Giải Bài Tập Tiếng Anh 7 Language Focus 3 / Top 6 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 5/2023 # Top View | Ictu-hanoi.edu.vn

Language Focus 3 Trang 95 Sgk Tiếng Anh 7

1. How much is it? (Nó giá bao nhiêu?)

a) Work with a partner. Read the dialogue. (Thực hành với bạn cùng học. Đọc bài đối thoại)

Lan: How much is the green dress?

Assistant: It’s 30,000 dong.

Lan: And what about the violet dress?

Assistant: It’s 35,000 dong.

Dịch bài:

Lan: Cái áo đầm xanh lá cây giá bao nhiêu?

Người bán hàng: 30.000 đồng.

Lan: Còn cái áo đầm tím.

Người bán hàng: 35.000 đồng

b)  Now make similar dialogues. (Bây giờ thực hiện các bài hội thoại tương tự.)

Trả lời:

A: How much is the blue hat?

B: It’s 15.000 dong

A: And what about the yellow hat?

B: It’s 12.000 dong.

A: How much is the green shirt?

B: It’s 20.000 dong.

A: And what about the red shirt?

B: It’s 22.000 dong.

2. Prepositions. (Giới từ)

a. Look at the map. Write the location of each store. (Nhìn bản đồ. Viết vị trí mỗi cửa tiệm)

Trả lời:

1. The restaurant is on Hue street.

– It’s to the right of the bookstore.

2. The bookstore is on Hue street.

– It’s between the restaurant and the mini-mart.

3. The library is on Tay Ho street.

– It’s opposite the hairdresser’s.

4. The park is on Tay Ho street.

– It’s next to the hairdresser’s.

b. Look at the table. Ask and answer questions with a partner. (Nhìn vào bảng. Hỏi và đáp với bạn cùng học)

Trả lời:

1. How far is it from the clothing store to the bookstore?

– It’s four hundred and fifty meters.

2. How far is it from the restaurant to the hairdresser’s?

– It’s four hundred meters.

3. How far is it from the library to the shoe store?

– It’s eight hundred meters. 

3. Past simple tenses. (Thì quá khử đơn)

a. Write the past form in the table. (Viết dạng quá khứ vào bảng)

verb

past form

buy

bought

help

remember

take

send

think

talk

Trả lời:

verb

past form

buy

bought

help

helped

remember

remembered

take

took

send

sent

think

thought

talk

talked

b. Complete the sentences. Use the words in the box. (Điền vào câu. Dùng từ trong khung)

play     send       buy         talk      work

Trả lời:

I played volleyball last week.

Yesterday, I talked to my grandmother.

Last December, Mom bought me a new bike.

Dad worked in Hue a few years ago.

I sent a letter to my penpal last month. 

4. Simple tenses. (Các thì đơn)

Look at Nga’s diary and complete the dialogue. (Nhìn vào nhật ký của Nga và điền vào bài đối thoại)

Minh : What did you do yesterday?

Minh : How about tomorrow?

Trả lời:

Nga : Every day I clean my room, study English and help my Mom.

Minh : What did you do yesterday?

Nga : I watched TV, played volleyball and stayed at Hoa’s house.

Minh : How about tomorrow?

Nga : I will visit my grandmother, see a movie and buy a pair of shoes.

5. More, Less and Fewer. Write new sentences. (Viết câu mới)

Trả lời:

Before Now

Before there were two eggs

Before there was one liter of milk

Before there were four bananas 

Before there some butter 

Before there were two tomatoes

Before there was some orange juice 

Now there are more eggs. 

Now there is less milk.

Now there are fewer bananas. 

Now there is more butter.             

Now there are more tomatoes.    

Now there is more orange juice.

 Loigiaihay.com

Language Focus 4 Trang 123 Sgk Tiếng Anh 7

1. Past simple tense. Answer the questions. (Trả lời những câu hỏi) (Thì quá khứ đơn)

a. Did you do your homework last week?

b. Did you eat dinner at home on Wednesday?

c. Did you play basketball yesterday?

d. Did you watch a video film at the weekend?

Hướng dẫn giải:

e. Did you play table tennis yesterday?

a. No, I didn’t. I watched T.V.

b. No. I didn’t. I ate dinner at a food stall.

c. No, I didn’t. I went to the movie theatre.

d. No, I didn’t. I learned English lessons.

Tạm dịch:

e. No, I didn’t. I played football with my friends.

a) Tuần trước bạn đã làm bài tập về nhà à?

b) Bạn đã ăn tối ở nhà vào hôm thứ 4 à?

c) Hôm qua bạn đã chơi bóng rổ à?

d) Bạn đã xem phim vào cuối tuần à?

e) Hôm qua bạn đã chơi bóng bàn à?

Tạm dịch:

A. A little coffee B. A lot of tea C. A little sugar

D. Lots of salt E. A lot of coffee

A. một chút cà phê

B. nhiều trà

C. một chút muối

b. Complete the dialogues. (Hoàn thành các cuộc đối thoại.)

D. nhiều muối

E. nhiều cà phê

Nga: What’s the matter. Hoa?

Hoa: I feel sick. I ate too much candy.

A. Mrs. Quyen : Lan, add some salt to the vegetables, please.

Ba: Yes, doctor.

Waitress: I’m sorry, sir. I’ll clean the table for you.

Hướng dẫn giải:

D. Minh: Can you give me some paper, Nam?

A. Mrs. Quyen : Lan, add some salt to the vegetables, please.

Mrs. Quyen: Only a little, I think.

B. Dr. Le: You must drink a lot of water every day.

Ba: Yes, doctor.

C. Mr. Nhat: Stop, please. That is too much coffee.

Waitress: I’m sorry, sir. I’ll clean the table for you.

Tạm dịch:

D. Minh: Can you give me some paper, Nam?

Nam : I’m sorry. I only have a little and I need it.

Lan: Nhiều hay một chút ạ?

Bà Quyên: Chỉ một chút thôi, cô nghĩ vậy.

B. Bác sĩ Lê: Cháu phải uống nhiều nước mỗi ngày.

Ba: Vâng, bác sĩ.

C. Ông Nhật: Dừng lại, làm ơn. Quá nhiều cà phê rồi.

Nữ phục vụ: Tôi xin lỗi, thưa ngài. Tôi sẽ dọn bàn cho ngài ạ.

3. too and either a. Work with a partner. Read the dialogues. (Thực hành vói bạn cùng học. Đọc bài hội thoại)

D. Minh: Bạn có thể cho tôi một ít giấy không, Nam?

Nam: Tôi xin lỗi. Tôi chỉ có một chút và tôi cần nó.

Ba: I like mangoes.

Nam: I like mangoes, too.

Ba: I don’t like bananas.

Nam: I don’t like bananas, either.

Ba: I like candy.

Nam: I like candy, too.

Dịch bài:

Ba: I don’t like eggs.

Nam: I don’t like eggs, either.

Ba: Tôi thích xoài.

Nam: Tôi cùng thích xoài.

Ba: Tôi không thích chuối.

Nam: Tôi cũng không thích chuối.

Ba: Tôi thích kẹo.

Nam: Tôi cũng thích kẹo.

b. Look at the pictures. Make up similar dialogues with a partner. (Hãy nhìn hình. Viết bài đối thoại tương tự với bạn cùng học) Hướng dẫn giải:

Ba: Tôi không thích trứng.

Nam: Tôi cũng không thích trứng.

A: I like mangoes.

B: I like mangoes, too.

A: I don’t like bananas.

B: I don’t like bananas, either.

A: I don’t like papaya.

B: I don’t like papaya, either.

A: I like corn.

B: I like corn, too.

A: I don’t like spinach.

B: I don’t like spinach, either.

A: I don’t like potatoes.

B: I don’t like potatoes, either.

A: I don’t like fish.

B: I don’t like fish, either.

A: I don’t like chicken.

B: I don’t like chicken, either.

Tạm dịch:

A: I like beef.

B: I like beef, too.

A: Tôi thích xoài.

B: Tôi cũng thích xoài.

A: Tôi không thích chuối.

B: Tôi cũng không thích chuối.

A: Tôi không thích đu đủ.

B: Tôi cũng không thích đu đủ.

A: Tôi thích ngô.

B: Tôi cũng thích ngô.

A: Tôi không thích rau dền.

B: Tôi cũng không thích rau dền.

A: Tôi không thích khoai tây.

B: Tôi cũng không thích khoai tây.

A: Tôi không thích cá.

B: Tôi cũng không thích cá.

A: Tôi không thích gà.

B: Tôi cũng không thích thịt gà.

4. so and neither. Work with a partner. Read. Then look at the pictures in exercise 3. Make up eight dialogues with So and Neither. (Thực hành với bạn cùng học. Đọc. Sau đó nhìn các hình ở bài tập 3. Viết tám bài đồi thoại với So và Neither) Hướng dẫn giải:

A: Tôi thích thịt bò.

B: Tôi cũng thích thịt bò.

1. A: I like mangoes

2. A: I don’t like papaya.

B. Neither do I.

3. A: I don’t like bananas.

B: Neither do I.

4. A: I like corn.

B: So do I.

5. A: I don’t like spinach.

B. Neither do I.

6. A: I don’t like potatoes.

B. Neither do I.

7. A: I don’t like fish.

B: Neither do I.

Tạm dịch:

8. A: I don’t like chicken.

B: Neither do I.

1. A: Tôi thích xoài

B: Tôi cũng vậy.

2. A: Tôi không thích đu đủ.

B. Tôi cũng vậy.

3. A: Tôi không thích chuối.

B: Tôi cũng vậy.

4. A: Tôi thích ngô.

B: Tôi cũng vậy.

5. A: Tôi không thích rau dền.

B. Tôi cũng vậy.

6. A: Tôi không thích khoai tây.

B. Tôi cũng vậy.

7. A: Tôi không thích cá.

B: Tôi cũng vậy.

5. Imperatives. Complete the instructions (Hoàn tất lời chỉ dẫn) Making cucumber salad. (Làm món trộn dưa chuột) (Thể truyền khiến/ Câu ra lệnh)

8. A: Tôi không thích gà.

B: Tôi cũng vậy.

a. Peel the onions.

b. Wash the cucumbers and ilie onions.

c. Slice the cucumbers and the onions.

d. Mix the slice.

Tạm dịch:

e. Add a little salt, sugar and vinegar to the mixture.

f. Stir the mixture.

g. Wait for five minutes and the salad is ready to serve.

a. Lột củ hành.

b. Rửa dưa và củ hành.

c. Cắt dưa và củ hành thành miếng mỏng.

d. Trộn lại những thứ đã được thái.

chúng tôi

e. Thêm một ít muối, đường và dầm vào hỗn hợp.

f. Đảo hỗn hợp.

g. Chờ 5 phút và món rau sẵn sàng đế phục vụ.

Unit 9 Lớp 7: Language Focus 3

Unit 9: At home and away

Language Focus 3 (Bài 1-5 trang 95-98 SGK Tiếng Anh 7)

A. Vocabulary

violet (adj): màu tím mini mart (n): chợ nhỏ hairdresser's (n): tiệm uốn/cắt tóc

B. 1. How much is it? ( Nó giá bao nhiêu?)

a) Thực hành với một bạn. Đọc bài hội thoại. Lan : Cái áo đàm xanh lá cây giá bao nhiêu? Người bán hàng: 30.000 đồng. Lan : Còn cái áo đầm tím? Người bán hàng: 35.000 đồng. b) Bây giờ thực hiện các bài hội thoại tương tự. A: How much is the blue hat? B: It's fifteen thousand dong. A: And how about the yellow hat? B: It's twelve thousand dong. C: How much is the green shirt? D: It's twenty thousand dong. C: And what about the red shirt? D: It's twenty-two thousand dong. a) Hãy nhìn vào bản đồ. Viết vị trí của mỗi tiệm (cửa hàng). * - The restaurant is on Hue Street. - It's on the right of the bookstore. * - The bookstore is on Hue Street. - It's between the restaurant and the mini-mart. * - The library is on Tay Ho Street. - It's opposite the hairdresser's. * - The park is on Tay Ho Street. - It's next to the hairdresser's. b) Nhìn vào bảng. Hỏi và trả lời với một bạn. - How far is it from the clothing store to the book store? It's four hundred and fifty meters. - How far is it from the restaurant to the hairdresser's? It's four hundred meters. - How far is it from the mini-mart to the library? It's three hundred meters. - How far is it from the library to the shoe store? It's eight hundred meters.

3. Past Simple Tense ( Thì quá khứ đơn)

a) Viết dạng quá khứ vào bảng. Verb Past form buy bought help helped remember remembered take took send sent think thought talk talked b) Hoàn thành các câu. - I played volleyball last week. - Yesterday, I talked to my grandmother. - Last December, Mom bought me a new bike. - Dad worked in Hue a few years ago. - I sent a letter to my pen pal last month.

4. Simple Tenses ( Các thì đơn)

Nhìn vào nhật kí của Nga và hoàn thành đoạn hội thoại. Nga: Every day, I clean my room, study English and help my Mom. Minh: What did you do yesterday? Nga: I watched TV, played volleyball and stayed at Hoa's house. Minh: How about tomorrow? Nga: I'll visit my grandfather, see a movie and buy a pair of shoes.

5. More, Less and Fewer

Viết các câu mới. - Before there were two eggs. Now there are more eggs. - Before there was one liter of milk. Now there is less milk. - Before there were four bananas. Now there are fewer bananas. - Before there was some butter. Now there is more butter. - Before there were two tomatoes. Now there are more tomatoes. - Before there was some orange juice. Now there is more orange juice.

Các bài học tiếng Anh lớp 7 Unit 9 khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 7 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

unit-9-at-home-and-away.jsp

Unit 9 Lớp 7 Language Focus 3

1. How much is it?

a. Work with a partner. Read the dialogue. (Thực hành với bạn học. Đọc hội thoại)

Lan : Cái áo đầm xanh lá cây giá bao nhiêu?

Người bán hàng: 30.000 đồng.

Lan : Còn cái áo đầm tím?

Người bán hàng: 35.000 đồng.

b. Now make similar dialogues. (Thực hiện những bài hội thoại tương tự)

Guide to answer

A: How much is the blue hat?

B: It’s fifteen thousand dong.

A: And how about the yellow hat?

B: It’s twelve thousand dong.

C: How much is the green shirt?

D: It’s twenty thousand dong.

C: And what about the red shirt?

D: It’s twenty-two thousand dong.

a. Look at the map. Write the location of each store. (Hãy nhìn vào bản đồ. Viết vị trí của mỗi tiệm (cửa hàng.))

1. The shoe store is on Hai Ba Trung Street.

It’s next to/near the clothing store to the left.

2. The bookstore is on Hue Street. It’s between the restaurant and the minimart.

3. The restaurant is on Hue Street. It’s next to the bookstore to the left.

4. The minimart is on Hue Street. It’s next to the bookstore to the right.

5. The hairdresser’s is on Tay Ho Street. It’s next to the library.

b. Look at the table. Ask and answer questions with a partner. (Nhìn vào bảng. Hỏi và trả lời các câu hỏi với bạn học)

– How far is it from the clothing store to the book store? It’s four hundred and fifty meters.

– How far is it from the restaurant to the hairdresser’s? It’s four hundred meters.

– How far is it from the mini-mart to the library? It’s three hundred meters.

– How far is it from the library to the shoe store? It’s eight hundred meters.

3. Past simple tense

a. Write the past form of the verbs in the table. (Viết dạng đúng của những động từ trong bảng)

b. Complete the sentences. Use the words in the box. (Hoàn thành các câu. Sử dụng các từ trong khung)

play send buy talk work

– I played volleyball last week.

– Yesterday, I talked to my grandmother.

– Last December, Mom bought me a new bike.

– Dad worked in Hue a few years ago.

– I sent a letter to my pen pal last month.

4. Simple Tenses

Look at Nga’s diary and complete the dialogue. (Nhìn vào nhật ký của Nga và hoàn thành hội thoại)

Guide to answer

Nga: Every day, I clean my room, study English and help my Mom.

Minh: What did you do yesterday?

Nga: I watched TV, played volleyball and stayed at Hoa’s house.

Minh: How about tomorrow?

Nga: I will visit my grandfather, see a movie and buy a pair of shoes.

5. More, Less and Fewer

Write new sentences. (Viết các câu mới)

Guide to answer

– Before there were two eggs. Now there are more eggs.

– Before there was one liter of milk. Now there is less milk.

– Before there were four bananas. Now there are fewer bananas.

– Before there was some butter. Now there is more butter.

– Before there were two tomatoes. Now there are more tomatoes.

– Before there was some orange juice. Now there is more orange juice.