Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Chia Đa Thức Một Biến Đã Sắp Xếp / TOP #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 10/2022 ❣️ Top View | Ictu-hanoi.edu.vn

Giải Bài Tập Trang 31, 32 Sgk Toán Lớp 8 Tập 1: Chia Đa Thức Một Biến Đã Sắp Xếp

Phát Triển Tư Duy Đột Phá Giải Bài Tập Tài Liệu Dạy Học Toán 8 (Tập 1

Giải Bài 67,68,69, 70,71,72,73,74 Trang 31,32 Sgk Toán 8 Tập 1: Chia Đa Thức Một Biến Đã Sắp Xếp

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 8 Tập 1 Bài 12: Chia Đa Thức Một Biến Đã Sắp Xếp

Giải Bài Tập Trang 31, 32 Sgk Toán Lớp 8 Tập 1: Chia Đa Thức Một Biến Đã Sắp Xếp Giải Bài Tập Môn

Giải Bài Tập Phần Chia Đa Thức Cho Một Biến Đã Sắp Xếp Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8

Giải bài tập trang 31, 32 SGK Toán lớp 8 tập 1: Chia đa thức một biến đã sắp xếp

Giải bài tập môn Toán lớp 8

với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 8, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán.

Giải bài tập SGK trang 26, 27 Toán 8 tập 1: Chia đơn thức cho đơn thứcGiải bài tập trang 28, 29 SGK Toán lớp 8 tập 1: Chia đa thức cho đơn thức

A. Tóm tắt kiến thức chia đa thức một biến đã sắp xếp

1. Phương pháp:

Ta trình bày phép chia tương tự như cách chia các số tự nhiên. Với hai đa thức A và B của một biến, B ≠ 0 tồn tại duy nhất hai đa thức Q và R sao cho:

A = B . Q + R, với R = 0 hoặc bậc bé hơn bậc của 1

Nếu R = 0, ta được phép chia hết.

Nếu R ≠ 0, ta được phép chia có dư.

B. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 31, 32 Toán Đại số 8 tập 1:

Bài 1 (trang 31 SGK Toán 8 tập 1)

Sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến rồi làm phép chia:

Đáp án và hướng dẫn giải bài:

a) (x 3 – 7x + 3 – x2) : (x – 3)

Sắp xếp lại: (x 3 – x 2 – 7x + 3 ) : (x – 3)

Bài 2 (trang 31 SGK Toán 8 tập 1)

Áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ để thực hiện phép chia:

b) (125x 3 + 1) : (5x + 1);

Đáp án và hướng dẫn giải bài:

= (y – x) 2 : (y – x) = y – x.

Bài 3 (trang 31 SGK Toán 8 tập 1)

Cho hai đa thức A = 3×4 + x3 + 6x – 5 và B = x2+ 1. Tìm dư R trong phép chia A cho B rồi viết A dưới dạng A = B.Q + R.

Đáp án và hướng dẫn giải bài:

Luyện tập:

Bài 1 (trang 32 SGK Toán 8 tập 1)

Làm tính chia:

Đáp án và hướng dẫn giải bài:

= 15/6xy – 1 – 3/6y = 5/2xy – 1/2y – 1.

Bài 2 (trang 32 SGK Toán 8 tập 1)

Không thực hiện phép chia, hãy xét xem đa thức A có chia hết cho đa thức B hay không.

B = 1 – x

Đáp án và hướng dẫn giải bài:

b) A chia hết cho B, vì x 2 – 2x + 1 = (1 – x) 2, chia hết cho 1 – x

Bài 3 (trang 32 SGK Toán 8 tập 1)

Làm tính chia:

Đáp án và hướng dẫn giải bài

Bài 4 (trang 32 SGK Toán 8 tập 1)

Tính nhanh:

a) (4x 2 – 9y2) : (2x – 3y); b) (27x 3 – 1) : (3x – 1);

c) (8x 3 + 1) : (4x 2 – 2x + 1); d) (x 2 – 3x + xy -3y) : (x + y)

Đáp án và hướng dẫn giải bài:

b) (27x 3 – 1) : (3x – 1) = : (3x – 1) = 9x 2 + 3x + 1

= (2x + 1)(4x 2 – 2x + 1) : (4×2 – 2x + 1) = 2x + 1

d) (x 2 – 3x + xy -3y) : (x + y)

= : (x + y)

= (x + y)(x – 3) : (x + y)

= x – 3.

Bài 5 (trang 32 SGK Toán 8 tập 1)

Tìm số a để đa thức 2x 3 – 3x 2 + x + a chia hết cho đa thức x + 2

Đáp án và hướng dẫn giải bài:

Bài 51 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2

Giải Bài 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 Trang 50, 51 Sgk Toán 6 Tập 1

Giải Bài Tập Toán Đại Số Lớp 8 Phần Ôn Tập Chương 4: Bất Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn

Giải Bài Tập Phần Bất Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8

Giải Bài Tập Toán Đại Số Lớp 8: Bất Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn (Bài 4 Chương 4)

Giải Bài Tập Trang 31, 32 Sgk Toán Lớp 8 Tập 1: Chia Đa Thức Một Biến Đã Sắp Xếp Giải Bài Tập Môn

Giải Bài Tập Phần Chia Đa Thức Cho Một Biến Đã Sắp Xếp Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Toán Lớp 8 (Tập 1)

Giải Bài 43,44, 45 ,46,47, 48,49 Trang 92,93 Toán 8 Tập 1: Hình Bình Hành

Giải Toán Lớp 8 Bài Ôn Tập Chương 4 Phần Hình Học

Bài 20,21,22, 23,24,25 Trang 79,80 Toán Lớp 8 Tập 1: Đường Trung Bình Của Tam Giác, Của Hình Thang

Giải bài tập trang 31, 32 SGK Toán lớp 8 tập 1: Chia đa thức một biến đã sắp xếp Giải bài tập môn Toán lớp 8

Giải bài tập trang 31, 32 SGK Toán lớp 8 tập 1: Chia đa thức một biến đã sắp xếp

Giải bài tập trang 31, 32 SGK Toán lớp 8 tập 1: Chia đa thức một biến đã sắp xếp với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 8, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán.

Giải bài tập SGK trang 26, 27 Toán 8 tập 1: Chia đơn thức cho đơn thức Giải bài tập trang 28, 29 SGK Toán lớp 8 tập 1: Chia đa thức cho đơn thức

A. Tóm tắt kiến thức chia đa thức một biến đã sắp xếp

1. Phương pháp:

Ta trình bày phép chia tương tự như cách chia các số tự nhiên. Với hai đa thức A và B của một biến, B ≠ 0 tồn tại duy nhất hai đa thức Q và R sao cho:

A = B . Q + R, với R = 0 hoặc bậc bé hơn bậc của 1

Nếu R = 0, ta được phép chia hết.

Nếu R ≠ 0, ta được phép chia có dư.

B. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 31, 32 Toán Đại số 8 tập 1:

Bài 1 (trang 31 SGK Toán 8 tập 1)

Sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến rồi làm phép chia:

Đáp án và hướng dẫn giải bài:

a) (x 3 – 7x + 3 – x2) : (x – 3)

Sắp xếp lại: (x 3 – x 2 – 7x + 3 ) : (x – 3)

Bài 2 (trang 31 SGK Toán 8 tập 1)

Áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ để thực hiện phép chia:

b) (125x 3 + 1) : (5x + 1);

Đáp án và hướng dẫn giải bài:

= (y – x) 2 : (y – x) = y – x.

Bài 3 (trang 31 SGK Toán 8 tập 1)

Cho hai đa thức A = 3×4 + x3 + 6x – 5 và B = x2+ 1. Tìm dư R trong phép chia A cho B rồi viết A dưới dạng A = B.Q + R.

Đáp án và hướng dẫn giải bài:

Luyện tập:

Bài 1 (trang 32 SGK Toán 8 tập 1)

Làm tính chia:

Đáp án và hướng dẫn giải bài:

= 15/6xy – 1 – 3/6y = 5/2xy – 1/2y – 1.

Bài 2 (trang 32 SGK Toán 8 tập 1)

Không thực hiện phép chia, hãy xét xem đa thức A có chia hết cho đa thức B hay không.

B = 1 – x

Đáp án và hướng dẫn giải bài:

b) A chia hết cho B, vì x 2 – 2x + 1 = (1 – x) 2, chia hết cho 1 – x

Bài 3 (trang 32 SGK Toán 8 tập 1)

Làm tính chia:

Đáp án và hướng dẫn giải bài

Bài 4 (trang 32 SGK Toán 8 tập 1)

Tính nhanh:

a) (4x 2 – 9y2) : (2x – 3y); b) (27x 3 – 1) : (3x – 1);

c) (8x 3 + 1) : (4x 2 – 2x + 1); d) (x 2 – 3x + xy -3y) : (x + y)

Đáp án và hướng dẫn giải bài:

b) (27x 3 – 1) : (3x – 1) = : (3x – 1) = 9x 2 + 3x + 1

= (2x + 1)(4x 2 – 2x + 1) : (4×2 – 2x + 1) = 2x + 1

d) (x 2 – 3x + xy -3y) : (x + y)

= : (x + y)

= (x + y)(x – 3) : (x + y)

= x – 3.

Bài 5 (trang 32 SGK Toán 8 tập 1)

Tìm số a để đa thức 2x 3 – 3x 2 + x + a chia hết cho đa thức x + 2

Đáp án và hướng dẫn giải bài:

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 8 Tập 1 Bài 12: Chia Đa Thức Một Biến Đã Sắp Xếp

Giải Bài 67,68,69, 70,71,72,73,74 Trang 31,32 Sgk Toán 8 Tập 1: Chia Đa Thức Một Biến Đã Sắp Xếp

Phát Triển Tư Duy Đột Phá Giải Bài Tập Tài Liệu Dạy Học Toán 8 (Tập 1

Giải Bài Tập Trang 31, 32 Sgk Toán Lớp 8 Tập 1: Chia Đa Thức Một Biến Đã Sắp Xếp

Bài 51 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2

Cộng , Trừ Đa Thức Một Biến

Đáp Án Đầy Đủ 24 Mã Đề Môn Toán Kỳ Thi Tốt Nghiệp Thpt Năm 2022

Lời Giải Đề Thi Tiếng Anh Lớp 4 Cuối Học Kì 2

Đáp Án Bài Toán Lớp 6

Bộ Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán Lớp 4 Có Đáp Án

Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Toán Lớp 4 Có Đáp Án

Hãy tính P(x) + Q(x) và P(x) – Q(x).

a) Tổng của hai đa thức một biến.

b) Hiệu của hai đa thức một biến.

Bạn Vinh nêu nhận xét: “Ta có thể viết đa thức đã cho thành tổng của hai đa thức bậc 4”. Đúng hay sai ? Vì sao ?

Cho các đa thức:

Tính P(x) + Q(x) + H(x) và P(x) – Q(x) – H(x).

Chọn đa thức mà em cho là kết quả đúng:

Hãy tìm bậc của mỗi đa thức sau:

a) Thu gọn các đa thức trên.

b) Tính N + M và N – M.

Cho các đa thức:

a) Thu gọn các đa thức trên.

b) Tính N + M và N – M.

Cho hai đa thức:

a) Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo lũy thừa tăng của biến.

b) Tính P(x) + Q(x) và P(x) – Q(x).

Cho các đa thức:

Tính P(x) – Q(x) và Q(x) – P(x).

Có nhận xét gì về các hệ số của hai đa thức tìm được ?

LỜI GIẢI, HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP SỐ:

Cách 1: Cộng, trừ đa thức theo “hàng ngang”

Thực hiện các bước sau:

– Viết hai đa thức trong dấu ngoặc.

– Thực hiện bỏ dấu ngoặc.

– Nhóm các hạng tử đồng dạng.

– Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng.

Cách 2: Cộng, trừ đa thức theo “cột dọc”.

Thực hiện các bước sau:

– Sắp xếp các hạng tử của hai đa thức cùng theo luỹ thừa giảm (hoặc tăng) của biến.

– Đặt phép tính theo cột dọc (tương tự như cộng, trừ các số) sao cho các đơn thức đồng dạng ở cùng một cột.

Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng.

Cách 1: Cộng, trừ đa thức theo ‘hàng ngang”.

Cách 2: Cộng, trừ đa thức theo “cột dọc”.

Sắp xếp đa thức:

P + Q = M suy ra Q = M – P.

P – R + M suy ra R = P – M.

Để viết một đa thức dưới dạng tổng hoặc hiệu của hai đa thức ta “tách” mỗi hệ số của đa thức đã cho thành tổng hoặc hiệu của hai số, các số này sẽ là hệ số của luỹ thừa cùng bậc của hai đa thức phải tìm.

Ta “tách” các hệ số: 2 = 1 + 1, 3 = 1 + 2.

Bạn Vinh nhận xét đúng. Chẳng hạn:

b) P(x) – Q(x) – H(x)

Cách 2: Cộng, trừ đa thức theo “cột dọc”.

Sắp xếp đa thức:

Tính P(x) + Q(x) + H(x)

b) Tính P(x) – Q(x) – H(x)

Thu gọn đa thức:

Vậy M là đa thức bậc 2, N là đa thức bậc 4.

a) Thu gọn các đa thức:

b) Cách 1: Cộng, trừ đa thức theo “hàng ngang”.

a) Sắp xếp đa thức:

b) Cách 1: Cộng, trừ theo “hàng ngang”

Cách 2: Cộng, trừ theo “cột dọc”.

Giá trị của đa thức P(x) tại các điểm x = – 1; x = 0; x = 4 là:

Bài 53 .

Cách 1: Cộng, trừ theo “hàng ngang”.

Cách 2: Cộng, trừ theo “cột dọc”.

Hs tự giải.

Đáp Án Sách Giáo Khoa Toán Lớp 7

Đáp Án New Round Up 2

Đáp Án New Round Up 4

Đọc Truyện Thám Tử Điên Cuồng

Đọc Truyện Thiên Lộ Sát Thần

Giải Sách Bài Tập Toán 7 Bài 7: Đa Thức Một Biến

Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 10 (Đại Số) Chương 1: Mệnh Đề

Giải Sách Bài Tập Toán 8 Bài 2: Nhân Đa Thức Với Đa Thức

Giải Toán Lớp 8 Bài 1: Nhân Đơn Thức Với Đa Thức

Toán Lớp 4 Trang 66, 67: Nhân Một Số Với Một Tổng

Giải Vở Bài Tập Toán 4 Bài 56: Nhân Một Số Với Một Tổng

Sách Giải Sách Bài Tập Toán 7 Bài 7: Đa thức một biến giúp bạn giải các bài tập trong sách bài tập toán, học tốt toán 7 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Bài 34 trang 24 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Cho ví dụ một đa thức một biến mà:

a. Có hệ số cao nhất bằng 10, hệ số tự do bằng -1

b. Chỉ có ba hạng tử

Lời giải:

Có nhiều đáp số, chẳng hạn:

Bài 35 trang 24 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Thu gọn các đa thức sau và sắp xếp theo lũy thừa giảm của biến:

Lời giải:

Bài 36 trang 24 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Thu gọn và sắp xếp các số hạng của đa thức theo lũy thừa tăng của biến. Tìm hệ số cao nhất, hệ số tự do:

Lời giải:

Hệ số cao nhất là -4, hệ số tự do là 1.

Bài 37 trang 25 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Tính giá trị của các đa thức sau:

b. ax 2 + bx + c tại x = -1; x = 1 (a, b, c là hằng số)

Lời giải:

a. Thay x = -1 và đa thức, ta có:

Vậy giá trị đa thức bằng 50 tại x = -1.

b. * Thay giá trị x = -1 vào đa thức, ta có:

a(-1) 2 + b(-1) + c = a – b + c

Vậy giá trị đa thức bằng a – b + c tại x = -1

* Thay giá trị x = 1 vào đa thức, ta có:

Vậy giá trị đa thức bằng a + b + c tại x = 1.

Thu gọn và sắp xếp các đa thức f(x) và g(x) theo luỹ thừa giảm của biến rồi tìm bậc của đa thức đó.

Lời giải:

Đa thức có bậc là 5

Đa thức có bậc là 8.

Bài 7.2 trang 25 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Giá trị của đa thức x + x3 + x5 + x7 + x9 + …… + x101 tại x = -1 là:

(A) -101;

(B) -100;

(C) -51;

(D) -50

Hãy chọn phương án đúng.

Lời giải:

Chọn đáp án C

Giải Bài Tập Sbt Toán Hình 6 Bài 1: Nửa Mặt Phẳng

Bài 1,2,3 ,4,5 Trang 73 Toán 6 Tập 2: Nửa Mặt Phẳng

Giải Sách Bài Tập Toán 6 Bài 1: Nửa Mặt Phẳng

Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Bài 1: Nửa Mặt Phẳng

Giải Sách Bài Tập Toán 7 Bài 6: Mặt Phẳng Tọa Độ

🌟 Home
🌟 Top