã cho.

1 – Tìm hai số lẻ có tổng là 186. Biết giữa chúng có 5 số lẻ.

2 – Hai ông cháu hiện nay có tổng số tuổi là 68, biết rằng cách đây 5 năm cháu kém ông 52 tuổi. Tính số tuổi của mỗi người.

3 – Hùng và Dũng có tất cả 45 viên bi. Nếu Hùng có thêm 5 viên bi thì Hùng có nhiều hơn Dũng 14 viên. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu viên bi.

4 – Lớp 4A có 32 học sinh. Hôm nay có 3 bạn nữ nghỉ học nên số nam nhiều hơn số nữ là 5 bạn. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học sinh nam ?

5 – Hùng và Dũng có tất cả 46 viên bi. Nếu Hùng cho Dũng 5 viên bi thì số bi của hai bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu viên bi.

6 – Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 120 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 5m và bớt chiều dài đi 5 m thì mảnh đất hình chữ nhật đó trở thành một mảnh đất hình vuông. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật trên.

7 – Hai thùng dầu có tất cả 116 lít. Nếu chuyển 6 lít từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì lượng dầu ở hai thùng bằng nhau. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu ?

8 – Tìm hai số có tổng là 132. Biết rằng nếu lấy số lớn trừ đi số bé rồi cộng với tổng của chúng thì được 178.

9 – Tìm hai số có tổng là 234. Biết rằng nếu lấy số thứ nhất trừ đi số thứ hai rồi cộng với hiệu của chúng thì được 172.

10 – An và Bình có tất cả 120 viên bi. Nếu An cho Bình 20 viên thì Bình sẽ có nhiều hơn An 16 viên. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi ?

11 – Hai kho gạo có 155 tấn. Nếu thêm vào kho thứ nhất 8 tấn và kho thứ hai 17 tấn thì số gạo ở mỗi kho bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi kho có bao nhiêu tấn gạo ?

12 – Ngọc có tất cả 48 viên bi vừa xanh vừa đỏ. Biết rằng nếu lấy ra 10 viên bi đỏ và hai viên bi xanh thì số bi đỏ bằng số bi xanh. Hỏi có bao nhiêu viên bi mỗi loại ?

13 – Hai người thợ dệt dệt được 270 m vải. Nếu người thứ nhất dệt thêm 12m và người thứ hai dệt thêm 8 m thì người thứ nhất sẽ dệt nhiều hơn người thứ hai 10 m. hỏi mỗi người đã dệt được bao nhiêu m vải ?

14 – Hai thùng dầu có tất cả 132 lít. Nếu chuyển 12lít từ thùng 1 sang thùng 2 và chuyển 7 lít từ thùng 2 sang thùng 1 thì thùng 1 sẽ có nhiều hơn thùng 2 là 14 lít. Hỏi lúc đầu mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu ?

1- Tổng của hai số là một số lớn nhất có 3 chữ số chia hết cho 5. Biết nếu thêm vào số bé 35 đơn vị thì ta được số lớn. Tìm mỗi số.

2 – Trên một bãi cỏ người ta đếm được 100 cái chân vừa gà vừa chó. Biết số chân chó nhiều hơn chân gà là 12 chiếc. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con chó ?

– Trên một bãi cỏ người ta đếm được 100 cái mắt vừa gà vừa chó. Biết số chó nhiều hơn số gà là 12con. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con chó ?

3 – Tìm hai số có hiệu là 129. Biết rằng nếu lấy số thứ nhất cộng với số thứ hai rồi cộng với tổng của chúng thì được 2010.

– Một phép trừ có tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 7652. Hiệu lớn hơn số trừ 798 đơn vị. Hãy tìm phép trừ đó.

– Tìm hai số có hiệu là 22. Biết rằng nếu lấy số lớn cộng với số bé rồi cộng với hiệu của chúng thì được 116.

– Tìm hai số có hiệu là 132. Biết rằng nếu lấy số lớn cộng với số bé rồi trừ đi hiệu của chúng thì được 548.

4 – Lan đi bộ vòng quanh sân vận động hết 15 phút, mỗi phút đi được 36 m. Biết chiều dài sân vận động hơn chiều rộng là 24 m. Tính diện tích của sân vận động.

5- Hồng có nhiều hơn Huệ 16000 đồng. Nếu Hồng có thêm 5000 đồng và Huệ có thêm 11000 đồng thì cả hai bạn sẽ có tất cả 70000 đồng. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu tiền ?

– Hồng có nhiều hơn Huệ 16000 đồng. Nếu Hồng cho đi 5000 đồng và Huệ cho 11000 đồng thì cả hai bạn sẽ có tất cả 70000 đồng. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu tiền ?

1-Tổng 2 số là số lớn nhất có 3 chữ số. Hiệu của chúng là số lẻ nhỏ nhất có 2 chữ số. Tìm mỗi số.

– Tìm hai số có tổng là số lớn nhất có 4 chữ số và hiệu là số lẻ bé nhất có 3 chữ số.

– Tìm hai số có tổng là số bé nhất có 4 chữ số và hiệu là số chẵn lớn nhất có 2 chữ số.

2 – Tìm hai số có hiệu là số bé nhất có 2 chữ số chia hết cho 3 và tổng là số lớn nhất có 2 chữ số chia hết cho 2.

1 – An và Bình mua chung 45 quyển vở và phải trả hết số tiền là 72000 đồng. Biết An phải trả nhiều hơn Bình 11200. Hỏi mỗi bạn đã mua bao nhiêu quyển vở.

2* – Tổng của 3 số là 1978. Số thứ nhất hơn tổng hai số kia là 58 đơn vị. Nếu bớt ở số thứ hai đi 36 đơn vị thì số thứ hai sẽ bằng số thứ ba. Tìm 3 số đó.

3* – Ba bạn Lan, Đào, Hồng có tất cả 27 cái kẹo. Nếu Lan cho Đào 5 cái, Đào cho Hồng 3 cái, Hồng lại cho Lan 1 cái thì số kẹo của ba bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu cái kẹo ?

4*- Trung bình cộng số tuổi của bố, tuổi An và tuổi Hồng là 19 tuổi, tuổi bố hơn tổng số tuổi của An và Hồng là 2 tuổi, Hồng kém An 8 tuổi. Tính số tuổi của mỗi người.

Bài 1: Mẹ 49 tuổi ,tuổi con bằng 2/7 tuổi mẹ .Hỏi con bao nhiêu tuổi?

Bài 2: Mẹ 36 tuổi ,tuổi con bằng 1/6 tuổi mẹ hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi con bằng 1/3 tuổi mẹ?

Bài 3: Bác An có một thửa ruộng .Trên thửa ruộng ấy bác dành 1/2 diện tích để trồng rau. 1/3 Để đào ao phần còn lại dành làm đường đi. Biết diện tích làm đường đi là 30 . Tính diện tích thửa ruộng.

Bài 4: Trong đợt kiểm tra học kì vừa qua ở khối 4 thầy giáo nhận thấy. 1/2 Số học sinh đạt điểm giỏi, 1/3 số học sinh đạt điểm khá, 1/10 số học sinh đạt trung bình còn lại là số học sinh đạt điểm yếu. Tính số học sinh đạt điểm yếu biết số học sinh giỏi là 45 em.

Nhận xét: Để tìm được số học sinh yếu thì cần tìm phân số chỉ số học sinh yếu. Cần biết số học sinh của khối dựa vào số học sinh giỏi

Bài 5:

a) Một cửa hàng nhận về một số hộp xà phòng. Người bán hàng để lại 1/10 số hộp bầy ở quầy, còn lại đem cất vào tủ quầy. Sau khi bán 4 hộp ở quầy người đo nhận thấy số hộp xà phòng cất đi gấp 15 lần số hộp xà phòng còn lại ở quầy. Tính số hộp xà phòng cửa hàng đã nhập.

Nhận xét: ở đây ta nhận thấy số hộp xà phòng cất đi không thay đổi vì vậy cần bám vào đó bằng cách lấy số hộp xà phòng cất đi làm mẫu số. Tìm phân số chỉ 4 hộp xà phòng.

b) Một cửa hàng nhận về một số xe đạp. Người bán hàng để lại 1/6 số xe đạp bầy bán ,còn lại đem cất vào kho. Sau khi bán 5 xe đạp ở quầy người đo nhận thấy số xe đạp cất đi gấp 10 lần số xe đạp còn lại ở quầy. Tính số xe đạp cửa hàng đã nhập.

c) Trong đợt hưởng ứng phát động trồng cây đầu năm ,số cây lớp 5a trồng bằng 3/4 số cây lớp 5b. Sau khi nhẩm tính thầy giáo nhận thấy nếu lớp 5b trồng giảm đi 5 cây thì số cây lúc này của lớp 5a sẽ bằng 6/7 số cây của lớp 5b.

Sau khi thầy giáo nói như vậy bạn Huy đã nhẩm tính ngay được số cây cả 2 lớp trồng được. Em có tính được như bạn không ?

Bài 6: Một giá sách có 2 ngăn .Số sách ở ngăn dưới gấp 3 lần số sách ở ngăn trên. Nếu chuyển 2 quyển từ ngăn trên xuống ngăn dưới thì số sách ở ngăn dưới sẽ gấp 4 lấn số sách ở ngăn trên. Tính số sách ở mỗi ngăn.

Bài 7: Hai kho có 360 tấn thóc. Nếu lấy 1/3 số thóc ở kho thứ nhất và 2/ 5 số thóc ở kho thứ 2 thì số thóc còn lại ở 2 kho bằng nhau.

a. Tính số thóc lúc đầu mỗi kho.

b. Hỏi đã lấy ra ở mỗi kho bao nhiêu tấn thóc.

Bài 8: Hai bể chứa 4500 lít nước, người ta tháo ở bể thứ nhất 2/5 bể. Tháo ở bể thứ hai là 1/4 bể thì số nước còn lại ở hai bể bằng nhau. Hỏi mỗi bể chứa bao nhiêu lít nước.

Bài 9: Hai bể chứa 4500 lít nước . người ta tháo ở bể thứ nhất 500 lít .Tháo ở bể thứ hai là 1000 lít thì số nước còn lại ở hai bể bằng nhau. Hỏi mỗi bể chứa bao nhiêu lít nước.

1- Tìm hai số có tổng là 80 và tỉ số của chúng là 3 : 5.

2 – Hai thùng dầu chứa tổng cộng 126 lít. Biết số dầu ở thùng thứ nhất bằng 5/2 số dầu ở thùng thứ hai. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?

3- Hai lớp 4A và 4B trồng được 204 cây. Biết lớp 4A có 32 học sinh, lớp 4B có 36 học sinh, mỗi học sinh đều trồng được số cây bằng nhau. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

1- Khối 5 có tổng cộng 147 học sinh, tính ra cứ 4 học sinh nam thì có 3 học sinh nữ. Hỏi khối lớp 5 có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ ?

– Dũng chia 64 viên bi cho Hùng và Mạnh. Cứ mỗi lần chia cho Hùng 3 viên thì lại chia cho Mạnh 5 viên bi. Hỏi Dũng đã chia cho Hùng bao nhiêu vien bi, cho Mạnh bao nhiêu viên bi?

– Hồng và Loan mua tất cả 40 quyển vở. Biết rằng 3 lần số vở của Hồng thì bằng 2 lần số vở của Loan. Hỏi mỗi bạn mua bao nhiêu quyển vở?

2 – Tổng số tuổi hiện nay của hai ông cháu là 65 tuổi. Biết tuổi cháu bao nhiêu tháng thì tuổi ông bấy nhiêu năm. Tính số tuổi hiện nay của mỗi người.

3 – Tìm hai số có tổng là 480. Biết nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 5.

– Tìm hai số có tổng là 900. Biết nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 3 và số dư là 4.

– Tìm hai số có tổng là 129. Biết nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 6 và số dư là 3.

– Tìm hai số có tổng là 295. Biết nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 8 và số dư là 7.

– Tìm hai số a, b biết rằng khi chia a cho b thì được thương là 5 dư 2 và tổng của chúng là 44.

– Tìm hai số có tổng là 715. Biết rằng nếu thêm một chữ số 0 vào bên phải số bé thì được số lớn.

– Tìm hai số có tổng là 177. Nếu bớt số thứ nhất đi 17 đơn vị và thêm vào số thứ hai 25 đơn vị thì số thứ nhất sẽ bằng 2/3 số thứ hai.

1- Tổng 2 số là số lớn nhất có 3 chữ số. Tỉ số của chúng là 4/5. Tìm mỗi số.

3 – Hiện nay tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Biết rằng 5 năm nữa thì tổng số tuổi của hai bố con là 55 tuổi. Hỏi hiện nay bố bao nhiêu tuổi ? Con bao nhiêu tuổi ?

– Hiện nay tuổi con bằng 2/7số tuổi mẹ. Biết rằng 5 năm trước thì tổng số tuổi của hai mẹ con là 35 tuổi. Hỏi hiện nay bố bao nhiêu tuổi ? Con bao nhiêu tuổi ?

4 – Trên một bãi cỏ người ta đếm được 112 cái chân vừa trâu vừa bò. Biết số bò bằng 3/4 số trâu. Hỏi có bao nhiêu con bò, bao nhiêu con trâu ?

– Trên một bãi cỏ người ta đếm được 112 cái chân vừa gà vừa chó. Biết số chân gà bằng 5/2 số chân chó. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con chó?

5 – Hiện nay trung bình cộng số tuổi của bố và Lan là 21 tuổi. Biết số tuổi của Lan bằng 2/5 số tuổi của bố. Tính số tuổi của mỗi người.

6 – Minh đố Hạnh: ” Thời gian từ đầu ngày đến giờ bằng 3/5 thời gian từ bây giờ đến hết ngày. Đố bạn bây giờ là mấy giờ? “. Em hãy giúp Hạnh giải đáp câu đố của Minh.

7 – Tìm hai số biết rằng số thứ nhất bằng 2/5 số thứ hai. Nếu lấy số thứ nhất cộng với số thứ hai rồi cộng với tổng của chúng thì được 168.

8 – Tìm hai số biết số thứ nhất bằng 3/4 số thứ hai. Biết rằng nếu bớt ở số thứ nhất đi 28 đơn vị thì được tổng mới là 357.

– Tìm hai số biết số thứ nhất bằng 3/4 số thứ hai. Biết rằng nếu thêm vào số thứ hai 28 đơn vị thì được tổng mới là 357.

– Tìm hai số biết số thứ nhất bằng 3/4 số thứ hai. Biết rằng nếu bớt ở số thứ nhất đi 28 đơn vị và thêm vào số thứ hai là 35 đơn vị thì được tổng mới là 357.

9 – Bác Ba nuôi cả gà và vịt tổng cộng 80 con. Bác Ba đã bán hết 10 con gà và 7 con vịt nên còn lại số gà bằng 2/5 số vịt. Hỏi lúc chưa bán, bác Ba có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con vịt?

– Một nông trại có tổng số gà và vịt là 600 con. sau khi bán đi 33 con gà và 7 con vịt thì số vịt còn lại bằng 2/5 số gà. Hỏi sau khi bán, nông trại còn lại bao nhiêu con gà, bao nhiêu con vịt?

1 – Tìm hai số có TBC bằng 92 và thương của chúng bằng 3. Dạng5: Dạng tổng hợp.

1 – Trên một bãi cỏ người ta đếm được 112 cái chân vừa trâu vừa bò. Biết số chân bò bằng 3/4 số chân trâu. Hỏi có bao nhiêu con bò, bao nhiêu con trâu ?

2 – Tuổi Hồng bằng 1/2 tuổi Hoa, tuổi Hoa bằng 1/4 tuổi bố, tổng số tuổi của Hồng là 36 tuổi. Hỏi mỗi người bao nhiêu tuổi?

3 – Cho trước sơ đồ. Dựa vào sơ đồ hãy nêu bài toán ( với các cách theo quan hệ tỉ số – hiệu – tổng).

4- Trong một hộp có 48 viên bi gồm ba loại: bi xanh, bi đỏ, bi vàng. Biết số bi xanh bằng tổng số bi đỏ và bi vàng; số bi xanh cộng với số bi đỏ thì gấp 5 lần số bi vàng. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu viên bi?

5- Một phép chia có thương là 6, số dư là 3. Tổng của số bị chia, số chia là 199. Tìm số bị chia và số chia.

– Một phép chia có thương là 5, số dư là 4. Tổng của số bị chia, số chia, thương và số dư là 201. Tìm số bị chia và số chia.

– Khi thực hiện phép chia hai số tự nhiên thì được thương là 6 và dư 51. Biết tổng của số bị chia và số chia, thương và số dư là 969. Hãy tìm số bị chia và số chia trong phép chia.

6*- Ba lớp cùng góp bánh để liên hoan cuối năm. Lớp 5A góp 5 kg bánh, lớp 5 B đem đến 3 kg cùng loại. Số bánh đó đủ dùng cho cả ba lớp nên lớp 5C không phải mua mà phải trả lại cho hai lớp kia 24000 đồng. Hỏi mỗi lớp 5A, 5B nhận lại bao nhiêu tiền? ( biết rằng ba lớp góp bằng nhau )

– Học sinh cần hiểu được cơ sở của cách làm.

– Nắm được các bước giải bài toán.

– Giải tốt các dạng bài tập :

1- Mai có nhiều hơn Đào 27000 đồng. Biết số tiền của Đào gấp 3 số tiền của Mai. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu tiền ?

– Mai có nhiều hơn Đào 27000 đồng. Biết số tiền của Đào bằng 1/3 số tiền của Mai. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu tiền ?

2- Có hai mảnh vườn. Mảnh 1 có diện tích bằng 2/5 diện tích mảnh 2 và kém mảnh 2 là 1350 m2. Tính diện tích mỗi mảnh vườn.

– Tìm hai số có hiệu là 72, biết số lớn bằng 5/2 số bé.

– Dũng có nhiều hơn Hùng 57 viên bi, biết số bi của Dũng bằng 7/4 số bi của Hùng. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

– Tìm hai số biết tỉ số của chúng bằng 4/7 và nếu lấy số lớn trừ đi số bé thì được kết quả bằng 360.

– Dũng có nhiều hơn Minh 36 viên bi. Biết 3/7 số bi của Dũng thì bằng số bi của Minh. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

3- Hai lớp 4A và 4B cùng tham gia trồng cây. Biết lớp 4A có 32 học sinh, lớp 4B có 36 học

sinh, mỗi học sinh đều trồng được số cây bằng nhau vì thế lớp 4A đã trồng ít hơn lớp 4B là 12 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây ?

4- Sân trường em hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3/5 chiều dài và kém chiều dài 26 m. Tính chu vi và diện tích của sân trường.

– Tìm hai số có hiệu là 516, biết rằng nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 4.

– Hai số có hiệu bằng 216, biết rằng nếu thêm một chữ số 0 vào bên phải số bé thì được số lớn.

– Tìm hai số có hiệu là 36. Nếu thêm vào số trừ 14 đơn vị và bớt ở số bị trừ đi 8 đơn vị thì số trừ sẽ bằng 3/5 số bị trừ.

4- Tìm hai số, biết số thứ nhất hơn số thứ hai 83 đơn vị và nếu thêm vào số thứ nhất 37 đơn vị thì được số mới bằng 8/3 số thứ hai.

1- Hiệu 2 số là số chẵn lớn nhất có 2 chữ số. Số bé bằng 3/5 số lớn. Tìm mỗi số.

2- Tìm hai số, biết số bé bằng 5/7 số lớn, và nếu lấy số lớn trừ số bé rồi cộng với hiệu của chúng thì được kết quả là 64.

3- Mẹ sinh Hà năm mẹ 25 tuổi. Hiện nay số tuổi của Hà bằng 2/7 số tuổi của mẹ. Tính số tuổi hiện nay của mỗi người.

5- Tìm hai số biết số thứ nhất bằng 2/5 số thứ hai. Biết rằng nếu thêm vào số thứ nhất đi 13 đơn vị và bớt ở số thứ hai đi 8 đơn vị thì hiệu của chúng là 6.

6- Một đàn trâu bò có số trâu bằng 4/7 số bò. Nếu bán mỗi loại 15 con thì số bò hơn số trâu là 24 con. Hỏi đàn trâu bò có tất cả bao nhiêu con ?

– Một cửa hàng có số gạo tẻ gấp 3 lần số gạo nếp, cửa hàng đã bán 12kg gạo tẻ và 7 kg gạo nếp thì phần còn lại của số gạo tẻ hơn số gạo nếp là 51 kg. Hỏi trước khi bán, cửa hàng có bao nhiêu kg gạo mỗi loại ?

– Hoa và Hương có một số tiền. Biết số tiền của Hoa bằng 3/8 số tiền của Hương. Nếu Hoa tiêu hết 9000 đồng và Hương tiêu hết 15000 đồng thì Hương còn nhiều hơn Hoa 39000 đồng. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu tiền ?

7- Một gia đình nuôi một số gà và vịt. Biết số gà bằng 3/7 số vịt. Nếu bán đi 6 con gà và mua thêm 9 con vịt thì số vịt hơn số gà là 29 con. Hỏi có tất cả bao nhiêu con gà và vịt ?

8- Một trại chăn nuôi có một số dê và cừu. Biết số gà bằng 3/7 số vịt. Nếu có thêm 8 con dê và 15 con cừu thì số cừu hơn số dê là 35 con. Hỏi có tất cả bao nhiêu con dê và cừu ?

– Tìm hai số biết hiệu và thương của chúng đều bằng 5.

– Tìm A và B biết ( A + B ): 2 = 21và A : B = 6

Dạng 5: Dạng tổng hợp.

1 – Trên một bãi cỏ người ta đếm thấy số chân trâu nhiều hơn số chân bò là 24 chiếc. Biết số chân bò bằng 2/5 số chân trâu. Hỏi có bao nhiêu con bò, bao nhiêu con trâu ?

2 – Tìm hai số có hiệu là 165, biết rằng nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 7 và số dư là 3.

– Tìm hai số a, b biết hiệu của chúng là 48và khi chia a cho b thì được thương là 6 dư 3.

3* An có nhiều hơn Bình 24 cái kẹo. biết rằng nếu An cho Bình 6 cái kẹo thì số kẹo của Bình bằng 2/5 số kẹo của An. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên kẹo?

– Tìm hai số biết số thứ nhất bằng 2/5 số thứ hai và nếu giẩm số thứ nhất 12 đơn vị thì được số mới kém số thứ hai 87 đơn vị.

” Tang tảng lúc trời mới rạng đông

Rủ nhau đi hái mấy quả bòng

Mỗi người 5 quả thừa 5 quả

Mỗi người 6 quả một người không “

Hỏi có bao nhiêu người, bao nhiêu quả bòng ?

– Hùng mua 16 quyển vở, Dũng mua 9 quyển vở cùng loại và trả ít hơn Hùng 22400 đồng. Hỏi mỗi bạn đã trả hết bao nhiêu tiền mua vở ?

– Hiện nay bà 60 tuổi, bố 28 tuổi, mẹ 24 tuổi và con 2 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tổng số tuổi của bố, mẹ và con bàng tuổi của bà ?

– Hồ thứ nhất chứa 1600 lít nước, hồ thứ hai chứa 1600 lít nước. Người ta tháo r cùng một lúc ở hồ thứ nhất mỗi phút 30 lít nước và ở hồ thứ hai mỗi phút 10 lít. Hỏi sau bao lâu thì số nước còn lại trong hai hồ bằng nhau ?

– Hồng mua 4 bút chì và 8 quyển vở phải trả hết 23600 đồng, Lan mua 4 bút chì và 10 quyển vở phải trả hết 28000 đồng. Tính giá tiền một bút chì, một quyển vở. ( mở rộng )

– An có một số bi và một số túi, nếu An bỏ vào mỗi túi 9 viên thì còn thừa 15 viên, còn nêu bỏ vào mỗi túi 12 viên thì vừa đủ. Hỏi An có bao nhiêu bi và bao nhiêu túi ?

– Cô giáo chia kẹo cho các em bé. Nếu có chia cho mỗi em 3 chiếc thì cô còn thừa 2 chiếc, còn nếu chia cho mỗi em 4 chiếc thì bị thiếu mất 2 chiếc. Hỏi cố giáo có tất cả bao nhieu chiếc kẹo và cô đã chia cho bao nhiêu em bé?

– Trên một đoạn đường dài 780, người ta trồng cây hai bên đường, cứ cách 30m thì trồng một cây. Hỏi người ta đã trồng tất cả bao nhiêu cây ? ( Biết rằng hai đầu đường đều có trồng cây )

– Người ta cưa một cây gỗ dài 6m thành những đoạn dài bằng nhau, mỗi đoạn dài 4 dm, mỗi lần cưa mất 2 phút. Hỏi phải cưa bao nhiêu lâu mới xong?

– Một cuộn dây thép dài 56m. Người ta định chặt để làm đinh, mỗi cái đinh dài 7cm . Hỏi thời gian chặt là bao nhiêu, biết rằng mỗi nhát chặt hết 2 giây.

– Một người thợ mộc cưa một cây gỗ dài 12m thành những đoạn dài 15dm. Mỗi lần cưa hết 6 phút. thời gian nghỉ tay giữa hai lần cưa là 2 phút. Hỏi người ấy cưa xong cây gỗ hết bao nhiêu lâu? ( 54 phút )

– Có một miếng đất hình chữ nhật có chiều rộng 15m, chiều dài 24m. Người ta dựng cọc để làm hàng rào, hai cọc liên tiếp cách nhau 3m. Hỏi để rào hết miếng đất thì cần phải có bao nhiêu cọc ?

– Người ta mắc bóng đèn màu xung quanh một bảng hiệu hình chữ nhật có chiều dài 25dm, rộng 12dm, hai bóng đèn liên tiếp cách nhau 2cm. Hỏi phải mắc tất cả bao nhiêu bóng đèn

– Quãng đường từ nhà Lan đến trường có tất cả 52 trụ điện, hai trụ điện liên kề cách nhau 50m. Hỏi quãng đường nhà Lan đến trường dài bao nhiêu m ? ( biết hai đầu đường đều có trụ điện )

– Muốn lên tầng ba của một ngôi nhà cao tầng phải đi qua 52 bậc cầu thang. Vậy phải đi qua bao nhiêu bậc cầu thang để đến tầng sáu của ngôi nhà này ? Biết rằng số bậc cầu thang của mỗi tầng là như nhau.

Giải Toán Có Lời Văn Lớp 4

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN: 1. Toán học có vị trí rất quan trọng phù hợp với cuộc sống thực tiễn đó cũng là công cụ cần thiết cho các môn học khác và để giúp học sinh nhận thức thế giới xung quanh, để hoạt động có hiệu quả trong thực tiễn. Khả năng giáo dục nhiều mặt của môn toán rất to lớn, nó có khả năng phát triển tư duy lôgic, phát triển trí tuệ. Nó có vai trò to lớn trong việc rèn luyện phương pháp suy nghĩa, phương pháp suy luận, phương pháp giải quyết vấn đề có suy luận, có khoa học toàn diện, chính xác, có nhiều tác dụng phát triển trí thông minh, tư duy độc lập sáng tạo, linh hoạt…góp phần giáo dục ý trí nhẫn nại, ý trí vượt khó khăn. Từ vị trí và nhiệm vụ vô cùng quan trọng của môn toán vấn đề đặt ra cho người dạy là làm thế nào để giờ dạy – học toán có hiệu quả cao, học sinh được phát triển tính tích cực, chủ động sáng tạo trong việc chiếm lĩnh kiến thức toán học. Vậy giáo viên phải có phương pháp dạy học như thế nào? Để truyền đạt kiến thức và khả năng học bộ môn này tới học sinh tiểu học. Theo chúng tôi các phương pháp dạy học bao giờ cũng phải xuất phát từ vị trí mục đích và nhiệm vụ mục tiêu giáo dục của môn toán ở bài học nói chung và trong giờ dạy toán lớp 4 nói riêng. Nó không phải là cách thức truyền thụ kiến toán học, rèn kỹ năng giải toán mà là phương tiện tinh vi để tổ chức hoạt động nhận thức tích cực, độc lập và giáo dục phong cách làm việc một cách khoa học, hiệu quả cho học sinh tức là dạy cách học. Vì vậy giáo viên phải đổi mới phương pháp và các hình thức dạy học để nâng cao hiệu quả dạy – học. 2. Từ đặc điểm tâm sinh lý học sinh tiểu học là dễ nhớ nhưng mau quê, sự tập trung chú ý trong giờ học toán chưa cao, trí nhớ chưa bền vững thích học nhưng chóng chán. Vì vậy giáo viên phải làm thế nào để khắc sâu kiến thức cho học sinh và tạo ra không khí sẵn sàng học tập, chủ động tích cực trong việc tiếp thu kiến thức. 3. Xuất phát từ cuộc sống hiện tại. Đổi mới của nền kinh tế, xã hội, văn hoá, thông tin…đòi hỏi con người phải có bản lĩnh dám nghĩ dám làm năng động chủ động sáng tạo có khả năng để giải quyết vấn đề. Để đáp ứng các yêu cầu trên trong giảng dạy nói chung, trong dạy học Toán nói riêng cần phải vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học để nâng cao hiệu quả dạy – học. 4. Hiện nay toàn ngành giáo dục nói chung và giáo dục tiểu học nói riêng đang thực hiện yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tính cực của học sinh làm cho hoạt động dạy trên lớp “nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả”. Để đạt được yêu cầu đó giáo viên phải có phương pháp và hình thức dạy học để nâng cao hiệu quả cho học sinh, vừa phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí của lứa tuổi tiểu học và trình độ nhận thức của học sinh. Để đáp ứng với công cuộc đổi mới của đất nước nói chung và của ngành giáo dục tiểu học nói riêng. 5. Trong chương trình môn toán tiểu học, giải toán có lời văn giữ một vai trò quan trọng. Thông qua việc giải toán các em thấy được nhiều khái niệm toán học. Như các số, các phép tính, các đại lượng, các yếu tố hình học…đều có nguồn gốc trong cuộc sống hiện thực, trong thực tiễn hoạt động của con người, thấy được mối quan hệ biện chứng giữa các sự kiện, giữa cái đã cho và cái phải tìm. Qua việc giải toán đã rèn luyện cho học sinh năng lực tư duy và những đức tính của con người mới. Có ý thức vượt khó khăn, đức tính cẩn thận, làm việc có kế hoạch, thói quen xét đoán có căn cứ, thói quen tự kiểm tra kết quả công việc mình làm óc độc lập suy nghĩ, óc sáng tạo, giúp học sinh vận dụng các kiến thức, rèn luyện kỹ năng tính toán, kĩ năng ngôn ngữ. Đồng thời qua việc giải toán của học sinh mà giáo viên có thể dễ dàng phát hiện những ưa điểm, thiếu sót của các em về kiến thức, kĩ năng, tư duy để giúp học sinh phát huy những mặt đạt được và khắc phục những mặt thiếu sót. Chính vì vậy việc đổi mới phương pháp dạy toán có lời văn ở cấp tiểu học chung và lớp 4 nói riêng là một việc rất cần thiết mà mỗi giáo viên tiểu học cần phải nâng cao chất lượng học toán cho học sinh. II. CƠ SỞ THỰC TIỄN: 1. Thuận lợi: Đa số học sinh thích học môn toán nhà trường trang bị tương đối đầy đủ đồ dùng cho dạy học toán. Học sinh có đầy đủ phương tiện học tập. 2. Khó khăn: Học sinh: Môn toán là môn học khó khăn, học sinh dễ chán. Trình độ nhận thức học sinh không đồng đều. Một số học sinh còn chậm, nhút nhát, kĩ năng tóm tắt bài toán còn hạn chế, chưa có thói quen đọc và tìm hiểu kĩ bài toán dẫn tới thường nhầm lẫn giữa các dạng toán, lựa chọn phép tính còn sai, chưa bám sát vào yêu cầu bài toán để tìm lời giải thích hợp với các phép tính. Kĩ năng tính nhẩm với các phép tính (hàng ngang) và kĩ năng thực hành diễn đạt bằng lời còn hạn chế. Một số em tiếp thu bài một cách thụ động, ghi nhớ bài còn máy móc nên còn chóng quên các dạng bài toán vì thế phải có phương pháp khắc sâu kiến thức. Vì vậy mà qua khảo sát chất lượng đầu năm vào thời điểm tháng 10/2004 (năm học 2004 – 2005) về giải bài toán: Tổng số là 114 học sinh của khối lớp 4 là như sau: Tóm tắt bài toán Chọn và thực hiện đúng phép tính Lời giải và đáp số Đạt Chưa đạt Đúng Sai Đúng Sai 35 em = 31% 79 em = 69% 62em = 54% 52em = 46% 68 em = 60% 46 em = 40% Qua kết quả khảo sát cho thấy kĩ năng giải các bài toán có lời văn của các em còn rất nhiều hạn chế. Chính vì thực trạng này đặt ra cho mỗi người giáo viên lớp 4 chúng tôi là dạy giải toán có lời văn như thế nào để nâng cao chất lượng dạy – học. Với những lí do trên tổ 4 chúng tôi mạnh dạng chọn chuyên đề: “Đổi mới phương pháp dạy giải toán có lời văn ở lớp 4″ Với dạng bài toán: “Tìm hai số khi biết tổng và tỷ số của hai số đó”. PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH SÁCH GIÁO KHOA TIỂU HỌC ĐỐI VỚI VIỆC DẠY TOÁN CÓ LỜI VĂN Ở TẤT CẢ CÁC KHỐI LƠP: Chúng tôi nhận thấy rằng việc “Đổi mới phương pháp dạy giải toán có lời văn ở lớp 4” đạt được kết quả tốt thì giáo viên phải nắm được nội dung chương trình dạy toán có lời văn ở tất cả các khối lớp 1,2,3 (Khối đã thay sách) và khối lớp 5 (chưa thay sách). Từ đó mới định hướng cách dạy cho mình sao cho có sự kế thừa và phát huy được hiệu quả của việc đổi mới phương pháp * Đối với khối lớp 1: Nhận biết thế nào là một bài toán có lời văn. Biết giải và trình bày giải các bài toán đơn bằng một phép tính cộng (hoặc trừ) trong đó óc bài toán về thêm bớt một số đơn vị. Mục đích: Bước đầu phát triển tư duy, rèn luyện phương pháp giải toán và kĩ năng diễn đạt vấn đề, giải quyết vấn đề, trình bày vấn đề bằng ngôn ngữ nói – viết. Phương pháp dạy: Với mục tiêu như vậy nên đòi hỏi mỗi giáo viên lớp 1 phải bám sát trình độ chuẩn và quán triệt những định hướng đổi mới dạy cho học sinh phương pháp giải toán, tạo cơ hội để học sinh tự phát hiện, tự giải quyết vấn đề, tự chiếm lĩnh kiến thức và phát huy năng lực cá nhân. Giáo viên không nói nhiều, không làm thay mà là người tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh và hướng dẫn cho học sinh hoạt động cần tăng cường kĩ năng giải toán, thực hành luyện tập với những bài toán có tính cập nhật, gắn với thực tiễn, khuyến khích học sinh làm quen, từng bước tự mình tìm ra cách giải bài toán. * Đối với khối lớp 2: Học sinh: Giải và trình bày giải các bài toán đơn về cộng, trừ. Trong đó có bài toán về nhiều hơn, ít hơn, các bài toán về nhân, chia trong phạm vi bàng nhân, chia bảng 2,3,4,5. Làm quen bài toán có nội dung hình học. – Tự đặt được đề toán theo điều kiện cho trước. – Chương trình được xen kẽ vơ3í các mạch kiến thức khác. Phương pháp Khi dạy toán có lời văn. Giáo viên giúp học sinh biết cách giải toán. Học sinh tự tìm cách giải toán qua 3 bước: – Tóm tắt bài toán. – Tìm cách giải, thiết lập mối quan hệ. – Trình bày bài giải. + Về phần tóm tắt bài toán có thể tóm tắt bằng lời, bằng sơ đồ. + Về trình bày bài giải: Giáo viên kiên trì để học sinh tự diễn đạt câu trả lời bằng lời. Giáo viên cần cho thời gian luyện nhiều. * Đối với khối lớp 3: 1. Các bài toán đơn: – Tìm một trong các phần bằng nhau của đơn vị. – Gấp một số lên nhiều, giảm đi một số lần. – So sánh gấp (bé) một số lần. Tất cả các bài toán đơn như ở lớp 1,2 nhưng mức độ cao hơn. 2. Giải bài toán hợp có hai phép tính (hoặc hai bước tính) Phương pháp: – Đọc kỹ đề bài toán – Tóm tắt bài toán bằng lời hoặc sơ đồ (không trình bày trong bài giải nếu không cần thiết). – Nêu bài giải đầy đủ hai bước tính (trình bày trong vở ghi). Các dạng bài tập: Bài toán đơn, đề hoàn chỉnh (kèm minh hoạ sơ đồ hoặc không minh hoạ) lớp 2. Bài toán giải bằng hai phép tính. * Đối với khối lớp 5: (khối chưa thay sách) Ngoài 7 dạng toán điểu hình ở lớp 4 còn có thêm 3 dạng toán nữa, đó là: Tỉ số phần trăm. Toán chuyển động đều. Bài toán có nội dung hình học (diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích các hình). Mức độ yêu cầu: Biết giải và trình bày giải các bài toán với phân số, số thập phân, củng cố các dạng toán điển hình đã học ở lớp 4. Biết giải các bài toán có nội dung hình học, diện tích, thể tích các hình đã học và mới học, biết giải các bài toán đơn về chuyển động đều. Phương pháp dạy: Giáo viên cần: – Giúp học sinh nắm chắc được các bước trong quá trình giải toán. – Tổ chức cho học sinh nắm vững được các dạng toán và đặc biệt rèn luyện kỹ năng phân tích đề bài. Từ đó giúp học sinh lựa chọn giải và lập kế hoạch giải một cách chính xác. II. VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA TOÁN CÓ LỜI VĂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP 4: Toán có lời văn giữ một vị trí quan trọng trong chương trình toán 4: Góp phần hệ thống hoá về củng cố có kiến thức, kỹ năng về số tự nhiên, phân số, yếu tố hình học và 4 phép tính (+, – , x, : ) với các số đã học làm cơ sở để học tiếp ở lớp 5 và nó đặt nền móng cho quá trình đào tạo tiếp theo ở các cấp học cao hơn, nó hình thành kỹ năng tính toán, giúp học sinh nhận biết được những mối quan hệ về số lượng, hình dạng không gian của thế giới hiện thực, hình thành phát triển hứng thú học tập và năng lực phẩm chấta trí tuệ của học sinh ngay từ góp phần phát triển trí thông minh, óc suy nghĩ độc lập, linh hoạt sáng tạo. Kế thừa giải toán ở lớp 1, lớp 2, lớp 3, mở rộng, phát triển nội dung giải toán phù hợp với sự phát triển nhận thức của học sinh lớp 4. III. NỘI DUNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN Ở LỚP 4: Toán có lời văn giữ một vị trí đặc biệt trong chương trình toán 4 bao gồm các dạng toán điển hình: – Tìm số trung bình cộng – Tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của 2 số đó – Tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số của 2 số đó. – Tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số của 2 số đó. – Tìm 2 s … i số phải tìm. Trên cơ sở đó học sinh sẽ nắm cách giải đặc trưng của loại toán này. Để củng cố được kĩ năng và kiến thức của loại toán này, tôi cho các em tự đặt đề toán theo loại toán đó đồng thời chọn các bài toán khó cho học sinh khá, giỏi (áp dụng vào tiết luyện tập hay buổi dạy riêng biệt đối với học sinh khá, giỏi). Tất cả sự chuẩn bị trên của giáo viên đều được thể hiện cụ thể trên bài soạn đủ các bước, đủ các yêu cầu và thể hiện được công việc của thầy và trò trong giờ giải toán. 2. Sự chuẩn bị của học sinh: Đối với học sinh đã đạt được giáo dục và bồi dưỡng ý thức thích học toán, có thú vị, hào hứng trong hoạt động học toán, có phương pháp học bộ môn toán, có thao tác về giải toán phải có đầy đủ các dụng cụ học toán và chuẩn bị đầy đủ cho phù hợp với từng tiết học. Đối vưói học sinh khá, giỏi trong những buổi bồi dưỡng riêng biệt cần có thêm sách giáo khoa về luyện giải, sách giáo khoa nâng cao… Song không thể thiếu được những kiến thức về toán học có hệ thống logic từ lớp dưới, từ bài học trước phải chắc chắn làm cơ sở, nền tảng giúp học sinh tự tin trong hoạt động thực hanh, trong việc tiếp thu kiến thức. Ví dụ như khi học giải toán vê “Bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó” thì các em đã được học bài trước là “Tỉ số”… VIII. QUY TRÌNH THỰC HIỆN KHI DẠY GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN: – Giải toán đối với học sinh là một hoạt động trí tuệ khó khăn, phức tạp. Việc hình thành kỹ năng giải toán hơn nhiều so với kĩ năng tính vì bài toán giải là sự kết hợp đa dạng hoá nhiều khái niệm quan hệ toán học, ….chính vì vậy đặc trưng đó mà giáo viên cần phải hướng dẫn cho học sinh có được thao tác chung trong quá trình giải toán sau: Bước 1: Đọc kỹ đề bài: Có đọc kỹ đề bài học sinh mới tập trung suy nghĩ về ý nghĩa nội dung của bàit oán và đặc biệt chú ý đến câu hỏi bài toán. Chúng tôi có rèn cho học sinh thói quen chưa hiểu đề toán thì chưa tìm cách giải. Khi giải bài toán ít nhất đọc từ 2 đến 3 lần. Bước 2: Phân tích tóm tắt đề toán. Để biết bài toán cho biết gì? Hỏi gì? (tức là yêu cầu gì?) Đây chính là trình bày lại một cách ngắn gọn, cô đọng phần đã cho và phần phải tìm của bài toán để làm rõ nổi bật trọng tâm, thể hiện bản chất toán học của bài toán, được thể hiện dưới dạng câu văn ngắn gọn hoặc dưới dạng các sơ đồ đoạn thẳng. Bước 3: Tìm cách giải bài toán: Thiết lập trình tự giải, lựa chọn phép tính thích hợp. Bước 4: Trình bày bài giải: Trình bày lời giải (nói – viết) phép tính tương ứng, đáp số, kiểm tra lời giải (giải xong bài toán cần thử xem đáp số tìm được có trả lời đúng câu hỏi của bài toán, có phù hợp với các điều kiện của bài toán không? (trong một số trường hợp nên thử xem có cách giải khác gọn hơn, hay hơn không? IX. PHƯƠNG PHÁP DẠY DẠNG BÀI TOÁN” TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ” Ở LỚP 4: Đối với dạng toán này thì có các dạng bài nổi bật sau: Dạng bài tỉ số của hai số là một số tự nhiên (có nghĩa là so sánh giá trị của số lớn với giá trị của số bé). Ví dụ 1: Có 45 tấn thóc chứa trong hai kho. Kho lớn chứa gấp 4 lần kho nhỏ. Hỏi số thóc chứa trong mỗi kho là bao nhiêu tấn? Bước 1: 2 học sinh đọc to đề toán (cả l ớp đọc thầm theo bạn và gạch chân = bút chì dưới từ gấp 4 lần) Bước 2: Phân tích – tóm tắt bài toán. Cho học sinh phân tích bài toán bằng 3 câu hỏi: 1. Bài toán cho biết gì? (tổng số thóc ở hai kho là 45 tấn. Kho lớn gấp 4 lần kho nhỏ) “tỷ số của bài toán chính là điều kiện của bài toán”. 2. Bài toán hỏi gì? (số thóc ở mỗi kho) “tức là số thóc ở kho nhỏ và số thóc ở kho lớn”. 3. Bài toán thuộc dạng toán gì? (bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỷ số của hai số đó) Từ cách trả lời trên học sinh sẽ biết cách vẽ sơ đồ tóm tắt bài toán, thiết lập được mối quan hệ giữa cái đã cho trong bài bằng ngôn ngữ toán học ghi kí hiệu ngắn gọn bằng cách ghi tóm tắt đề toán. Đối với dạng toán này, thì học sinh chủ yếu phải minh hoạ bằng sơ đồ hình vẽ, tức là biểu thị một cách trực quan các mối quan hệ giữa các đại lượng của bài toán. 45 tấn ? tấn ? tấn Tóm tắt: Kho nhỏ: Kho lớn: Bước 3: Tìm cách giải bài toán: Trình bày bài giải: Dựa vào kế hoạch giải bài toán ở trên mà học sinh sẽ tiến hành giải như sau: Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 4 = 5 (phần) Số thóc ở kho nhỏ là: 45 : 5 = 9 (tấn) Số thóc ở kho lớn là: 9 x 4 = 36 (tấn) Hỏi còn cách giải nào khác? T số thóc – kho nhỏ = số thóc kho lớn [hay 45 – 9 = 36 (tấn)] Thử lại: Là quá trình kiểm tra việc thực hiện phép tính độ chính xác của quá trình lập luận. 9 + 36 = 45 (tấn) tổng số thóc. Hay có thể 36 : 9 = 4 (lần) tỉ số Qua các thao tác giải trên chúng tôi đã hình thành dần dần cho học sinh trong các giờ dạy toán dưới sự tổ chức hướng dẫn của giáo viên đối với tất cả các dạng bài. Từ phương pháp dạy như trên giáo viên có thể áp dụng với tất cả những loại bài như sau: * Tương tực đối với dạng “Bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó”. Với tỉ số là một phân số (tức là so sánh giá trị của số bé với giá trị của số lớn). Ví dụ 2: Mẹ mua 20 kg gạo trong đó khối lượng gạo nếp bằng 2/3 khối lượng gạo tẻ. Tính số kg gạo mỗi loại? 20 kg ? kg ? kg 2/3 cho ta biết. Nếu gạo tẻ được chia làm 3 phần bằng nhau thì số gạo nếp sẽ chiếm 2 phần và học sinh tóm tắt như sau: Số gạo tẻ: Số gạo nếp: * Đối với loại bài: Đặt đề toán theo sơ đồ rồi giải bài toán đó. Ví dụ 3: Vải trắng: Vải hoa: 1. Học sinh dựa vào sơ đồ để xác định được dạng toán. 2. Đặt đề toán 3. Giải bài toán * Dạng toán này còn có những bài toán nâng cao lên thành “Tìm ba số khi biết tổng và tỉ số của ba số đó”. Ví dụ 4: Lớp 4E nhận chăm sóc 180 cây trồng ở ba khu vực. Số cây ở khu vực hai gấp 2 lần số cây ở khu vực một, số cây ở khu vực một bằng 1/3 số cây ở khu vực ba. Tính số cây ở mỗi khu vực. ? cây Đối với bài tập này thì giáo viên sẽ hướng dẫn gợi ý học sinh dựa vào mối quan hệ giữa các tỉ số của 3 số đó trong bài để biểu diễn trên sơ đồ tóm tắt bài toán. 180 cây ? cây ? cây Số cây ở khu vực I: Số cây ở khu vực II: Số cây ở khu vực III: Bài tập này học sinh sẽ tiến hành làm tương tực như “Bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số” Nhìn vào sơ đồ tóm tắt học sinh sẽ tìm ra cách giải và giải bài toán * Ở dạng toán “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó” còn ở dưới dạng ẩn: Ví dụ 5: Một hình chữ nhật có P = 270m. Số đo chiều rộng bằng 1/4 số đo chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó. (Giáo viên hướng dẫn học sinh bằng hệ thống câu hỏi gợi ý để học sinh tìm ra cách giải và giải bài toán) Đối với ví dụ này là sự kết hợp với các yếu tố hình học, từ đó củng cố kiến thức nhiều mặt cho học sinh. Như vậy, dù bài toán “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó” hay bất kì ở dạng toán nào thì đều quan trọng đối với học sinh là phải biết cách tóm tắt đề toán. Nhìn vào tóm tắt xác định đúng dạng toán để tìm chọn phép tính cho phù hợp và trình bày giải đúng. Tất cả những việc làm trên của giáo viên đều nhằm thực hiện tiết dạy giải toán theo phương pháp đổi mới và rèn kĩ năng cho học sinh khi giải bất kì loại toán nào các em cũng được vận dụng. PHẦN III: KẾT THÚC VẤN ĐỀ I. KẾT QUẢ: Trong nhiều năm phương pháp dạy học của giáo viên nói chung và của các đồng chí trong tổ nhóm chúng tôi nói riêng còn nhiều hạn chế trong việc phát huy tiềm ẩn trong mỗi học sinh. Do vậy khắc phục yếu kém cho học sinh trong môn toán nói chung và việc giải toán có lời văn nói riêng chính là việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng thầy thiết kế trò thi công, thầy chỉ giữ vai trò tổ chức điều khiển và hướng dẫn học sinh trong quá trình tìm ra tri thức mới. Học sinh quá trình tìm ra tri thức mới. Học sinh thực hành và tự đúc kết ra kinh nghiệm cho bản thân. Với việc đổi mới phương pháp dạy toán có lời văn như trên chúng tôi tự đánh giá khẳng định đã đạt được kết quả như sau: Đối với giáo viên: Đã tự học tập và có kinh nghiệm trong dạy toán nói chung và trong việc dạy giải toán rói riêng, đồng thời giúp cho bản thân nâng cao được tay nghề và đã áp dụng được các phương pháp đổi mới cho tất cả các môn học khác. Đối với học sinh: Các em đã nắm chắc được từng dạng bài, biết cách tóm tắt, biết cách phân tícah đề, lập kế hoạch giải, phân tích kiểm tra bài giải. Vì thế nên kết quả môn toán của các em có nhiều tiến bộ. Giờ học toán là giờ học sôi nổi nhất. Cụ thể kết quả kiểm tra môn toán cuối học kỳ I là: Tóm tắt bài toán Chọn và thực hiện phép tính đúng Lời giải và đáp số Đạt Chưa đạt Đúng Sai Đúng Sai 96 em = 84% 18 em = 16% 98 em = 85% 16em = 15% 102 em = 89% 12 em = 11% Như vậy rèn cho các em có phương pháp học là biện pháp tốt nhất của người làm công tác giáo dục II. KẾT LUẬN: Để có kết quả giảng dạy tốt đòi hỏi người giáo viên phải nhiệt tình và có phương pháp giảng dạy tốt. Có một phương pháp giảng dạy tốt là một quá trình tìm tòi, học hỏi và tích lũy kiến thức, kinh nghiệm của bản thân mỗi người. Là người giáo viên được phân công giảng dạy khối lớp 4. Chúng tôi nhận thấy việc tích luỹ kiến thức cho các em là cần thiết, nó tạo tiền đề cho sự phát triển trí thức của các em “cái móng” chắc sẽ tạo bàn đạp và đà để tiếp tục học lên lớp trên và hỗ trợ các môn học khác. Trước thực trạng học toán của học sinh lớp 4 những năm giảng dạy, chúng tôi mạnh dạn đưa ra một số ý kiến trên, nhằm mong sự góp ý của đồng nghiệp. Khi làm một việc có kết quả như mình mong muốn phải có sự kiên trì và thời gian không phải một tuần, hai tuần là học sinh sẽ có khả năng giải toán tốt, mà đòi hỏi phải tập luyện trong một thời gian dài trong suốt cả quá trình học tập của các em. Giáo viên chỉ là người hướng dẫn, đưa ra phương pháp, còn học sinh sẽ là người đóng vai trò hoạt động tích cực tìm ra tri thức và lĩnh hội nó và biến nó là vốn tri thức của bản thân. Những ý kiến của tôi đưa ra có thể còn nhiều hạn chế. Rất mong sự đóng góp ý kiến của đồng nghiệp để phương pháp giảng dạy của chúng tôi được nâng cao hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến của các đồng nghiệp.