Giải Lịch Sử 7 Bài 21 Trang 104 / 2023 / Top 11 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 11/2022 # Top View | Ictu-hanoi.edu.vn

Câu Hỏi Bài 21 Trang 104 Sgk Lịch Sử 7 / 2023

Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5 , 6 bài 21 trang 104 sgk Lịch Sử lớp 7 : Tổ chức bộ máy nhà nước thời vua Lê Thánh Tông, nhà nước và luật pháp thời Lê Sơ…

Câu hỏi 1:

Bộ máy nhà nước thời vua Lê Thánh Tông có tổ chức hoàn chỉnh, chặt chẽ hơn bộ máy nhà nước thời Lý – Trần ở những điểm nào?

Đáp án câu hỏi 1 bài 21 trang 104 sgk Sử 7

* Triều đình

– Đứng đầu là vua, nắm mọi quyền hành.

– Giúp việc cho vua có các quan đại thần.

– Ở triều đình có 6 bộ và một số cơ quan chuyên môn. Thời vua Lê Thánh Tông, một số cơ quan cùng chức quan cao cấp nhất và trung gian được bãi bỏ, tăng cường tính tập quyền (tức mọi quyền lực đều được tập trung vào trong tay vua, triều đình, hạn chế được tính phân tán, cục bộ địa phương).

– Hệ thống thanh tra, giám sát hoạt dộng của quan lại được tăng cường từ trung ương đến xã.

* Các đơn vị hành chính

– Các đơn vị hành chính được tổ chức chặt chẽ hơn, đặc biệt là cấp thừa tuyên và cấp xã.

– Chia cả nước thành 13 đạo.

– Dưới đạo là phủ, huyện, xã.

* Cách đào tạo, tuyển chọn nhân tài

– Mở rộng thi cử.

– Chọn nhân tài công bằng, không để sót người có tài.

– Nhà nước thời vua Lê Thánh Tông lấy phương thức học tập, thi cử làm phương thức thuyển chọn, bổ sung quan lại.

Câu hỏi 2:

Nhà nước thời Lê sơ và nhà nước thời Lý – Trần có điểm gì khác nhau?

Đáp án câu hỏi 2 bài 21 trang 104 sgk Sử 7

Nhà nước thời Lý – Trần Nhà nước thời Lê sơ

– Nhà nước tổ chức theo chế độ quan chủ tập quyền ( vua nắm mọi quyền hành) nhưng không sát bằng thời Lê sơ.

– Vua là người trực tiếp nắm mọi quyền hành, kể cả trong chỉ huy quân đội.

– Nhà nước quân chủ quan liêu chuyên chế.

– Nhà nước quân chủ quý tộc.

Câu hỏi 3:

Luật pháp thời Lê sơ có điểm gì giống và khác thời Lý – Trần?

Đáp án câu hỏi 3 bài 21 trang 104 sgk Sử 7

* Giống nhau

– Pháp luật bảo vệ quyền lợi của vua và các quan đại thần.

– Cấm việc giết mổ trâu, bò.

* Khác nhau

– Bảo vệ quyền lợi tư hữu

– Bảo vệ quyền lợi của quốc gia, khuyến khích phát triển kinh tế.

– Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

– Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.

– Hạn chế phát triển nô tì.

– Pháp luật thời Lê sơ đầy đủ, hoàn chỉnh hơn thể hiện ở “Luật Hồng Đức”.

– Chưa bảo vệ quyền lợi của phụ nữ

Câu hỏi 4:

Tình hình kinh tế thời Lê sơ có gì giống và khác thời Lý – Trần?

Đáp án câu hỏi 4 bài 21 trang 104 sgk Sử 7

Giống

– Nông nghiệp:

+ Thực hiện chính sách khai hoang để mở rộng diện tích trồng trọt.

+ Chăm lo đắp đê phong lũ lụt, đào vét kênh mương đưa nước vào ruộng.

+ Cấm giết hại trâu bò, bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp.

– Thủ công nghiệp: phát triển nghề thủ công truyền thống.

– Thương nghiệp: mở chợ, mở cửa biển buôn bán với nước ngoài.

Khác

Nông nghiệp

– Thời Lý tổ chức cày ruộng tịch điền.

– Đặt một số chức quan chuyên về nông nghiệp.

– Có 25 vạn lính về quê cày ruộng sau chiến tranh.

– Thực hiện phép quân điền.

– Thời Trần vua cho vương hầu, công chúa, phò mã lập điền trang.

Thủ công nghiệp

Thời Lý vua dạy cung nữ dệt vải.

– Có các làng nghề thủ công, phường thủ công.

– Các xưởng do nhà nước quản lí, gọi là cục bách tác.

Thương nghiệp

Khuyến khích lập chợ mới và họp chợ.

→ Thời Lê sơ, kinh tế phát triển mạnh mẽ.

Câu hỏi 5:

Xã hội thời Lý – Trần và thời Lê sơ có những giai cấp, tầng lớp nào? Có gì khác nhau?

Đáp án câu hỏi 5 bài 21 trang 104 sgk Sử 7

* Xã hội thời Lý – Trần và thời Lê sơ có những giai cấp, tầng lớp

– Vua – vương hầu, quý tộc, quan lại, địa chủ.

– Nông dân – thương nhân, thợ thủ công – nô tì.

– Thời Lý – Trần: tầng lớp quý tộc, vương hầu rất đông đảo, nắm mọi quyền hành, tầng lớp nông nô, nô tì chiếm số đông.

* Khác nhau

Thời Lê sơ số lượng nô tì giảm dần và được giải phóng cuối thời Lê sơ, tầng lớp địa chủ rất phát triển do pháp luật nhà Lê hạn chế nghiêm ngặt việc bán mình làm nô hoặc bức dân tự do là nô tì.

Câu hỏi 6:

Trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học, nghệ thuật, thời Lê sơ đã đạt được những thành tựu nào? Có gì khác thời Lý – Trần?

Đáp án câu hỏi 6 bài 21 trang 104 sgk Sử 7

Khác với thời Lý – Trần:

– Giáo dục thời Lê sơ phát triển mạnh mẽ do sự quan tâm của nhà nước với những chủ trương, biện pháp tích cực.

– Thời Lý – Trần muốn được bổ nhiệm chức quan thì phải xuất thân từ quý tộc, còn thời Lê sơ đa số dân đều đi học và được phép dự thi và thi đỗ đều được bổ nhiệm làm quan và được vinh quy bái tổ.

– Thời Lý – Trần đạo Phật rất được trọng dụng. Thời Lê sơ, Nho giáo chiếm vị trí độc tôn, chi phối trên lĩnh vực văn hóa, tư tương.

Hướng Dẫn Trả Lời Câu Hỏi 1 2 3 4 5 6 Bài 21 Trang 104 Sgk Lịch Sử 7 / 2023

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Bài 21 – Ôn tập chương IV. Đại Việt thời Lê Sơ (thế kỉ XV – đầu thế kỉ XVI), sách giáo khoa Lịch sử lớp 7. Nội dung trả lời câu hỏi 1 2 3 4 5 6 bài 21 trang 104 sgk Lịch sử 7 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn lịch sử lớp 7.

Chúng ta đã học qua giai đoạn lịch sử Việt Nam thế kỉ XV – đầu thế kỉ XVI, thời Lê Sơ. Hãy trả lời các câu hỏi sau đây:

1. Bộ máy nhà nước thời vua Lê Thánh Tông có tổ chức hoàn chỉnh, chặt chẽ hơn bộ máy nhà nước thời Lý – Trần ở những điểm nào?

– Triều đình;

– Các đơn vị hành chính;

– Cách đào tạo, tuyển chọn bổ dụng quan lại.

2. Nhà nước thời Lê sơ và nhà nước thời Lý – Trần có điểm gì khác nhau?

3. Luật pháp thời Lê sơ có điểm gì giống và khác thời Lý – Trần?

4. Tình hình kinh tế thời Lê sơ có gì giống và khác thời Lý – Trần ?

– Về nông nghiệp;

– Về thủ công nghiệp;

– Về thương nghiệp.

5. Xã hội thời Lý – Trần và thời Lê sơ có những giai cấp, tầng lớp nào? Có gì khác nhau ?

6. Trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học, nghệ thuật, thời Lê sơ đã đạt được những thành tựu nào ? Có gì khác thời Lý – Trần ?

– Về giáo dục, thi cử;

– Về văn học;

– Về khoa học, nghệ thuật.

Bộ máy nhà nước thời vua Lê Thánh Tông có tổ chức hoàn chỉnh, chặt chẽ hơn bộ máy nhà nước thời Lý – Trần ở những điểm nào?

– Triều đình;

– Các đơn vị hành chính;

– Cách đào tạo, tuyển chọn bổ dụng quan lại.

Trả lời:

Bộ máy nhà nước thời Lê Thánh Tông có tổ chức hoàn chỉnh, chặt chẽ hơn bộ máy nhà nước thời Lý – Trần ở các điểm sau:

– Triều đình trung ương: Lê Thánh Tông cải cách tăng cường tính tập quyền, mọi quyền lực tập trung vào trong tay nhà vua. Bỏ một số chức vụ cao cấp nhất như tướng quốc, đại tổng quản, đại hành khiển. Ở triều đình các cơ quan được quy định chặt chẽ và rõ ràng các nhiệm vụ của mình, gồm có sáu bộ và các cơ quan chuyên môn khác.

+ Thời Lý trần thì chưa được quy củ, đặc biệt là ở các địa phương.

– Cách đào tạo tuyển chọn bổ dụng quan lại:

+ Ở nhà Lê sơ muốn làm quan cần phải có học thức (chủ yếu học tư tưởng của Nho gia) sau đó được tuyển chọn bằng khoa cử nên chọn được nhiều nhân tài ra giúp nước. ⇒ là nhà nước quân chủ quan liêu.

+ Thời Lý – Trần những chức vụ quan trọng và quan lại trong triều đình chủ yếu là con cháu của vua hay là họ hàng, những người thân thích của hoàng tộc. ⇒ là nhà nước quân chủ quý tộc.

Nhà nước thời Lê sơ và nhà nước thời Lý – Trần có điểm gì khác nhau?

Trả lời:

Điểm khác nhau giữa nhà nước thời Lê sơ và nhà nước thời Lý – Trần là:

– Tính tập quyền:

+ Nhà Lê sơ tính tập quyền cao hơn hẳn thời Lý – Trần. Vua nắm mọi quyền hành, bãi bỏ các chức vụ cao, mọi việc đều do vua trực tiếp cai quản.

+ Tổ chức bộ máy chính quyền từ triều đình đến cấp xã thời Lê Thánh Tông hoàn chỉnh hơn, chặt chẽ hơn.

– Việc tuyển chọn quan lại:

+ Ở nhà Lê sơ muốn làm quan cần phải có học thức (chủ yếu học tư tưởng của Nho gia) sau đó được tuyển chọn bằng khoa cử nên chọn được nhiều nhân tài ra giúp nước. ⇒ là nhà nước quân chủ quan liêu.

+ Thời Lý – Trần những chức vụ quan trọng và quan lại trong triều đình chủ yếu là con cháu của vua hay là họ hàng, những người thân thích của hoàng tộc. ⇒ là nhà nước quân chủ quý tộc.

Luật pháp thời Lê sơ có điểm gì giống và khác thời Lý – Trần?

Trả lời: ♦ Giống nhau:

– Bản chất của luật pháp là mang tính giai cấp. Luật pháp được ban hành chủ yếu đều nhằm mục đích phục vụ, bảo vệ quyền lợi cho giai cấp thống trị, củng cố chế độ quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền.

– Luật pháp được ban hành giúp cho xã hội được ổn định, khuyến khích phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đất nước.

Bộ luật Hồng Đức thời Lê sơ là bộ luật hoàn chỉnh, đầy đủ, tiến bộ nhất trong các bộ luật thời phong kiến ở Việt Nam: một số điều trong bộ luật Hồng Đức bảo vệ quyền lợi cho người phụ nữ, hạn chế nô tì…

Tình hình kinh tế thời Lê sơ có gì giống và khác thời Lý – Trần ?

– Về nông nghiệp;

– Về thủ công nghiệp;

– Về thương nghiệp.

Trả lời: ♦ Giống nhau:

– Nhà nước đều có những chính sách quan tâm đến phát triển nông nghiệp: Khuyến khích khai hoang, mở rộng diện tích canh tác; quan tâm đến thủy lợi, đê điều, đặt ra các chức quan trông coi vấn đề nông nghiệp…

– Thủ công nghiệp: Phát triển nghề thủ công tryền thống là lợi thế của đất nước, phân làm hai bộ phận là thủ công nghiệp nhà nước và thủ công nghiệp trong nhân dân.

– Thương nghiệp: cho mở chợ và buôn bán tấp nập.

– Hoàn cảnh đất nước thời Lê sơ thành lập, rộng đất hoang hóa nhiều nên nhà nước cho 25 vạn quân về quê sản xuất, kêu gọi dân phiêu tán về quê sản xuất ⇒ các chính sách phù hợp với hoàn cảnh đặc biệt của đất nước.

– Nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Lê sơ đều có bước phát triển hơn so với thời Lý – Trần.

Xã hội thời Lý – Trần và thời Lê sơ có những giai cấp, tầng lớp nào? Có gì khác nhau ?

Trả lời:

– Trong xã hội thời Lý – Trần và Lê sơ đều gồm hai giai cấp:

+ Giai cấp thống trị bao gồm Vua, quý tộc, quan lại, địa chủ.

+ Giai cấp bị trị gồm nông dân, thợ thủ công, thương nhân, nô tì.

– Điểm khác nhau:

+ Giai cấp thống trị: Thời Lý – Trần thì các quý tộc, vương hầu rất đông đảo, quan lại chủ yếu là người trong hoàng tộc. Còn thời Lê sơ, quan lại chủ yếu là do khoa cử mà đỗ đạt làm quan.

+ Giai cấp bị trị: Tầng lớp nô tì thời Lý – trần rất đông đảo nhưng đến thời Lê sơ với chính sách hạn nô mà nô tì giảm dần về số lượng và được căn bản giải phóng vào cuối thời Lê sơ.

Trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học, nghệ thuật, thời Lê sơ đã đạt được những thành tựu nào ? Có gì khác thời Lý – Trần ?

– Về giáo dục, thi cử;

– Về văn học;

– Về khoa học, nghệ thuật.

Trả lời:

Những thành tựu về văn hóa, giáo dục khoa học, nghệ thuật thời Lê sơ:

+ Văn học: Văn học chữ Hán và chữ Nôm tiếp tục phát triển. Một số tác phẩm nổi tiếng như Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo, Quốc âm thi tập…

+ Sử học: Tác phẩm Đại Việt sử kí, Đại Việt sử kí toàn thư, Lam sơn thực lục…

+ Địa lý học có Hồng Đức bản đồ, Dư địa chí, An Nam hình thăng đồ.

+ Y học: bản thảo thực vật toát yếu.

+ Toán học: Đại thành toán pháp, Lập thành toán pháp.

– Nghệ thuật:

+ Nghệ thuật sân khấu được phục hồi và phát triển, nhất là tuồng chèo.

+ Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc phát triển đặc sắc tại các cung điện, lăng tẩm tại Lam Kinh.

Dựng lại Quốc Tử Giám, mở nhiều trường học, mở khoa thi. Nội dung học tập thi cử là sách của đạo nho. Một năm tổ chức ba kì thi: Hương – Hội – Đình.

⇒ Giáo dục phát triển đào tạo được nhiều nhân tài. ♦ So sánh điềm khác với thời Lý – Trần:

– Thời Lê sơ Phật giáo không còn phát triển và không chiếm địa vị thống trị trên lĩnh vực tư tưởng như thời Lý – Trần, nhưng Nho giáo lại chiếm địa vị độc tôn, chi phối đối với lĩnh vực văn hoá, tư tưởng.

– Giáo dục, văn học, khoa học thời Lê sơ đạt được nhiều thành tựu mới, thời Lê sơ có nhiều nhân tài, nhiều danh nhân nổi tiếng.

Các tác phẩm văn học

– Nam quốc sơn hà

– Hịch tướng sĩ (Trần Quốc Tuấn) – Phú sông Bạch Đằng (Trương Hán Siêu) – Phò giá về kinh (Trần Quang Khải)

– Bình Ngô đại cáo (Nguyễn Trãi) – Quốc âm từ mệnh tập – Bình uyển cửu ca – Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập – Châu cơ thắng thưởng…

Các tác phẩm sử học

– Đại Việt sử kí toàn thư

– Đại Việt sử kí (Lê Văn Hưu)

– Đại Việt sử kí toàn thư; – Việt giám thông khảo tổng lục; – Lam Sơn thực lục…

“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com”

Giải Lịch Sử 7 Bài 21: Ôn Tập Chương Iv / 2023

Bộ máy nhà nước thời vua Lê Thánh Tông có tổ chức hoàn chỉnh, chặt chẽ hơn bộ máy nhà nước thời Lý – Trần ở những điểm nào?

Trả lời:

Triều đình:

Đứng đầu là vua nắm mọi quyền hành.

Giúp vua có các quan đại thần.

Ở triều đình có 6 bộ và một số cơ quan chuyên môn.

Hệ thống thanh tra giám sát hoạt động của quan lại được tăng cường từ trung ương đến tận đơn vị xã.

Các đơn vị hành chính:

Các đơn vị hành chính được tổ chức chặt chẽ, đặc biệt là cấp thừa tuyên và cấp xã.

Chia nước làm 13 đạo, dưới đạo là phủ, châu, huyện, xã.

Cách đào tạo, tuyển dụng nhân tài:

Mở rộng thi cử, chọn nhân tài công bằng.

Nhà nước thời Lê Thánh Tông lấy phương thức học tập, thi cử làm nguyên tắc lựa chọn, bổ dụng quan lại.

Trả lời:

Nhà nước thời Lý – Trần:

Nhà nước được tổ chức theo chế độ quân chủ tập quyền (vua nắm mọi quyền hành) nhưng không sát bằng thời Lê

Nhà nước quân chủ quý tộc

Nhà nước thời Lê Sơ:

Vua là người trực tiếp nắm mọi quyền hành, kể cả trong chỉ huy quân đội.

Nhà nước quân chủ quan liêu chuyên chế.

Trả lời:

Pháp luật bảo vệ quyền lợi của vua và các quan lại đại thần.

Cám giết mổ trâu, bò.

Bảo vệ quyền lợi tư hữu.

Chưa bảo vệ quyền lợi của phụ nữ.

Bảo vệ quyền lợi của quốc gia, khuyến khích phát triển kinh tế.

Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Bảo vệ một số quyền lợi phụ nữ.

Hạn chế phát triển nô tì.

Pháp luật thời Lê Sơ đầy đủ, hoàn chỉnh hơn thể hiện ở bộ luật Hồng Đức.

Trả lời:

Giống nhau:

Nông nghiệp:

Thực hiện chính sách khai hoang để mở rộng trồng trọt

Chăm lo đắp đê phòng lũ lụt, đào vét kênh mương đưa nước vào đồng ruộng.

Cấm giết hại trâu, bò để bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp.

Thủ công nghiệp: Phát triển nghề thủ công cổ truyền.

Thương nghiệp: Mở chợ, mở cửa biển buôn bán với người nước ngoài.

Khác nhau

Xã hội thời Lý – Trần và thời Lê Sơ có những giai cấp, tầng lớp nào? Có gì khác nhau?

Trả lời:

a. Giống nhau:

Vua, vương hầu, quý tộc, quan lại địa chủ

Nông dân, thương nhân, thợ thủ công, nô tì

b. Khác nhau:

Trả lời:

Khác với thời Lý – Trần:

GD thời Lê Sơ phát triển mạnh do sự quan tâm của nhà nước và nhà nước đã có những chủ trương, biện pháp tích cực để phát triển GD như: tổ chức thi cử 3 năm một lần (nhà Trần 7 năm một lần).

Thời Lý- Trần muốn được bổ nhiệm làm quan thì trước hết phải xuất thân từ đẳng cấp quý tộc.

Thời Lê Sơ, đa số dân đều có thể đi học và cho phép người nào có học đều được dự thi và thi đỗ đều được bổ nhiệm làm quan và được vinh quy bái tổ.

Thời Lý- trần, đạo phật rất được trọng dụng.

Thời Lê Sơ, Nho giáo chiếm vị trí độc tôn. chi phối trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng

Tình hình giáo dục, văn hóa, khoa học thời Lê Sơ cũng đạt được những thành tựu mới.

Giải Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 21: Ôn Tập Chương Iv / 2023

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 21: Ôn tập chương IV

(trang 104 sgk Lịch Sử 7): – Bộ máy nhà nước thời vua Lê Thánh Tông có tổ chức hoàn chỉnh, chặt chẽ hơn bộ máy nhà nước thời Lý – Trần ở những điểm nào?

Trả lời:

– Triều đình:

+ Đứng đầu là vua, nắm mọi quyền hành.

+ Giúp việc cho vua có các quan đại thần.

+ Ở triều đình có 6 bộ và một số cơ quan chuyên môn. Thời vua Lê Thánh Tông, một số cơ quan cùng chức quan cao cấp nhất và trung gian được bãi bỏ, tăng cường tính tập quyền (tức mọi quyền lực đều được tập trung vào trong tay vua, triều đình, hnj chế được tính phân tán, cục bộ địa phương).

+ Hệ thống thanh tra, giám sát hoạt dộng của quan lại được tăng cường từ trung ương đến xã.

– Các đơn vị hành chính:

+ Các đơn vị hành chính được tổ chức chặt chẽ hơn, đặc biệt là cấp thừa tuyên và cấp xã.

+ Chia cả nước thành 13 đạo.

+ Dưới đạo là phủ, huyện, xã.

– Cách đào tạo, tuyển chọn nhân tài:

+ Mở rộng thi cử.

+ Chọn nhân tài công bằng, không để sót người có tài.

+ Nhà nước thời vua Lê Thánh Tông lấy phương thức học tập, thi cử làm phương thức thuyển chọn, bổ sung quan lại.

(trang 104 sgk Lịch Sử 7): – Nhà nước thời Lê sơ và nhà nước thời Lý – Trần có điểm gì khác nhau?

Trả lời:

Nhà nước thời Lý – Trần

Nhà nước thời Lê sơ

– Nhà nước tổ chức theo chế độ quan chủ tập quyền ( vua nắm mọi quyền hành) nhưng không sát bằng thời Lê sơ.

– Vua là người trực tiếp nắm mọi quyền hành, kể cả trong chỉ huy quân đội.

– Nhà nước quân chủ quan liêu chuyên chế.

– Nhà nước quân chủ quý tộc.

(trang 104 sgk Lịch Sử 7): – Luật pháp thời Lê sơ có điểm gì giống và khác thời Lý – Trần?

Trả lời:

– Giống nhau:

+ Pháp luật bảo vệ quyền lợi của vua và các quan đại thần.

+ Cấm việc giết mổ trâu, bò.

– Khác nhau:

– Bảo vệ quyền lợi tư hữu

– Bảo vệ quyền lợi của quốc gia, khuyến khích phát triển kinh tế.

– Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

– Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.

– Hạn chế phát triển nô tì.

– Pháp luật thời Lê sơ đầy đủ, hoàn chỉnh hơn thể hiện ở “Luật Hồng Đức”.

– Chưa bảo vệ quyền lợi của phụ nữ

(trang 104 sgk Lịch Sử 7): – Tình hình kinh tế thời Lê sơ có gì giống và khác thời Lý – Trần?

Trả lời:

Giống

– Nông nghiệp:

+ Thực hiện chính sách khai hoang để mở rộng diện tích trồng trọt.

+ Chăm lo đắp đê phong lũ lụt, đào vét kênh mương đưa nước vào ruộng.

+ Cấm giết hại trâu bò, bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp.

– Thủ công nghiệp: phát triển nghề thủ công truyền thống.

– Thương nghiệp: mở chợ, mở cửa biển buôn bán với nước ngoài.

Khác

Nông nghiệp

– Thời Lý tổ chức cày ruộng tịch điền.

– Đặt một số chức quan chuyên về nông nghiệp.

– Có 25 vạn lính về quê cày ruộng sau chiến tranh.

– Thực hiện phép quân điền.

– Thời Trần vua cho vương hầu, công chúa, phò mã lập điền trang.

Thủ công nghiệp

Thời Lý vua dạy cung nữ dệt vải.

– Có các làng nghề thủ công, phường thủ công.

– Các xưởng do nhà nước quản lí, gọi là cục bách tác.

Thương nghiệp

Khuyến khích lập chợ mới và họp chợ.

→ Thời Lê sơ, kinh tế phát triển mạnh mẽ.

(trang 104 sgk Lịch Sử 7): – Xã hội thời Lý – Trần và thời Lê sơ có những giai cấp, tầng lớp nào? Có gì khác nhau?

Trả lời:

– Xã hội thời Lý – Trần và thời Lê sơ có những giai cấp, tầng lớp:

+ Vua – vương hầu, quý tộc, quan lại, địa chủ.

+ Nông dân – thương nhân, thợ thủ công – nô tì.

+ Thời Lý – Trần: tầng lớp quý tộc, vương hầu rất đông đảo, nắm mọi quyền hành, tầng lớp nông nô, nô tì chiếm số đông.

– Khác nhau:

Thời Lê sơ số lượng nô tì giảm dần và được giải phóng cuối thời Lê sơ, tầng lớp địa chủ rất phát triển do pháp luật nhà Lê hạn chế nghiêm ngặt việc bán mình làm nô hoặc bức dân tự do là nô tì.

(trang 104 sgk Lịch Sử 7): – Trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học, nghệ thuật, thời Lê sơ đã đạt được những thành tựu nào? Có gì khác thời Lý – Trần?

Trả lời:

Khác với thời Lý – Trần:

– Giáo dục thời Lê sơ phát triển mạnh mẽ do sự quan tâm của nhà nước với những chủ trương, biện pháp tích cực.

– Thời Lý – Trần muốn được bổ nhiệm chức quan thì phải xuất thân từ quý tộc, còn thời Lê sơ đa số dân đều đi học và được phép dự thi và thi đỗ đều được bổ nhiệm làm quan và được vinh quy bái tổ.

– Thời Lý – Trần đạo Phật rất được trọng dụng. Thời Lê sơ, Nho giáo chiếm vị trí độc tôn, chi phối trên lĩnh vực văn hóa, tư tương.

Bài 1 (trang 104 sgk Lịch sử 7): Lập bảng thống kê các tác phẩm văn học, sử học nổi tiếng thời Lý – Trần và Lê sơ.

Lời giải:

Thời Lý (1009- 1225)

Thời Trần (1226 – 1400)

Thời Lê sơ (1428 – 1527)

Các tác phẩm văn học

Nam quốc sơn hà (Lý Thường Kiệt)

– Hịch tướng sĩ ( Trần Quốc Tuấn)

– Bình Ngô đại cáo (Nguyễn Trãi).

– Quốc âm từ mệnh tập.

– Bình uyển cửu ca.

– Hồng Đức quốc âm thi tập.

– Phò giá về kinh ( Trần Quang Khải)

– Phú sông Bạch Đằng (Trương Hán Siêu)

Các tác phẩm sử học

Đại Việt sử kí toàn thư

Đại Việt sử kí (Lê Văn Hưu)

– Đại Việt sử kí toàn thư.

– Lam Sơn thực lục.

– Việt giám thông khảo tổng lục.