Giải Bài Tập Anh 9 Unit 2 Read / Top 12 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Ictu-hanoi.edu.vn

Soạn Anh 9: Unit 8. Read

Unit 8. Celebrations – Lễ kỉ niệm

5. READ (Trả lời câu hỏi trang 68-69 SGK Tiếng anh 9)

Daddy, I am writing this to tell you how much you are missed and loved. I will always remember that day – my wedding day. You were standing there with tears in vour eves while I was walking towards my groom. You gave me a hug, and the feeling that you never wanted to let me go. But at last I had to leave you and start my new life… a moment in time that lasted forever. I now have children, Dad, but I will always be your little girl! Happy Father s Day.

You ask me what I think about my dad. Great! Great! I must tell you my dad is the best person in the world. Do you blow what I mean?

He is a considerate and generous man who is loved not only by his family but also by all his friends.

His priority is always his family.

His sense of humor distinguishes him from others. In a word, my dad’s terrific! I’m so proud of him and love him so much. Happy Father s Day, Daddy!

b) Is Jane’s father alive or dead? How do you know this?

c) What quality makes Bob’s father different from others?

d) What image of a father can you draw from the three passages?

a) I think who Rita sends this card to is her father.

b) Her father is alive, because at the end of the letter, she wishes her father a happy Father’s Day.

c) His sense of humor makes Bob’s father different from others

d) From the three passages, we can see a father is a man who is always considerate and generous to his children and who has a strong and everlasting influence on them, too.

a) Bạn nghĩ Rita gửi lá thư này đến ai?

b) Bố của Jane còn sống hay đã mất? Làm sao bạn biết được điều này?

c) Phẩm chất làm cho bố của Bob khác với những ông bố khác là gì?

d) Từ 3 bài đọc này bạn có thể vẽ ra hình ảnh ông bố như thế nào?

Xem toàn bộ Soạn Anh 9: Unit 8. Celebrations – Lễ kỉ niệm

Soạn Anh 9: Unit 6. Read

Unit 6. The Environment – Môi trường

5. READ (Trả lời câu hỏi trang 51 SGK Tiếng anh 9)

Read this poem about the environment./ (Đọc bài thơ này về môi trường)

If all the pollution goes on?”

“Well the world will end up like a second-hand junk-yard,

With all of its treasures quite gone.

The fields will be littered with plastics and tins,

The streams will be covered with foam.

Now throw those soda bottles over the hedge,

Save us from taking them home.”

“But Mummy, oh Mummy, if I throw the bottles,

Won’t that be polluting the woods?”

“Nonsense! That isn’t the same thing at all,

You just keep quiet and be good.

If you’re going to start getting silly ideas,

I’ll take you home right away.

Because pollution is something that other folk do,

We’re just enjoying our day.”

MẸ ƠI MẸ

“Mẹ ơi Mẹ, chuyện gì sẽ xảy ra

Nếu ô nhiễm vẫn luôn cứ tiếp diễn?”

“À! Thế giới sẽ thành bãi phế thải,

Và tất cả kho tàng sẽ tiêu tan.

Túi nhựa và lon bừa bãi đầy đồng

Và những dòng suối phủ đầy bọt nước

Mọi người vẩn quẳng chai qua hàng rào,

Hãy cứu chúng tôi, hãy mang chúng về”

“Nhưng Mẹ ơi Mẹ, nếu con quẳng chai,

Sẽ không có làm ô nhiễm rừng chứ?”

“Thật là bậy bạ, làm thế cũng sai,

Nếu con tính làm chuyện gì ngớ ngẩn,

Mẹ sẽ lập tức dẫn con về nhà.

Vì ô nhiễm là do những người khác,

Mẹ con mình hãy tận hưởng ngày vui”.

a) Match each word in A to an appropriate explanation in B. / (Ghép mỗi từ ở phần A với phần giải thích đúng ở phần B.)

1 – c: junk-yard = a piece of land full of rubbish

2 – g: end up = reach a state of

3 – f: treasure = valuable or precious things

4 – e: foam = mass of bubbles of air or gas

5 – d: stream = a flow of water

6 – a: hedge = a row of things forming a fence

7 – b : folk = people

Hướng dẫn dịch:

1. bãi rác

2. đến một giai đoạn nào đó

3. kho báu

4. khí gas/ bọt khí

5. suối

6. hàng rào

7. con người

b) Answer. Then write the answers in your exercise book./ (Trả lời. Sau đó viết câu trả lời vào vở bài tập.)

1. According to the mother, what will happen if the pollution goes on?

2. Who does the mother think pollute the environment?

3. What will happen to the boy if he keeps on asking his mother such questions?

4. Do you think the boy’s question (lines 9-10) is silly? Why (not)?

5. What does the poet want us to learn about keeping the environment unpolluted?

6. What could you do in your school / house to minimize pollution?

1. According to the mother, if the pollution goes on, the world will end up like a second-hand junkyard.

2. The mother thinks man is polluting the environment he is living.

3. If the boy keeps on asking his mother such questions , she will take him home right away.

4. Yes, I think it is, because he’s polluting the woods or fields with bottles.

5. The poet wants us to learn that keeping the environment unpolluted is a necessary and important thing, because it’s our living home with all of its treasure.

6. In our school we could do something to minimize pollution by keeping it always clean and beautiful and by reducing the amount of garbage as much as we can.

Chú ý: Phần được gạch chân học sinh có thể thay đổi phù hợp với ý kiến cá nhân của mình.

1. Theo người mẹ, điều gì sẽ xảy ra nếu sự ô nhiễm tiếp tục?

2. Người mẹ nghĩ ai gây ra ô nhiễm môi trường?

3. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu bé cứ tiếp tục hỏi mẹ những câu hỏi như thế này?

4. Bạn có nghĩ câu hỏi của cậu bé ở dòng 9 – 10 là ngốc nghếch không? Tại sao (không)?

5. Nhà thơ muốn chúng ta học gì về việc giữ môi trường không bị ô nhiễm?

6. Bạn có thể làm gì ở trường/ nhà để giảm thiểu sự ô nhiễm?

Xem toàn bộ Soạn Anh 9: Unit 6. The Environment – Môi trường

Soạn Anh 9: Unit 6. Listen And Read

Unit 6. The Environment – Môi trường

2. LISTEN AND READ (Trả lời câu hỏi trang 47-48 SGK Tiếng anh 9)

Mr. Brown is talking to some volunteer conservationists.

“I want everyone to listen carefully, please. First of all, I’d like you to divide into three groups. Each group should take five plastic bags. Once you have filled a bag, come back to me as you will need another. I need group one to walk along the shore. Group two should check the sand, and group three has to check among the rocks. Mr. Jones is going to collect all the bags and take them to the garbage dump. Mrs. Smith has kindly provided a picnic lunch for us, but we won’t eat until the whole area is clean. If you can’t find your place, I will help you get there with this map. Don’t worry. . . uh … I’m disappointed that people have spoiled this area. However, we are here to do something about this pollution. We must all work very hard. And. if we work hard, we’ll make this beach a clean and beautiful place again. OK. Now, let’s get started.”

Ông Brown đang nói với người bảo vệ môi trường tình nguyện:

“Xin cảm phiền, tôi muốn mọi người hãy lắng nghe thật cẩn thận. Trước hết tôi muốn các bạn chia thành 3 nhóm. Mỗi nhóm cần lấy 5 túi nhựa. Mỗi khi bạn có một túi đầy, hãy trở về chỗ tôi vì bạn sẽ cần một túi khác. Tôi cần nhóm một đi dọc theo bờ biển. Nhóm hai sẽ kiểm tra cát, và nhóm ba rà soát giữa các tảng đá. Ông John sẽ thu gom tất cả các túi và mang chúng ra bãi rác. Bà Smith đã tốt bụng chuẩn bị một bữa ăn trưa ngoài trời cho chúng ta, nhưng chúng ta sẽ không ăn cho đến khi cả khu vực này hoàn toàn sạch sẽ. Nếu các bạn không tìm ra vị trí của mình, tôi sẽ giúp các bạn đến đó bằng tấm bảng đồ này. Đừng lo lắng… uh… Tôi thất vọng rằng mọi người đã làm hư hại vùng này. Tuy nhiên, chúng ta ở đây để làm một điều gì đó đối với sự ô nhiễm này. Chúng ta phải làm việc thật chăm chỉ. Và nếu chúng ta làm việc chăm chỉ, chúng ta sẽ làm cho bãi biển này trở lại là một nơi thật sạch và đẹp. Được rồi. Bây giờ chúng ta hãy bắt tay vào việc.

a) Match the names in column A with the tasks in column B. Then write the full sentences./ (Nối các tên ở cột A với những nhiệm vụ ở cột B. Sau đó viết các câu đầy đủ.)

1 – f: Group 1 walk along the shore.

2 – e: Group 2 check the sand.

3 – b: Group 3 check the rocks.

4 – a: Mr. Jones collects all the bags and takes them to the garbage dump.

5 – c: Mrs. Smith provides a picnic lunch for eveyone.

6 – d: Mr. Brown gives out the bags.

Nhóm 1: đi dọc bãi biển

Nhóm 2: kiểm tra cát

Nhóm 3: kiểm tra đá

Ông Jones: thu gom tất cả túi và mang chúng đến bãi rác

Bà Smith: chuẩn bị bữa ăn trưa ngoài trời cho mọi người

Ông Brown: phân phát túi

b) Answer. /(Trả lời)

Who is the speaker?

Who are the listeners?

Where are they?

What are they going to do?

What will they achieve if they work hard today?

Have you ever done anything similar? If ves, what did you do? Where did you do it?

If the pollution continues, what might happen?

Mr Brown is the speaker.

The listeners are the volunteer conservationists.

They are on the beach.

They are going to clear the beach.

If they work hard today, they will make the beach a clean and beautiful place again.

Yes, I have. I collected garbage in my school yards with my friends and put it in the garbage bins.

If the pollution continues, the environment might not be fresh, then our life will be damaged.

Chú ý: Phần được gạch chân học sinh có thể thay đổi phù hợp với ý kiến cá nhân của mình.

1. Ai là người nói?

2. Những người nghe là ai?

3. Họ đang ở đâu?

4. Họ dự định làm gì?

5. Nếu hôm nay họ làm việc chăm chỉ họ sẽ đạt được điều gì?

6. Bạn đã bao giờ làm việc nào tương tự chưa? Nếu có bạn đã làm gì? Bạn đã làm nó ở đâu?

7. Nếu sự ô nhiễm tiếp tục, điều gì có thể xảy ra?

Xem toàn bộ Soạn Anh 9: Unit 6. The Environment – Môi trường

Unit 9 Lớp 9: Read

Unit 9: Natural disasters

5. Read (Trang 78-79 SGK Tiếng Anh 9)

Bài nghe: Nội dung bài nghe:

Earthquakes: Ninety percent of earthquakes occur around the Pacific Rim, which is known as the ‘Ring of Fire’. In 1995, a huge earthquake struck the city of Kobe in Japan. A large number of people were killed when homes, office blocks and highways collapsed.

Tidal waves: Tidal waves are the result of an abrupt shift in the underwater movement of die Earth. In the 1960s, a huge tidal wave hit Anchorage, Alaska. The tidal wave traveled from Alaska to California!

Typhoons: When a tropical storm reaches 120 kilometers per hour, it is called a hurricane in North and South America, a cyclone in Australia, and a typhoon in Asia. The word “typhoon” comes from Chinese, tai means “big” and feng means “wind”, so the word “typhoon” means “big wind”.

Volcanoes: We can usually predict when a volcano will erupt. Mount Pinatubo, which is a volcano in the Philippines, erupted in 1991. It was the world’s largest volcanic eruption in more than 50 years. Hundreds of people died, but thousands were saved because scientists had warned them about the eruption.

Tornadoes: Tornadoes are funnel-shaped storms which pass overland below a thunderstorm. They can suck up anything that is in their path. In Italy in 1981, a tomado lifted a baby, who was asleep in its baby carriage, into the air and put it down safely 100 meters away!

Hướng dẫn dịch:

Động đất: 90% các trận động đất xảy ra xung quanh vành đai Thái Bình Dương, nơi được xem như là “Vành đai lửa”. Năm 1995, một trận động đất lớn đã xảy ra ở thành phố Kobe, Nhật Bản. Nhiều người đã bị thiệt mạng khi nhiều nhà cửa, cao ốc và các đường cao tốc đổ sập xuống.

Sóng thần: Sóng thần là kết quả của sự thay đổi đột ngột của dòng chuyển động nước trên trái đất. Vào thập niên 1960, một đợt sóng thần đã đổ ập vào vùng Anchorage, Alaska. Cơn sóng thần này đã di chuyển Alaska tới tận California!

Bão nhiệt đới: Khi một cơn bão nhiệt đới đạt tới tốc độ 120 km mỗi giờ, thì ở Bắc và Nam Mỹ nó được gọi là cơn lốc biển, ở Úc là cơn lốc xoáy, và ở châu Á gọi là cơn bão. Từ “typhoon” bắt nguồn từ tiếng Trung, tai có nghĩa là “lớn” và feng có nghĩa là “gió”, vì thế từ “typhoon” có nghĩa là “gió lớn”.

Núi lửa: Thường thì chúng ta có thể dự đoán được khi nào một núi lửa sẽ phun trào. Ngọn Pinatubo, một ngọn núi lửa ở quần đảo Philippines, đã phun trào vào năm 1991. Đó là sự phun trào lớn nhất trong hơn 50 năm qua. Hàng trăm người đã thiệt mạng, nhưng hàng ngàn người đã được cứu sống bởi vì các nhà khoa học đã cảnh báo họ về vụ phun trào này.

Lốc xoáy: Lốc xoáy là những cơn bão hình phễu di chuyển trên mặt đất dưới những tia sớm chớp. Chúng có thể cuốn theo bất kỳ thứ gì nằm trên đường đi của chúng. Ở Ý năm 1981, một cơn lốc xoáy đã nâng bổng một đứa bé đang ngủ trong nôi và đặt nó trở lại mặt đất an toàn ở cách đó 100 mét!

True or False? Chech (v) the boxes. (Đúng hay sai. Đánh dấu (v) vào ô trống.)

Gợi ý:

2. Complete the sentences. (Hoàn thành các câu sau.)

1. The majority of earthquake occur around the Pacific Rim, known as a Ring of Fire.

2. During the earthquake in Kobe, many houses, office buildings and highways collapsed.

3. A tidal wave can only occurs when there’s an abrupt shift in the underwater movement of the earth.

4. In Austtralia, a tropical storm is known as a cyclone.

5. The Chinese language gave us the word “typhoon”.

6. A tornado is a type of storm that has a funnel shape and sucks up anything in its way.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

unit-9-natural-disasters.jsp