Hướng Dẫn Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8 / Top 8 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Ictu-hanoi.edu.vn

Hướng Dẫn Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh 12 Unit 8 Phần Writing

Exercise 1.[ Khoanh tròn A, B, C hoặc D để chỉ ra câu kết hợp đúng nhất những từ và cụm từ đã cho] Circle A, B, C, or D to indicate the sentence that best combines the given words or phrases.

1. People / eat more / prepare / and even / pre-digest / food /.

A. People will eat more of prepare and even pre-digest food.

B. People will eat more of preparing and even pre-digesting food.

C. People will eat more of prepared and even pre-digested food.

D. People will eat more of preparation and even pre-digestion food.

2. They / wear disposable clothes / avoid / time / and / cost of washing /.

A. They will wear disposable clothes so avoid the time and the cost of washing.

B. They will wear disposable clothes to avoid the time and the cost of washing.

C. They will wear disposable clothes then avoid the time and the cost of washing.

D. They will wear disposable clothes for avoid the time and the cost of washing.

3. People / not / have / move around / much / while work / because they / do things / their desks /.

A. People will not have to move around very much while working because they can do things from their desks.

B. People will not have moved around very much while working because they can do things from their desks.

C. People will not have been moving around very much while working because they can do things from their desks.

D. People will not have of moving around very much while working because they can do things from their desks.

4. Computers / work miracles 7 and / their help / humans / have less need / use their brain /.

A. Computers will work miracles and by their help humans for having less need to use their brain.

B. Computers will work miracles and for their help humans to have less need to use their brain.

C. Computers will work miracles and with their help humans will have less need to use their brain.

D. Computers will work miracles and of their help humans can have less need to use their brain.

5. That / why their ability / think, imagine, create / enjoy / become less important /.

A. That will be why their ability to think, imagine, create and enjoy will become less important.

B. That would be why their ability to think, imagine, create and enjoy would become less important.

C. That was why their ability to think, imagine, create and enjoy would become less important.

Answer

D. That is why their ability to think, imagine, create and enjoy will become less important.

Exercise 2.[ Sử dụng những từ đã cho để viết những câu hoàn chỉnh. Thay đổi hoặc thêm từ nếu cần] Use the words given to write complete sentences. Make some alternations or additions when necessary.

1.C 2. B 3. A 4. C 5. D

1. It / not so easy / imagine what life / be like / future.

2. But / from what / happened / and from what / happening, we / can / make / predictions.

Answer

3. First, / future, / life / become / very automatic.

4. Future/ many things / do / by computerised control.

1. It’s not so easy to imagine what life will be like in the future.

2. But from what has happened and from what is happening, we can make some predictions.

Giáo dục cộng đồng: chúng tôi

3. First, in the future, life will become very automatic.

4. In the future, many things will be done by computerised control.

Hướng Dẫn Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh 12 Unit 14 Phần Reading

Read the passage and do the exercises that follow. [ Đọc bài và làm bài tập bên dưới]

Amnesty International is a worldwide movement of people who campaign for human rights. Their work is based on careful research and on the standards agreed by the international community. They are independent of any government, political ideology, economic interest or religion.

Amnesty International was started in 1961. Its main goal is to help people who are put in prison only because of their race, their religion, or their beliefs. For over four decades, Amnesty International has grown into the largest world organization for human rights with a global membership of more than one million people all over the world. The main Amnesty International office is in London where people gather information about prisoners in over 100 countries. They send this information to Amnesty groups in countries with different political systems. The members start writing letters and send them to the governments that hold prisoners. Each letter asks very politely that the prisoners be freed. The governments know that the prisoners are not forgotten. The world cares about them.

Amnesty International works in other ways, too. It helps the families of prisoners. It writes reports on governments and prisons. These reports are printed in newspapers. Sometimes the organization sends a famous lawyer to attend a trial or to talk with important people in the governments. Members of Amnesty International know this is a way to take direct action to help other human beings.

So far, more than 40 thousand prisoners have been freed because of the work of Amnesty International. Thousands of others have received better food, visits from their families, or medical care. In 1977, Amnesty International received the Nobel Peace Prize. It won the prize because thousands of ordinary people care enough about human rights to write letters. The Amnesty International candle, a sign of light and hope, shines all over the world.

Exercise 1.[ Chọn từ phù hợp nhất để hoàn thành mỗi câu sau] independent take action beliefs so far a sign of Choose the best word to complete each of the following sentences

1. Jane went out alone by herself. She’s very.

2. People from different religions have different and often follow different rules of living.

3. Dark clouds and strong wind at the same time can beheavy rain.

4. The government should to stop the trade.

Answer

5. John has built three houses.

1. independent 2. beliefs 3. a sign of

Exercise 2.[ Khoanh tròn đáp án đúng nhất A, B, C hoặc D] Circle the best answer A, B, C, or D.

4. take action 5. so far

1. Amnesty International is.

A. a government organization

B. based on the political ideology of a country

C. an international organization which supports people for their human rights

D. dependent on the economic interest of a country

2. Members of Amnesty International come from.

A. countries all over the world

B. countries that have religion problems

C. the main Amnesty International office

D. countries with different political systems

3. The members who write the letters for Amnesty International get information about the prisoners from.

A. the governments that hold prisoners

B. famous lawyers

C. the prisons that hold the prisoners

D. the main Amnesty International office

4. Amnesty International won the Nobel Peace Prize because .

A. thousands of prisoners have been freed

B. thousands of ordinary people care about human rights to write letters

C. thousands of prisoners have received better food or visits from their families

D. thousands of prisoners have received better medical care

5. It is NOT true about Amnesty International that .

A. their members write letters and send them to the governments that hold prisoners

B. Amnesty International won the Nobel Prize in 1979

Answer

C. Amnesty International is the largest world organization for human rights

Dịch bài đọc:

D. thousands of prisoners have been freed with the help of Amnesty International

1. C 2. A 3. D 4. B 5. B

Amnesty International là một phong trào thế giới của những người thực hiện chiến dịch nhân quyền. Công việc của họ được dựa trên nghiên cứu cẩn thận những tiêu chuẩn được cộng đồng quốc tế đồng ý. Họ không phụ thuộc vào bất cứ chính phủ nào, hệ tư tưởng chính trị, quan ngại về kinh tế hay tôn giáo.

Amnesty International được bắt đầu vào năm 1961. Mục đích chính của nó là để giúp đỡ người bị tống vào tù chỉ bởi vì chủng tộc, tôn giáo hay tín ngưỡng của họ. Hơn 4 thập kỷ qua, Amnesty International đã phát triển thành một tổ chức thế giới lớn nhất vì nhân quyền với mối quan hệ cộng đống toàn cầu hơn 1 triệu người trên khắp thế giới. Văn phòng chính của Amnesty International ở Luân Đôn nơi người ta thu thập thông tin về những tù nhân ở hơn 100 quốc gia. Họ gửi thông tin này đến các nhóm Amnesty ở các nước với hệ thống chính trị khác nhau. Các thành viên bắt đầu viết những bức thư và gửi chúng đến những chính phủ bắt giữ tù nhân đó. Mỗi bức thức yêu cầu một cách lịch sự rằng tù nhân nên được trả tự do. Các chính phủ biết những tù nhân này không bị lãng quên. Thế giới quan tâm đến họ.

Giáo dục cộng đồng: chúng tôi

Amnesty International cũng làm việc nhiều cách khác nhau. Họ giúp gia đình của các tù nhân. Họ viết báo cáo lên chính phủ và nhà tù. Những báo cáo này được in trên báo. Thỉnh thoảng tổ chức này gửi một luật sư nổi tiếng để tham gia xử án hoặc để nói chuyện với một người quan trọng trong chính phủ. Những thành viên của Amnesty International đây là một cách để hành động trực tiếp giúp đỡ những người khác.

Gần đây, hơn 40 ngàn tù nhân được thả tự do nhờ vào Amnesty International. Hàng ngàn người khác được ăn thức ăn ngon hơn, được gia đình đến thăm, hoặc chăm sóc y tế tốt hơn. Năm 1977, Amnesty International đã nhận giải Nobel Hòa bình. Họ giành giải vì hàng ngàn người dân thường chăm sóc đầy đủ về nhân quyền để viết những bức thư. Amnesty International thắp sáng, một tín hiệu của ánh sáng và hi vọng, soi sáng cả thế giới.

Hướng Dẫn Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh 12 Unit 7 Phần Reading

Part 1.[ Đọc bài đọc và khoanh tròn A, B, C hoặc D] Read the passage and circle the best answer A, B, C, or D.

Many countries face somewhat more serious economic problem in the form of an unfavourable trade balance with other nations. Such an imbalance exists when the total value of a country’s imports exceeds that of its exports. For example, if a country buys $25 billion in products from other countries, yet sells only $10 in its own products overseas, its trade deficit is $15 billion. Many underdeveloped nations find themselves in this position because they lack natural resources or the industrial capacity to use these resources, and thus have to import materials or manufactured goods.

Other effect of trade deficit is the flow of currency out of a country. In the case of an underdeveloped nation, this can cause many financial difficulties, including failure to meet debt payments and obstacles to creation of industrial base. Even in the case of a fully developed nation such as the United States, a large trade deficit is reason for alarm. American products, made by well-paid workers in U.S. industries, cost more to produce than those made in places like Asia, where labour and material costs are much lower. Money spent on foreign products is money not spent on items produced by domestic industries.

1. What does the passage mainly discuss?

A. several worldwide economic problems

B. the causes and consequences of trade deficits

C. a lack of resources in underdeveloped countries

D. the value of exports versus imports

2. According to thé passage, when does a trade imbalance occur?

A. when a country has a serious economic problem

B. when a country sells more products overseas than its imports

C. when the value of the products a country imports is greater than the value of the products it exports

D. when a country cannot develop its natural resources

3. The passage states that many underdeveloped nations have trade deficits because .

A. they find themselves in this position

B. they export most of their natural resources to their nations

C. they have to import most of their natural resources or manufactured products

D. they have failed to meet debt payment

4. Which of the following is NOT mentioned as a possible cause of a trade imbalance?

A. low labour and material costs in Asian countries

B. a lack of natural resources

C. an underdeveloped industrial base

D. the high cost of exported items

5. It can be inferred from the passage that American industries .

A. do not pay their workers sufficient wages

B. are hurt by a trade imbalance

C. import labours and material from overseas

Answer

D. provide a strong industrial base that prevents a trade deficit

Dịch bài đọc:

1. B 2. C 3. C 4. D 5. A

Nhiều đất nước đối mặt với vấn đề kinh tế khá nghiêm trọng dưới hình thức cân bằng thương mại không thuận lợi với những nước khác. Tình trạng mất cân bằng tồn tại khi tổng giá trị nhập khẩu của một nước vượt quá tổng giá trị xuất khẩu. Ví dụ, nếu một đất nước mua 25 tỉ đô la sản phẩm từ những nước khác, nhưng bán chỉ 10 đô la giá trị sản phẩm ở nước ngoài, thâm hụt thương mại là 15 tỉ đô la. Nhiều nước kém phát triển tự cảm thấy đang ở vị trí này bởi vì thiếu nguồn tài nguyên thiên nhiên hoặc khả năng công nghiệp để sử dụng những nguồn tài nguyên này, và vì vậy phải nhập khẩu tài nguyên hoặc hàng hóa sản xuất.

Part 2.[ Đọc bài và điền vào mỗi chỗ trống với một từ thích hợp] Read the passage and fill each blank with a suitable word.

Những ảnh hưởng khác của thâm hụt thương mại là dòng chảy tiền tệ. Trong trường hợp của một nước kém phát triển, điều này có thể gây ra nhiều khó khăn về tài chính, bao gồm không thể đáp ứng được trả nợ và những rào cản để tạo ra nền tảng thương mại. Thậm chí trong trường hợp của nước phát triển mạnh như Mỹ, thậm hụt thương mại lớn là lý do đáng cảnh báo. Những sản phẩm của Mỹ, được tạo ra bởi những công nhân được trả lương cao ở Mỹ, công nghiệp tốn nhiều chi phí để sản xuất nhiều hơn ở những nơi khác như châu Á, nơi mà chi phí cho lực lượng lao động và vật liệu thấp hơn nhiều. Tiền được tiêu cho những sản phẩm nước ngoài là tiền không được tiêu cho những mặt hàng được sản xuất bởi các ngành công nghiệp nội địa.

Answer

A very long time ago, there (1) in a far comer of China, a good and simple man named Fu-hsing, (2) had an unusually clever wife. All the day long he would run to (3)with questions about thus-and-such, or about such- and-thus, as the case might fall out; and no matter (4) difficult the problem he took to her, she always thought (5) a solution. Thanks to her wondrous acumen, (6) house of Fu-hsing prospered mightily.

Fu-hsing was remarkably (7) of his wife and often spoke of her (8) his “Incomparable Wisdom”, his “Matchless Wit”, or his “Dearest Capability”, He only wished that all who passed his (9)could know it was her cleverness that brought him such prosperity. For months he puzzled his head over a suitable way of declaring his gratitude, and at last conceived of a couplet that delicately (10) his feeling.

1. lived 2. who 3. her

4. how 5. of/about

Giáo dục cộng đồng: chúng tôi

6. the 7. proud 8. as

9. house 10. conveyed

Hướng Dẫn Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh 12 Unit 3 Phần Speaking

Exercise 1.[ Đọc bài sau và sau đó thực hành nói với chính mình] Read the following passage then practise speaking it to yourself Dịch bài đọc:

Late yesterday afternoon, John ran into his old friend Frank. “Hi, Frank! How are you?” he said. “I’m fine now,” said Frank, “But you should have seen what happened ten minutes ago.” He proceeded to describe to his friend the strange experience he had. It seems that just as he was leaving the library, a complete stranger approached him. Although he didn’t recognise the person, he greeted him as an old friend. “I don’t believe it,” she said. “You must be Frank Mitchell.” Frank told her that he was, but that he didn’t know who she was. “I’m Miss Connell, your third grade teacher. Don’t you remember me?” “Of course I do,” lied Frank. He really didn’t remember her at all. He just wanted to be polite. “I’m not surprised that you didn’t know her,” said John. “She wasn’t your teacher at all. She was mine. I guess she was a bit confused”. “I guess I was too,” admitted Frank.

Exercise 2.[ Chọn một câu phản hồi phù hợp trong khung cho mỗi câu hỏi và câu nói bình thường để hoàn thành các đoạn đối thoại] Choose an appropriate response in the box to each question or statement to complete the dialogues.

Chiều muộn hôm qua, John tình cờ gặp người bạn cũ Frank. ” Chào Frank! Bạn khỏe không?” anh ấy nói. ” Hiện tại mình khỏe”, Frank nói, ” Nhưng bạn đáng lẽ ra đã thấy cái gì xảy ra cách đây vài phút”. Anh ấy đứng trước mô tả với bạn anh ấy một trải nghiệm lạ lùng mà anh ấy đã có. Có vẻ như là anh ấy vừa rời khỏi thư viện một người hoàn toàn xa lạ chạm trán với anh ta. Mặc dù anh ấy đã không nhận ra người đó, anh ấy chào người đó như một người bạn cũ. ” Mình không thể tin được”, cô ấy nói. ” Bạn chắc là Frank Mitchell”. Frank nói với cô ấy rằng đúng là anh ấy, nhưng anh ấy không biết cô ấy là ai. ” Mình là cô Connell, giáo viên lớp 3 của em đây. Em không nhớ cô à?”, ” À dĩ nhiên em nhớ”, Frank nói dối. Anh ấy thật sự không nhớ cô ấy chút xíu nào. Anh ấy chỉ muốn lịch sự. ” Mình ngạc nhiên là bạn đã không nhớ cô ấy, John nói. ” Cô ấy không phải là giáo viên của chúng ta. Cô ấy là cô giáo của mình. Mình đoán cô ấy đã nhầm lẫn gì đó. ” Mình cũng đoán mình đã nhầm”, Frank thừa nhận.

A I’m glad I could help. Let me know if you need to borrow it again.

B. You’re welcome. I’m glad I was able to fix it.

C. Don’t worry about it. I enjoy helping you.

D. It was the least I could do! Thanks for inviting over.

E. Oh, it was nothing. I’m glad I could help out.

1. A: Huong, you’re a lifesaver! I don’t know what I would have done if you hadn’t helped me make the decorations for the party! Thanks very much!

B: …………………………………………………………………..

2. A: Thanks for working with me on the computer, Tuan. I’d been struggling with it for over an hour before you came along.

B: …………………………………………………………………..

3. A: Thanks for helping me with the dinner, Toan. I really appreciate it.

B: …………………………………………………………………..

4. A: Thanks a million for lending me your motorbike, Hung. That was a big help.

B: …………………………………………………………………..

Answer 1. E 2. C 3. D 4. A 5. B Exercise 3.[ Nghĩ ra tất cả những cách có thể bằng lời nói hoặc phi ngôn để thu hút sự chú ý của người khác. Liệt kê chúng ra và sau đó nói to lên] Answer Think of all the possible ways (verbal and non-verbal) to attract someone’s attention. List them down and then speak them out.

5. A: You’re so nice to help me with the broken lamp, Hien. I’m no good at mechanical things.

B: …………………………………………………………………..

– Waving ( vẫy tay)

– Jumping ( nhảy cẫng lên)

– Whistling ( huýt sao)

– Clapping ( vỗ tay)

– Shouting ( hét lên)

Giáo dục cộng đồng: chúng tôi

– Calling someone’s name ( gọi tên người đó)

– Making a loud sound ( tạo ta tiếng động to)

– Wearing something colorful ( ăn mặc lòe loẹt)