Giải Bài Tập Bài 5 Toán 10 / Top 7 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Ictu-hanoi.edu.vn

Giải Bài Tập Quốc Phòng 10 Bài 5

Giải Bài Tập Quốc Phòng 10 Bài 5, Giải Bài Tập Quốc Phòng 10 Bài 1, Giải Bài Tập Quốc Phòng 12 Bài 9, Giải Bài Tập Giáo Dục Quốc Phòng 11, Con Đường Cứu Nước Giải Phóng Dân Tộc Mà Lãnh Tụ Nguyễn ái Quốc, Quốc Phong La Gi, Trách Nhiệm Quyền Han Cua Hang, Ubnd, Ubmttq Doi Voi Quốc Phong, Liên He Bia Phuo, Quốc Phong La Gi, Trách Nhiệm Quyền Han Cua Hang, Ubnd, Ubmttq Doi Voi Quốc Phong, Liên He Bia Phuo, Nhiệm Vụ Giải Pháp Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Đối Ngoại, Tinh Bay Nhiem Vu Giai Phap Chu Yeu Trong Linh Vuc Quoc Phong An Ninh, Nội Dung, Giải Pháp Của Đảng Và Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh Và Đối Ngoại, Mot So Giai Phap Ket Hop Phat Trien Kinh Te-xa Hoi Voi Tang Cuong An Ninh Quoc Phong, Thể Lệ Giải Báo Chí Toàn Quốc Báo Chí Với Công Tác Đấu Tranh Phòng Chống Tham Nhũng Lãng Phí, Quyết Dinh 2677cua Bo Quốc Phong Ve De An Giao Dục Chinh Tri Trong Giai Doan Moi, Nhiệm Vụ Giải Pháp Chủ Yếu Trong Lĩnh Vực Quốc Phòng An Ninh Của Đảng Ta 2019, Thông Tu 157/2017/tt-bqp Về Quản Lý, Sử Dụng Đất Quôc Phòng Vào Mục Đích Quốc Phòng, Trinh Bày Nhiệm Vụ Giải Pháp Chủ Yếu Trong Lĩnh Vực An Ninh Quốc Phòng? Liên Hệ Thực Tế, Bài Thu Hoach Thưc Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Gắn Với An Ninh Quốc Phòng, Trình Bày Nhiệm Vụ, Giải Pháp Chủ Yếu Trong Lĩnh Vực Quốc Phòng An Ninh ? Liên Hệ Thực Tế?, Thong Tu So 157/2017 Cua Bo Quoc Phong Ve Quan Ly Dat Quoc Phong, Thông Tư 157/2013/tt-bqp Ngày 26-8-2013 Của Bộ Quốc Phòng Về “quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyế, Thông Tư 157/2013/tt-bqp Ngày 26-8-2013 Của Bộ Quốc Phòng Về “quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyế, Thông Tư 157/2017 Ngày 02/7/2017 Của Bộ Quốc Phòng Quy Định Sử Dụng Đất Vào Mục Đích Quốc Phòng, Chỉ Thị 103 Của Bộ Quốc Phòng ày 28 Tháng 11 Năm 2019 Của Bộ Quốc Phòng,, Chỉ Thị 103 Của Bộ Quốc Phòng Ngày 28 Tháng 11 Năm 2019ày 28 Tháng 11 Năm 2019 Của Bộ Quốc Phòng, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc, Bai Thu Hoach Kien Thuc An Ninh Quoc Phong Cho Doi Tuong 3 Ve Xay Dung Khu Vuc Phong Thu, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Cho Đối Tượng 3 Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Quốc Phòng Và An Ninh Đối Tượng 3 Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Về Khu Vực Phòng Thủ, Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân Thế Trận Quốc Phòng Toàn Dân Gắn Với Thế Trận An Ninh Nhân Dân, Liên Hệ Thực Tiễn Thực Tiễn Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân, Thế Trận Quốc Phòng Toàn Dân Gắn Với T, Liên Hệ Thực Tiễn Thực Tiễn Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân, Thế Trận Quốc Phòng Toàn Dân Gắn Với T, Phuong Huong Va Giai Phap Co Ban Phong Chong Dien Bien Hoa Binh Va Phong Chong Bao Loan, Những Yếu Tố Tác Động Đến An Ninh Quốc Gia Và Giải Pháp Cơ Bản Bảo Đảm An Ninh Quốc Gia, Mẫu 5b Bộ Quốc Phòng, Chỉ Thị 28 Của Bộ Quốc Phòng, Chỉ Thị 96 Của Bộ Quốc Phòng, Chỉ Thị 917 Của Bộ Quốc Phòng, Mẫu Số 5b Bộ Quốc Phòng, Quốc Phòng 11, Chỉ Thị 91 Bộ Quốc Phòng, Chỉ Thị 917 Bộ Quốc Phòng, Chỉ Thị 89 Của Bộ Quốc Phòng, Quốc Phòng 2, Quốc Phòng Lớp 11 Bài 5, Văn Phòng Quốc Hội, Chỉ Thị 91 Của Bộ Quốc Phòng, Đề án 80 Của Bộ Quốc Phòng, Chỉ Thị 103 Bộ Quốc Phòng, Chỉ Thị Số 04 Của Bộ Quốc Phòng, Chỉ Thị Số 128 Của Bộ Quốc Phòng, Bài 15 Quốc Phòng, Chỉ Thị 855 Của Bộ Quốc Phòng, Văn Bản Bộ Quốc Phòng, Chỉ Thị 103 Của Bộ Quốc Phòng, Chỉ Thị Số 917 Của Bộ Quốc Phòng, Bộ Quốc Phòng, Mẫu 1 Bộ Quốc Phòng, Quoc Phong, Chỉ Thị So 74 Bộ Quốc Phòng, Chỉ Thị 04 Của Bộ Quốc Phòng, Đất Quốc Phòng , Quốc Phòng 1, Chỉ Thị 04 Bộ Quốc Phòng, Chỉ Thị 50 Của Bộ Quốc Phòng, Chỉ Thị 74 Bộ Quốc Phòng, Chi Thi 90 Cua Bo Quoc Phong, Van De An Ninh Quoc Phong, Luật Quốc Phòng, 177/2007 Bộ Quốc Phòng, Địa Chỉ Trường 18 Bộ Quốc Phòng, Thông Tư Số 33 Bộ Quốc Phòng, Thông Tư Số 33 Của Bộ Quốc Phòng, Vấn Đề Quốc Phòng An Ninh, Đề án 4868 Của Bộ Quốc Phòng, Chỉ Thị 103 Bộ Quốc Phòng 2019, Báo Cáo 06 Quốc Phòng An Ninh, Báo Cáo 06 Về Quốc Phòng An Ninh, Thông Tư 263 Của Bộ Quốc Phong, Giáo Dục Quốc Phòng, Thong Tu 195 Bo Quoc Phong, Quốc Phòng Là Gì Liên Hệ Bản Thân, Thông Tư 171 Của Bộ Quốc Phòng, Quốc Phòng Toàn Dân, Thông Tư 111 Bộ Quốc Phòng, Van Bản Ban Hành Của Bộ Quốc Phòng, Thông Tư 195 Của Bộ Quốc Phòng, Thông Tư 202 Bộ Quốc Phòng, Thông Tư 202 Của Bộ Quốc Phòng, Đơn Xin Miễn Thể Dục Và Quốc Phòng, Sách Quốc Phòng 11, Chi Thị 128 Bộ Quốc Phòng, Thông Tư 146 Bộ Quốc Phòng, Chỉ Thị Một Linh Ba Của Bộ Quốc Phòng, Thông Tư 111 Của Bộ Quốc Phòng, Giáo Dục Quốc Phòng Lớp 12, Địa Chỉ Trường 10 Bộ Quốc Phòng, Giáo Dục Quốc Phòng Lớp 11 Bài 4,

Giải Bài Tập Quốc Phòng 10 Bài 5, Giải Bài Tập Quốc Phòng 10 Bài 1, Giải Bài Tập Quốc Phòng 12 Bài 9, Giải Bài Tập Giáo Dục Quốc Phòng 11, Con Đường Cứu Nước Giải Phóng Dân Tộc Mà Lãnh Tụ Nguyễn ái Quốc, Quốc Phong La Gi, Trách Nhiệm Quyền Han Cua Hang, Ubnd, Ubmttq Doi Voi Quốc Phong, Liên He Bia Phuo, Quốc Phong La Gi, Trách Nhiệm Quyền Han Cua Hang, Ubnd, Ubmttq Doi Voi Quốc Phong, Liên He Bia Phuo, Nhiệm Vụ Giải Pháp Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Đối Ngoại, Tinh Bay Nhiem Vu Giai Phap Chu Yeu Trong Linh Vuc Quoc Phong An Ninh, Nội Dung, Giải Pháp Của Đảng Và Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh Và Đối Ngoại, Mot So Giai Phap Ket Hop Phat Trien Kinh Te-xa Hoi Voi Tang Cuong An Ninh Quoc Phong, Thể Lệ Giải Báo Chí Toàn Quốc Báo Chí Với Công Tác Đấu Tranh Phòng Chống Tham Nhũng Lãng Phí, Quyết Dinh 2677cua Bo Quốc Phong Ve De An Giao Dục Chinh Tri Trong Giai Doan Moi, Nhiệm Vụ Giải Pháp Chủ Yếu Trong Lĩnh Vực Quốc Phòng An Ninh Của Đảng Ta 2019, Thông Tu 157/2017/tt-bqp Về Quản Lý, Sử Dụng Đất Quôc Phòng Vào Mục Đích Quốc Phòng, Trinh Bày Nhiệm Vụ Giải Pháp Chủ Yếu Trong Lĩnh Vực An Ninh Quốc Phòng? Liên Hệ Thực Tế, Bài Thu Hoach Thưc Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Gắn Với An Ninh Quốc Phòng, Trình Bày Nhiệm Vụ, Giải Pháp Chủ Yếu Trong Lĩnh Vực Quốc Phòng An Ninh ? Liên Hệ Thực Tế?, Thong Tu So 157/2017 Cua Bo Quoc Phong Ve Quan Ly Dat Quoc Phong, Thông Tư 157/2013/tt-bqp Ngày 26-8-2013 Của Bộ Quốc Phòng Về “quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyế, Thông Tư 157/2013/tt-bqp Ngày 26-8-2013 Của Bộ Quốc Phòng Về “quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyế, Thông Tư 157/2017 Ngày 02/7/2017 Của Bộ Quốc Phòng Quy Định Sử Dụng Đất Vào Mục Đích Quốc Phòng, Chỉ Thị 103 Của Bộ Quốc Phòng ày 28 Tháng 11 Năm 2019 Của Bộ Quốc Phòng,, Chỉ Thị 103 Của Bộ Quốc Phòng Ngày 28 Tháng 11 Năm 2019ày 28 Tháng 11 Năm 2019 Của Bộ Quốc Phòng, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc, Bai Thu Hoach Kien Thuc An Ninh Quoc Phong Cho Doi Tuong 3 Ve Xay Dung Khu Vuc Phong Thu, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Cho Đối Tượng 3 Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Quốc Phòng Và An Ninh Đối Tượng 3 Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Về Khu Vực Phòng Thủ, Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân Thế Trận Quốc Phòng Toàn Dân Gắn Với Thế Trận An Ninh Nhân Dân, Liên Hệ Thực Tiễn Thực Tiễn Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân, Thế Trận Quốc Phòng Toàn Dân Gắn Với T, Liên Hệ Thực Tiễn Thực Tiễn Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân, Thế Trận Quốc Phòng Toàn Dân Gắn Với T, Phuong Huong Va Giai Phap Co Ban Phong Chong Dien Bien Hoa Binh Va Phong Chong Bao Loan, Những Yếu Tố Tác Động Đến An Ninh Quốc Gia Và Giải Pháp Cơ Bản Bảo Đảm An Ninh Quốc Gia, Mẫu 5b Bộ Quốc Phòng, Chỉ Thị 28 Của Bộ Quốc Phòng, Chỉ Thị 96 Của Bộ Quốc Phòng, Chỉ Thị 917 Của Bộ Quốc Phòng, Mẫu Số 5b Bộ Quốc Phòng, Quốc Phòng 11, Chỉ Thị 91 Bộ Quốc Phòng, Chỉ Thị 917 Bộ Quốc Phòng, Chỉ Thị 89 Của Bộ Quốc Phòng, Quốc Phòng 2, Quốc Phòng Lớp 11 Bài 5, Văn Phòng Quốc Hội, Chỉ Thị 91 Của Bộ Quốc Phòng, Đề án 80 Của Bộ Quốc Phòng,

Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 10 Bài 5: Dấu Của Tam Thức Bậc Hai

Sách giải toán 10 Bài 5: Dấu của tam thức bậc hai giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 10 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 5 trang 100:

1) Xét tam thức bậc hai f(x) = x 2 – 5x + 4. Tính f(4), f(2), f(-1), f(0) và nhận xét về dấu của chúng.

2) Quan sát đồ thị hàm số y = x 2 – 5x + 4 (h.32a)) và chỉ ra các khoảng trên đó đồ thị ở phía trên, phía dưới trục hoành.

3) Quan sát các đồ thị trong hình 32 và rút ra mối liện hệ về dấu của giá trị f(x) = ax 2 + bx + c ứng với x tùy theo dấu của biệt thức Δ = b 2 – 4ac.

b) Với 1 < x < 4 thì đồ thị nằm phía dưới trục hoành.

Hình 32b) có Δ = 0 ⇒ f(x) cùng dấu với a, trừ khi x = – b/2a.

Hình 32c) có Δ < 0 ⇒ f(x) cùng dấu với a.

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 5 trang 103: Xét dấu các tam thức

a) f(x) = 3x 2 + 2x – 5;

b) g(x) = 9x 2 – 24x + 16.

Ta có bảng xét dấu f(x) như sau:

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 5 trang 103: Trong các khoảng nào

a) f(x) = -2x 2 + 3x + 5 trái dấu với hệ số của x 2 ?

b) g(x) = -3x 2 + 7x – 4 cùng dấu với hệ số của x 2 ?

Lời giải

a) Với -1 < x < 5/2 thì f(x) trái dấu với hệ số của x 2

Bài 1 (trang 105 SGK Đại Số 10): Xét dấu các tam thức bậc hai:

c) x 2 + 12x + 36 ; d) (2x – 3)(x + 5)

Lời giải

a) Tam thức f(x) = 5x 2 – 3x + 1 có Δ = 9 – 20 = -11 < 0 nên f(x) cùng dấu với hệ số a.

Tam thức có hai nghiệm phân biệt x1 = -1; x 2 = 5/2, hệ số a = -2 < 0

Ta có bảng xét dấu:

f(x) = 0 khi x = -1 ; x = 5/2

f(x) < 0 khi x ∈ (-∞; -1) ∪ (5/2; +∞)

Ta có bảng xét dấu:

f(x) = 0 khi x = -6

d) f(x) = (2x – 3)(x + 5) = 2x 2 + 7x – 15

Ta có bảng xét dấu:

f(x) = 0 khi x = -5 ; x = 3/2

f(x) < 0 khi x ∈ (-5; 3/2)

Bài 2 (trang 105 SGK Đại Số 10): Lập bảng xét dấu các biểu thức sau:

a) f(x) = (3x 2 – 10x + 3)(4x – 5)

Lời giải

a) f(x) = (3x 2 – 10x + 3)(4x – 5)

+ Nhị thức 4x – 5 có nghiệm x = 5/4.

Ta có bảng xét dấu:

Kết luận:

f(x) = 0 khi x ∈ {1/3; 5/4; 3}

f(x) < 0 khi x ∈ (-∞; 1/3) ∪ (5/4; 3)

Ta có bảng xét dấu:

Kết luận:

f(x) = 0 ⇔ x ∈ {-1/2; 0; 1; 4/3}

f(x) < 0 ⇔ x ∈ (-1/2; 0) ∪ (1; 4/3)

+ Tam thức -8x 2 + x – 3 có Δ = -47 < 0, hệ số a = -8 < 0 nên luôn mang dấu -.

+ Nhị thức 2x + 9 có nghiệm x = -9/2.

Ta có bảng xét dấu:

Kết luận:

f(x) = 0 khi x ∈ {-9/2; -1/2; 1/2}

f(x) < 0 khi x ∈ (-9/2; -1/2) ∪ (1/2; +∞)

+ Tam thức 3 – x 2 có hai nghiệm x = √3 và x = -√3, hệ số a = -1 < 0

Ta có bảng xét dấu:

Kết luận:

f(x) = 0 ⇔ x ∈ {±√3; 0; 1/3}

f(x) < 0 ⇔ x ∈ (-∞; -√3) ∪ (-1; 0) ∪ (1/3; 3/4) ∪ (√3; +∞)

f(x) không xác định khi x = -1 và x = 3/4.

Bài 3 (trang 105 SGK Đại Số 10): Giải các bất phương trình sau

Lời giải

Cách 1:

Vậy bất phương trình đã cho vô nghiệm.

Cách 2:

với ∀x ∈ R.

Vậy bất phương trình 4x 2 – x + 1 < 0 vô nghiệm.

Xét tam thức f(x) = -3x 2 + x + 4 có hai nghiệm x = -1 và x = 4/3, hệ số a = -3 < 0.

Do đó f(x) ≥ 0 khi -1 ≤ x ≤ 4/3.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: T = [-1; 4/3]

c) Điều kiện xác định

+ Nhị thức x + 8 có nghiệm x = -8

mang dấu – khi -4/3 < x < 1.

Ta có bảng biến thiên

Dựa vào BBT ta thấy

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: T = (-∞; -8) ∪ (-2; -4/3) ∪ (1; 2)

Do đó f(x) ≤ 0 khi -2 ≤ x ≤ 3.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: T = [-2; 3]

Bài 4 (trang 105 SGK Đại Số 10): Tìm các giá trị của tham số m để các phương trình sau vô nghiệm

a) (m – 2)x 2 + 2(2m – 3)x + 5m – 6 = 0

b) (3 – m)x 2 – 2(m + 3)x + m + 2 = 0

Lời giải

a) (m – 2)x 2 + 2(2m – 3)x + 5m – 6 = 0 (1)

– Nếu m – 2 = 0 ⇔ m = 2, khi đó phương trình (1) trở thành:

2x + 4 = 0 ⇔ x = -2 hay phương trình (1) có một nghiệm

Do đó m = 2 không phải là giá trị cần tìm.

– Nếu m – 2 ≠ 0 ⇔ m ≠ 2 ta có:

Δ’ = (2m – 3) 2 – (m – 2)(5m – 6)

= 4m 2 – 12m + 9 – 5m 2 + 6m + 10m – 12

= -m 2 + 4m – 3 = (-m + 3)(m – 1)

(1) vô nghiệm ⇔ Δ’ < 0 ⇔ (-m + 3)(m – 1) < 0 ⇔ m ∈ (-∞; 1) ∪ (3; +∞)

Vậy với m ∈ (-∞; 1) ∪ (3; +∞) thì phương trình vô nghiệm.

b) (3 – m)x 2 – 2(m + 3)x + m + 2 = 0 (2)

– Nếu 3 – m = 0 ⇔ m = 3 khi đó (2) trở thành -6x + 5 = 0 ⇔ x = 5/6

Do đó m = 3 không phải là giá trị cần tìm.

– Nếu 3 – m ≠ 0 ⇔ m ≠ 3 ta có:

Δ’ = (m + 3) 2 – (3 – m)(m + 2)

= 2m 2 + 5m + 3 = (m + 1)(2m + 3)

(2) vô nghiệm ⇔Δ’ < 0⇔ (m + 1)(2m + 3) < 0 ⇔ m ∈ (-3/2; -1)

Vậy với m ∈ (-3/2; -1) thì phương trình vô nghiệm.

Giải Bài Tập Toán 3 Trang 10 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4, 5

Giải bài tập Toán 3 trang 10 tập 1 câu 1, 2, 3, 4, 5

2 ⨯ 4 3 ⨯ 5 4 ⨯ 2 5 ⨯ 7

2 ⨯ 6 3 ⨯ 7 4 ⨯ 6 5 ⨯ 9

2 ⨯ 8 3 ⨯ 9 4 ⨯ 8 5 ⨯ 3

b. 200 ⨯ 4 300 ⨯ 2 400 ⨯ 2 500 ⨯ 1

2. Tính :

200 ⨯ 2 300 ⨯ 3 100 ⨯ 4 100 ⨯ 3

a. 5 ⨯ 3 + 15

b. 4 ⨯ 7 – 28

c. 2 ⨯ 1 ⨯ 8

3. Trong một buổi họp, người ta xếp 8 hàng ghế, mỗi hàng có 5 người. Hỏi buổi họp đó có bao nhiêu người ngồi họp ?

1.

Giải vở bài tập toán lớp 3 tập I trang 10

a. 2 ⨯ 2 = 4 3 ⨯ 3 = 9 4 ⨯ 4 = 16 5 ⨯ 5 = 25

2 ⨯ 4 = 8 3 ⨯ 5 = 15 4 ⨯ 2 = 8 5 ⨯ 7 = 35

2 ⨯ 6 = 12 3 ⨯ 7 = 21 4 ⨯ 6 = 24 5 ⨯ 9 = 45

2 ⨯ 8 = 16 3 ⨯ 9 = 27 4 ⨯ 8 = 32 5 ⨯ 3 = 15

b. 200 ⨯ 4 = 800 300 ⨯ 2 = 600

400 ⨯ 2 = 800 500 ⨯ 1= 500

200 ⨯ 2 = 400 300 ⨯ 3 = 900

100 ⨯ 4 = 400 100 ⨯ 3 = 300

2. a. 5 ⨯ 3 + 15 = 15 + 15

= 30

b. 4 ⨯ 7 – 28 = 28 – 28

= 0

c. 2 ⨯ 1 ⨯ 8 = 2 ⨯ 8

Bài giải

Số người có trong buổi họp đó là :

5 ⨯ 8 = 40 (người)

4.

Đáp số : 40 người

Bài giải

Chu vi hình vuông:

AB + BC + CD + DA = 200 + 200 + 200 + 200 = 800 (cm)

+ Dành thời gian hướng dẫn con cách tham khảo sách như thế nào chứ không phải mua sách về và để con tự đọc. Nếu để con tự học với sách tham khảo rất dễ phản tác dụng.

+ Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

+ Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

+ Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

Tags: bài tập toán lớp 3 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 3 tập 1, toán lớp 3 nâng cao, giải toán lớp 3, bài tập toán lớp 3, sách toán lớp 3, học toán lớp 3 miễn phí, giải toán 3 trang 10

Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 1 Trang 10 Câu 1, 2, 3

Giải vở bài t ập Toán 5 trang 10 tập 1 câu 1, 2, 3

Cách sử dụng sách giải Toán 5 học kỳ 1 hiệu quả cho con

+ Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

+ Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

+ Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

chúng tôi

Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

Tags: bài tập toán lớp 5 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 5 tập 1, toán lớp 5 nâng cao, giải toán lớp 5, bài tập toán lớp 5, sách toán lớp 5, học toán lớp 5 miễn phí, giải toán 5 trang 10