Hướng Dẫn Giải Bài Tập Tiếng Anh 6 Unit 8 / Top 9 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Ictu-hanoi.edu.vn

Hướng Dẫn Giải Tiếng Anh Lớp 4 Mới: Unit 8

TỪ VỰNG – UNIT 8 ANH 4 MỚI

NGỮ PHÁP – UNIT 8 ANH 4 MỚI

1. Hỏi đáp hôm nay có môn học nào đó Trong trường hợp chủ ngữ chính trong câu là you/they/we/danh từ số nhiều thì ta mượn trợ động từ “do” và động từ sử dụng trong cấu trúc là have (có). Hỏi: what subject do you have today? Hôm nay bạn có môn học gì?

Đáp: I have+ môn học.

Ex: What subjects do you have today? Hôm nay bạn có môn học nào? I have English and Maths. Tôi có môn Tiếng Anh và môn Toán. Khi muốn hỏi về môn học, chúng ta thường dùng cấu trúc trên. Trong trường hợp chủ ngữ chính trong câu là she/he/it/danh từ số ít thì dùng động từ has (có) và mượn trợ động từ “does”. Cấu trúc sau: What subjects does she (he/it/danh từ số it) has today? Hôm nay cô ấy (cậu ấy…) có môn học gì? Đáp:She (He/lt/Danh từ số ít) has + môn học. Cô ấy (cậu ấy..,) có môn… Ex: What subjects does he have today? Hôm nay cậu ấy có môn gì? He has Maths. Cậu ấy có môn Toán. Mở rộng: a) Hỏi đáp hôm nay bạn có môn học nào đó không Hỏi:Do you have + môn học + today? Hôm nay bạn có môn… không? Đáp: Đấy là câu hỏi ở dạng “có/không” nên: – Nếu học môn đó thì bạn trả lời: Yes, I do. Vâng, tôi có môn đó. – Nếu không học môn đó thì ban trả lời: No, I don’t. Không, tôi không có môn đó. Don’t là viết tắt của do not. Còn trong trường hợp chủ ngữ chính trong câu là “she/he” thì ta mượn trợ động từ “does” đưa ra phía đầu câu và cuối câu đạt dấu “?” vì đấy là câu hỏi. Has (có) dùng trong câu có chủ ngữ là ngôi thứ 3 số ít. Hỏi:Does she have + môn học + today? Hôm nay cô ấy có môn… không? Đáp: Đấy là câu hỏi ở dạng “có/không” nên: – Nếu học môn đó thì bạn trả lời: Yes, she does. Vâng, cô â’y có môn đó. – Nếu không học môn đó thì bạn trả lời: No, she doesn’t. Không, cô ấy không có môn đó

Doesn’t là viết tắt của does not. Ex: (1) Do you have Music today? Hôm nay bạn có học môn Âm nhạc không?

Yes, I do. Vâng, tôi học môn Âm nhạc. (2) Do you have Informatics today? Hôm nay bạn có học môn Tin học không? No, I don’t. Không, tôi không học môn Tin học.

Khi nào bạn có môn… ?

I have + it + on + các thứ trong tuần.

Tôi có nó vào thứ…

Ex: When do you have Vietnamese?

Khi nào bạn có môn Tiếng Việt?

I have it on Tuesday, Thursday and Friday ệ Tôi có nó vào thứ Ba, thứ Nỡm và thứ Sáu.

LESSON 1 – UNIT 8 ANH 4 MỚI

Bài nghe:

1. Mai: What day is it today, Nam?

Nam: It’s Tuesday.

Mai: What subjects do you have today?

Nam: I have Vietnamese, Art and Maths.

2. Linda: Do you have Maths today, Phong?

Phong: Yes, I do.

Linda: What about Science?

Phong: I don’t have Science. But I have Music and English.

3. Linda: What day is it today?

Mai: It’s Thursday.

Linda: What subjects do you have today, Mai?

Mai: I have English, Vietnamese and IT.

He has Vietnamese, Science and English.

Cậu â’y có môn Tiếng Việt, Khoa học và Tiếng Anh.

2. Today is Wednesday. Hôm này là thứ Hai.

She has Maths, IT and Music. Cô ấy có môn Toán, Tin học và Âm nhạc.

3. Today is Friday. Hôm này là thứ Sáu.

They has Maths, Science and Art.

Họ có môn Toán, Khoa học và Mĩ thuật.

Hôm nay là thứ mấy?

It’s Monday. It’s Monday.

What subjects do you have?

I have Maths and Art and English. But we’re late, we’re late!

We’re late for school. Let’s run!

We’re late. We’re late.

We’re late for school. Let’s run!

Hôm nay là thứ Hai. Hôm nay là thứ Hai. Bạn có môn học gì? Tôi có môn Toán, Mĩ thuật và Tiếng Anh. Nhưng chúng ta trễ, chúng ta trễ! Chúng ta trễ học. Nào cùng chạy thôi! Chúng ta trễ. Chúng ta trễ! Chúng ta trễ học. Nào cùng chạy thôi!

LESSON 2 – UNIT 8 ANH 4 MỚI

It’s Miss Hien. Cô Hiền.

3. Let’s talk.

What subjects do you have? Bạn có môn học gì?

When do you have…? Khi nào bạn có môn…?

Who’s your… teacher? Ai là giáo viên… của bạn?

A: Me too.

2. Music

3. English

4. Vietnamese

5. Maths

LESSON 3 – UNIT 8 ANH 4 MỚI

cts subje cts : What subjects do you have today?Hôm nay bạn có môn học gì?

2. What subject do vou like?

3. What subjects does she have on Fridays?

4. What subiect does she like?

What subjects do you have today? I have Maths, Music and Art. How often do you have Maths? I have it every day of the week. What is your favourite subject? English is my favourite subject.Hôm nay bạn có môn học gì?Mình có môn Toán, Ám nhạc và Mĩ thuật.Bạn thường có môn Toán mấy lần ?Tôi có nó mỗii ngày trong tuần.Môn học yêu thích nhất của bạn là gì?Tiếng Anh là môn yêu thích nhất của tôi.

My favourite subject is Maths.Mình là học sinh Trường Tiểu học Ngọc Hồi.Mình đi học từ thứ Hai đến thứ Sáu.Ở trường, mình có môn Tiếng Việt Toán, Tiếng Anh, Tin học, Khoa học, Âm nhạc, Mĩ thuật và môn Thể dục (Giáo dục thể chất).Mình có môn Tiếng Anh vào các ngày thứ Ba và thứ Sáu.

1. What subjects do vou have today?

Hướng Dẫn Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh 12 Unit 6 Phần Reading

Part 1. Read the passage and complete the table that follows.

[ Đọc bài và hoàn thành bảng bên dưới]

Each year, the United States government publishes the Occupational Outlook Handbook. This large book lists over 250 kinds of jobs. It describes job duties, working conditions, education needed, and salary. Most importantly, it gives the job outlook. That is, it tells how many openings there will be for each job in the coming years. The job outlook may be excellent, good, or poor. This unit will look at the job outlook for seven jobs.

The job outlook for auto mechanics is good. The number of cars will continue to grow. Because cars are so expensive, people are keeping their cars longer. In the future, their cars will need more repairs.

Computer programmers will be in demand and the job outlook is excellent. There are more than 50 million computers in the offices and homes in the United States. Both companies and individuals depend on computers for information, record keeping, and services.

The men and women who deliver the mail every day face a poor job future. Companies will use computers and fax machines to send information.

The job outlook for nurses is excellent. The population is increasing and people are living longer. Most jobs will open in large city hospitals and in country areas.

The outlook for travel agents is excellent. As incomes rise, people will take more vacations. Many couples, especially older couples, are taking two vacations a year. Charter flights, tour, and lower air fares will encourage more people to travel.

Because of the concern about safety and crime, one of the fastest growing jobs in the country is security guard. Guards are needed in prisons, but now they are also present in airports, stores, government buildings, and at sports events.

Finally, the job outlook for teachers is good. The school age population is increasing, especially in the South and West. Many teachers are in their forties and fifties and will retire in the next ten years.

The Occupational Outlook Handbook is in the reference section of the library. It can tell you if the work you are interested in has a future or not.

Answer Dịch bài đọc:

Mỗi năm, chính phủ Mỹ xuất bản Sổ tay Hướng nghiệp. Quyển sách lớn này liệt kê hơn 25 loại nghề nghiệp. Nó mô tả nhiệm vụ công việc, môi trường làm việc, yêu cầu trình độ và lương. Quan trọng nhất, nó cho cái nhìn tổng quan về công việc. Chính là, nó cho bạn biết bao nhiêu cơ hội cho mỗi công việc trong những năm tới. Tổng quan việc làm có thể tuyệt vời, tốt hoặc kém. Phần này sẽ nhìn vào tổng quan của 7 nghề.

Triển vọng việc làm ngành thợ sửa chữa ô tô thì tốt. Số lượng xe hơi sẽ tiếp tục tăng. Bởi vì ô tô rất đắt tiền, người ta giữ xe dùng lâu hơn. Trong tương lai, xe hơi của họ sẽ cần sửa chữa nhiều hơn.

Lập trình viên máy tính sẽ rất cần và triển vọng công việc là tuyệt vời. Có hơn 50 triệu máy tính ở các văn phòng và ở nhà ở Mỹ. Cả công ty và cá nhân phụ thuộc vào máy tính để lấy thông tin, giữ tài liệu và dịch vụ.

Đàn ông và phụ nữ giao thư mỗi ngày đối mặt với tương lai nghề nghiệp kém. Các công ty sẽ sử dụng máy tính và máy fax để gửi thông tin.

Triển vọng nghề y ta là tuyệt vời. Dân số ngày càng tăng và con người ngày càng sống thọ hơn. Hầu hết công việc sẽ rộng mở ở những bệnh viện thành phố lớn và ở những khu vực nông thôn.

Triển vọng của các công ty du lịch là tuyệt vời. Khi thu nhập tăng, người ta sẽ đi nghỉ mát nhiều hơn. Nhiều cặp đôi, đặc biệt là những người lớn tuổi, nghỉ mát 2 lần 1 năm. Những chuyến bay thuê, những chuyến du lịch và phí máy bay thấp hơn sẽ khuyến khích nhiều người đi du lịch hơn.

Vì mối quan ngại về an ninh và tội phạm, một trong những công việc phát triển ở đất nước này là bảo vệ. Các bảo vệ được cần ở các nhà tù, nhưng bây giờ họ cũng có mặt ở các sân bay, cửa hàng, tòa nhà chính phủ và tại các sự kiện thể thao.

Cuối cùng, triển vọng ngành giáo viên là tốt. Dân số ở độ tuổi đi học ngày càng tăng, đặc biệt ở phía Nam và phía Tây. Nhiều giáo viên ở độ tuổi 40 và 50 sẽ về hưu trong 10 năm nữa.

Sổ tay Hướng nghiệp ở trên kệ sách được yêu thích ở thư viện. Nó có thể cho bạn biết công việc mà bạn yêu thích có tương lai hay không.

Part 2. Complete the passage, using the most suitable form of the words given in the right column.

[ Hoàn thành bài đọc, sử dụng dạng thích hợp của các từ được cho ở cột bên phải]

Example: 0. imperfect

Answer

1. beings 2. selection 3. applicants

7. inadequate 8. confidence

9. ability 10. honesty

Giáo dục cộng đồng: chúng tôi

Hướng Dẫn Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh 12 Unit 8 Phần Language Focus

Exercise 1.[ Thực hành đọc những câu sau, chú ý đến dạng viết tắt của have và has] Practise reading the following sentences, paying attention to the contracted form of have or has.

1. They’ve been to China and eaten a lot of Chinese food.

2. You’ve given me exactly what I’ve always wanted.

3. She’s been very nice to us.

4. He hasn’t tried his best yet.

5. You’ve gone too far.

6. We haven’t done anything that’s not allowed.

7. She’s bought a bottle of champagne. She hasn’t known that he’s failed.

Exercise 2.Choose the correct answer. [ Chọn đáp án đúng]

8. He’s always been in good health. He hasn’t seen a doctor for forty years.

1. I don’t usually like staying at hotels, but last summer we spent a few days at very nice hotel by sea.

A. X / the / a B. the / a / the

C. X / a / the D. the / the / the

2. tennis is my favourite sport. I play once or twice week if I can, but I’m not very good player.

A. X / a / a B. the / a / the

C. a / the / a D. X / X / X

3. I won’t be home for dinner this evening. I’m meeting some friends after work and we’re going to cinema.

A. X / the / X B. X / X / the

C. a / the / a D. the / a / the

4. unemployment is increasing at the moment and it’s getting difficult forpeople to find work.

A. The/X/a B. The/X/the

C.X/X/X D. The/the/a

5. There was accident as I was goinghome last night. Two people were taken to hospital. I think most accidents are caused by people driving too fast.

A. an / the / X / an / the C. an / X / X / X / X

B. an / a / X / X / X D. the / the / the / the / the

6. Carol is economist. She used to work in investment department ofLloyds Bank. Now she works for American bank in United States.

A. an / the / X / an / the C. an / X / X / X / the

B. the / an / the / the / X D. an / the / the / an / the

7. A: What’sname of hotel where you’re staying?

B: Imperial. It’s in Queen Street in city centre. It’s near station.

A. the / the / The / the / the / a

B. the / the / the / X / the / the

C. the / the / X / X / the / a

D. X / X / the / the / a / a

8. I have two brothers: older one is training to be pilot with British Airways; younger one is still at school. When he leavesschool, he wants to go to university to study law.

A. the / a / the / X / X / X

B. a / the / X / X / X / X

Answer

C. X / X / X / the / a / an

D. the / a / an / the / the / the

Exercise 3.[ Chọn câu trả lời đúng] Choose the correct answer.

1. C 2. A 3. B 4. C

5. C 6. A 7. C 8. A

1. Jack has gone away. He’ll be back a week.

A. on B. in C. during D. by

2. We’re having a party Saturday. Can you come?

A. at B. for C. in D. on

3. I’ve got an interview next week. It’s 9.30 Tuesday morning.

A. at / on B. at / in C. on / on D. in / in

4. Sue isn’t usually here weekends. She goes away.

A. in B. at C. until D. by

5. The train service is very good. The trains are nearly always time.

A. by B. in C. on D. at

6. It was a confusing situation. Many things were happening the same time.

A. during B. in C. by D. at

7. I couldn’t decide whether or not to buy the sweater. the end I decided to leave it.

A. At B. In C. During D. For

8. The road is busy all the time, even night.

A. at B. in C. by D. since

9. I met a lot of nice peoplemy stay in New York.

A. for B. since C. during D. by

10. I saw Helen Friday, but I haven’t seen her then.

A. on / since B. at / for C. in / by D. for / since

11. Brian has been doing the same job five years.

A. since B. at C. for D. in

12. Lisa’s birthday is the end of March. I’m not sure exactly which day it is.

A. at B. in C. on D. by

13. We have some friends staying with us the moment. They’re staying Friday.

A. at / by B. in / for C. on / until D. at / until

14. If you’re interested in applying for the job, your application must be receivedFriday.

A. in B. for C. at D. by

15. I’m just going out. I won’t be long. I’ll be back ten minutes.

A. at B. during C. in D. since

16. The plan has been changed, but nobody seems to know the reason this.

A. for B. of C. in D. at

17. Don’t ask me to decide. I’m not very goodmaking decisions.

A. in B. at C. for D. with.

18. Some people say that Sue is unfriendly, but she’s always very nice me.

A. with B. for C. to D. in

19. What do you think is the best solution the problem?

A. at B. with C. for D. to

20. There has been a big increase the price of land recently.

A. on B. in C. by D. with

21. He lives a rather lonely life. He doesn’t have much contact other people.

A. with B. for C. of D. by

22. Paul is a keen photographer. He likes taking picturespeople.

A. for B. to C. with D. of

23. Michael got marrieda woman he met when he was studying at college.

A. with B. to C. for D. by

Hướng dẫn giải:

A. with B. for C. of D. at

25. I’m surprised the amount of traffic today. I didn’t think it would be so busy.

A. by B. for C. with D. in

1.B 2. D 3. A 4. B 5. C

6. D 7. B 8. A 9. C 10. A

Exercise 4.[ Chọn câu trả lời đúng] Choose the correct answer.

11.C 12. A 13. D 14. D 15. C

16. A 17. B 18. C 19. D 20. B

21. A 22. D 23. B 24. C 25. A

1. Andy my wallet while he was walking home.

A. was finding B. has found

C. found D. would found

2. I’m sorry, Dad’s not here this weekend. He’s to my uncle’s house.

A. been B. gone C. went D. goes

3. We can meet at the cafe the cinema.

A. across B. next C. opposite D. to

4. I haven’t read any English books last year.

A. yet B. for C. before D. since

5. The sports stadium isn’t as modem the skateboard park.

A. as B. than C. so D. that

6. this author written many books?

A. Did B. Is C. Has D. Will

7. My family arrived in this country fifty years.

A. already B. yet C. time D. ago

8. Several languages taught at this school.

A. are B. have C. do D. be

9. Thank you very muchthe presents you have given us.

A. to B. for C. of D. with

10. It’s best to go round the city centre on .

A. bus B. foot C. bicycle D. car

11. Alice is the girl guitar I borrowed for the concert.

A. that B. whose C. her D. which

12. Be careful when you step the bus.

A. out B. of C. down D. off

13. We used to live next to my grandparents.

A. door B. house C. place D. step

14. Adrian wanted to know where to the CD player

Hướng dẫn giải:

A. did you buy B. I had bought

C. was bought D. bought

15. I’m afraid there aren’t cups for everyone to have some coffee.

Giáo dục cộng đồng: chúng tôi

A. many B. much C. enough D. so

1.C 2. B 3. C 4. D 5. A

6. C 7. D 8. A 9. B 10. B

11.B 12. D 13. A 14. B 15. C

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Tiếng Anh 12 Unit 2 Phần Writing

Exercise 1. Circle A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

[ Khoanh tròn A, B, C hoặc D để xác định câu gần nghĩa nhất với mỗi câu sau đây]

1. When I was small, my parents didn’t have enough money to buy me lots of new clothes.

A. When I was small, my parents couldn’t afford to buy me lots of new clothes.

B. When I was small, my parents couldn’t stand buying me lots of new clothes.

C. When I was small, my parents didn’t offer to buy me lots of new clothes.

D. When I was small, my parents weren’t allowed to buy me lots of new clothes.

2. They would never let me forget to do my homework.

A. They always remembered to do my homework.

B. They always reminded me to do my homework.

C. They always made sure that I had done my homework.

D. They always asked me to do my homework.

3. They told me that it was a good idea to read extensively.

A. They discouraged me to read extensively.

B. They made me read extensively.

C. They prevented me from reading extensively.

D. They encouraged me to read extensively.

4. They always refused to allow me to bring friends home.

A. They never let me bring friends home.

B. They always made me bring friends home.

C. They always asked me to bring friends home.

D. They never put up with me bringing friends home.

5. They told me to come home at ten o’clock every night.

A. They made me come home at ten o’clock every night.

B. They let me come home at ten o’clock every night.

C. They allowed me to come home at ten o’clock every night.

D. They suffered from me coming home at ten o’clock every night.

6. I learned from my parents about respecting hard work.

A. My parents allowed me to respect hard work.

B. My parents made me respect hard work.

C. My parents taught me to respect hard work.

D. My parents trained me to respect hard work.

7. My parents hope that I will be like them.

A. My parents permit me to be like them.

B. My parents believe that I will be like them.

C My parents suspect me of being like them.

D My parents would like me to be like them.

Answer

1. A 2. B 3. D

4. A 5. A 6. C 7. D

Exereise 2.Write about your family life. You should include the following points:

– your parents and their jobs

– your brother(s) and / or sister(s)

– the interest(s) that the members of the family share closely

– each family member’s responsibility in the family

Dịch bài: Viết về đời sống gia đình của bạn. Bạn nên bao gồm những nội dung sau: – bố mẹ và công việc của bố mẹ – anh em trai và/ hoặc chị em gái – những sở thích của các thành viên trong gia đình chia sẻ với nhau – trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình – một số nội quy gia đình quan trọng Answer

some main family rules

Giáo dục cộng đồng: chúng tôi

I live in a small family with four members in a peaceful countryside. My parents are famers. Every morning they go to the field after preparing everything for us ready to go to school, and they come home to take a short break at about 11 o’clock and to prepare for lunch. Their work finishes at about 5 o’clock every morning. My elder brother is a junior at Nationai Sports University. He is usually far away from home and comes home three or four times a year on special hplidays such as National Day, April 30th and Lunar New Year. I am a student at the last year of high school, so I am under a lot of pressure. However, I always try my best to help my parents with housework. I like meal time very much because it’s time when we gather and share everything after a hard – working day.