Giải Bài Tập Lớp 7 Sách Bài Tập / Top 11 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Ictu-hanoi.edu.vn

Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài 7: Định Lí

Sách giải toán 7 Bài 7: Định lí giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 7 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 7 trang 99: Ba tính chất ở bài 6 là ba định lí. Em hãy phát biểu lại ba định lí đó

Lời giải

Ta có : ba định lí là

– Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với nột đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau

– Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia

– Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 7 trang 100:

a) Hãy chỉ ra giả thiết và kết luận của định lí : “Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau”

Lời giải

Ta có :

a) Giả thiết : Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba

Kết luận : chúng song song với nhau

b) hình vẽ minh họa

Giả thiết : a//c ; b//c

Kết luận : a//b

Bài 49 (trang 101 SGK Toán 7 Tập 1): Hãy chỉ ra giả thiết và kết luận các định lí sau:

a) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng sao cho một góc so le trong bằng nhau thì hai đường thẳng đó song song.

b) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong bằng nhau.

Lời giải:

a) Giả thiết: Đường thẳng cắt hai đường thẳng sao cho có một góc so le trong bằng nhau.

Kết luận: Hai đường thẳng đó song song.

b) Giả thiết: Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song.

Kết luận: Hai góc so le trong bằng nhau.

Bài 50 (trang 101 SGK Toán 7 Tập 1): a) Hãy viết kết luận của định lí sau bằng cách điền vào chỗ trống Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì.

Lời giải:

a) Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ b thì song song với nhau.

Giả thiết: a⊥c, b⊥c

Kết luận: a//b

Bài 51 (trang 101 SGK Toán 7 Tập 1): a) Hãy viết định lí nói về một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song.

Lời giải:

a) Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

GT : a//b , c⊥a

KL : c⊥b

Bài 52 (trang 101 SGK Toán 7 Tập 1): Xem hình 36, hãy điền vào chỗ trống (…) để chứng minh định lí: “Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau”

GT: …..

KL: …..

Bài 53 (trang 102 SGK Toán 7 Tập 1): Cho định lí: “Nếu hai đường thẳng xx’, yy’ cắt nhau tại O và góc xOy vuông thì các góc yOx’, x’Oy’, x’Oy’, y’Ox đều là góc vuông”.

a) Hãy vẽ hình

b) Viết giả thiết và kết luận của định lí

c) Điền vào chỗ trống trong các câu sau

d) Hãy trình bày lại chứng minh một cách ngắn gọn hơn

Lời giải:

a) Vẽ hình:

b) Viết giả thiết và kết luận:

c) Điền vào chỗ trống:

Sách Giải Bài Tập Sinh Học Lớp 7

Mở đầu

Bài 2: Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 2 Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 2 (rút gọn) Bài 1: Thế giới động vật đa dạng, phong phú Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 1 Chương 1: Ngành động vật nguyên sinh Bài 3: Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 3 Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 3 (rút gọn) Bài 4: Trùng roi Giải bài tập trang 19 SGK Sinh lớp 7: Trùng roi Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 4: Trùng roi Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 4 (rút gọn) Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 4 Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày Giải bài tập trang 22 SGK Sinh lớp 7: Trùng biến hình và trùng giày Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 5 (rút gọn) Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 5 Bài 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rét Giải bài tập trang 25 Sinh lớp 7: Trùng kiết lị và trùng sốt rét Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rét Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 6 (rút gọn) Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 6 Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh Giải bài tập trang 28 Sinh lớp 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 7 (rút gọn) Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 7 Chương 2: Ngành ruột khoang Bài 8: Thủy tức Giải bài tập trang 32 SGK Sinh lớp 7: Thủy tức Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 8: Thủy tức Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 8: Thủy tức (rút gọn) Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 8 Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 8 Bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang Giải bài tập trang 35 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng của ngành ruột khoang Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 9 (rút gọn) Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 9 Bài 10: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang Giải bài tập trang 38 SGK Sinh lớp 7: Đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 10: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 10 (rút gọn) Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 10 Chương 3: Các ngành giun Bài 11: Sán lá gan Giải bài tập trang 43 SGK Sinh lớp 7: Sán lá gan Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 11: Sán lá gan Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 11 Bài 12: Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp Giải bài tập trang 46 SGK Sinh lớp 7: Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành giun dẹp Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 12: Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 12 Bài 13: Giun đũa Giải bài tập trang 49 SGK Sinh lớp 7: Giun đũa Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 13: Giun đũa Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 13 Bài 14: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn Giải bài tập trang 52 SGK Sinh lớp 7: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành giun tròn Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 14: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 14 Bài 15: Giun đất Giải bài tập trang 55 SGK Sinh lớp 7: Giun đất Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 15: Giun đất Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 15: Giun đất Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 15 Bài 16: Thực hành: Mổ và quan sát giun đất Giải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 16: Thực hành: Mổ và quan sát giun đất Giải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 16: Thực hành: Mổ và quan sát giun đất Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 16 Bài 17: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt Giải bài tập trang 61 SGK Sinh lớp 7: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành giun đốt Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 17: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 17 Chương 4: Ngành thân mềm Bài 18: Trai sông Giải bài tập trang 64 SGK Sinh lớp 7: Trai sông Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 18: Trai sông Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 18 Bài 19: Một số thân mềm khác Giải bài tập trang 67 SGK Sinh lớp 7: Một số thân mềm khác Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 19: Một số thân mềm khác Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 19 Bài 20: Thực hành: Quan sát một số thân mềm Giải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 20: Thực hành: Quan sát một số thân mềm Giải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 20: Thực hành: Quan sát một số thân mềm Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 20 Bài 21: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm Giải bài tập trang 73 SGK Sinh lớp 7: Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 21: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 21 Chương 5: Ngành chân khớp – Lớp Giáp xác Bài 22: Tôm sông Giải bài tập trang 76 SGK Sinh lớp 7: Tôm sông Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 22: Tôm sông Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 22 Bài 23: Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông Giải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 23: Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông Giải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 23: Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 23 Bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác Giải bài tập trang 81 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 24 Chương 5: Ngành chân khớp – Lớp hình nhện Bài 25: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện Giải bài tập trang 85 SGK Sinh lớp 7: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 25: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 25 Chương 5: Ngành chân khớp – Lớp sâu bọ Bài 26: Châu chấu Giải bài tập trang 88 SGK Sinh lớp 7: Châu chấu Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 26: Châu chấu Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 26 Bài 27: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ Giải bài tập trang 93 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 27: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 27 Bài 28: Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ Giải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 28: Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 28 Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp Giải bài tập trang 98 SGK Sinh lớp 7: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 29 Bài 30: Ôn tập phần 1 – Động vật không xương sống Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 30 Chương 6: Ngành động vật có xương sống – Các lớp Cá Bài 31: Cá chép Giải bài tập trang 104 SGK Sinh lớp 7: Cá chép Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 31: Cá chép Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 31 Bài 32: Thực hành: Mổ cá Giải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 32: Thực hành: Mổ cá Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 32 Bài 33: Cấu tạo trong của cá chép Giải bài tập trang 109 SGK Sinh lớp 7: Cấu tạo trong của cá chép Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 33: Cấu tạo trong của cá chép Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 33 Bài 34: Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá Giải bài tập trang 112 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 34: Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 34 Chương 6: Ngành động vật có xương sống – Lớp lưỡng cư Bài 35: Ếch đồng Giải bài tập trang 115 SGK Sinh lớp 7: Ếch đồng Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 35: Ếch đồng Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 35 Bài 36: Thực hành: QUan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ Giải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 36: Thực hành: Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 36 Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư Giải bài tập trang 122 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 37 Chương 6: Ngành động vật có xương sống – Lớp bò sát Bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài Giải bài tập trang 126 SGK Sinh lớp 7: Thằn lằn bóng đuôi dài Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 38 Bài 39: Cấu tạo trong của thằn lằn Giải bài tập trang 129 SGK Sinh lớp 7: Cấu tạo trong của thằn lằn Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 39: Cấu tạo trong của thằn lằn Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 39 Bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát Giải bài tập trang 133 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 40 Chương 6: Ngành động vật có xương sống – Lớp Chim Bài 41: Chim bồ câu Giải bài tập trang 137 SGK Sinh lớp 7: Chim bồ câu Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 41: Chim bồ câu Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 41 Bài 42: Thực hành: Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câu Giải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 42: Thực hành: Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câu Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 42 Bài 43: Cấu tạo trong của chim bồ câu Giải bài tập trang 142 SGK Sinh lớp 7: Cấu tạo trong của chim bồ câu Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 43: Cấu tạo trong của chim bồ câu Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 43 Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim Giải bài tập trang 146 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 44 Bài 45: Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của chim Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 45 Chương 6: Ngành động vật có xương sống – Lớp Thú (Lớp có vú) Bài 46: Thỏ Giải bài tập trang 151 SGK Sinh lớp 7: Thỏ Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 46: Thỏ Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 46 Bài 47: Cấu tạo trong của thỏ Giải bài tập trang 155 SGK Sinh lớp 7: Cấu tạo trong của thỏ Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 47: Cấu tạo trong của thỏ Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 47 Bài 48: Đa dạng của lớp Thú. Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi Giải bài tập trang 158 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng của lớp thú Bộ thú huyệt bộ thú túi Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 48: Đa dạng của lớp Thú. Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 48 Bài 49: Đa dạng của lớp thú bộ dơi và bộ cá voi Giải bài tập trang 161 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng của lớp thú (Tiếp theo) Bộ dơi và bộ cá voi Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 49: Đa dạng của lớp thú bộ dơi và bộ cá voi Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 49 Bài 50: Đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt Giải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 50: Đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 50: Đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 50 Bài 51: Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng Giải bài tập trang 169 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 51: Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 51 Bài 52: Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của Thú Giải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 52: Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của Thú Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 52 Chương 7: Sự tiến hóa của động vật Bài 53: Môi trường sống và sự vận động di chuyển Giải bài tập trang 174 SGK Sinh lớp 7: Môi trường sống và sự vận động, di chuyển Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 53: Môi trường sống và sự vận động di chuyển Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 53 Bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể Giải bài tập trang 178 SGK Sinh lớp 7: Tiến hóa về tổ chức cơ thể Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 54 Bài 55: Tiến hóa về sinh sản Giải bài tập trang 181 SGK Sinh lớp 7: Tiến hóa về sinh sản Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 55: Tiến hóa về sinh sản Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 55 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật Giải bài tập trang 184 SGK Sinh lớp 7: Cây phát sinh giới động vật Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 56 Chương 8: Động vật và đời sống con người Bài 57: Đa dạng sinh học Giải bài tập trang 188 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng sinh học Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 57: Đa dạng sinh học Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 57 Bài 58: Đa dạng sinh học (tiếp theo) Giải bài tập trang 191 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng sinh học (Tiếp theo) Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 58: Đa dạng sinh học (tiếp theo) Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 58 Bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh học Giải bài tập trang 195 SGK Sinh lớp 7: Biện pháp đấu tranh sinh học Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 59 Bài 60: Động vật quý hiếm Giải bài tập trang 198 SGK Sinh lớp 7: Động vật quý hiếm Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 60 Bài 61,62: Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương Giải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 61, 62: Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 61 – 62 Bài 63: Ôn tập Đề cương ôn tập môn Sinh học lớp 7 kì 2 Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 63 Bài 64,65,66: Tham quan thiên nhiên Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 64 – 65 – 66

Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài 7: Định Lí Pi

Sách giải toán 7 Bài 7: Định lí Pi-ta-go giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 7 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 7 trang 129: Vẽ một tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng 3cm và 4cm. Đo độ dài cạnh huyền

Lời giải

Đo được cạnh huyền 5cm

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 7 trang 129: Lấy giấy trắng cắt tám tam giác vuông bằng nhau. Trong mỗi tam giác vuông đó, ta gọi độ dài các cạnh góc vuông là a và b, gọi độ dài cạnh huyền là c. Cắt hai tấm bìa hình vuông có cạnh bằng a+b

a)Đặt bốn tam giác vuông lên tấm bìa hình vuông như hình 121. Phần bìa không bị che lấp là một hình vuông có cạnh bằng c, tính diện tích phần bìa đó theo c

b) Đặt bốn tam giác vuông còn lại lên tấm bìa hình vuông thứ hai như hình 122. Phần bìa không bị che lấp gồm hai hình vuông có cạnh là a và b; tính diện tích phần bìa đó theo a và b

Lời giải

a) diện tích phần bìa hình vuông cạnh c là c 2

b) diện tích hai phần bìa hình vuông lần lượt là a 2 và b 2

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 7 trang 130: Tìm độ dài x trên các hình 124, 125

Lời giải

Áp dụng định lí Py – ta – go

Tam giác ABC vuông tại B

⇒ x = 6 (cm)

Tam giác DEF vuông tại D

⇒ x = √2 (cm)

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 7 trang 130: Vẽ tam giác ABC có AB = 3cm; AC = 4cm; BC = 5cm. Hãy dùng thước đo góc để xác định số đo của góc BAC

Lời giải

Số đo góc BAC là 90 o

Bài 53 (trang 131 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm độ dài x trên hình 127.

Lời giải:

– Hình a

Áp dụng định lí Pi-ta-go ta có:

– Hình b

⇒ x = √5

– Hình c

⇒ x = 20

– Hình d

Theo định lí Pi-ta-go: 7 + 3 2 = x 2

Bài 54 (trang 131 SGK Toán 7 Tập 1): Đoạn lên dốc từ C đến A dài 8,5m, độ dài CB bằng 7,5m. Tính chiều cao AB.

Vì nên theo định lí Py -ta -go ta có:

= 8,52 – 7,52

= 72,25 – 56,25

=16

⇒ AB =4(cm)

Bài 55 (trang 131 SGK Toán 7 Tập 1): Tính chiều cao của bức tường, biết rằng chiều dài của thang là 4m và chân thang cách tường 1m.

Kí hiệu như hình vẽ:

Vì mặt đất vuông góc với chân tường nên góc C = 90º.

Áp dụng định lí Pi-ta-go trong ΔABC ta có:

⇒ AC = √15 ≈ 3,87(m) hay chiều cao của bức tường là 3,87m.

Bài 56 (trang 131 SGK Toán 7 Tập 1): Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau.

a) 9cm, 15cm, 12cm.

b) 5dm, 13dm, 12dm.

c) 7m, 7m, 10m.

Lời giải:

Mà 225 = 144 + 81

Nên Theo định lí Py – ta – go đảo, tam giác có độ dài 3 cạnh 9cm ,12cm ,15cm là tam giác vuông.

Mà 169 = 144 + 25

Nên Theo định lí Py – ta – go đảo tam giác có độ dài 3 cạnh 5dm ,13dm ,12dm là tam giác vuông.

Mà 100 ≠ 49 + 49

Nên tam giác có độ dài 3 cạnh 7m, 7m, 10m không là tam giác vuông

Bài 57 (trang 131 SGK Toán 7 Tập 1): Cho bài toán “ΔABC có AB = 8, AC = 17, BC = 15 có phải là tam giác vuông hay không ? Bạn Tâm đã giải thích bài toán đó như sau:

Vậy ΔABC không phải là tam giác vuông.”

Lời giải trên đúng hay sai ? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng

Lời giải:

Lời giải của bạn Tâm sai. Sửa lại như sau:

Vậy tam giác ABC là tam giác vuông tại B (Theo định lí Py-ta-go đảo)

Bài 58 (trang 132 SGK Toán 7 Tập 1): Đố. Trong lúc anh Nam dựng tủ cho đứng thẳng, tủ có bị vướng vào trần nhà không ?.

Lời giải:

Gọi d là đường chéo của tủ.

⇒ d = √416 ≈ 20,4 dm

Suy ra d < 21dm (là chiều cao của căn phòng)

Như vậy khi anh Nam đẩy tủ cho đứng thẳng tủ không bị vướng vào trần nhà

Bài 59 (trang 133 SGK Toán 7 Tập 1): Bạn Tâm muốn đóng một nẹp chéo AC để chiếc khung hình chữ nhật ABCD được vững hơn. Tính độ dài AC, biết rằng AD = 48cm, CD = 36cm.

Lời giải:

Áp dụng định lí Pi-ta-go trong ΔACD ta có:

⇒ AC = 60(cm)

Bài 60 (trang 133 SGK Toán 7 Tập 1): Cho tam giác nhọn ABC. Kẻ AH vuông góc với BC. Cho biết AB = 13cm, AH = 12cm, HC = 16cm. Tính độ dài AC, BC.

Áp dụng định lí Pi-ta-go trong ΔAHC ta có:

⇒ AC = 20 (cm)

Áp dụng định lí Pi-ta-go trong ΔAHB ta có:

⇒ BH = 5cm

Do đó BC = BH + HC = 5 + 16 = 21 (cm)

Bài 61 (trang 133 SGK Toán 7 Tập 1): Trên giấy kẻ ô vuông (độ dài cạnh của ô vuông bằng 1) cho tam giác ABC như hình 135. Tính độ dài mỗi cạnh của tam giác.

Áp dụng định lí Pi-ta-go trong ΔAMB ta có:

⇒ AB = √5

Áp dụng định lí Pi-ta-go trong ΔANC ta có:

⇒ AC = 5

Áp dụng định lí Pi-ta-go trong ΔBKC ta có:

⇒ BC = √34

Bài 62 (trang 133 SGK Toán 7 Tập 1): Đố. Người ta buộc con cún bằng sợi dây có một đầu dây buộc tại điểm O làm cho con Cún cách điểm O nhiều nhất 9m. Con Cún có thể tới các vị trí A, B, C, D để canh giữ mảnh vườn hình chữ nhật ABCD hay không ?

Lời giải:

⇒ OA = 5m < 9m

⇒ OB = √52m ≈ 7,21 (m) < 9m

⇒ OD = √73 ≈ 8,54(m) < 9m

Như vậy con Cún có thể tới các vị trí A, B, D nhưng không tới được vị trí C.

Giải Bài Tập Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Unit 7

[ Tìm từ có âm được gạch chân khác với các từ còn lại. Đọc các từ to lên]

Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 7

1.D 2. A 3. B 4. C 5. B

[ Gạch chân 1 đường những từ phát âm /θ/ và gạch chân hai ường những từ phát âm /ð/. Thực hành đọc các câu đó]

The theatre is at number thirty, not thirteen.

The Big Thumb is on Disney channel.

The Haunted Theatre is a series about a thirsty ghost.

They are thinking of a new game show.

Thousands of people gathered at the square.

Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 7

Vocabulary and Grammar

Việc học thông qua hình ảnh và làm bài tập giải đố trong sách bài tập tiếng Anh lớp 6 là phần giúp cho các em có thể học từ vựng tiếng Anh. Sẽ giúp các em ghi nhớ một cách hiệu quả và nhanh chóng

[ Chọn từ đúng từ trong khung cho mỗi định nghĩa]

Một căn phòng nơi người ta quay phim các chương trình biểu diễn khác nhau là phim trường.

Một người diễn xuất trong một vở hài kịch là diễn viên hài.

Quyển sách cung cách cho bạn thông tin các chương trình tivi là tập sách tivi.

Người sản xuất phim là nhà sản xuất phim.

Một con vật được nhân hóa xuất hiện trong hoạt hình là nhân vật hoạt hình.

Người làm chủ một sự kiện là người dẫn chương trình.

Người tường thuật tin tức là phát thanh viên/ phóng viên.

Một bộ phim dài được dự báo thành các phần ngắn là phim truyền hình dài tập.

[ Gạch chân từ lạ trong mỗi nhóm]

Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 7

phim tài liệu B. màn trình diễn C. hài kịch D. phim hoạt hình

người dự báo thời tiết B. nam diễn viên C. nhà văn D. phát tin viên thời sự

vô tuyến/ truyền hình B. báo C. đài phát thanh D. đọc giả

người xem B. khán giả C. khán giả D. phóng viên

lịch trình B. màn hình C. điều khiển từ xa D. ăng-ten

[ Sử dụng các từ trong khung để hoàn thành bài đọc bên dưới]

channels[kênh truyền hình] 2. programmes[ các chương trình]

watching [ xem] 4. meet [ gặp]

world [ thế giới] 6. comedians[ diễn viên hài]

competition[ cuộc thi] 8. studio[ phim trường]

Có nhiều kênh truyền hình dành cho trẻ em cái mà cung cấp các chương trình thú vị để giải trí và học tập. Khi xem các chương trình, trẻ con có thể tham quan các vùng đất từ xa,gặp gỡ những con người thú vị, hiểu biết về thế giới quanh chúng, cười với những hài kịch và được giải trí bởi những phim hoạt hình hài hước và đầy màu sắc. Trẻ con cũng có thể tham gia một cuộc thi trên truyền hình hoặc trở thành một vị khách trong trường quay của một chương trình.

[ Nối các câu hỏi với câu trả lời]

Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 7

Chương trình tivi yêu thích của bạn là gì? – Phim hoạt hình.

Ai là nhân vật hoạt hình nổi tiếng nhất? – Chắc chắn là Jerry, chú chuột nhỏ trong Tom và Jerry.

Chương trình Gặp nhau cuối tuần chiếu lúc mấy giờ? – Lúc 8 giờ hôm Chủ nhật.

Tại sao trẻ con đáng tin? – Bởi vì chúng không nói dối.

Bạn xem chương trình ” Trẻ con là đúng” bao lâu một lần? – Chỉ một lần một tuần.

Phim trường của đài truyền hình Việt Nam ở đâu? – Ở Hà Nội.

[ Hoàn thành các câu hỏi cho các câu trả lời]

[Làm việc với bạn của em. Hình thành những câu hoàn chỉnh từ các từ gợi ý. Thực hành hỏi và trả lời chúng.]

1 How do you go to school every day? [Mỗi ngày bạn đến trường bằng phương tiện gì?]

How much does this plasma TV cost? [ Truyền hình plasma này bao nhiêu tiền?]

What time does the competition begin? [ Cuộc thi bắt đầu lúc mấy giờ]

Which do you prefer, the TV or the radio? [ Bạn thích cái nào hơn, tivi hay radio?]

Who made the famous cartoon Tom and Jerry? [ Ai tạo nên phim hoạt hình nổi tiếng Tom and Jerry?]

[ Hoàn thành đoạn đối thoại với các từ/ cụm từ trong bảng. Có nhiều hơn hai từ được cần]

Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 7

Practise speaking the conversation. [ Thực hành nói đoạn đối thoại]

1.VTV3 2. game show 3. What time

Phong: Chuyển sang kênh VTV3 đi Minh. Harry Potter sắp chiếu rồi.

Minh: Nhưng em đang xem Trẻ em là đúng.

Phong: Đó là trò chơi truyền hình về Sao Mộc à?

Minh: Không, nó nói về Amazon. Nó mới chiếu được phân nửa à.

Phong: Anh không thể bỏ lỡ phần đầu của bộ phim. Mấy giờ chương trình của em hết?

Phong: Anh sẽ lỡ phần đầu của bộ phim mất. Tại sao em không đi và xem với bố?

Minh: Bố đang xem đội bóng yêu thích của bố Manchester United chơi bóng. Ông chưa bao giờ bỏ lỡ nó.

Phong: Này…Vậy anh sẽ đợi đến 8:30. Hôm nay là ngày của em, đúng không?

1. When did John Logie Baird create the first television?

John Logie Baird tạo ra tivi đầu tiên?

2. How many TV channels are there in Viet Nam?

Có bao nhiêu kênh truyền hình ở Việt Nam?

Khoảng 9 kênh.

3. Where is the largest television set?

Đài truyền hình lớn nhất ở đâu?

Ở thành phố Tsukuba, Nhật Bản.

4. Who makes up the largest TV audience in the USA?

Ai chiếm phần khán giả truyền hình lớn nhất ở Mỹ?

Trẻ mầm non chiếm số lượng khán giả lớn nhất ở Mỹ.

5. Why do children like cartoons?

Tại sao trẻ con thích hoạt hình?

Vì nó hài hước và đầy màu sắc.

[ Đặt các câu A – H theo trật tự đúng. Sau đó đọc to lên]

A. It keeps children from taking part in outdoor activities.

B. Television has its good side.

C. It is both entertaining and educational.

D. They also learn how to make things by themselves.

E. It opens up new worlds for children.

F. They learn about different lands and different people.

G. It is bad for their eyes, too.

H. However, watching too much TV is bad.

The right order is: B

Trật tự đúng là: B-C-E-F-D-H-A-G

B. Truyền hình có những mặt tốt của nó.

C. Nó mang tính giải trí và giáo dục.

E. Nó mở ra những thế giới mới cho trẻ em.

F. Trẻ em học tập về những vùng đất và con người khác nhau.

D. Chúng cũng học cách tự làm nên những đồ vật.

F. Tuy nhiên, xem tivi quá nhiều có hại.

A. Nó làm trẻ em không tham gia được các hoạt động ngoài trời.

G. Nó cũng hại mắt nữa.

[ Viết các câu trả lời cho các câu hỏi về bài đọc]

Why is television good? [ Tại sao tivi tốt?]

What can kids learn from TV? [ Trẻ em có thể học gì từ tivi?]

What part of the body does watching too much TV harm? [ Bộ phận nào trên cơ thể bị ảnh hưởng khi xem tivi quá nhiều?]

What does watching too much TV keep children from? [ Xem tivi quá nhiều làm trẻ tránh xa cái gì?]

Is “TV: Wonderful Invention” a good title for this passage? [ ” TV: một phát minh tuyệt vời” có phải là tiêu đề hay cho bài đọc này không?]

Because it is both entertaining and educational.

They learn about different lands and different people. They also learn how to make things by themselves.

It keeps children from taking part in outdoor activities.

[ Đọc một số chi tiết thú vị về truyền hình]

99% of households in America have at least one TV.

[ 99% các hộ gia đình ở Mỹ có ít nhất 1 tivi.]

Iceland does not broadcast television on Thursdays. It’s a day for family life.

[Iceland không phát truyền hình vào thứ 5. Đó là ngày dành cho gia đình.]

In 1969, when man first walked on the Moon, over 600 million people watched the programme.

[ Năm 1969, khi con người lần đầu tiên đi bộ trên Mặt Trăng, hơn 600 triệu người đã xem chương trình đó.]

A man from Sri Lanka set the record for the longest television viewing: 69 hours and 48 minutes.

[ Một người đàn ông từ Sri Lanka lập kỷ lục xem tivi lâu nhất: 69 giờ và 48 phút]

[ Nói xem các câu a- e là đúng, sai hoặc không có thông tin theo bài 3]

Nearly all households in America have a TV. [ Hầu như tất cả các hộ gia đình ở Mỹ đều có 1 tivi.]

Iceland has TV programmes on every day except Thursday. [ Iceland có các chương trình mỗi ngày trừ thứ 5]

Man first walked on the Moon 69 years ago. [Con người lần đầu tiên đi lên Mặt Trăng cách đây 69 năm]

Nobody in the world has watched TV as often as a man in Sri Lanka.[ Không ai trên thế giới xem tivi nhiều như một người dân Sri Lanka.]

The man in Sri Lanka was watching a soap opera. [ Người ở Sri Lanka xem nhạc thính phòng]

a.T b.T c.F d.F chúng tôi

[ Sử dụng các từ nối ở cuối mỗi nhóm để kết nối các câu lại]

We turned to The Movie Channel. We wanted to watch Pinocchio. (because)

You can watch The Pig Race. You can watch Who’s Faster, (or)

I am interested in the history of television. I’ve read a lot of books about it. (so)

I love films. I don’t like watching them on television, (but)

The Haunted Theatre is frightening. Children love it. (Although)

We turned to The Movie Channel because we wanted to watch Pinocchio.

[ Chúng tôi chuyển sang kênh phim bởi vì chúng tôi muốn xem Pinocchio.]

[ Bạn có thể xem The Pig Race hoặc bạn có thể xem Who’s Faster.]

I am interested in the history of television, so I’ve read a lot of books about it.

[ Mình thích lịch sử của tivi, vì vậy mình đọc nhiều sách về nó.]

I love films but I don’t like watching them on television.

[ Mình yêu thích phim nhưng mình không thích xem chúng trên tivi.]

Although The Haunted Theatre is frightening, children love it.

[ Mặc dù The Haunter Theatre đáng sợ, nhưng trẻ con thích chúng.]

[ Dựa vào thông tin trong bảng, viết hai đoạn văn về các chương trình tivi]

Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 7

I like Country Fairs: Pig Race programme on Around the World channel. It’s on at 19:00 on Saturday. In this programme, I can watch an exciting competition of pig racing. I like it becuase it is very cute, funny, exciting and original.

I like the Junk Workshop programme on VTV3. It’s on at 20.00 on Saturday. In this programme, people make different things from the things we usually throw away after using. I like this programme because I can see how creative people are. It’s also very funny and original. I always feel surprising that some people are so skillful.

Để việc học hiệu quả, các em có thể sắm cho mình những cuốn , hay những phần mềm khoá học, để mở rộng hơn kiến thức. Chúc các em học tốt.