Giải Bài Toán Hình Lớp 7 Trang 91 / Top 10 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 5/2023 # Top View | Ictu-hanoi.edu.vn

Giải Bài 88, 89, 90, 91 Trang 90, 91 Bài 7 Hình Bình Hành

Giải bài 88, 89, 90, 91 trang 90, 91 Sách bài tập Toán 8 tập 1 CHƯƠNG I. TỨ GIÁC. Hướng dẫn Giải bài tập trang 90, 91 bài 7 hình bình hành Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 88: Cho tam giác ABC. Ở phía ngoài tam giác, vẽ các tam giác vuông cân tại A là ABD, ACE. Vẽ hình bình hành ADIE…

Câu 88 trang 90 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 Cho tam giác ABC. Ở phía ngoài tam giác, vẽ các tam giác vuông cân tại A là ABD, ACE. Vẽ hình bình hành ADIE. Chứng minh rằng: a. IA = BC; b. IA ⊥ BC.

Giải:

a. (widehat {BAC} + widehat {BAD} + widehat {DAE} + widehat {EAC} = {360^0})

(widehat {BAD} = {90^0},widehat {EAC} = {90^0}(gt))

Suy ra: (widehat {BAC} + widehat {DAE} = {180^0}) (1)

AE

⇒ (widehat {ADI} + widehat {DAE} = {180^0}) (hai góc trong cùng phía) (2)

Từ (1) và (2) suy ra:

Xét ∆ ABC và ∆ DAI :

AB = AD (gt)

(widehat {BAC} = widehat {ADI}) (chứng minh trên)

AC = DI (vì cùng bằng AE)

Do đó: ∆ ABC = ∆ DAI (c.g.c) ⇒ IA = BC

b. ∆ ABC = ∆ DAI ( chứng minh trên) ( Rightarrow {widehat A_1} = {widehat B_1}) (3)

Gọi giao điểm IA và BC là H.

Ta có: ({widehat A_1} + widehat {BAD} + {widehat A_2} = {180^0}) (kề bù)

mà (widehat {BAD} = {90^0}(gt) Rightarrow {widehat A_1} + {widehat A_2} = {90^0}) (4)

Từ (3) và (4) suy ra: ({widehat B_1} = {widehat A_2} = {90^0})

Trong ∆ AHB ta có: (widehat {AHB} + widehat {{B_1}} + {widehat A_2} = {180^0})

Suy ra (widehat {AHB} = {90^0} Rightarrow AH bot BC) hay IA ⊥ BC

Câu 89 trang 91 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 Dựng hình bình hành ABCD, biết: a. AB = 2cm, AD = 3cm, (widehat A = {110^0}) b. AC = 4cm, BD = 5cm, (widehat {BOC} = {50^0}) (O là giao điểm của hai đường chéo).

Giải:

Dựng ∆ ABD có AB = 2cm, (widehat A = {110^0}), AD = 3cm

– Dựng tia Bx

– Dựng tia Dy

Ta có hình bình hành ABCD cần dựng

Chứng minh: AB

Ta lại có AB = 2cm, (widehat A = {110^0}) , AD = 3cm. Bài toán có một nghiệm hình.

b.

– Dựng ∆ OBC có OC = 2cm, OB = 2,5cm , (widehat O = {50^0})

– Trên tia đối tia OC lấy điểm A sao cho OA = OC = 2cm

– Trên tia đối tia OB lấy điểm D sao cho AD = OB = 2,5cm

Nối AB, BC, CD, AD ta có hình bình hành ABCD cần dựng

Chứng minh: Tứ giác ABCD có OA = OC, OB = OD nên nó là hình bình hành vì có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

Có AC = 4cm, BD = 5cm, (widehat {BOC} = {50^0})

Bài toán có một nghiệm hình.

– Nếu hình bình hành nhận BC làm đường chéo, điểm A cách điểm C ba ô vuông , điểm B cách ({M_2}) là ba ô vuông và C, ({M_2})cũng nằm trên nửa mặt phẳng bờ AB ta có hình bình hành (AB{M_2}C)

– Nếu hình bình hành nhận AB làm đường chéo thì điểm ({M_3}) cách điểm B ba ô vuông, ({M_3})và A nằm trên cũng một nửa mặt phẳng bờ BC ta có hình bình hành (ACB{M_3}) .

Câu 91 trang 91 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 Cho tam giác ABC. Dựng đường thẳng song song với BC, cắt cạnh AB ở E, cắt cạnh AC ở F sao cho BE = AF.

Giải:

– Dựng đường phân giác AD

– Qua D dựng đường thẳng song song AB cắt AC tại F.

– Qua F dựng đường thẳng song song với BC cắt AB tại E.

Ta có điểm E, F cần dựng.

Chứng minh: DF

( Rightarrow {widehat A_1} = {widehat D_1}) (so le trong)

({widehat A_1} = {widehat A_2}) (gt)

Suy ra: ({widehat D_1} = {widehat A_2})

⇒ ∆ AFD cân tại F

⇒ AF = DF (1)

DF

EF

Tứ giác BDFE là hình bình hành ⇒ BE = DF (2)

Từ (1) và (2) suy ra: AF = BE

Bài Tập 4: Trang 91 Sgk Toán Học Lớp 7

Bài Tập Ôn Cuối Năm – Toán Học Lớp 7

Giải Bài Tập SGK: Phần Hình Học

Bài Tập 4 Trang 91 SGK Toán Học Lớp 7 – Tập 2

Cho góc vuông xOy, điểm A thuộc tia Ox, điểm B thuộc tia Oy. Đường trung trực của đoạn thẳng OA cắt Ox ở D, đường trung trực của đoạn thẳng OB cắt Oy ở E. Gọi C là giao điểm của hai đường trung trực đó. Chứng minh rằng:

a. CE = OD

b. CE ⊥ CD

c. CA = CB

d. CA

e. Ba điểm A, B, C thẳng hàng.

Lời Giải Bài Tập 4 Trang 91SGK Toán Học Lớp 7 – Tập 2

– Áp dụng tính chất: Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

– Áp dụng tính chất: Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a,b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau (hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau) thì a và b song song với nhau.

– Áp dụng tiên đề Ơ-clit: Qua một điểm ở ngoài đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

– Áp dụng định lí: Điểm nằm trên đường trung trực của một đoạn thẳng thì cách đều hai mút của đoạn thẳng đó.

Ox ⊥ Oy và CE ⊥ Oy ⇒ EC

Oy ⊥ Ox và CD ⊥ Ox ⇒ DC

()(widehat{CDE} = widehat{OED}) (so le trong); (widehat{ODE} = widehat{CED}) (so le trong)

Xét ΔDOE và ΔECD có:

– DE chung

– (widehat{OED} = widehat{CDE}) (chứng minh trên)

– (widehat{ODE} = widehat{CED}) (chứng minh trên)

⇒ ΔDOE = ΔECD (g.c.c)

⇒ OD = CE (hai cạnh tương ứng)

Câu b: Ta có

CE

Suy ra CD⊥CE (điều phải chứng minh).

Câu c:

Vì C nằm trên đường trung trực của OA nên CA = CO (3)

Vì C nằm trên đường trung trực của OB nên CB = CO (4)

Từ (3) và (4) suy ra CA = CB (điều phải chứng minh).

Câu d: Xét hai tam giác vuông DAC và CED ta có:

– CD cạnh chung

– (widehat{ADC} = widehat{ECD} = 90^0)

– AD = CE (do OD = DA = CE)

Vậy ΔDAC = ΔCED (g.c.g)

⇒ (widehat{ACD} = widehat{EDC}) (hai góc tương ứng)

Hơn nữa (widehat{ACD}) so le trong với (widehat{EDC})

Suy ra CA

Câu e: Chứng minh tương tự như câu d suy ra CB

Cách giải khác

– Ta có Ox ⊥ Oy và CE ⊥ Oy ⇒ Ox

– Ta cũng có: (begin{cases}Oy ⊥ Ox\CD ⊥ Ox end{cases} ⇒ Oy

Từ (1) và (2) ta có:

Ox

⇒ CE = OD (tính chất đoạn chắn) (đpcm)

Câu b: Chứng minh CE ⊥ CD

Ta có: Ox

Suy ra CD ⊥ CE (đpcm)

Câu c: Chứng minh CA = CB

Vì C nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng OA nên: CA = CO (3)

Vì C nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng OB nên: CB = CO (4)

Từ (3) và (4) ta suy ra: CA = CB (đpcm)

Câu d: Chứng minh CA

Xét hai tam giác vuông DAC và CED, ta có:

CD: cạnh chung

(widehat{ADC} = widehat{DCE} = 90^0)

AD = CE (do OD = DA = CE)

Vậy (ΔDAC = ΔCED ⇒ widehat{ACD} = widehat{EDC})

Hơn nữa (widehat{ACD}) so le trong với (widehat{EDC}.) Suy ra CA

Câu e: Tương tự câu d, ta chứng minh được CB

Vậy ta được: (begin{cases}AC

Suy ra A, C, B thẳng hàng

Hướng dẫn giải bài tập 4 trang 91 sgk toán học lớp 7 tập 2 bài tập ôn cuối năm phần hình học. Cho góc vuông xOy, điểm A thuộc tia Ox, điểm B thuộc tia Oy. Đường trung trực của đoạn thẳng OA cắt Ox ở D, đường trung trực của đoạn thẳng OB cắt Oy ở E.

Các bạn đang xem Bài Tập 4 Trang 91 SGK Toán Học Lớp 7 – Tập 2 thuộc Bài Tập Ôn Cuối Năm – Hình Học Lớp 7 tại Hình Học Lớp 7 Tập 2 môn Toán Học Lớp 7 của chúng tôi Hãy Nhấn Đăng Ký Nhận Tin Của Website Để Cập Nhật Những Thông Tin Về Học Tập Mới Nhất Nhé.

Giải Bài Toán Hình Lớp 7

Giải Bài Tập Toán 10 Hình Học, Giải Bài Tập Toán 7 Hình Học, Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Hình Học, Giải Bài Toán Đơn Hình, Giải Bài Toán Hình Lớp 7, Giải Bài Toán Lớp 7 Hình Học, Giải Toán Hình 6, Bài Giải Toán Đếm Hình Lớp 2, Bài Giải Toán Hình Lớp 9, ứng Dụng Giải Bài Toán Hình, Giải Bài Tập Mô Hình Toán Kinh Tế, Đáp án 80 Bài Toán Hình Học Giải Tích Phẳng, Giải Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 2 Bài Hình Tròn. Đường Tròn Trang6 7 8, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Hộp Chữ Nhật, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Lập Phương, Giải Bài Tập Diện Tích Hình Tròn Hình Quạt Tròn, Bài Giải Hình Học Họa Hình, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tiếp, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Lười Giải Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Toán 4tuân 16, Giải Bài Tập 10 Hình Học, Giải Bài Tập Hình Học 11, Giải Bài Tập Hình Học 12, Giải Bài Tập Qua Hình ảnh, Toán Đại 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán Lớp 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Giải Toán Lớp 5 Toán Phát Chiển Năng Lực Tư Tuần 14 Đến 15,16, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tt, Giải Bài Tập 6 Trang 90 Hình Học 12, Bài Giải ôn Tập Chương 1 Hình Học 12, Giải Bài Tập 6 Trang 68 Hình Học 12, Giải Bài Tập 6 Trang 114 Sgk Hình Học 11, Giải Bài Tập 7 Trang 91 Hình Học 12, Giải Bài Tập 8 Trang 81 Hình Học 10, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3 Hình 8, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 2 Hình Lớp 10, Giải Bài ôn Tập Chương 1 Hình Học 8, Giải Bài ôn Tập Chương 1 Hình Học 7, Giải Bài ôn Tập Chương 1 Hình Học 10, Giải Bài Tập 7 Trang 80 Hình Học 12, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3 Hình Học 12, Giải Bài Tập 3 Trang 91 Hình Học 11, Giải Bài 2 ôn Tập Chương 1 Hình Học 11, Giải Bài Tập Hình Học 12 Nâng Cao, Giải Bài Tập 5 Trang 80 Hình Học 12, Bài Giải Hình Chữ Nhật, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 2 Hình Học 11, Bài Giải Hình Lập Phương, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 1 Hình Học 10, Giải Bài Tập 5 Trang 80 Hình Học 10, Phương Pháp Giải Toán Qua Các Bài Toán Olympic, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 8 Tập 1, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 8, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 6, Giải Bài Tập Bài 5 Cấu Hình Electron Nguyên Tử, Báo Cáo Tình Hình Giải Ngân, Kĩ Năng Giải Quyết Vụ án Hình Sự, Bài Giải Hình Bình Hành, Giải Toán Cuối Tuần 12 Lớp 3 Môn Toán, Toán Lớp 5 Bài Giải Toán Về Tỉ Số Phần Trăm, Giải Thích Điều 47 Bộ Luật Hình Sự, Báo Cáo Tình Hình Giải Quyết Khiếu Nại Tố Cáo, Giải Bài Tập Diện Tích Hình Thoi Lớp 8, Bài Giải Diện Tích Hình Bình Hành, Báo Cáo Tình Hình Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai, Giải Quyết Trách Nhiệm Dân Sự Trong Vụ án Hình Sự, Hãy Giải Thích Quá Trình Hình Thành Bộ Xương Hóa Thạch, Hình Thái Động Lực Giải Ven Bờ Delta Sông Hồng, Phân Dạng Và Phương Pháp Giải Các Chuyên Đề Hình Học 10 , Toán Lớp 3 Bài ôn Tập Về Hình Học, Toán 4 ôn Tập Về Hình Học, Toán 4 Bài ôn Tập Về Hình Học, Toán Hình 6, Toan Hinh 11, Toán Lớp 4 ôn Tập Về Hình Học, Toán Hình 10, Toán Lớp 2 Bài ôn Tập Về Hình Học, Toán Lớp 3 ôn Tập Về Hình Học, Giải Pháp Quản Lý Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đảo Trong Tinh Hinh Moi, Hãy Giải Thích Vì Sao Nguồn Điện Ba Pha Thường Được Nối Hình Sao Có Dây Trung , Các Giai Đoạn Hình Thành Và Phát Triển Làm Việc Nhóm, Toán Lớp 3 Bài ôn Tập Về Giải Toán Trang 176, Toán 8 Bài ôn Tập Chương 1 Hình Học, Toán 7 ôn Tập Chương 3 Hình Học, Toán 7 ôn Tập Chương 1 Hình Học, Toán 7 ôn Tập Chương 2 Hình Học, Toán 6 ôn Tập Phần Hình Học, Toán Lớp 5 Chuyên Đề Hình Học, Toán 9 Chương 2 Hình Học, Bài 1 ôn Tập Chương 2 Toán Hình 11, Định Lý Toán Hình 9, Định Lý Toán Hình 8, Toán Hình 7 Định Lý, Báo Cáo Tổng Kết Mô Hình Rau An Toàn, Toán 9 ôn Tập Chương 1 Hình Học, Toán 8 ôn Tập Chương 1 Hình Học,

Giải Bài Tập Toán 10 Hình Học, Giải Bài Tập Toán 7 Hình Học, Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Hình Học, Giải Bài Toán Đơn Hình, Giải Bài Toán Hình Lớp 7, Giải Bài Toán Lớp 7 Hình Học, Giải Toán Hình 6, Bài Giải Toán Đếm Hình Lớp 2, Bài Giải Toán Hình Lớp 9, ứng Dụng Giải Bài Toán Hình, Giải Bài Tập Mô Hình Toán Kinh Tế, Đáp án 80 Bài Toán Hình Học Giải Tích Phẳng, Giải Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 2 Bài Hình Tròn. Đường Tròn Trang6 7 8, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Hộp Chữ Nhật, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Lập Phương, Giải Bài Tập Diện Tích Hình Tròn Hình Quạt Tròn, Bài Giải Hình Học Họa Hình, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tiếp, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Lười Giải Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Toán 4tuân 16, Giải Bài Tập 10 Hình Học, Giải Bài Tập Hình Học 11, Giải Bài Tập Hình Học 12, Giải Bài Tập Qua Hình ảnh, Toán Đại 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán Lớp 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Giải Toán Lớp 5 Toán Phát Chiển Năng Lực Tư Tuần 14 Đến 15,16, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tt, Giải Bài Tập 6 Trang 90 Hình Học 12, Bài Giải ôn Tập Chương 1 Hình Học 12, Giải Bài Tập 6 Trang 68 Hình Học 12, Giải Bài Tập 6 Trang 114 Sgk Hình Học 11, Giải Bài Tập 7 Trang 91 Hình Học 12, Giải Bài Tập 8 Trang 81 Hình Học 10, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3 Hình 8, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 2 Hình Lớp 10, Giải Bài ôn Tập Chương 1 Hình Học 8, Giải Bài ôn Tập Chương 1 Hình Học 7, Giải Bài ôn Tập Chương 1 Hình Học 10, Giải Bài Tập 7 Trang 80 Hình Học 12, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3 Hình Học 12, Giải Bài Tập 3 Trang 91 Hình Học 11, Giải Bài 2 ôn Tập Chương 1 Hình Học 11, Giải Bài Tập Hình Học 12 Nâng Cao, Giải Bài Tập 5 Trang 80 Hình Học 12, Bài Giải Hình Chữ Nhật,

Giải Toán Lớp 11 Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Trang 91, 92 Sgk Hì

Học Tập – Giáo dục ” Môn Toán ” Toán lớp 11

Giải toán lớp 11: Vecto trong không gian là tài liệu hữu ích dành cho các bạn học sinh có thể hiểu rõ hơn về vecto cũng như hình học trong không gian. Đồng thời tài liệu giải Toán lớp 11 bài Vecto trong không gian cũng hỗ trợ quá trình làm toán và hướng dẫn giải toán rõ ràng và chi tiết, góp phần nâng cao khả năng học tập cũng như làm bài tập về nhà của các em học sinh nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Trong chương trình học lớp 11 Hình học các em sẽ học Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng Chương II cùng Giải toán lớp 11 Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 53, 54 SGK Hình Học – Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng để học tốt bài học này.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-toan-lop-11-vecto-trong-khong-gian-30418n.aspx

Giải bài tập trang 92 SGK Đại Số và Giải Tích 11 Giải bài tập trang 17, 18 SGK Đại Số và Giải Tích 11 Giải toán lớp 11 Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 119, 120 SGK Hình Học- Khoảng cách Giải Bài 3 Trang 91, 92 SGK Toán 5 Giải bài tập trang 91, 92, 93 SGK Toán 6 tập 2

chuyên đề vectơ trong không gian

, bài tập vecto trong không gian lớp 11 violet, vecto trong không gian lớp 12,

Giải bài tập trang 90, 91 SGK Toán 4 là tài liệu lời giải chi tiết phần kiến thức luyện tập chung chương 2 trong sách giáo khoa toán 4. Các thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo Giải bài tập luyện tập chung chương 2 lớp 4giải Toán lớp 4 để làm tài liệu học tốt môn Toán và nâng cao kỹ năng giải toán.

Giải bài tập trang 84 SGK Toán 4 Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 84 sgk toán 4

Giải Vật Lý Ứng dụng hướng dẫn làm bài tập SGK cho học sinh lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Giải Hóa Học Ứng dụng giải bài tập môn hóa cho học sinh lớp 8, 9, 10, 11, 12

Giải bài tập trang 86, 87 SGK Toán 4 Giải bài tập chia cho số có 3 chữ số

Giải bài tập trang 61, 62 SGK Toán 5 Hướng dẫn giải toán lớp 5 luyện tập chung phép nhân

Tin Mới

Giải bài tập trang 120, 121, 122, 123 SGK Hình Học 11, Ôn tập chương III – Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Giải các bài tập đã cho trong phần giải bài tập trang 120, 121, 122, 123 SGK Hình Học 11 để các em có cơ hội ôn tập và rèn luyện các kĩ năng giải toán hình đã học trong chương III về vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian.

Giải bài tập trang 77, 78, 79, 80 SGK Hình Học 11, Ôn tập chương II – Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Mỗi bài tập trong phần hướng dẫn giải bài tập trang 77, 78, 79, 80 SGK Hình Học 11 sau đây của chúng tôi đều được trình bày theo các bước rất rõ ràng, rành mạch, dễ hiểu và bám sát nội dung sách giáo khoa, bởi vậy các em có thể tham khảo để hoàn thiện phần bài làm của mình.