Giải Bài Tập Unit 2 Lớp 12 Language Focus / Top 10 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Ictu-hanoi.edu.vn

Unit 2 Lớp 12 Language Focus

The pronunciation of -ed (Cách phát âm đuôi -ed)

Có 3 cách phát âm đuôi -ed của động từ có quy tắc ở thì quá khứ: /d/, /t/, /ɪd/

/d/ sau các phụ âm hữu thanh (voiced consonants): /b/, /g/, /m/, /n/, /l/, /v/, /z/, /ð/, /ʒ/, /ʤ/, /ŋ/ và các nguyên âm a, e, o, i, u

/t/ sau các phụ âm vô thanh (voiceless consonants): /θ/, /p/, /f/, /s/, /ʃ /, /ʧ/, /k/

Review of tenses (Ôn tập các thì)

BẢNG HỆ THỐNG CÔNG THỨC CÁC THÌ TIẾNG ANH

Complete the following conversations with the correct form of the verbs in the box. (Hoàn thành những đoạn hội thoại sau với hình thức đúng của động từ trong khung)

see drink write cook

1. A: chúng tôi Titanic yet?

B: Yes, I have. chúng tôi last night. Why?

A: chúng tôi next Friday.

2. A: chúng tôi the soda?

B: Not me. chúng tôi soda at all since last week. I …………….water all week. It’s much healthier.

3. A: Susan…………….a lot of books lately.

B: ……………..she……………….Wildest Dreams?

A: Yes, she did. chúng tôi one about five years ago.

4. A: chúng tôi hours. When are we eating dinner?

B: I’ve just finished. I……………something special for you. It’s called “Ants on the tree”.

A: Gross!

B: Actually, chúng tôi for you many times before. It’s just meatballs with rice noodles.

Have….seen/saw/am going to see

drank/have not drunk/drank

has written/Did…write/wrote

have been cooking/cooked/wrote

Circle the letter (A, B, C, D) to complete the passage (Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C, D để hoàn thành đoạn văn)

1. A. lives B. will live C. has been living D. doesn’t live

2. A. has been photographing B. photographs C. is photographing D. was photographing

3. A. is taking B. will take C. has taken D. takes

4. A. won B. is winning C. has won D. has been winning

5. A. won B. is winning C. has won D. wins

6. A. has become B. becomes C. will become D. become

7. A. tracks B. will track C. has been tracking D. tracking

8. A. will see B. saw C. have been seeing D. have seen

Guide to answer

Complete the following letter with the correct form of verbs in brackets. (Hoàn thành bức thư với dạng đúng của động từ trong ngoặc.)

Dear Mr. Jones,

I am writing this letter to complain about the noise from Apartment 3C.I (1.move)…………. into Apartment 2C on November 1. Since I (2.move)…………in, my upstairs neighbours have their stereo loudly every night. I (3.ask) chúng tôi to turn it down several time. But they (4.not stop) …….. the noise yet. I am a student and I (5.study)………. Every night. I (6.fail)………..my final exam next month unless this noise stops. I would be grateful if you (7.can talk) chúng tôi my neighbours and ask them to turn down their stereo after 10.00 p.m.

Sincerely, Jony

Guide to answer

Unit 11 Lớp 12: Language Focus

Unit 11: Books

E. Language Focus (Trang 126-127 SGK Tiếng Anh 12)

Pronunciation Listen and practise reading the following sentences, playing attention to the stressed syllables Bài nghe: Nội dung bài nghe:

1. Why did you behave like that? ( Tại sao bạn cư xử như thế?)

2. Come for a swim. ( Đi bơi.)

3. I think it will be fine. ( Tôi nghĩ sẽ ổn thôi.)

4. She’s gone for a walk in the park. ( Cô ấy đi dạo trong công viên.)

5. I wonder if he’ll ever come back. ( Tôi tự hỏi anh ấy có bao giờ trở lại.)

Mark the primary stress over the main stress syllables, then practise reading the sentences. Bài nghe: Nội dung bài nghe:

Peter’s coming in a minute if he can. ( Peter sẽ đến trong một phút nếu anh ta có thể.)

Come and see us at our new apartment. ( Hãy đến và xem căn hộ mới của chúng tôi.)

Where’s your new apartment? Is it in another district? ( Căn hộ mới của bạn ở đâu? Nó có ở một quận khác à?)

Why was he trying to embarrass me? ( Tại sao anh ấy lại làm tôi ngượng ngùng?)

Probably he wanted you to notice him. ( Có thể anh ta muốn bạn chú ý đến anh ta.)

Grammar

Exercise 1. Rewrite the sentences in the passive. ( Viết lại các câu ở thể bị động.)

Gợi ý:

1. This machine mustn’t be used after 5.30 pm.

2. This machine must be cleaned every time you use it.

3. The flowers should be kept in a warm sunny place.

4. Your bill should be paid before you leave the hotel.

5. The information should be given to us now.

6. Toothpaste can be bought at the drug store.

7. The children should be warned not to speak to strangers.

8. The mystery can’t be solved.

9. Travellers’ cheques can be exchanged at most banks.

10. The news shouldn’t be told to her. She might be killed by it.

Gợi ý:

1. will be prepared

2. Is food going to be cooked

3. will be pre-packaged

4. can be warmed

5. should (food) be chosen

6. has to be offered

7. could be selected

8. ought to be made

Unit 12 Lớp 7: Language Focus 4

Unit 12: Let’s eat!

Language Focus 4 (Bài 1-5 trang 123-128 SGK Tiếng Anh 7)

1. Past Simple Tense ( Thì quá khứ đơn)

a) Did you do your homework last week? No, I didn't. I watched TV. b) Did you eat dinner at home Wednesday? No, I didn't. I ate dinner at a food stall. c) Did you play basketball yesterday? No, I didn't. I went to the movie theatre. d) Did you watch a video film at the weekend? No, I didn't. I learned English lessons. e) Did you play table-tennis yesterday? No, I didn't. I played football with my friends.

2. Indefinite Quantifiers ( Từ định lượng bất định)

a) Write the correct expression. A. a little coffee B. a lot of tea C. a little sugar D. lots of salt E. a lot of coffee b) Complete the dialogues Nga: Hoa, bạn làm sao thế? Hoa: Tôi cảm thấy bệnh. Tôi đã ăn quá nhiều kẹo. A. Mrs Quyen: Lan, add some salt to the vegetables, please. Lan : A lot or little? Mrs Quyen: Only a little, I think. B. Dr Le: You must drink a lot of water every day. Ba : Yes, doctor. C. Mr Nhat : Stop, please. That is too much coffee. Waitress: I'm sorry, Sir. I'll clean the table for you. D. Minh: Can you give me some paper, Nam? Nam : I'm sorry. I only have a little and I need it.

3. TOO and EITHER

a) Thực hành với một bạn. Đọc bài hội thoại. - Ba : Tôi thích xoài. - Ba : Tôi không thích chuối. Nam: Tôi cũng thích xoài. Nam: Tôi cũng không thích chuối. - Ba : Tôi thích kẹo. - Ba : Tôi không thích trứng. Nam: Tôi cũng thích kẹo. Nam: Tôi cũng không thích trứng. b) Hãy nhìn vào hình. Viết bài hội thoại tương tự cùng với một bạn. - A: I like mangoes. - A: I don't like papaya. B: I like mangoes, too. B: I don't like papaya, either. - A: I don't like bananas. - A: I like corn. B: I don't like bananas, either. B: I like corn, too. - A: I don't like spinach. - A: I don't like fish. B: I don't like spinach, either. B: I don't like fish, either. - A: I don't like potatoes. - A: I don't like chicken. B: I don't like potatoes, either. B: I don't like chicken, either. - A: I like beef. B: I like beef, too.

4. SO and NEITHER

Thực hành cùng với một bạn. Đọc. Sau đó nhìn vào các hình ở bài tập 3. Viết 8 đoạn hội thoại với SO và NEITHER. a) A: I like mangoes. c) A: I don't like papaya. B: So do I. B: Neither does my brother. b) A: I don't like bananas. d) A: I like corn. B: Neither do I. B: So do I. e) A: I don't like spinach. f) A: I like sweet potatoes. B: Neither does my sister. B: So do I. g) A: I don't like chicken. h) A: I like beef. B: So do my family. B: So does my brother.

5. Imperatives ( Câu mệnh lệnh)

Hoàn thành các lời chỉ dẫn. a) Peel the onions. (Lột củ hành.) b) Wash the cucumbers and the onions. (Rửa dưa và củ hành.) c) Slice the cucumbers and the onions. (Cắt dưa và củ hành thành từng miếng.) d) Mix the slices. (Trộn các miếng này.) e) Add a little salt, sugar and vinegar to the mixture. (Thêm một ít muối, đường và giấm vào hỗn hợp.) f) Stir the mixture. (Đảo hỗn hợp.) g) Wait for five minutes and the salad is ready to serve. (Chờ 5 phút và món rau trộn sẵn sàng để dùng.) ingredient (n) : thành phần vinegar (n): giấm tea spoonful (n): một muỗng đầy peel (v) : lột vỏ mix (v) : trộn stir (v) : trộn, khuấy mixture (n) : hỗn hợp slice (v) : một lát mỏng serve (v) : phục vụ

Các bài học tiếng Anh lớp 7 Unit 12 khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 7 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Unit 2 Lớp 10: Language Focus

Unit 2: School talks

E. Language Focus (Trang 29-30-31 SGK Tiếng Anh 10)

Bài nghe: * Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại.) Luyện tập các câu sau:

1. I love my school very much.

2. I think my cousin is lovely.

3. Last month I took Sunny out for lunch.

4. They are dancing under the stars.

5. Martha and Charles are dancing in the dark.

6. Let’s have lunch in the garden.

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi rất yêu trường tôi.

2. Tôi nghĩ em họ tôi thật đáng yêu.

3. Tháng trước tôi đã dẫn Sunny ra ngoài ăn trưa.

4. Họ đang nhảy múa dưới bầu trời đầy sao.

5. Martha và Charles đang nhảy múa trong bóng tối.

Grammar and vocabulary ( Ngữ pháp và từ vựng)

Exercise 1. Make questions for the following response. ( Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau.)

1. When did you arrive here/ come?

2. How long did you stay here?

3. Who did you come with?

4. Where do you live?

5. Why do you come to this city?/ Why do you like learning English?

6. Sorry, what time is it?

7. How many children do your friends/ they have?

Exercise 2. Fill each blank with an -ing or to + infinitive form of the verbs in brackets. ( Điền vào chỗ trống một dạng -ing hoặc to + nguyên mẫu của các động từ trong ngoặc.)

Exercise 3. Complete the following sentences, using an -ing or to + infinitive form of the verbs in the box. ( Hoàn thành các câu sau, sử dụng một dạng -ing hoặc to + nguyên mẫu của các động từ trong khung.)

1. It was a nice day. so we decided to go for a walk.

2. I’m not in a hurry. I don’t mind waiting.

3. They were hungry, so she suggested having dinner early.

4. I’m still looking for a job but I hope to find something soon.

5. We must do something. We can’t go on living like this.

6. Could you please stop making so much noise?

7. Our neighbour threatened to call the police if we don’t stop the noise.

8. Lan was in a difficult situation, so I agreed to lend her some money.

9. Suddenly everybody stopped talking.

10. Don’t forget to post the leller I gave you.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube: